269/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.09.2018 do 31.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

269
ZÁKON
z 11. septembra 2018
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.
Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.
2.
V § 8 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
3.
Za § 187c sa vkladá § 187d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠187d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona je oprávnená zrušiť postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona alebo postup zadávania zákazky, ktorý preukázateľne začal predo dňom účinnosti tohto zákona; to neplatí, ak bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka alebo jeho ponuky sa prijímajú. Ustanovenia § 57 nie sú týmto dotknuté.
(2)
Konanie, ktoré sa vzťahuje na osobu a verejné obstarávanie podľa odseku 1, úrad zastaví.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
3)
§ 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
6)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 50 ods. 4 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
11)
§ 88a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
12)
§ 47 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
13)
§ 49a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 1 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.