105/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

105
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. septembra 2011 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1081 z 26. marca 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 10. apríla 2014. Ratifikačná listina bola uložená 24. apríla 2014 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 2017 v súlade s článkom 63 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2017.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 326/7 z 9. decembra 2017.