350/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

350
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 2016 boli v Istanbule prijaté Akty Svetovej poštovej únie pozostávajúce z Deviateho dodatkového protokolu Ústavy Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách. Za Slovenskú republiku boli Akty Svetovej poštovej únie podpísané 7. októbra 2016 v Istanbule.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Aktmi Svetovej poštovej únie uznesením č. 867 z 12. októbra 2017 a rozhodla, že Akty Svetovej poštovej únie pozostávajúce z Deviateho dodatkového protokolu Ústavy Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách sú medzinárodné zmluvy, ktoré majú podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval Akty Svetovej poštovej únie 7. novembra 2017. Ratifikačná listina Slovenskej republiky bola 22. novembra 2017 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Svetovej poštovej únie.

Akty Svetovej poštovej únie nadobudnú platnosť 1. januára 2018 a týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.