73/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

73
ZÁKON
z 21. marca 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 69/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 195 sa vkladajú § 195a až 195d, ktoré vrátane nadpisu nad § 195a znejú:
„Konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase
§ 195a
(1)
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od siedmej do dvadsiatej hodiny. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na voľby vyhlásené podľa § 149 ods. 3 a voľby vyhlásené podľa § 181 ods. 3.
(2)
Po vykonaní volieb podľa odseku 1 prvej vety sa ako prvé zisťujú výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.
(3)
Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov sa vzťahujú šiesta a siedma časť zákona, ak v odseku 4 a v § 195b, 195c a 195d nie je ustanovené inak.
(4)
Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa odseku 1 prvej vety
a)
volebné okrsky a volebné miestnosti utvorené pre voľby do orgánov samosprávy obcí platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
b)
obec odovzdá okrskovej volebnej komisii zoznam voličov vyhotovený podľa § 11 osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
c)
informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený obec zverejní osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; rovnakým spôsobom obec postupuje aj pri doručovaní oznámenia podľa § 21 ods. 3,
d)
volebná schránka, prenosná volebná schránka, hlasovacie lístky, obálky a tlačivá zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku pre voľby do orgánov samosprávy obcí musia byť farebne odlíšené od volebnej schránky, prenosnej volenej schránky, hlasovacích lístkov, obálok a tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
e)
obec a v deň konania volieb okrsková volebná komisia na základe žiadostí voličov o hlasovanie mimo volebnej miestnosti vyhotoví osobitne zoznam tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne zoznam tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
§ 195b
(1)
Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa
§ 195a ods. 1 prvej vety okrsková volebná komisia utvorená pre voľby do orgánov samosprávy obcí plní aj úlohy okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
(2)
Ak politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, nemá v okrskovej volebnej komisii zastúpenie, môže delegovať do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(3)
Okrsková volebná komisia utvorená podľa odseku 1 plní úlohy okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí podľa § 181 ods. 3.
(4)
Okrsková volebná komisia utvorená podľa odsekov 1 a 2 plní úlohy okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa § 149 ods. 3.
§ 195c
(1)
Po skončení hlasovania začne okrsková volebná komisia zisťovať výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.
(2)
Okrsková volebná komisia zapečatí pred začatím zisťovania výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku, do ktorej vkladali voliči hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí; spolu so zapečateným zoznamom voličov a zapečatenými nepoužitými hlasovacími lístkami a obálkami určenými pre voľby do orgánov samosprávy obcí ich odloží vo volebnej miestnosti tak, aby sa zabránilo manipulácii s nimi.
§ 195d
(1)
Okrsková volebná komisia začne zisťovať výsledky volieb do samosprávy obcí po pokyne obvodnej volebnej komisie na ukončenie jej činnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a po overení neporušenosti pečatí podľa § 195c ods. 2. Výsledky overenia neporušenosti pečatí uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
(2)
Štátna komisia zverejní celkové výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov spolu s celkovými výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí po vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.“.
Čl. II
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 69/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
na funkciu predsedu samosprávneho kraja a zároveň funkciu starostu obce alebo primátora mesta spolu najviac 250 000 eur.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.