57/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

57
ZÁKON
zo 7. februára 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012
Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z. a zákona
č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 2 sa za slová „štátnej správy,3)“ vkladajú slová „na pedagogického zamestnanca pracoviska praktického vyučovania,3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.