264/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

264
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. septembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Množiteľský materiál Palmae, ktorý patrí k rodom a druhom uvedeným v prílohe č. 1 a ktorý má priemer stonky pri zemi viac ako 5 cm, musí spĺňať jednu z týchto požiadaviek:
a)
celý svoj život bol pestovaný v oblasti, ktorú zodpovedný orgán určil v súlade s medzinárodnými normami4a) pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
b)
počas dvoch rokov predtým, ako sa s ním začalo obchodovať, bol v členskom štáte pestovaný na mieste, ktoré malo úplnú fyzickú ochranu proti zavlečeniu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), alebo na mieste v členskom štáte, kde sa v súvislosti s uvedeným škodlivým organizmom vykonali náležité preventívne ošetrenia.
(9)
Množiteľský materiál Palmae podlieha vizuálnym kontrolám, ktoré sa vykonávajú aspoň raz za štyri mesiace a ktorými sa potvrdí neprítomnosť Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
(10)
Uplatňovaním požiadaviek podľa odsekov 8 a 9 nie sú dotknuté pravidlá týkajúce sa chránených zón prijaté podľa osobitného predpisu.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 77/2007 Z. z.).“.
2.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
3.
V prílohe č. 1 sa za položku Narcissus L. vkladá nová položka, ktorá znie:

„— Palmae
Areca catechu L.
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.
Borassus flabellifer L.
Brahea armata S. Watson
Brahea edulis H. Wendl.
Butia capitata (Mart.) Becc.
Calamus merrillii Becc.
Caryota maxima Blume
Caryota cumingii Lodd. ex Mart.
Chamaerops humilis L.
Cocos nucifera L.
Corypha utan Lam.
Copernicia Mart.
Elaeis guineensis Jacq.
Howea forsteriana Becc.
Jubaea chilensis (Molina) Baill.
Livistona australis C. Martius
Livistona decora (W. Bull) Dowe
Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.
Metroxylon sagu Rottb.
Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook
Phoenix canariensis Chabaud
Phoenix dactylifera L.
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O'Brien
Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
Phoenix theophrasti Greuter
Pritchardia Seem. & H. Wendl.
Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.
Washingtonia H. Wendl.
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách vývoja
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)“.
4.
Nadpis prílohy č. 2 znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
5.
Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/484 z 21. marca 2018, ktorou sa mení smernica 93/49/EHS, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré má spĺňať množiteľský materiál určitých rodov alebo druhov Palmae v súvislosti s Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Ú. v. EÚ L 81, 23. 3. 2018).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.
Peter Pellegrini v. r.