217/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019 do 30.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

217
ZÁKON
z 19. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov obsahuje predpokladané vplyvy návrhu právneho predpisu a ich analýzu, a to najmä
a)
vplyvy na rozpočet verejnej správy,
b)
vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,
c)
vplyvy na podnikateľské prostredie,
d)
sociálne vplyvy,
e)
vplyvy na životné prostredie,
f)
vplyvy na informatizáciu spoločnosti,
g)
vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
(4)
Doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov podľa odseku 3 písm. b) obsahuje analýzu vplyvov návrhu právneho predpisu najmä na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine,1a) uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Čl. 1 až 5 Zákona o rodine.“.
2.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2019
Návrh právneho predpisu predložený do pripomienkového konania pred 1. marcom 2019 obsahuje náležitosti návrhu právneho predpisu podľa predpisov účinných do 28. februára 2019.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.