191/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

191
ZÁKON
z 13. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „školské zariadenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 40 ods. 2, 8 a 9 a § 60 nahrádzajú slovom „škola“ v príslušnom tvare.
2.
V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
fyzická osoba, ktorá je
1.
občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2.
občan Únie,2) ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
3.
štátny príslušník tretej krajiny,3)
3a.
ktorého právo na kompenzáciu zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
3b.
ktorý je rodinný príslušník občana podľa prvého bodu alebo druhého bodu a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
3c.
ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu,4)
3d.
ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,4)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 znejú:
„2) § 2 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
4) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 ods. 2 sa nad slovo „cudzinec,“ umiestňuje odkaz 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
5.
V § 3 ods. 4 sa slová „štvrtom bode a piatom bode“ nahrádzajú slovami „bode 3b.“.
6.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Posudkový lekár vychádza pri ďalšom posúdení zdravotného stavu z
a)
lekárskeho nálezu, z ktorého vychádzal pri poslednom posúdení zdravotného stavu, ak od tohto posúdenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov a nie sú známe nové skutočnosti o zdravotnom stave, ktoré podmieňujú zmenu
1.
určenej miery funkčnej poruchy,
2.
odkázanosti na kompenzáciu alebo
3.
zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 18,
b)
odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ak pre ďalšie posúdenie zdravotného stavu nie je nevyhnutné vychádzať z lekárskeho nálezu.“.
7.
V § 11 ods. 9 sa za slovo „nálezu“ vkladajú slová „alebo odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore“.
8.
V § 11 ods. 13 sa slová „je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo či fyzická osoba má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí“ nahrádzajú slovami „má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18“.
9.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
„(17)
Ak je pri opätovnom posúdení zdravotného stavu preukázané, že nedošlo k zmene určenej miery funkčnej poruchy, odkázanosti na kompenzáciu a zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 18, nový lekársky posudok sa nevypracúva a posudkový lekár písomne potvrdí platnosť posledného lekárskeho posudku.
(18)
Ak je predpoklad, že dôjde k zmene určenej miery funkčnej poruchy, odkázanosti na kompenzáciu alebo zmene zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 18, posudkový lekár určí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu a príslušný orgán vyzve fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím na opätovné posúdenie zdravotného stavu. Posudkový lekár neurčí fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak
a)
jej zdravotný stav je chronický s trvalým poškodením,
b)
miera jej funkčnej poruchy je definitívna,
c)
od jej ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie a
d)
je predpoklad, že nedôjde k zmene jej odkázanosti na kompenzáciu.“.
10.
V § 12 sa vypúšťa odsek 5.
11.
V § 13 ods. 1 písm. d) sa za slovami „§ 14“ vypúšťa bodkočiarka a slová „na účely parkovacieho preukazu sa posudzuje len oblasť mobility a orientácie“.
12.
V § 14 odsek 6 znie:
„(6)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti z dôvodu
a)
ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb,
b)
duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb alebo
c)
ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.“.
13.
V § 14 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak je
a)
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva ho na aktivity podľa § 38 ods. 9 písm. a) alebo
b)
fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 38 ods. 9 písm. b).“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
14.
V § 15 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo či má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí“.
15.
V § 15 ods. 7 sa za slová „nový komplexný posudok“ vkladajú slová „alebo nový lekársky posudok“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v novom lekárskom posudku“.
16.
V § 15 sa vypúšťa odsek 8.
17.
V § 16 ods. 2 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
18.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Príslušný orgán vyhotoví fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím parkovací preukaz, ak
a)
z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18,
b)
podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.“.
19.
V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úveru a pôžičky,“.
20.
V § 18 ods. 6 sa slová „štvrtom bode až siedmom“ nahrádzajú slovom „treťom“.
21.
V § 18 ods. 18 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vyhlásenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.“.
22.
V § 18 ods. 19 písmeno d) znie :
„d)
jedno osobné motorové vozidlo,“.
23.
V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.“.
24.
V § 21 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo mimo priestorov zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately33)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sú pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávané opatrenia alebo jej je poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,33) možno do rozsahu hodín osobnej asistencie započítať len hodiny osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
a)
pre ktorú sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, a to
1.
v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia,
2.
na sprevádzanie do školy a zo školy, ak je škola mimo priestorov tohto zariadenia,
b)
ktorej sa poskytuje starostlivosť po skončení výkonu rozhodnutia súdu dovŕšením plnoletosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
25.
V § 22 ods. 4 sa za slovo „svokra,“ vkladajú slová „profesionálny náhradný rodič,“.
26.
V § 22 ods. 5 sa slová „v bode 13.5., v bode 13.6., v bode 13.7.“ nahrádzajú slovami „v bode 13.6.“, za slovom „súdu“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a profesionálneho náhradného rodiča.“.
27.
V § 22 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.
28.
V § 22 ods. 9 sa slová „1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29)“ nahrádzajú slovami „3,82 eura“.
29.
V § 23 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „základe“ vkladá slovo „písomnej“.
30.
V § 23 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
31.
V § 23 odsek 4 znie:
„(4)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná príslušnému úradu
a)
predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie
1.
v deň podania žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
2.
do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o výkone osobnej asistencie uzatvorená, ak bola uzatvorená po podaní žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b)
do ôsmich dní odo dňa
1.
podpísania dodatku k zmluve o výkone osobnej asistencie predložiť tento dodatok, ak dôvodom zmeny zmluvy o výkone osobnej asistencie je zmena náležitostí podľa odseku 3,
2.
zániku právneho vzťahu založeného zmluvou o výkone osobnej asistencie oznámiť zánik tohto právneho vzťahu.“.
32.
V § 23 sa vypúšťajú odseky 6 až 8.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa.
33.
V § 23 ods. 6 a 7 sa za slová „Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím“ vkladá čiarka a slová „ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu,“.
34.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie.
(9)
Pri výkone osobnej asistencie podľa § 21 ods. 3 písm. a) plní povinnosti podľa odsekov 4, 6 a 7 v mene fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím osobitný príjemca.
(10)
Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie, najmä
a)
poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,
b)
umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.“.
35.
V § 25 ods. 1 sa slová „trvalé bydlisko“ nahrádzajú slovami „adresa trvalého pobytu“.
36.
V § 28 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
37.
V § 28 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
38.
V § 33 sa vypúšťa odsek 18.
Doterajšie odseky 19 a 20 sa označujú ako odseky 18 a 19.
39.
V § 33 ods. 18 sa vypúšťa druhá veta.
40.
V § 34 ods. 9 a 10 sa za slovo „distribúcia“ vkladá čiarka a slová „sprostredkovanie predaja“.
41.
V § 34 ods. 14 sa vypúšťa slovo „ďalší“.
42.
V § 34 sa vypúšťajú odseky 21 a 22.
Doterajšie odseky 23 až 25 sa označujú ako odseky 21 až 23.
43.
V § 34 ods. 21 sa vypúšťa druhá veta.
44.
V § 37 ods. 9 sa slová „uplynutia lehôt uvedených v prvej vete“ nahrádzajú slovami „právoplatnosti rozhodnutia, ktorým jej bola uložená povinnosť peňažný príspevok vrátiť“.
45.
V § 37 ods. 10 sa slová „uplynutia lehoty uvedenej v prvej vete“ nahrádzajú slovami „právoplatnosti rozhodnutia, ktorým jej bola uložená povinnosť peňažný príspevok vrátiť“.
46.
V § 37 ods. 12 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo osobou, ktorá vykonávanie úprav zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.39)“.
47.
V § 37 ods. 17 sa za slovami „trvalý pobyt“ vypúšťa čiarka a slová „predá, daruje alebo prenajme byt, rodinný dom alebo garáž inej osobe“.
48.
V § 37 sa vypúšťajú odseky 18 a 19.
Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 18 a 19.
49.
V § 37 ods. 19 sa slová „odsekov 8, 14, 17 a 18“ nahrádzajú slovami „odsekov 8, 14 a 17“.
50.
V § 38 odsek 9 znie:
„(9)
Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na účely tohto zákona sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúžia na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré využíva
a)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo na občianske aktivity; podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu, alebo
b)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zaradená do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba.“.
51.
V § 38 ods. 11 úvodnej vete sa slová „individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom“ nahrádzajú slovami „kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla“.
52.
V § 40 ods. 1 sa za slovo „opatrovanie,“ vkladá slovo „osobne“.
53.
V § 40 ods. 2 sa za slová „školské zariadenie“ vkladajú slová „alebo školu“ a slová „služby1a) alebo zo školského zariadenia“ sa nahrádzajú slovami „služby,1a) zo školského zariadenia alebo zo školy“.
54.
V § 40 ods. 7 sa slová „125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29)“ nahrádzajú slovami „369,36 eura“ a slová „162,1 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29)“ sa nahrádzajú slovami „492,34 eura“.
55.
V § 40 odsek 8 znie:
„(8)
Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 326,16 eura, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Peňažný príspevok na opatrovanie je 461,81 eura, ak fyzická osoba opatruje najmenej dve fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na opatrovanie, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.“.
56.
V § 40 odsek 9 znie:
„(9)
Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 480,05 eura, ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby1a) neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.“.
57.
V § 40 odsek 10 znie:
„(10)
Ak fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne
a)
184,71 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)
246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)
163,06 eura pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
d)
230,88 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
e)
240,00 eura pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
1.
ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a
2.
ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou osobou uvedenou v prvom bode a ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.“.
58.
V § 40 odsek 11 znie:
„(11)
Ustanovenie odseku 10 platí aj vtedy, ak fyzická osoba poberá okrem dávok dôchodkového poistenia, dávok výsluhového zabezpečenia alebo dôchodkov starobného dôchodkového sporenia uvedených v odseku 10 súbežne aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia.“.
59.
V § 40 ods. 12 sa slovo „1,7-násobok“ nahrádza slovom „dvojnásobok“.
60.
V § 40 ods. 13 sa slová „49,80 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“ a slová „poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia“ sa nahrádzajú slovami „poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia“.
61.
V § 40 odsek 18 znie:
„(18)
Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa nezníži podľa prvej vety za dni, počas ktorých fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4 bola sprievodcom40a) fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
„40a) § 15 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
62.
V § 40 odsek 20 znie:
„(20)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie, peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto fyzická osoba zomrela, a za kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto fyzická osoba zomrela.“.
63.
V § 41 odsek 1 znie:
„(1)
Škola na účely tohto zákona je materská škola, základná škola, základná škola s materskou školou, stredná škola, škola pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením a vysoká škola.“.
64.
V § 41 odsek 8 znie:
„(8)
Ak si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím z objektívnych dôvodov nemôže kúpiť pomôcku, absolvovať výcvik používania pomôcky, dať si upraviť pomôcku, opraviť pomôcku, kúpiť zdvíhacie zariadenie, kúpiť osobné motorové vozidlo, upraviť osobné motorové vozidlo v lehote do troch mesiacov od poskytnutia jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu alebo upraviť byt, upraviť rodinný dom alebo upraviť garáž v lehote do šiestich mesiacov od poskytnutia jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, je povinná predložiť príslušnému orgánu potvrdenie o tejto skutočnosti v príslušnej lehote.“.
65.
V § 41 ods. 10 sa za slová „poskytovateľovi sociálnej služby1a)“ vkladá čiarka a slová „škole, školskému zariadeniu“ a za slová „poskytovateľom sociálnej služby,1a)“ sa vkladajú slová „so školou, so školským zariadením,“.
66.
V § 42 ods. 1 druhá veta znie: „Peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula doba, počas ktorej sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako
a)
60 po sebe nasledujúcich dní alebo
b)
303 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu, že navštevuje školu mimo územia Slovenskej republiky.“.
67.
V § 42 ods. 2 sa slová „iného štátu, ktorý je štátom Európskeho hospodárskeho priestoru“ nahrádzajú slovami „členského štátu Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie“.
68.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa trvalým pobytom fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje doplnková ochrana, rozumie jej prechodný pobyt.
(7)
Vláda Slovenskej republiky môže ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 a výšku peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 až 10. Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie sa ustanovuje vždy k 1. júlu.
(8)
Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie uvedená v § 22 ods. 9 a výška peňažného príspevku na opatrovanie uvedená v § 40 ods. 7 až 10 sa neuplatňuje ustanovením novej výšky sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa odseku 7.“.
69.
V § 43 ods. 2 a 3 sa slová „18 až 20“ nahrádzajú slovami „18 a 19“.
70.
V § 43 odsek 9 znie:
„(9)
Nárok na parkovací preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o
a)
parkovacom preukaze, z ktorého vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18,
b)
peňažnom príspevku na kompenzáciu, ak z komplexného posudku vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.“.
71.
V § 44 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Osobitný príjemca na účely tohto zákona je
a)
osoba určená rozhodnutím príslušného orgánu po predchádzajúcom súhlase tejto osoby, ak sa doterajšou výplatou peňažného príspevku na kompenzáciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nedosiahol alebo nedosiahne účel, na ktorý má peňažný príspevok na kompenzáciu slúžiť,
b)
zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak ide o výplatu peňažného príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a) a príslušný orgán neurčí osobitného príjemcu podľa písmena a).
(2)
Osobitný príjemca sa neurčí na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu a na účely peňažného príspevku na opatrovanie; to neplatí, ak ide o výplatu peňažného príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a).“.
72.
V § 44 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ním určený“.
73.
V § 45 ods. 11 prvej vete sa za slová „§ 18 ods. 8“ vkladajú slová „alebo bol fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie dodatočne vyplatený príjem za obdobie poberania peňažného príspevku na opatrovanie,“ a vo štvrtej vete sa vypúšťajú slová „za kalendárny rok, za ktorý bol fyzickej osobe dodatočne vyplatený príjem“.
74.
V § 45 ods. 13 sa vypúšťajú slová „podľa odsekov 9 až 11“.
75.
V § 45 ods. 14 prvej vete sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 16 ods. 2 alebo“.
76.
V § 46 ods. 2 sa za slová „povinná vrátiť“ vkladá slovo „opakovaný“ a vypúšťajú sa slová „alebo poskytol“.
77.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Fyzickej osobe, ktorá je povinná vrátiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu, ktorý sa poskytol neprávom z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov alebo z dôvodu jeho použitia na iný účel, než na ktorý bol poskytnutý, možno priznať ten istý peňažný príspevok na kompenzáciu, len ak táto fyzická osoba splnila povinnosť vrátiť tento peňažný príspevok na kompenzáciu.“.
78.
V § 47 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo parkovací preukaz“.
79.
V § 47 ods. 2 sa za slovo „preukazu“ vkladajú slová „alebo parkovacieho preukazu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo parkovací preukaz“.
80.
V § 47 ods. 3 sa za slovo „preukaz“ vkladajú slová „alebo parkovací preukaz“.
81.
V § 52 písm. b) sa za slová „sociálnej služby,1a)“ vkladajú slová „so školou, so školským zariadením,“.
82.
V § 52 písm. p) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, škole alebo školskému zariadeniu,“.
83.
V § 55 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V konaní o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a) koná v mene maloletého dieťaťa zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
84.
V § 55 ods. 3 druhá veta znie: „Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore podľa § 11 ods. 7 písm. b), ak sa nepostupuje podľa § 11 ods. 7 písm. a) a ods. 8.“ a v tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré nie je staršie ako tri mesiace; žiadosť nemusí obsahovať toto vyhlásenie, ak už bolo pred podaním žiadosti predložené príslušnému orgánu.“.
85.
V § 55 ods. 14 druhá veta znie: „Príslušný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu z dôvodu úpravy sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom29) alebo z dôvodu úpravy výšky sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie nariadením vlády Slovenskej republiky.“.
86.
V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
jej bol peňažný príspevok na kompenzáciu znížený alebo odňatý a jeho výplata zastavená z dôvodu zmeny rozhodujúcich skutočností.“.
87.
Nadpis § 59 znie: „Zodpovednosť pri poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu“.
88.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Za vrátenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a) alebo jeho časti zodpovedá zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
89.
V § 60 sa slová „školské zariadenia,“ nahrádzajú slovami „školy, školské zariadenia,“.
90.
V § 67b ods. 1 sa slová „31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.
91.
Za § 67d sa vkladá § 67e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na pomoc inej fyzickej osoby pri činnostiach podľa prílohy č. 4 bodu 13.4., 13.5. alebo 13.6. účinného do 30. júna 2018, ktorej vznikol nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona účinného do 30. júna 2018 a tento nárok trvá aj po 30. júni 2018, sa považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby pri činnosti podľa prílohy č. 4 bodu 13.4. účinného od 1. júla 2018. Rozsah osobnej asistencie určený komplexným posudkom podľa prvej vety sa považuje za rozsah osobnej asistencie určený na činnosť podľa prílohy č. 4 bodu 13.4. účinného od 1. júla 2018 do právoplatnosti rozhodnutia vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu, ktorého podkladom je komplexný posudok.
(2)
Pohľadávka, ktorá vznikla podľa § 28 ods. 2 druhej vety a ods. 5 a 6, § 33 ods. 18 a ods. 19 druhej vety, § 34 ods. 21, 22 a ods. 23 druhej vety a § 37 ods. 18 účinných do 30. júna 2018, sa považuje za nevymožiteľnú.
(3)
O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie a o zmene výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu, na ktoré vznikol nárok podľa zákona účinného do 30. júna 2018 a trvá aj po 30. júni 2018, úrad rozhodne do 30. septembra 2018.
(4)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa § 14 ods. 6 účinného do 30. júna 2018, ktorej vznikol nárok na peňažný príspevok na prepravu alebo na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla podľa zákona účinného do 30. júna 2018 a tento nárok trvá aj po 30. júni 2018, sa považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom na účely poskytovania tohto peňažného príspevku do právoplatnosti rozhodnutia vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu; úrad nezačne konanie o peňažnom príspevku na prepravu alebo peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla len z dôvodu zmeny úpravy odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa § 14 ods. 6 účinného od 1. júla 2018.“.
93.
V prílohe č. 4 sa vypúšťajú body 13.4. až 13.6.
Doterajšie body 13.7. a 13.8. sa označujú ako body 13.4. a 13.5.
94.
V prílohe č. 4 sa za bod 13.5. vkladá bod 13.6., ktorý znie:
„13.6.
sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komunikácie,“.
95.
V prílohe č. 4 bode 17. sa slová „predškolského zariadenia a z predškolského zariadenia“ nahrádzajú slovami „školského zariadenia a zo školského zariadenia“.
96.
Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 21., ktorý znie:
„21.
pomoc rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, pri úkonoch starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ktoré z dôvodu svojho ťažkého zdravotného postihnutia nie sú schopní sami zvládnuť.“.
99.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 18, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 18
k zákonu č. 447/2008 Z. z.
ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE NA ÚČELY PARKOVACIEHO PREUKAZU
Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.
Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.
Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.
Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.
Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.
Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.
Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa.
Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
Praktická slepota, úplná slepota.
Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.“.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017
Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 písm. e) sa za slová „predpisu35a)“ vkladajú slová „a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie“.
2.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Podmienka podania prihlášky na dôchodkové poistenie sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba podľa
a)
odseku 1 písm. c) má nárok na rodičovský príspevok,
b)
odseku 1 písm. e) má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, vykonávať osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne,
c)
odseku 1 písm. c) a e) je fyzickou osobou, ktorej vzniklo povinné dôchodkové poistenie podľa § 22 ods. 3.“.
3.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
§ 15 ods. 1 písm. e) odo dňa
1.
splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. e), ak ide o fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
2.
prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. e), ak ide o fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
4.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. d) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. d), f) až h)“.
5.
V § 22 ods. 3 sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „alebo písm. e)“.
6.
V § 229 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. e), ak ide o fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne a ktorá podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie, je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní odo dňa, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie sa osobná asistencia má vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne, alebo odo dňa zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.