214/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2018 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

214
ZÁKON
z 20. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35ja prvej vete sa číslo „60“ nahrádza číslom „90“.
2.
V § 37 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
výrok vykonateľného rozhodnutia alebo aj odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ich časti, ak sú určené na zverejnenie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu;1) Národná banka Slovenska rovnakým spôsobom zverejňuje aj výroky a odôvodnenia právoplatných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov okrem rozhodnutí o uložených blokových pokutách, pričom pred zverejnením takých rozhodnutí sa v nich anonymizujú údaje o finančných spotrebiteľoch,“.
3.
V § 40 ods. 3 druhej vete a v ods. 4 sa za slovom „agentov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „poradcov“ sa vkladajú slová „a poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania“.
4.
Za § 45f sa vkladá § 45g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2018, vrátane právnych vzťahov súvisiacich s rozhodnutiami vydanými pred 1. novembrom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2018 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 1. novembrom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2018 a ustanovenia osobitných predpisov.1)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2018 a osobitných predpisov;1) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. novembrom 2018, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2018 a osobitných predpisov;1) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. novembrom 2018, zostávajú zachované.“.
Čl. III
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu je
a)
poskytovanie investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta5) týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo
b)
poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva5a) vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
„5) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
5a) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 písm. l) sa za slovom „agentom“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „poradcom“ sa vkladajú slová „alebo finančnou inštitúciou“.
3.
V § 11 ods. 2 sa slová „všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré“ nahrádzajú slovami „ktorých všeobecne záväzných právnych predpisov“.
4.
V § 14 ods. 11 sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“.
5.
V § 16 ods. 3 sa slová „11a“ nahrádzajú slovami „11c“.
6.
V § 16 ods. 4 písm. e) sa číslo „14“ nahrádza číslom „3“.
7.
V § 21 ods. 14 sa slová „podľa odseku 9“ nahrádzajú slovami „pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu“.
8.
V § 22 ods. 7 tretej vete a štvrtej vete sa za slovo „pobyt“ vkladajú slová „prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje,“.
9.
V § 22a ods. 3 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „s miestom podnikania alebo“.
10.
V § 22a ods. 4 písm. a) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „webové sídlo, identifikačné číslo“.
11.
V § 22a ods. 11 sa slovo „doručenia“ nahrádza slovami „uplynutia lehoty na doplnenie“.
12.
V § 22a ods. 13 písm. e) sa za slovo „pobyt,“ vkladajú slová „prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje,“.
13.
V § 25 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.
14.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Činnosť odborného garanta je oprávnený vykonávať člen štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu podľa § 24 ods. 2 a člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie.“.
15.
V § 30 ods. 3 sa za slová „ide o“ vkladá slovo „samostatného“.
16.
V § 32 ods. 1 sa slová „uzavretím zmluvy o finančnej službe“ nahrádzajú slovami „vykonávaním finančného sprostredkovania“.
17.
V § 37 ods. 1 sa slová „Finančný agent“ nahrádzajú slovami „Samostatný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný finančný agent“.
18.
V § 37 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
testovaní vhodnosti a primeranosti,41e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41e znie:
„41e) § 73f až 73h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 54 až 57 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.
19.
V § 37 ods. 5 sa za slovo „agenta“ vkladá čiarka a slová „podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhu a viazaného finančného agenta v sektore kapitálového trhu“.
20.
V § 37 odsek 6 znie:
„(6)
Podriadený finančný agent v sektore kapitálového trhu a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu vykonáva finančné sprostredkovanie na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť navrhovateľa.“.
22.
V § 37d odsek 4 znie:
„(4)
Pravidelné posúdenie vhodnosti investičného produktu založeného na poistení podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje prostredníctvom pravidelnej správy o jeho vhodnosti, ktorá obsahuje aktualizované vyhlásenie o tom, ako investičný produkt založený na poistení zodpovedá preferenciám, cieľom a iným potrebám klienta alebo potenciálneho klienta.“.
23.
V § 42c ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou požiadavky pre odbornú prax pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktorú sú povinné splniť najneskôr do 23. februára 2021, a požiadavky pre odbornú prax pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktorú sú povinné splniť najneskôr do 23. februára 2025.“.
Čl. VI
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 16 písm. d) sa za slovo „poisťovňa“ vkladá čiarka a slová „pobočka poisťovne z iného členského štátu“.
2.
V § 2 ods. 16 písm. e) sa za slovo „zaisťovňa“ vkladá čiarka a slová „pobočka zaisťovne z iného členského štátu“.
3.
V § 68 ods. 3 písm. c) sa slová „pobočka zahraničnej poisťovne“ nahrádzajú slovami „pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018 okrem čl. I , čl. III bodu 21, čl. IV a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.