290/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

290
ZÁKON
z 19. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 72/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 8 znie:
„(8)
Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhodnocuje Vedecká rada ministerstva (ďalej len „rada“) zriadená ministerstvom. Člen rady nehodnotí žiadosť, ak je tento člen alebo jemu blízka osoba6)
a)
žiadateľom alebo zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom alebo členom,
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je partnerom verejného sektora zapísaným v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.7)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6) § 116 Občianskeho zákonníka.
7) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
2.
V § 4 odsek 10 znie:
„(10)
Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia zriadená ministerstvom. Člen komisie alebo jemu blízka osoba nesmie byť
a)
žiadateľom alebo zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom alebo členom,
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je partnerom verejného sektora zapísaným v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.7)“.
3.
Za § 6c sa vkladá § 6d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2017
Žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorých vyhodnotenie nebolo ukončené pred 1. decembrom 2017, vyhodnocuje rada v zložení podľa § 3 ods. 8 v znení účinnom do 30. novembra 2017 alebo komisia v zložení podľa § 4 ods. 10 v znení účinnom do 30. novembra 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.