289/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2017 do 30.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

289
ZÁKON
z 19. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z. a zákona č. 150/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 písm. q) druhom bode sa slová „§ 30c ods. 1 písmen a) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 30d ods. 1 písm. a) až g)“.
2.
V § 5 ods. 4 písm. s) sa slová „§ 30a ods. 4 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 30aa ods. 2 písm. a) až d)“.
3.
V § 6 ods. 3 písmeno k) znie:
„k)
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c a § 30d ods. 1 písm. c) až f,“.
4.
V § 7 písmeno g) znie:
„g)
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontrolujú plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c a § 30d ods. 1 písm. c) až f),“.
5.
V § 12 ods. 4 písm. c) sa slová „30a a 30d“ nahrádzajú slovami „30a, 30ab a 30ad“.
6.
V § 30 odseky 1 a 2 znejú:
(1)
Zamestnávateľ je povinný
a)
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia“) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)
b)
zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3; zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
c)
zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do
1.
druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov,
2.
tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,
d)
zabezpečiť pri posúdení zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia podľa písmena c) vypracovanie
1.
písomného posudku o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika alebo
2.
písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
e)
poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa písmena b) zástupcom zamestnancov,
f)
zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
g)
predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
h)
uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1 zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, 20 rokov od skončenia tejto rizikovej práce alebo ak v písmene o) nie je ustanovené inak,
i)
vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,34)
j)
viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 31 pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú:
1.
hluk,
2.
vibrácie,
3.
ionizujúce žiarenie,
4.
elektromagnetické pole,
5.
ultrafialové žiarenie,
6.
infračervené žiarenie,
7.
laserové žiarenie,
8.
záťaž teplom,
9.
záťaž chladom,
10.
chemický faktor,
11.
karcinogénny a mutagénny faktor,
12.
biologický faktor,
13.
fyzická záťaž pri práci,
14.
psychická pracovná záťaž,
15.
zvýšený tlak vzduchu,
l)
predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa
§ 31 ods. 6,
m)
vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
n)
poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania podľa § 31a ods. 4,
o)
po zániku živnostenského oprávnenia alebo zániku obchodnej spoločnosti bezodkladne odovzdať dokumentáciu vedenú podľa písmen b), h) a j) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
(2)
Evidencia zamestnancov podľa odseku 1 písm. j) obsahuje údaje
a)
názov pracoviska,
b)
názov profesií,
c)
faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení, a kategóriu práce osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
d)
výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané.“.
7.
V § 30 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Oznámenie podľa odseku 1 písm. k) obsahuje údaje
a)
názov pracoviska,
b)
názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,
c)
počet zamestnancov pracoviska.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
8.
V § 30 ods. 4 úvodnej vete sa slová „písm. a) a písm. f) až n)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e) a i) až o)“.
9.
V § 30 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
Národný bezpečnostný úrad vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Národného bezpečnostného úradu mimo územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k príslušníkom Národného bezpečnostného úradu zaradeným do činnej zálohy.“.
10.
V § 30 ods. 5 sa slová „písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až h) a § 52 ods. 1 písm. g)“.
11.
V § 30 odsek 6 znie:
„(6)
Zamestnávateľ je povinný
a)
umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov,
b)
poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané.“.
12.
V § 30 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
13.
V § 30 ods. 7 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia je povinná si zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku je povinná si zabezpečiť aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,“.
Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).
14.
V § 30 ods. 8 sa slová „30a a 30d“ nahrádzajú slovami „30a, 30ab a 30ad“.
15.
V § 30 ods. 9 sa slová „1, 2, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „1 až 3 a 6“ a vypúšťa sa slovo „aj“.
16.
§ 30a vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Pracovná zdravotná služba
(1)
Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností podľa § 30 ods. 1 písm. a) až d), f), l) až n) v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.
(2)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 zahŕňa najmä
a)
dohľad nad pracovnými podmienkami,
b)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
c)
poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.
(3)
Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú
a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,
b)
verejný zdravotník, alebo
c)
zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.
(4)
Zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi podľa odseku 3, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „vlastný zamestnanec“); ak zamestnávateľ nemá na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vlastných zamestnancov, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom.
(5)
Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 3 písm. c) tvoria
a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a verejný zdravotník,34c) alebo
b)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa písmena a) a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo.34c)
(6)
Odborný dohľad nad činnosťou tímu pracovnej zdravotnej služby zabezpečuje vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby. Vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby môže byť len lekár, ktorý má špecializáciu v špecializačnom odbore uvedenom v odseku 5 písm. a) a je súčasťou tímu pracovnej zdravotnej služby; vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby môže byť tento lekár iba v jednom tíme pracovnej zdravotnej služby.
(7)
Tím pracovnej zdravotnej služby môžu tvoriť aj ďalší zdravotnícki pracovníci34d) podľa pracovných podmienok na pracovisku a zdravotného rizika pri práci.
(8)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je
a)
fyzickou osobou – podnikateľom, si môže činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30aa vykonávať osobne,
b)
právnickou osobou, si môže činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30aa vykonávať zdravotníckym pracovníkom, ktorý je s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
(9)
Pracovná zdravotná služba spolupracuje s bezpečnostnotechnickou službou,34e) príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zabezpečením pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci a jeho zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34c až 34e znejú:
„34c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
34d) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34e) § 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
Za § 30a sa vkladajú § 30aa až 30ad, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠30aa
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu
zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie
(1)
Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie, zamestnávateľ zabezpečí prostredníctvom
a)
vlastného zamestnanca, ktorý je lekárom so špecializáciou podľa § 30a ods. 3 písm. a) alebo verejným zdravotníkom, alebo
b)
vlastného tímu pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 3 písm. c).
(2)
Pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie dodávateľským spôsobom, vykonáva
a)
fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti34f) a poskytuje pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 30a ods. 3 písm. a),
b)
právnická osoba, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti34f) a poskytuje pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa
§ 30a ods. 3 písm. a),
c)
fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34g) na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami,
d)
právnická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34g) na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami a poskytuje pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom verejného zdravotníka, alebo
e)
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa § 30b.
(3)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa
a)
odseku 2 písm. a) až d) vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab samostatne,
b)
odseku 2 písm. e) vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab tímom pracovnej zdravotnej služby.
§ 30ab
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie, najmä
a)
posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c) a nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika,
b)
navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,
c)
poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na
1.
plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
2.
ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
3.
ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
d)
zúčastňuje sa na
1.
zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,
2.
organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu,34h)
e)
spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie,
f)
vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak je lekárom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci.
§ 30ac
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu
zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
(1)
Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, zamestnávateľ zabezpečí vlastným tímom pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 3 písm. c) a § 30a ods. 5.
(2)
Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, vykonáva fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa § 30b.
§ 30ad
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, najmä
a)
posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c) a nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika,
b)
vypracováva návrh na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
c)
navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie zdravotného rizika alebo odstránenie zdravotného rizika,
d)
vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu,
e)
poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na
1.
plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
2.
ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
3.
ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
f)
zúčastňuje sa na
1.
zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,
2.
činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,34i)
3.
rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
4.
organizovaní prvej pomoci pri ohrození života alebo zdravia zamestnancov,
5.
organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu,34j)
6.
zabezpečovaní rekondičného pobytu,34k)
g)
spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34f až 34h znejú:
„34f) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34g) Príloha č. 2 položka č. 92 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
34h) § 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 470/2011 Z. z.
§ 40 ods. 22 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 30b ods. 2 písm. d) prvom bode sa slová „zdravotníckych pracovníkov“ nahrádzajú slovami „pracovnej zdravotnej služby“ a slová „ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
19.
V § 30b ods. 2 písm. d) druhom bode sa slová „[§ 30a ods. 3 písm. b)]“ nahrádzajú slovami
„[§ 30ad písm. d)]“.
20.
V § 30b ods. 3 písm. c) prvom bode sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
21.
V § 30b ods. 3 písm. c) druhom bode sa slová „§ 30a ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami
„§ 30ad písm. d)“.
22.
V § 30b ods. 6 sa odkaz 34h nahrádza odkazom 34g.
23.
V § 30b ods. 8 sa slová „§ 30c ods. 1 písm. a) až i)“ nahrádzajú slovami „§ 30d“.
24.
V § 30b ods. 12 písm. a) sa slová „§ 30c“ nahrádzajú slovami „§ 30d“.
25.
V § 30b odsek 13 znie:
„(13)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d), ktorá samostatne vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby, je povinná úradu verejného zdravotníctva písomne ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti v lehote do 30 dní od začatia činnosti; v ohlásení uvedie údaje podľa § 5 ods. 4 písm. s) a dátum začatia vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby (§ 30ab). Osoba podľa
a)
§ 30aa ods. 2 písm. a) je povinná k ohláseniu priložiť kópiu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo kópiu licencie na výkon zdravotníckeho povolania,
b)
§ 30aa ods. 2 písm. b) je povinná k ohláseniu priložiť kópiu licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
c)
§ 30aa ods. 2 písm. c) a d) je povinná k ohláseniu priložiť kópiu živnostenského oprávnenia a doklad o praxi na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dvoch rokov.“.
26.
V § 30b ods. 14 sa vypúšťajú slová „ods. 3“.
27.
V § 30b ods. 15 písmeno d) znie:
„d)
po odobratí alebo zániku licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,“.
28.
§ 30c a 30d vrátane nadpisov znejú:
㤠30c
Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva
činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu
zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie
Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby, ktorý samostatne vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby (§ 30ab) dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie, je povinný
a)
vykonávať odborné činnosti podľa § 30ab podľa osobitných predpisov,34)
b)
vykonávať odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,
c)
vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne,
d)
viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab a dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30 ods. 1 písm. a) až c) prvého bodu, písm. d) a n),
e)
oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo zmenu obchodného mena, sídla alebo právnej formy, ak ide o právnickú osobu,
f)
umožniť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby.
§ 30d
Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu
(1)
Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je povinný po celý čas vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby
a)
zabezpečiť zdravotníckych pracovníkov v minimálnom tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
b)
zabezpečiť podľa podmienok na pracovisku a zdravotného rizika pri práci ďalších zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 7, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo iný zmluvný vzťah,
c)
mať povolenie na prevádzkovanie ambulancie34l) alebo zmluvu na prenájom ambulancie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie,
d)
vykonávať odborné činnosti podľa § 30ab a § 30ad podľa osobitných predpisov,
e)
vykonávať odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,
f)
vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne,
g)
viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab a § 30ad a dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30 ods. 1 písm. a) až d), f), l) až n),
h)
oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, obchodného mena, sídla alebo právnej formy, ak ide o právnickú osobu alebo osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby,
i)
umožniť úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia
1.
podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa § 30b ods. 2,
2.
povinností pracovnej zdravotnej služby podľa písmen a) až h),
j)
umožniť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa písmen d) až g).
(2)
Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu u zamestnávateľa, s ktorým má zmluvu na výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby (§ 30ab a 30ad), môže dodávateľským spôsobom zmluvne poveriť so súhlasom zamestnávateľa
a)
iného držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu vykonávaním určitých špecifických činností u tohto zamestnávateľa vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré vykonávajú lekári podľa § 30e ods. 3, 4 a 6,
b)
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré vykonávajú lekári podľa § 30e ods. 3, 4 a 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34l znie:
„34l) § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“.
29.
V § 30e ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ďalší príslušní zdravotnícki pracovníci“.
30.
V § 30e sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ak lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie podľa odseku 6, zistí u zamestnanca zmenu zdravotného stavu, ktorá by mohla ovplyvniť jeho zdravotnú spôsobilosť na prácu, konzultuje postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a výsledok konzultácie zaznamená do svojej zdravotnej dokumentácie.
(8)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú v ambulancii.“.
Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 18.
31.
V § 30e ods. 10, 11 a 18 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
32.
V § 30e ods. 17 prvá veta znie:
„Zamestnávateľ môže zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie, a u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie, pričom zamestnávateľ určí profesie a pracoviská po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom podľa odseku 6; to sa nevzťahuje na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu, tretieho bodu alebo štvrtého bodu, písm. b) druhého bodu alebo písm. c) druhého bodu.“.
33.
V § 30f ods. 2 druhá veta znie: „Záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu znie
a)
spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
b)
spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením alebo
c)
dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.“.
34.
V § 30g ods. 2 a § 31a ods. 1 sa odkaz 34c nahrádza odkazom 34f.
35.
V § 31a ods. 2 sa odkaz 34g nahrádza odkazom 34c.
36.
V § 52 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a § 30d“.
37.
V § 57 odseky 22 až 24 znejú:
„(22)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 1 písm. a),
b)
nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a nezabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30 ods. 1 písm. b),
c)
nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov alebo na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok podľa § 30 ods. 1 písm. c) a nezabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku alebo písomného záznamu o posúdení rizika podľa § 30 ods. 1 písm. d),
d)
nezabezpečí pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 1 písm. f),
e)
nepredloží lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. g),
f)
neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. h),
g)
nevypracuje prevádzkový poriadok podľa § 30 ods. 1 písm. i),
h)
nevedie a neuchová evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. j),
i)
neoznámi každoročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. k),
j)
nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. l),
k)
nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, s hodnotením zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roku ju nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. m),
l)
neposkytne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 30 ods. 1 písm. n),
m)
neodovzdá po zániku živnostenského oprávnenia alebo po zániku obchodnej spoločnosti dokumentáciu vedenú podľa § 30 ods. 1 písm. b), h) a j) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. o),
n)
nezabezpečí zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nariadenú úradom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 30e ods. 14.
(23)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak
a)
si nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a nezabezpečí si vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa § 30 ods. 6 písm. a),
b)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 6 písm. b),
c)
nezabezpečí posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 6 písm. c),
d)
nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 6 písm. d),
e)
neuchová posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 6 písm. e).
(24)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu, ktorý
a)
nezabezpečí zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie podľa § 30d ods. 1 písm. c),
c)
nevykonáva odborné činnosti podľa osobitných predpisov podľa § 30d ods. 1 písm. d),
d)
nevykonáva odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov podľa
§ 30d ods. 1 písm. e),
e)
nevykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30d ods. 1 písm. f),
f)
nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab, § 30ad alebo dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30d ods. 1 písm. g),
g)
neoznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo zmenu obchodného mena, sídla alebo právnej formy, ak ide o právnickú osobu, alebo zmenu osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. h),
h)
neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa § 30d ods. 1 písm. i) prvého bodu,
i)
neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. i) druhého bodu,
j)
neumožní príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. j).“.
38.
V § 57 odsek 45 znie:
„(45)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom samostatne, ak
a)
neohlási písomne úradu verejného zdravotníctva začatie svojej činnosti v lehote do 30 dní od začatia činnosti podľa § 30b ods. 13,
b)
nevykonáva odborné činnosti podľa osobitných predpisov podľa § 30c písm. a),
c)
nevykonáva odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov podľa
§ 30c písm. b),
d)
nevykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30c písm. c),
e)
nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab alebo dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30c písm. d),
f)
neoznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, ak ide o právnickú osobu podľa § 30c písm. e),
g)
neumožní príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c písm. f).“.
39.
Za § 63i sa vkladá § 63j, ktorý vrátane nadpisu znie::
㤠63j
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2017
(1)
Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 30. novembra 2017, ktorý vypracoval bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická služba podľa predpisov účinných do 30. novembra 2017, zostáva v platnosti do času zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.
(2)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 5 písm. a) môže v minimálnom tíme pracovnej zdravotnej služby vykonávať aj lekár, ktorý získal špecializáciu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo.
(3)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 30a ods. 5 písm. b) môže v minimálnom tíme pracovnej zdravotnej služby vykonávať aj lekár, ktorý získal špecializáciu podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 v špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia.
(4)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 30a ods. 3 písm. a), môže samostatne vykonávať aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
a)
hygiena práce a pracovné lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, alebo
b)
hygiena a epidemiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(5)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 3 písm. b), sa považuje aj nadobudnutie
a)
vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, alebo
b)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore asistent hygienickej služby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(6)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab môže samostatne vykonávať aj
a)
iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, alebo
b)
iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(7)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3, môže vykonávať aj lekár, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a následne vykonával nepretržitú prax na pracovisku klinického pracovného lekárstva v trvaní najmenej jedného roka.
(8)
V konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia pri práci začatom pred 1. decembrom 2017, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. novembra 2017.“.
40.
Príloha č. 3b sa vypúšťa.
41.
Príloha č. 3c vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 276/2017 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné v poradovom čísle 92 stĺpci Preukaz spôsobilosti sa vypúšťajú slová „asistent hygieny a epidemiológie“ a v stĺpci Poznámka sa slová „§ 30a ods. 4 písm. c), § 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014
Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 30aa ods. 2 písm. c) a d), § 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017 okrem čl. I § 30 ods. 1 písm. k) v šiestom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.