88/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

88
ZÁKON
z 28. marca 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok sa mení takto:
§ 54 znie:
㤠54
(1)
Každý má právo konať pred správnym súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Správny súd je povinný účastníkom konania zabezpečiť rovnaké možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu a okolnosti veci priberie správny súd tlmočníka.
(2)
Trovy spojené s tým, že účastník konania koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, znáša štát.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.