301/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

301
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 29. novembra 2017
o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 34 ods. 3 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Zloženie hodnotiacej komisie
§ 1
(1)
Hodnotiaca komisia (ďalej len komisia) sa skladá z predsedu komisie (ďalej len „predseda“), podpredsedu komisie (ďalej len „podpredseda“) a ďalších členov komisie, ktorých vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)
Členmi komisie môžu byť zástupcovia ministerstva, zástupcovia iných štátnych orgánov a zástupcovia občianskej spoločnosti, ktorí sú odborníkmi z oblasti súvisiacej s ochranou a podporou obetí trestných činov. Zástupcovia občianskej spoločnosti tvoria najmenej polovicu členov komisie. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
(3)
Členstvo v komisii zaniká
a)
vzdaním sa členstva, a to deň nasledujúci pod dni doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa členstva ministrovi,
b)
odvolaním,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
d)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru.
(4)
Minister odvolá člena komisie pri opakovanej neúčasti člena komisie na rokovaní komisie a práci komisie bez ospravedlnenia alebo pri porušení zásady mlčanlivosti podľa § 2 ods. 3 písm. g).
(5)
Člen komisie po vymenovaní predkladá ministrovi čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa
§ 27 ods. 3 zákona.
§ 2
(1)
Predseda
a)
vedie rokovanie komisie,
b)
zodpovedá za činnosť komisie,
c)
schvaľuje zápisnicu z rokovania komisie (ďalej len „zápisnica“),
d)
podľa potreby prizýva na rokovanie komisie aj ďalších odborníkov.
(2)
Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu.
(3)
Člen komisie
a)
sa zúčastňuje na rokovaní komisie,
b)
vyjadruje sa k prerokovávaným bodom programu rokovania komisie,
c)
predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania komisie a v súvislosti s prácou komisie,
d)
posudzuje predložené návrhy,
e)
hlasuje o predloženom návrhu,
f)
riadi sa organizačnými pokynmi ministra v súvislosti s prácou v komisii,
g)
zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena komisie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme činnosti komisie nemožno oznamovať iným osobám,
h)
podieľa sa na výkone kontroly na základe poverenia ministerstvom.
(4)
Tajomník komisie (ďalej len „tajomník“) nie je členom komisie a nemá hlasovacie právo. Tajomník
a)
organizačne a administratívne zabezpečuje rokovanie komisie,
b)
predkladá podklady na rokovanie komisie,
c)
vyhotovuje zápisnicu,
d)
podieľa sa na výkone kontroly na základe poverenia ministerstvom.
§ 3
Organizácia práce a postup komisie
(1)
Komisia rokuje o žiadosti o udelenie akreditácie programu podpory obetí trestných činov (ďalej len „akreditácia“), o žiadosti o predĺženie platnosti akreditácie a o zrušení akreditácie na základe návrhu predloženého ministerstvom. Komisia vykonáva kontrolu podľa § 30 ods. 2 zákona na základe poverenia ministerstva.
(2)
Termín rokovania komisie určuje predseda. O mieste, termíne a programe rokovania komisie tajomník informuje členov komisie najmenej päť pracovných dní vopred.
(3)
Rokovanie komisie je neverejné. Na rokovaní komisie sa zúčastňujú členovia komisie, tajomník a podľa uváženia predsedu aj odborníci, ktorí sa môžu kvalifikovane vyjadriť k predmetu rokovania (ďalej len „prizvaná osoba“); prizvaná osoba má na rokovaní komisie poradný hlas.
(4)
Členovia komisie sú pri výkone funkcie člena komisie nezávislí.
(5)
Komisia rozhoduje hlasovaním. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie vrátane predsedu alebo podpredsedu. Rozhodnutie schvaľuje komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
(6)
Z priebehu rokovania komisie tajomník vyhotovuje zápisnicu. Zo zápisnice musí byť zrejmé, ktoré osoby sa na rokovaní zúčastnili, kde a kedy sa rokovanie uskutočnilo, predmet rokovania, ako rokovanie prebiehalo, aké návrhy boli podané, výsledok hlasovania a výrok rozhodnutia s odôvodnením. Do zápisnice sa uvedie aj stanovisko členov komisie a stanovisko prizvaných osôb k prejednávanej veci, ak žiadajú, aby bolo zaznamenané v zápisnici. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina a záznam o hlasovaní.
(7)
Tajomník bezodkladne po rokovaní komisie predloží zápisnicu ministerstvu.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Lucia Žitňanská v. r.