173/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

173
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 4. júna 2018
o zákonných meracích jednotkách
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 59 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Definície základných jednotiek sústavy meracích jednotiek
Definícia základnej jednotky sústavy meracích jednotiek (ďalej len „základná jednotka“):
a)
sekunda podľa § 7 písm. a) tretieho bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota frekvencie žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami hyperjemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133, ΔνCs, rovná 9 192 631 770, ak je vyjadrená v jednotke Hz, ktorá sa rovná s-1,
b)
meter podľa § 7 písm. a) prvého bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota rýchlosti svetla vo vákuu c rovná 299 792 458, ak je vyjadrená v jednotke
m · s-1 a sekunda je definovaná prostredníctvom ΔνCs,
c)
kilogram podľa § 7 písm. a) druhého bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota Planckovej konštanty h rovná 6,626 070 15 × 10-34, ak je vyjadrená v jednotke
J · s, ktorá sa rovná súčinu kg · m2 · s-1, ak meter a sekunda sú definované prostredníctvom c a ΔνCs,
d)
ampér podľa § 7 písm. a) štvrtého bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota elementárneho náboja e rovná 1,602 176 634 × 10-19, ak je vyjadrená v jednotke C, ktorá sa rovná súčinu A · s, ak sekunda je definovaná prostredníctvom ΔνCs,
e)
kelvin podľa § 7 písm. a) piateho bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota Boltzmannovej konštanty k rovná 1,380 649 × 10-23, ak je vyjadrená v jednotke J · K-1, ktorá sa rovná súčinu kg · m2 · s-2 · K-1, ak kilogram, meter a sekunda sú definované prostredníctvom h, c a ΔνCs,
f)
mól podľa § 7 písm. a) šiesteho bodu zákona sa definuje tak, že jeden mól obsahuje presne 6,022 140 76 × 1023 elementárnych entít, pričom toto číslo je pevne určená číselná hodnota Avogadrovej konštanty, NA, ak je vyjadrená v jednotke mol-1 a nazýva sa Avogadrovo číslo; látkové množstvo, symbol n, systému je mierou počtu špecifikovaných elementárnych entít, pričom týmito entitami môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny častíc,
g)
kandela podľa § 7 písm. a) siedmeho bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota svetelnej účinnosti monochromatického žiarenia s frekvenciou 540 × 1012 Hz, Kcd, rovná 683, ak je vyjadrená v jednotke lm · W-1, ktorá sa rovná súčinu cd · sr · W-1 alebo súčinu cd · sr · kg-1 · m-2 · s3, ak kilogram, meter a sekunda sú definované prostredníctvom h, c a ΔνCs.

§ 2
Iný spôsob vyjadrenia základnej jednotky termodynamickej teploty
Okrem termodynamickej teploty, ktorej symbolom je T, sa používa aj Celziova teplota, ktorej symbolom je t. Jednotkou Celziovej teploty je stupeň Celzia, ktorého symbol je °C. Celziova teplota je definovaná ako rozdiel t = TT0 medzi dvoma termodynamickými teplotami T a T0, kde T0 = 273,15 K. Teplotný interval alebo rozdiel teplôt môže byť vyjadrený v kelvinoch alebo v stupňoch Celzia. Jednotka stupeň Celzia sa rovná jednotke kelvin.
§ 3
Odvodená jednotka od základnej jednotky a spôsob tvorby odvodenej jednotky
od základnej jednotky
(1)
Odvodená jednotka od základnej jednotky (ďalej len „odvodená jednotka“) podľa § 7 písm. b) zákona je jednotka koherentne odvodená od základnej jednotky algebrickým vyjadrením násobku mocniny základnej jednotky s číselným koeficientom 1.
(2)
Odvodená jednotka sa vyjadruje osobitným názvom a symbolom. Odvodená jednotka, pri ktorej možno používať osobitný názov a symbol, je uvedená v prílohe č. 1. Názov a symbol odvodenej jednotky možno použiť aj pri tvorbe ďalšej odvodenej jednotky.
(3)
Spôsob tvorby odvodenej jednotky rovinného uhla a priestorového uhla je daný pri
a)
radiáne ako rovinný uhol medzi dvoma polomermi kružnice, ktoré na obvode kružnice vytínajú oblúk, ktorého dĺžka sa rovná polomeru kružnice,
b)
steradiáne ako priestorový uhol kužeľa, ktorý má svoj vrchol v strede gule a vytína na povrchu gule plochu, ktorej plošný obsah sa rovná plošnému obsahu štvorca, ktorého strana sa rovná polomeru gule.
§ 4
Spôsob tvorby násobku jednotky sústavy meracích jednotiek
(1)
Násobok jednotky sústavy meracích jednotiek podľa § 7 písm. c) zákona sa vytvára násobením základnej jednotky alebo násobením odvodenej jednotky násobkom s dekadickým základom zo súboru mocnín uvedených v prílohe č. 2. Názov násobku jednotky sústavy meracích jednotiek sa vytvorí pridaním príslušnej predpony k názvu jednotky sústavy meracích jednotiek. Spôsob tvorby násobku jednotky sústavy meracích jednotiek podľa predchádzajúcej vety neplatí pre hmotnosť, pri ktorej sa násobok jednotky sústavy meracích jednotiek a názov násobku jednotky sústavy meracích jednotiek tvorí od gramu, ktorého symbolom je g. Symbol násobku jednotky sústavy meracích jednotiek sa vytvorí spojením symbolu predpony a symbolu jednotky. Zložená predpona vytvorená spojením viacerých predpôn sa nepoužíva.
(2)
Ak je odvodená jednotka vyjadrená ako zlomok, jej násobok možno vyjadriť pripojením predpony k jednotkám v čitateli alebo v menovateli, alebo v obidvoch.
(3)
Dekadický násobok jednotky sústavy meracích jednotiek s osobitným názvom je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
V spojení s jednotkou uvedenou v prílohe č. 3 a jej symbolom možno používať predponu a jej symbol uvedený v prílohe č. 2.
§ 5
Iná povolená jednotka popri jednotke sústavy meracích jednotiek
(1)
Iná povolená jednotka podľa § 7 písm. d) zákona definovaná na základe jednotky sústavy meracích jednotiek, ktorá nie je dekadickým násobkom jednotky sústavy meracích jednotiek, je uvedená v prílohe č. 4.
(2)
V spojení s inou povolenou jednotkou uvedenou v prílohe č. 4 a jej symbolom sa nepoužíva predpona a jej symbol na tvorbu násobku.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa neuplatňuje pre jednotku gon a grad.
(4)
Iná povolená jednotka, ktorej hodnota sa získala experimentálne, je uvedená v prílohe č. 5.
(5)
V spojení s inou povolenou jednotkou uvedenou v prílohe č. 5 a jej symbolom možno používať predponu a jej symbol uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Iná povolená jednotka, ktorú možno používať v špeciálnej oblasti, je uvedená v prílohe č. 6.
(7)
V spojení s inou povolenou jednotkou uvedenou v prílohe č. 6 a jej symbolom možno používať predponu a jej symbol uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Ustanovenie odseku 7 sa neuplatňuje pre milimeter ortuťového stĺpca a hektár a ich symboly.
§ 6
Zložená jednotka
Kombináciou jednotiek uvedených v § 1 až 5 sa tvorí zložená jednotka podľa § 7 písm. e) zákona.
§ 7
Záverečné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Pavol Pavlis v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 173/2018 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 173/2018 Z. z.
NÁSOBOK JEDNOTKY SÚSTAVY MERACÍCH JEDNOTIEK


Násobok Názov predpony Symbol predpony
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 mili m
10-6 mikro μ
10-9 nano n
10-12 piko p
10-15 femto f
10-18 atto a
10-21 zepto z
10-24 yokto y
Príloha č. 3
k vyhláške č. 173/2018 Z. z.
DEKADICKÝ NÁSOBOK JEDNOTKY SÚSTAVY MERACÍCH JEDNOTIEK S OSOBITNÝM NÁZVOMVeličina Jednotka
Názov Symbol Hodnota v jednotkách sústavy meracích jednotiek
objem liter l alebo L 1 L = 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
hmotnosť tona t 1 t = 1 Mg = 103 kg
tlak bar bar*) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa
Poznámka:
*)
Jednotka, ktorú Medzinárodný úrad pre váhy a miery zaradil medzi jednotky povolené dočasne.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 173/2018 Z. z.
INÁ POVOLENÁ JEDNOTKA DEFINOVANÁ NA ZÁKLADE JEDNOTKY SÚSTAVY MERACÍCH JEDNOTIEK, KTORÁ NIE JE DEKADICKÝM NÁSOBKOM JEDNOTKY SÚSTAVY MERACÍCH JEDNOTIEK


Veličina Jednotka
Názov Symbol Hodnota v jednotkách sústavy meracích jednotiek
čas minúta min 1 min = 60 s
hodina h 1 h = 60 min = 3 600 s
deň d 1 d = 24 h = 86 400 s
rovinný uhol otáčka neexistuje žiaden medzinárodný symbol 1 otáčka = 360° = 2π rad
stupeň ° 1° = (π/180) rad
uhlová minúta ' 1' = (1/60)° = (π/10 800) rad
uhlová sekunda " 1" = (1/60)' = (π/648 000) rad
gon alebo grad gon 1 gon = (π/200) rad
Príloha č. 5
k vyhláške č. 173/2018 Z. z.
INÁ POVOLENÁ JEDNOTKA, KTOREJ HODNOTA SA ZÍSKALA EXPERIMENTÁLNEVeličina Jednotka
Názov Symbol Definícia
hmotnosť unifikovaná atómová hmotnostná jednotka u Unifikovaná atómová hmotnostná jednotka sa rovná 1/12 hmotnosti atómu nuklidu 12C.
energia elektrónvolt eV Elektrónvolt je kinetická energia získaná elektrónom pri prechode potenciálovým rozdielom 1 voltu vo vákuu.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 173/2018 Z. z.
INÁ POVOLENÁ JEDNOTKA, KTORÚ JE MOŽNO POUŽÍVAŽ LEN V ŠPECIÁLNEJ OBLASTI


Veličina Jednotka
Názov Symbol Hodnota v jednotkách sústavy meracích jednotiek
optická mohutnosť optických sústav dioptria 1 dioptria = 1 m-1
hmotnosť drahých kameňov metrický karát 1 metrický karát = 200 mg = 2 × 10-4 kg
plošný obsah pôdy a stavebných pozemkov ár a 1 a = 102 m2
hektár ha 1 ha = 104 m2
plošný obsah účinného prierezu barn b 1 b = 10-28 m2
dĺžková hmotnosť textilnej priadze a vláken tex tex 1 tex = 10-6 kg · m-1
tlak krvi a iných telesných tekutín milimeter ortuťového stĺpca mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa
Príloha č. 7
k vyhláške č. 173/2018 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 39, 15. 2. 1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 56; Ú. v. ES L 2, 3. 1. 1985), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 357, 7. 12. 1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 24;
Ú. v. ES L 34, 9. 2. 2000) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).
2.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1258 z 23. júla 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k smernici Rady 80/181/EHS, pokiaľ ide o definície základných jednotiek SI (Ú. v. EÚ L 196, 24. 7. 2019).