144/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

144
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
15. októbra 2010 bol prijatý v Nagoji Doplnkový protokol z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti.

Za Slovenskú republiku bol doplnkový protokol podpísaný 20. januára 2012 v New Yorku.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s doplnkovým protokolom uznesením č. 1439 z 2. decembra 2014.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval doplnkový protokol 10. marca 2015. Ratifikačná listina Slovenskej republiky bola 28. apríla 2015 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Doplnkový protokol nadobudol platnosť 5. marca 2018 v súlade s článkom 18 ods. 1 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.