282/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

282
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej len „register“),“.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
niektoré vzťahy súvisiace s poskytovaním finančných služieb finančnou inštitúciou.“.
3.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa slová „viazanému investičnému agentovi alebo finančnému poradcovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby“ nahrádzajú slovami „finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie alebo finančnému poradcovi, ak osoba, ktorá poskytla kontaktné údaje klienta alebo potenciálneho klienta nevykoná ďalšie úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby“.
4.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
poskytovanie informácií o finančných produktoch, finančnom agentovi, finančnom sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, finančnom sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, finančnom poradcovi, finančnej inštitúcii potenciálnemu klientovi, ak osoba, ktorá poskytla tieto informácie nevykoná ďalšie úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby.“.
5.
V § 1 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
poistenie je doplnkom tovaru alebo služby dodávateľa, ak takéto poistenie kryje
1a.
riziko poruchy, straty alebo poškodenia tovaru, alebo nevyužitia služby poskytnutej týmto dodávateľom, alebo
1b.
poškodenie alebo stratu batožiny a iné riziká spojené s cestovaním objednaným u tohto dodávateľa,
2.
výška poistného zaplateného za poistný produkt neprevyšuje sumu 600 eur vypočítaného pomerne z ročného základu, alebo ak poistenie je doplnkové k službe uvedenej v prvom bode a trvanie tejto služby nepresahuje tri mesiace a zaplatené poistné na osobu neprevyšuje sumu 200 eur.“.
6.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.“.
7.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu je
a)
poskytovanie investičnej služby,5) prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo
b)
poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania.“.
8.
V § 4 písm. a) piatom bode sa za slová „poskytovania úverov14)“ vkladá čiarka a slová „úverov na bývanie14aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:
„14aa) Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z.“.
9.
V § 4 písm. b) sa za slovo „styk“ vkladá čiarka a slová „a osoba poskytujúca spotrebiteľské úvery,16)“ sa nahrádzajú slovami „veriteľ poskytujúci úvery na bývanie alebo spotrebiteľské úvery a iný veriteľ podľa osobitného predpisu,16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 20 ods. 1 a § 24 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z.“.
10.
V § 4 písm. i) prvom bode sa slová „na osobitný“ nahrádzajú slovami „v hotovosti alebo na“.
11.
V § 4 písm. l) sa za slovo „garantom“ vkladá slovo „fyzická“.
12.
§ 4 sa dopĺňa písmenami m) až s), ktoré znejú:
„m)
odmenou akákoľvek provízia, odplata alebo iný druh platby vrátane ekonomickej výhody alebo iná peňažná výhoda, nepeňažná výhoda alebo stimul, ktoré sa ponúkajú alebo poskytujú v súvislosti s činnosťami sprostredkovania finančnej služby,
n)
hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie vykonáva svoju činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb,
o)
pobočkou finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu organizačná zložka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu umiestnená na území Slovenskej republiky; za pobočku sa považuje aj zriadenie kancelárie vedenej zamestnancom finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu alebo inou osobou, ktorá má oprávnenie časovo neobmedzene vykonávať finančné sprostredkovanie v mene finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu,
p)
hlavným miestom výkonu činnosti miesto, z ktorého sa riadi hlavná obchodná činnosť,
r)
kvalifikovanou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje najmenej 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, vypočítaných podľa osobitného predpisu21a) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv21b) na riadení tejto právnickej osoby,
s)
investičným produktom založeným na poistení poistný produkt, ktorý ponúka plnenie na konci poistnej doby alebo odkupnú hodnotu, pričom plnenie na konci poistnej doby alebo odkupná hodnota sú úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo vystavené pohybom na finančnom trhu a nezahŕňa
1.
odvetvia neživotného poistenia,21c)
2.
zmluvy životného poistenia, ak poistná zmluva ponúka poistné plnenie iba pre prípad smrti alebo z dôvodu pracovnej neschopnosti alebo invalidity v dôsledku úrazu, choroby alebo zdravotného postihnutia,
3.
produkty starobného dôchodkového sporenia,14b)
4.
produkty doplnkového dôchodkového sporenia.12)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21c znejú:
„21a) § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
21b) § 5 písm. e) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21c) Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2015 Z. z.“.
13.
V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slová „§ 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odseku 5, § 11, § 11a a 12“.
14.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
sprostredkovateľ doplnkového poistenia,
e)
viazaný investičný agent.“.
15.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Finančné sprostredkovanie môže na území Slovenskej republiky vykonávať aj finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 11d.“.
16.
V § 10 ods. 2 sa slová „§ 11“ nahrádzajú slovami „odseku 4, §11 a 11a“.
17.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Finančné poradenstvo môže na území Slovenskej republiky vykonávať aj finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 11d.“.
18.
§ 11 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
§ 11
(1)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojej pobočky bez povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo bez povolenia na vykonávanie finančného poradenstva, ak mu bolo oprávnenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo oprávnenie na vykonávanie finančného poradenstva udelené v príslušnom členskom štáte, a to na základe súhlasného písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu o jeho prijatí.
(2)
Národná banka Slovenska v lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 oznámi príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa budú vzťahovať na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pobočky finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky. Ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky, vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia § 26, 28, 31 až 36, 37b až 37d.
(3)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže začať na území Slovenskej republiky vykonávať svoju činnosť prostredníctvom pobočky po doručení oznámenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 alebo po uplynutí lehoty 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska.
(4)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení § 26, 28, 31 až 36, 37b až 37d a nad opatreniami prijatými na ich základe pobočkou finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. Na tieto účely je Národná banka Slovenska oprávnená preskúmať činnosť pobočky finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a požadovať nápravu zistených nedostatkov. Národná banka Slovenska môže od finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorý vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky požadovať informácie v rovnakom rozsahu ako od finančného agenta alebo finančného poradcu so sídlom na území Slovenskej republiky.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pri vykonávaní svojej činnosti porušil ustanovenia § 26, 28, 31 až 36, 37b až 37d, bez zbytočného odkladu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2. Národná banka Slovenska o tomto porušení a o prijatých opatreniach informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pri vykonávaní svojej činnosti porušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a Národná banka Slovenska neuzavrela v súvislosti s týmto finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia dohodu s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu podľa § 11b ods.1, bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu.
(7)
Ak sa napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu tieto opatrenia ukázali ako neprimerané alebo ak domovský členský štát neprijal žiadne opatrenia a finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia naďalej porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2. Ak je to nevyhnutné, môže Národná banka Slovenska uložiť finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c) tak, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný opatrenia vykonať.
(8)
Národná banka Slovenska môže danú vec postúpiť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a požiadať o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(9)
Národná banka Slovenska môže prijať primerané, preventívne a nediskriminačné opatrenie alebo uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 za porušenie všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, ak je nevyhnutne potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv finančných spotrebiteľov a ak sú podobné opatrenia v domovskom členskom štáte neprimerané alebo nedostatočné. Ak je to nevyhnutné, môže Národná banka Slovenska finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c). Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný opatrenia vykonať.
(10)
Národná banka Slovenska je povinná oznámiť a odôvodniť každé opatrenie prijaté podľa odsekov 5, 7 a 9 príslušnému finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. O prijatých opatreniach informuje aj príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsku komisiu.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú na sprostredkovateľa doplnkového poistenia z iného členského štátu rovnako.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„“.
22b) Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.“.
19.
Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11d, ktoré znejú:
㤠11a
(1)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na základe práva slobodného poskytovania služieb po doručení oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu, v ktorom má sídlo v rozsahu podľa § 20 ods. 1, Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu o jeho prijatí. Ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb, vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia § 26, 28, 31 až 36, 37b až 37d.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pri vykonávaní svojej činnosti porušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu.
(3)
Ak sa napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu tieto opatrenia ukázali ako neprimerané alebo nedostatočné alebo ak domovský členský štát neprijal žiadne opatrenia a finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia naďalej porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu príjme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2. Ak je to nevyhnutné, môže Národná banka Slovenska uložiť finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c) tak, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný opatrenia vykonať.
(4)
Národná banka Slovenska môže danú vec postúpiť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a požiadať o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(5)
Národná banka Slovenska môže prijať opatrenie alebo uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 za porušenie všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, ak je potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv finančných spotrebiteľov. Ak je to nevyhnutné, môže Národná banka Slovenska finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c). Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný opatrenia vykonať.
(6)
Národná banka Slovenska je povinná oznámiť a odôvodniť každé opatrenie prijaté podľa odsekov 3 a 5 príslušnému finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. O prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu informuje aj príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsku komisiu.
(7)
Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oprávnenie na vykonávanie jeho činnosti, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, keď sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na sprostredkovateľa doplnkového poistenia z iného členského štátu rovnako.
§ 11b
(1)
Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohodu s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu o tom, že
a)
prevezme výkon dohľadu nad finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia v rozsahu § 21 až 39, ak sa hlavné miesto výkonu činnosti finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia nachádza na území Slovenskej republiky alebo
b)
orgán dohľadu z iného členského štátu prevezme výkon dohľadu nad finančným agentom alebo finančným poradcom v sektore poistenia alebo zaistenia v rozsahu § 21 až 39, ak sa hlavné miesto výkonu činnosti finančného agenta alebo finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia nachádza na území iného členského štátu.
(2)
Národná banka Slovenska môže uložiť finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c), ak sa jeho činnosť úplne alebo hlavne zameriava na územie Slovenskej republiky výlučne s cieľom vyhnúť sa právnym ustanoveniam, ktoré by sa uplatňovali, ak by finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu mal svoj trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ak jeho činnosť vážne ohrozuje riadne fungovanie trhov s poistením alebo zaistením na území Slovenskej republiky, ak ide o ochranu finančných spotrebiteľov. Ak nastane takáto situácia, Národná banka Slovenska po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu môže v súvislosti s týmto finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu práv spotrebiteľov. Národná banka Slovenska môže danú vec postúpiť Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a požiadať o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na sprostredkovateľa doplnkového poistenia z iného členského štátu rovnako.
§ 11c
Sprostredkovateľ doplnkového poistenia
(1)
Sprostredkovateľom doplnkového poistenia sa rozumie osoba iná ako banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti a zahraničná investičná spoločnosť, ktorá za odmenu vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia ako doplnkovú činnosť, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
jej hlavnou zárobkovou činnosťou nie je finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia,
b)
osoba ponúka len také poistné produkty, ktoré sú doplnkom tovaru alebo služby a
c)
príslušné poistné produkty nezahŕňajú životné poistenie ani riziká vyplývajúce zo zodpovednosti; táto podmienka sa neuplatní, ak tieto poistné produkty sú doplnkom tovaru alebo služby, ktoré táto osoba ponúka v rámci svojej hlavnej zárobkovej činnosti.
(2)
Na sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorého navrhovateľom je samostatný finančný agent, sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pôsobenie podriadeného finančného agenta primerane.
(3)
Na sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorého navrhovateľom je finančná inštitúcia v sektore poistenia alebo zaistenia, sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pôsobenie viazaného finančného agenta primerane.
§ 11d
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
(1)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie je oprávnený na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie v rozsahu, v akom je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie vo svojom domovskom členskom štáte, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb; finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie nesmie v Slovenskej republike poskytovať sprostredkovanie úverov na bývanie, ktoré ponúka veriteľ z iného členského štátu, ktorý nie je zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ak takýto veriteľ nemá oprávnenie poskytovať úvery na bývanie v Slovenskej republike. Na finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie sa primerane vzťahuje § 15 ods. 7, § 16 ods. 6 a 12, § 26, 28, 31 až 36, § 38 ods. 8 až 11 a ustanovenia osobitného predpisu.22c)
(2)
Na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o tom, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie má úmysel vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky podľa odseku 1, Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia oznámi tomuto orgánu dohľadu podmienky vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona a osobitného predpisu14aa) a zapíše takéhoto finančného sprostredkovateľa do registra.
(3)
Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie je oprávnený začať na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie po uplynutí 30 dní odo dňa, keď bol informovaný príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu o oznámení podľa odseku 2 zaslanom Národnej banke Slovenska.
(4)
Predtým ako pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie začne na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie alebo do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia od príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na začatie vykonávania dohľadu nad pobočkou finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie a ak je to potrebné, oznámi podmienky vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území Slovenskej republiky finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.
(5)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení § 26, 28, 31 až 36 a ustanovení osobitného predpisu22c) a nad opatreniami prijatými na ich základe pobočkou finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie. Na tieto účely je Národná banka Slovenska oprávnená preskúmať činnosť pobočky finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie a požadovať nápravu zistených nedostatkov. Národná banka Slovenska môže od finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, ktorý vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky požadovať informácie v rovnakom rozsahu ako od finančného agenta alebo finančného poradcu so sídlom na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie pri vykonávaní svojej činnosti porušila ustanovenia uvedené v odseku 5 prvej vete, bez zbytočného odkladu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu a odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2.
(7)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie nevykonala nápravu podľa odseku 6, bez zbytočného odkladu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2; tieto opatrenia Národná banka Slovenska oznámi príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu.
(8)
Ak napriek opatreniam prijatým Národnou bankou Slovenska podľa odseku 7 pobočka finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie opätovne porušila ustanovenia uvedené v odseku 5 prvej vete, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu môže prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2, a ak je to nevyhnutné, Národná banka Slovenska môže pobočke finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie uložiť sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c); tieto opatrenia Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii.
(9)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie pri vykonávaní svojej činnosti porušil ustanovenia všeobecných záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, okrem ustanovení uvedených v odseku 5 prvej vete, ak ide o pobočku finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu. Ak sa napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu tieto opatrenia ukázali ako neprimerané, alebo ak domovský členský štát neprijal žiadne opatrenia a finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie naďalej pokračuje v činnosti v rozpore so záujmom ochrany práv finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska
a)
po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu prijme opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2 v záujme ochrany práv finančných spotrebiteľov a fungovania finančného trhu, a ak je to nevyhnutné, Národná banka Slovenska uloží finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie sankciu podľa § 39 ods. 2 písm. c),
b)
môže požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.22d)
(10)
O prijatých opatreniach podľa odseku 9 písm. a) informuje Národná banka Slovenska Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a Európsku komisiu.
(11)
Po informovaní Národnej banky Slovenska príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu môže vykonať kontrolu na mieste v pobočke finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie umiestnenej v Slovenskej republike.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22c a 22d znejú:
„22c) § 3, 6, 7, 21, 22 a 25 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
22d) Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.“.
20.
V § 12 ods. 1 poslednej vete sa za slová „finančné sprostredkovanie“ vkladajú slová „v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu25)“.
21.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu23) a zahraničnú banku so sídlom na území iného členského štátu,24) a ich viazaných investičných agentov usadených v ich domovskom členskom štáte, ak majú v úmysle pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky využívať viazaných investičných agentov usadených v ich domovskom členskom štáte.“.
22.
V § 13 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,“.
23.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
sprostredkovateľov doplnkového poistenia.“.
24.
V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, ak ide o podregister podľa odseku 1 písm. d).“.
25.
V § 14 ods. 1 sa za slová „podriadeného finančného agenta“ vkladá čiarka a slová „sprostredkovateľa doplnkového poistenia“.
26.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Navrhovateľom na zápis viazaného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je finančná inštitúcia so sídlom alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, s ktorou má viazaný finančný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 8, navrhovateľom na zápis podriadeného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je samostatný finančný agent, s ktorým má podriadený finančný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 9. Navrhovateľom na zápis viazaného investičného agenta je osoba oprávnená na využívanie viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona, s ktorou má viazaný investičný agent uzavretú zmluvu podľa § 12.“.
27.
V § 14 ods. 5 písm. a) a b) sa za slová „podriadeného finančného agenta“ vkladá čiarka a slová „sprostredkovateľa doplnkového poistenia“.
28.
V § 14 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Národná banka Slovenska návrh na zápis odmietne, ak osoba uvedená v návrhu na zápis nespĺňa podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 3. O odmietnutí návrhu na zápis informuje Národná banka Slovenska navrhovateľa elektronicky do desiatich kalendárnych dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za odmietnutý návrh na zápis sa nevracia.“.
29.
V § 14 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Finančný agent a finančný poradca sú oprávnení začať vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v príslušnom sektore odo dňa zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri.
(8)
Navrhovateľ po prijatí informácie podľa odseku 5 písm. b) bez zbytočného odkladu informuje viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta o zápise do registra.
(9)
Ak ide o fyzickú osobu, Národná banka Slovenska zapíše samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 do desiatich kalendárnych dní odo dňa, v ktorom samostatný finančný agent alebo finančný poradca predložil poistnú zmluvu podľa § 30, a priradí tejto osobe registračné číslo. Ak ide o právnickú osobu, Národná banka Slovenska zapíše samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 do desiatich kalendárnych dní odo dňa, v ktorom samostatný finančný agent alebo finančný poradca predložil poistnú zmluvu podľa § 30 a informáciu o zápise povolenej činnosti do obchodného registra podľa § 18 ods. 18 a priradí tejto osobe registračné číslo.“.
30.
V § 14 odsek 11 znie:
„(11)
Do zoznamu viazaných investičných agentov možno zapísať len osobu s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo pobočku zahraničnej právnickej osoby, ak táto zahraničná právnická osoba nie je zapísaná v registri viazaných investičných agentov v inom členskom štáte.“.
31.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca odo dňa prijatia oznámenia podľa § 11d ods. 2 zapíše finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13.
(14)
Národná banka Slovenska nezapíše do registra finančného agenta alebo finančného poradcu, ak všeobecne záväzné právne predpisy štátu, ktorými sa riadi jedna osoba alebo viac osôb, s ktorými tvorí tento finančný agent alebo finančný poradca skupinu s úzkymi väzbami, bránia účinnému dohľadu Národnej banky Slovenska.“.
32.
V § 15 ods. 1 sa za slová „podriadeného finančného agenta“ vkladá čiarka a slová „sprostredkovateľa doplnkového poistenia“.
33.
V § 15 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Národná banka Slovenska návrh na zmenu zápisu odmietne, ak má informácie o tom, že osoba uvedená v návrhu na zmenu zápisu, ak ide o rozšírenie výkonu činnosti, nespĺňa podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2. O odmietnutí návrhu na zmenu zápisu informuje Národná banka Slovenska navrhovateľa elektronicky do desiatich kalendárnych dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za odmietnutý návrh na zmenu zápisu sa nevracia.“.
34.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Zrušenie zápisu v registri
(1)
Národná banka Slovenska zruší zápis samostatného finančného agenta alebo zápis finančného poradcu v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13, ak samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi zaniklo oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na základe príslušného povolenia podľa § 18 v plnom rozsahu alebo pre príslušný sektor, a to do 15 dní odo dňa zániku povolenia podľa § 18 v plnom rozsahu alebo pre príslušný sektor.
(2)
Navrhovateľom na zrušenie zápisu viazaného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je finančná inštitúcia so sídlom alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, s ktorou má viazaný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 8, alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 11c, navrhovateľom na zrušenie zápisu podriadeného finančného agenta alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je samostatný finančný agent, s ktorým má podriadený finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 9 alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 11c. Navrhovateľom na zrušenie zápisu viazaného investičného agenta je osoba oprávnená na využívanie viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona,3) s ktorou má viazaný investičný agent uzavretú zmluvu podľa § 12.
(3)
Žiadateľom o zrušenie zápisu je viazaný finančný agent, ktorý má uzavretú zmluvu s finančnou inštitúciou podľa § 8, alebo podriadený finančný agent, ktorý má uzavretú zmluvu so samostatným finančným agentom podľa § 9, alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia, ktorý má s finančnou inštitúciou alebo samostatným finančným agentom uzavretú zmluvu podľa § 11a alebo viazaný investičný agent, ktorý má uzavretú zmluvu podľa § 12 s osobou oprávnenou na využívanie viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona.3)
(4)
Národná banka Slovenska zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13, ak
a)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou,
1.
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
2.
mu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent, ktorý je právnickou osobou, bol zrušený,
c)
na majetok viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,26)
d)
navrhovateľ na zrušenie zápisu podal úplný návrh na zrušenie zápisu v registri (ďalej len „návrh na zrušenie zápisu“) viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta; ak navrhovateľa o podanie návrhu na zrušenie zápisu písomne požiadal viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent, je navrhovateľ povinný podať návrh na zrušenie zápisu týchto osôb do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti,
e)
žiadateľ o zrušenie zápisu podal Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť o zrušenie zápisu v registri podľa odseku 14, ak si navrhovateľ nesplnil povinnosť podľa písmena d),
f)
finančnej inštitúcii, s ktorou mal viazaný finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent uzavretú zmluvu podľa § 8, § 11c alebo § 12, zaniklo povolenie na vykonávanie činnosti, ak je táto finančná inštitúcia oprávnená vykonávať činnosť na základe povolenia a jej práva a povinnosti neprechádzajú na právneho nástupcu, ktorý má povolenie na vykonávanie činnosti,
g)
samostatnému finančnému agentovi, s ktorým mal podriadený finančný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia uzavretú zmluvu podľa § 9 alebo § 11c, zaniklo povolenie podľa § 18 v plnom rozsahu alebo pre príslušný sektor.
(5)
Navrhovateľ na zrušenie zápisu je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zrušenie zápisu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta, ak viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo viazaný investičný agent prestal spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť, dôveryhodnosť alebo opakovane závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov26a) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania.
(6)
Národná banka Slovenska zruší zápis finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13 do 15 dní odo dňa, v ktorom jej
a)
finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia oznámil, že ukončil svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
b)
príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu oznámil, že finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia zaniklo oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti v jeho domovskom členskom štáte.
(7)
Návrh na zrušenie zápisu sa podáva elektronicky. Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zrušenie zápisu zodpovedá navrhovateľ na zrušenie zápisu.
(8)
Ak sa Národná banka Slovenska dozvedela o dôvodoch zrušenia zápisu podľa odseku 4 písm. a) až c) a písm. f) a g) a odseku 6 alebo navrhovateľ na zrušenie zápisu podal úplný návrh na zrušenie zápisu podľa odseku 4 písm. d) a odseku 5 alebo žiadateľ o zrušenie zápisu podal Národnej banke Slovenska úplnú písomnú žiadosť o zrušenie zápisu v registri podľa odseku 4 písm. e), Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o týchto dôvodoch zrušenia zápisu, alebo do 15 dní od prijatia úplného návrhu na zrušenie zápisu alebo žiadosti o zrušenie zápisu
a)
zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13,
b)
informuje navrhovateľa na zrušenie zápisu elektronicky o zrušení zápisu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo viazaného investičného agenta v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13,
c)
informuje žiadateľa o zrušenie zápisu podľa odseku 4 písm. e) elektronicky o zrušení jeho zápisu v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13.
(9)
Ak je návrh na zrušenie zápisu neúplný alebo žiadosť o zrušenie zápisu neúplná, na takýto návrh na zrušenie zápisu alebo žiadosť o zrušenie zápisu sa hľadí, ako keby neboli podané, a Národná banka Slovenska o tom informuje navrhovateľa na zrušenie zápisu alebo žiadateľa o zrušenie zápisu elektronicky do 15 dní odo dňa ich prijatia.
(10)
Oprávnenie viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia a viazaného investičného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie zaniká dňom zrušenia zápisu v registri.
(11)
Navrhovateľ na zrušenie zápisu je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť podanie návrhu na zrušenie zápisu v príslušnom zozname v príslušnom podregistri podľa § 13 viazanému finančnému agentovi, podriadenému finančnému agentovi, sprostredkovateľovi doplnkového poistenia alebo viazanému investičnému agentovi.
(12)
Ak Národná banka Slovenska zruší v registri zápis finančného agenta, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo finančného poradcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, ktorý bol oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia aj na území iných členských štátov, je povinná o tom informovať príslušné orgány dohľadu v týchto členských štátoch bez zbytočného odkladu odo dňa zrušenia zápisu v registri.
(13)
Obsah návrhu na zápis, obsah návrhu na zmenu zápisu a obsah návrhu na zrušenie zápisu, obsah žiadosti o zrušenie zápisu, výšku poplatku za návrh na zápis, výšku poplatku za návrh na zmenu zápisu, spôsob ich uhradenia a preukazovania ich uhradenia, maximálny počet osôb, ktorý môže obsahovať návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu a návrh na zrušenie zápisu, vzor osvedčenia, štruktúru registračného čísla, spôsob predkladania návrhu na zápis, návrhu na zmenu zápisu, návrhu na zrušenie zápisu, žiadosti o zrušenie zápisu a ďalšie podrobnosti o registri ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).“.
35.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Evidované údaje a zverejňované údaje
(1)
Evidovanými údajmi v zozname samostatných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko, rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo odborného garanta a dátum začiatku a ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak samostatný finančný agent má odborného garanta,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o samostatného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20, alebo ak ide o samostatného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 20b,
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie, a to pre každý členský štát osobitne,
l)
obchodné meno a identifikačné číslo každej finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 7,
m)
dátum začatia a dátum ukončenia platnosti každej zmluvy podľa § 7,
n)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo, údaj o prevzatí zodpovednosti za škodu podriadených finančných agentov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu podľa § 9,
o)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(2)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu samostatných finančných agentov údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až h), j) až n) okrem rodného čísla.
(3)
Evidovanými údajmi v zozname viazaných finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo odborného garanta a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak viazaný finančný agent má odborného garanta,
g)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne; ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, tieto údaje sa evidujú osobitne pre životné poistenie a pre neživotné poistenie,
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o viazaného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20 alebo 20a, alebo ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 20b,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie, a to pre každý členský štát osobitne,
k)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, údaj o prevzatí zodpovednosti za škodu finančnými inštitúciami, s ktorými má uzatvorenú zmluvu podľa § 8,
l)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(4)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných finančných agentov údaje uvedené v odseku 3 písm. a) až k) okrem rodného čísla, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty.
(5)
Evidovanými údajmi v zozname podriadených finančných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko, rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
f)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo každého odborného garanta a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak podriadený finančný agent má odborného garanta,
g)
registračné číslo navrhovateľa,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, a to pre každý sektor osobitne,
i)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je podriadený finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, ak ide o podriadeného finančného agenta, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20 alebo 20a, alebo ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 20b,
j)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie, a to pre každý členský štát osobitne,
k)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, údaj o prevzatí zodpovednosti za škodu samostatným finančným agentom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu podľa § 9,
l)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(6)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu podriadených finančných agentov údaje uvedené v odseku 5 písm. a) až k) okrem rodného čísla, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty.
(7)
Evidovanými údajmi v zozname finančných poradcov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
číslo rozhodnutia o udelení príslušného povolenia podľa § 18,
d)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, meno, priezvisko, rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného poradenstva, ak ide o právnickú osobu,
g)
meno, priezvisko a rodné číslo odborného garanta, adresa trvalého pobytu a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak finančný poradca má odborného garanta,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor osobitne,
i)
dôvod zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo, a to pre každý sektor osobitne,
j)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je finančný poradca oprávnený vykonávať finančné poradenstvo, ak ide o finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20 alebo 20a, alebo ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa § 20b,
k)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné poradenstvo na území iných členských štátov v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie, a to pre každý členský štát osobitne,
l)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy v jednotlivých sektoroch, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo,
m)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(8)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných poradcov údaje uvedené v odseku 7 písm. a) až h) a j) až l) okrem rodného čísla.
(9)
Evidovanými údajmi v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo v zozname finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
registračné číslo pridelené orgánom dohľadu domovského členského štátu,
d)
obchodné meno, adresa sídla, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
f)
adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky,
g)
kategória finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, ak to oznámi príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu, obchodné meno poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje a príslušné poistné druhy a ak ide o finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie, obchodné meno veriteľa, ktorého zastupuje,
h)
názov a adresa sídla orgánu dohľadu v domovskom členskom štáte,
i)
dátum doručenia oznámenia podľa § 11 ods. 2 Národnej banke Slovenska,
j)
dátum zápisu do registra,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka,
l)
dátum zrušenia zápisu v registri.
(10)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a zo zoznamu finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu alebo v oblasti poskytovania úverov na bývanie údaje uvedené v odseku 9 písm. a) až j) a l).
(11)
Evidovanými údajmi v zozname viazaných investičných agentov sú:
a)
registračné číslo,
b)
registračné číslo v registri vedenom v oblasti sprostredkovania poistenia, sprostredkovania zaistenia, sprostredkovania investičných služieb a sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia Národnou bankou Slovenska do 31. decembra 2009, ak bolo pridelené,
c)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a ukončenia vykonávania jeho funkcie,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
e)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, meno, priezvisko, rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a ukončenia vykonávania jeho funkcie, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania telefónne číslo a adresa elektronickej pošty navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu,
f)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území Slovenskej republiky,
g)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je viazaný investičný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie,
h)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov,
i)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(12)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu viazaných investičných agentov údaje uvedené v odseku 11 písm. a) až h) okrem rodného čísla, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty.
(13)
Evidovanými údajmi v zozname sprostredkovateľov doplnkového poistenia sú:
a)
registračné číslo,
b)
obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty ak ide o právnickú osobu; ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, eviduje sa aj adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
d)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo každého odborného garanta a dátum začiatku a dátum ukončenia vykonávania jeho funkcie, ak sprostredkovateľ doplnkového poistenia má odborného garanta,
f)
registračné číslo navrhovateľa,
g)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia,
h)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je sprostredkovateľ doplnkového poistenia oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie,
i)
dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov pre každý členský štát osobitne,
j)
údaje o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 30 v rozsahu dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy, dátum začiatku a dátum ukončenia účinnosti poistnej zmluvy, údaje o poisťovateľovi v rozsahu obchodné meno a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, údaj o prevzatí zodpovednosti za škodu samostatným finančným agentom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu podľa § 9 alebo finančnou inštitúciou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 8,
k)
dátum zmeny zápisu v registri s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu v registri týka.
(14)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zo zoznamu sprostredkovateľov doplnkového poistenia údaje podľa odseku 13 písm. a) až j) okrem rodného čísla, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty.
(15)
Ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo na území Slovenskej republiky, eviduje sa dátum jej narodenia.“.
36.
V § 18 ods. 2 písm. b) a ods. 6 písm. b) sa za slová „orgánu žiadateľa“ vkladajú slová „podľa § 24 ods. 2“ a slová „alebo aspoň jedného“ sa nahrádzajú slovom „a“.
37.
V § 18 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patria aj osoby vykonávajúce kontrolu27) nad žiadateľom a kvalifikovaná účasť osôb na žiadateľovi nebránia účinnému vykonávaniu dohľadu Národnej banky Slovenska,“.
38.
V § 18 ods. 4 písm. a) sa slová „meno a priezvisko“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko a rodné číslo“.
39.
V § 18 ods. 5 písm. a) sa za slovo „pobyt“ vkladá čiarka a slová „adresu na doručovanie“.
40.
V § 18 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
doklady o skupine s úzkymi väzbami, do ktorej patrí žiadateľ, ako aj grafické znázornenie štruktúry tejto skupiny a doklady preukazujúce kvalifikovanú účasť osôb na žiadateľovi,“.
41.
V § 18 ods. 6 písm. g) sa vypúšťajú slová „a osôb podľa odseku 2 písm. d) a ich stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom“.
42.
V § 18 ods. 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
43.
V § 18 ods. 11 druhej vete sa za slovo „pomer“ vkladajú slová „alebo obchodnoprávny vzťah“.
44.
V § 18 odsek 12 znie:
„(12)
Samostatný finančný agent a finančný poradca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť a preukázať Národnej banke Slovenska zmeny v skutočnostiach uvedených v odsekoch 2 až 7 predložením príslušných dokladov.“.
45.
V § 18 odsek 16 znie:
„(16)
Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu možno vrátiť prostredníctvom oznámenia o vrátení povolenia; oznámenie o vrátení povolenia musí mať písomnú formu a musí byť doručené Národnej banke Slovenska.“.
46.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:
„(18)
Ak ide o právnickú osobu, samostatný finančný agent alebo finančný poradca je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na výkon činnosti podať registrovému súdu27a) návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra. Návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra obsahuje údaj o tom, či ide o samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu a sektory, v ktorých je táto osoba oprávnená vykonávať povolenú činnosť; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.27b) O zápise povolenej činnosti do obchodného registra je samostatný finančný agent alebo finančný poradca povinný písomne informovať Národnú banku Slovenska.
(19)
Ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo na území Slovenskej republiky, v žiadosti o udelenie povolenia sa uvedie dátum jej narodenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:
„27a) § 279 Civilného mimosporového poriadku.
27b) Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
47.
V § 19 ods.1 písmeno e) znie:
„e)
uplynutím lehoty 15 pracovných dní od doručenia oznámenia o vrátení povolenia Národnej banke Slovenska,“.
48.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a i).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
49.
V § 19 ods. 2 sa slová „c), d) a f)“ nahrádzajú slovami „c) a d)“ a vypúšťa sa druhá veta.
50.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Lehota podľa odseku 1 písm. e) neplynie počas dohľadu na mieste alebo počas konania o uložení sankcie podľa § 39.“.
51.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia a finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu
(1)
Finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý má záujem vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky, je povinný pred prvým vykonávaním svojej činnosti v inom členskom štáte písomne oznámiť Národnej banke Slovenska tento zámer a v oznámení uviesť
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu
b)
registračné číslo,
c)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol vykonávať svoju činnosť,
d)
skutočnosť, či ide o viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, samostatného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo finančného poradcu a obchodné meno poisťovne alebo zaisťovne, ak ju zastupuje,
e)
príslušné odvetvia poistenia, ak je to opodstatnené.
(2)
Za viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je povinný poskytnúť informácie uvedené v odseku 1 Národnej banke Slovenska navrhovateľ.
(3)
Národná banka Slovenska zašle do 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 informácie požadované podľa odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(4)
O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska osobu uvedenú v odseku 1 alebo navrhovateľa podľa odseku 2. Osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 je oprávnená začať vykonávať svoju činnosť v inom členskom štáte po tom, keď jej Národná banka Slovenska alebo navrhovateľ podľa odseku 2 doručí informáciu podľa prvej vety.
(5)
Národná banka Slovenska zároveň oznámi osobe uvedenej v odseku 1 alebo navrhovateľovi podľa odseku 2 skutočnosť, že informácie týkajúce sa právnych ustanovení, ktoré sú uplatniteľné v hostiteľskom členskom štáte, sú k dispozícii prostredníctvom webového sídla príslušného orgánu hostiteľského členského štátu alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) ako aj skutočnosť, že osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 musí spĺňať tieto ustanovenia, aby mohla začať vykonávať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte.
(6)
Osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku 1 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušnej zmeny. Národná banka Slovenska informuje o zmene podľa prvej vety príslušný orgán dohľadu hostiteľského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene podľa prvej vety.
(7)
Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 pri vykonávaní svojej činnosti na území tohto členského štátu porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo svojou činnosťou poškodzujú záujmy klientov hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho stavu. O prijatých opatreniach informuje Národná banka Slovenska aj príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(8)
Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 na území hostiteľského členského štátu neuskutoční v určenej lehote nápravu podľa odseku 7, je povinná vykonať alebo strpieť opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu.
(9)
Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu domovského členského štátu a uzavrie zmluvu s príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu podľa § 11b ods. 1, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti osoby uvedené v odseku 1 alebo odseku 2 a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).“.
52.
Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré znejú:
㤠20a
(1)
Finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý má záujem vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu prostredníctvom zriadenia pobočky, je povinný Národnej banke Slovenska písomne oznámiť
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
registračné číslo,
c)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol zriadiť pobočku,
d)
skutočnosť, či ide o viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, samostatného finančného agenta, sprostredkovateľa doplnkového poistenia alebo finančného poradcu a obchodné meno poisťovne alebo zaisťovne, ak ju zastupuje,
e)
príslušné odvetvia poistenia, ak je to opodstatnené,
f)
adresu pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
g)
meno a priezvisko fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho pobočky alebo osoby, ktorá je splnomocnená zastupovať finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia vo vzťahu k tretím osobám.
(2)
Za viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia je povinný poskytnúť informácie podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska navrhovateľ.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 oznámili Národnej banke Slovenska, že sa rozhodli zriadiť pobočku na území iného členského štátu, zašle Národná banka Slovenska príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského štátu do 30 dní od doručenia tohto oznámenia údaje podľa odseku 1 a potvrdenie preukazujúce, že osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 má primeranú organizačnú štruktúru a primeranú finančnú situáciu so zreteľom na plánované činnosti.
(4)
O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska osobu uvedenú v odseku 1 alebo navrhovateľa podľa odseku 2 .
(5)
Osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 je oprávnená zriadiť pobočku a začať vykonávať svoju činnosť prostredníctvom svojej pobočky až po tom, keď príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov hostiteľského členského štátu, ktoré sa vzťahujú na činnosti vykonávané osobou uvedenou v odseku 1 alebo odseku 2. Národná banka Slovenska oznámi túto informáciu osobe uvedenej v odseku 1 alebo navrhovateľovi podľa odseku 2. Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu neoznámi Národnej banke Slovenska ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov hostiteľského členského štátu, osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 je oprávnená zriadiť pobočku a začať vykonávať svoju činnosť prostredníctvom pobočky najskôr 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 3 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(6)
Ak Národná banka Slovenska odmietne oznámiť informácie podľa odseku 3 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu, vydá rozhodnutie o odmietnutí v konaní podľa osobitného predpisu42) do 30 dní od doručenia všetkých údajov podľa odseku 1 a bez zbytočného odkladu ho doručí osobe uvedenej v odseku 1 alebo navrhovateľovi podľa odseku 2.
(7)
Osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku 1 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušných zmien. Národná banka Slovenska informuje o uvedených zmenách príslušný orgán dohľadu hostiteľského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene podľa prvej vety.
(8)
Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu, na ktorého území je umiestnená pobočka, upozorní Národnú banku Slovenska, že pobočka pri vykonávaní svojej činnosti na území tohto členského štátu porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo svojou činnosťou poškodzuje záujmy klientov hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho stavu. O prijatých opatreniach informuje aj príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.22b)
(9)
Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 na území členského štátu pobočky neuskutoční v určenej lehote nápravu podľa odseku 8, je povinná vykonať alebo strpieť opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu členského štátu pobočky.
(10)
Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu domovského členského štátu a uzavrie zmluvu s príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu podľa § 11b ods. 1, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti osoby uvedené v odseku 1 alebo odseku 2 a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).
§ 20b
Finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie a finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území iného členského štátu
(1)
Finančný agent v oblasti poskytovania úverov na bývanie alebo finančný poradca v oblasti poskytovania úverov na bývanie s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý má záujem vykonávať finančné sprostredkovanie v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území iného členského štátu alebo finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území iného členského štátu prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb bez zriadenia pobočky, je povinný pred prvým vykonávaním svojej činnosti v inom členskom štáte písomne oznámiť Národnej banke Slovenska tento zámer a v oznámení uviesť
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
registračné číslo,
c)
členský štát, na ktorého území sa rozhodol vykonávať svoju činnosť,
d)
či ide o viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu a obchodné meno veriteľa podľa osobitného predpisu,15a) ak ho zastupuje,
e)
adresu pobočky v inom členskom štáte, ak sa takáto pobočka zriaďuje.
(2)
Za viazaného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie a podriadeného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie je povinný poskytnúť informácie podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska navrhovateľ.
(3)
Národná banka Slovenska zašle do 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 informácie požadované podľa odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu. Ak ide o viazaného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie, Národná banka Slovenska zašle príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu aj informácie o tom, či veriteľ podľa osobitného predpisu15a) nesie zodpovednosť za činnosť viazaného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov na bývanie.
(4)
O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska osobu uvedenú v odseku 1 alebo navrhovateľa podľa odseku 2. Osoba uvedená v odseku 1 je oprávnená začať vykonávať svoju činnosť v inom členskom štáte jeden mesiac po tom, keď jej Národná banka Slovenska alebo navrhovateľ podľa odseku 2 doručí informáciu podľa prvej vety.
(5)
Osoba uvedená v odseku 1 alebo navrhovateľ podľa odseku 2 je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku 1 najmenej 30 dní pred vykonaním príslušných zmien. Národná banka Slovenska informuje o uvedených zmenách príslušný orgán dohľadu hostiteľského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene podľa prvej vety.
(6)
Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že osoba uvedená v odseku 1 pri vykonávaní svojej činnosti na území tohto členského štátu porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo svojou činnosťou poškodzujú záujmy klientov hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska do 30 dní od takéhoto upozornenia prijme potrebné opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia sankcií podľa § 39 ods. 2. Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom,22d) ak nesúhlasí s opatreniami prijatými príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu.
(7)
Ak osoba uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 na území hostiteľského členského štátu neuskutoční v určenej lehote nápravu podľa odseku 6, je povinná vykonať alebo strpieť opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu.
(8)
Národná banka Slovenska pri výkone činnosti dohľadu môže vykonať kontrolu na mieste v pobočke osoby uvedenej v odseku 1 na území hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(9)
Ak osobe uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 zaniklo povolenie na činnosť finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, Národná banka Slovenska túto skutočnosť do 14 dní oznámi príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(10)
Na osobu uvedenú v odseku 1 alebo odseku 2 sa vzťahuje primerane § 15 ods. 8.“.
53.
§ 21 a 22 vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
§ 21
(1)
Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sú odborné vedomosti fyzických osôb uvedených v odsekoch 4 až 10 vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo riadne a na dostatočnej odbornej úrovni.
(2)
Ustanovujú sa tieto stupne odbornej spôsobilosti:
a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti,
c)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti,
d)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(3)
Odbornou spôsobilosťou pre
a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie; stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najmenej jednoročná odborná prax v sektore kapitálového trhu, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania,
c)
vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najmenej trojročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie,
d)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, najmenej sedemročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné poradenstvo.
(4)
Viazaný finančný agent a sprostredkovateľ doplnkového poistenia, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 2 viazaného finančného agenta a sprostredkovateľa doplnkového poistenia a odborný garant viazaného finančného agenta a sprostredkovateľa doplnkového poistenia musí spĺňať požiadavky najmenej pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, pričom týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 9.
(5)
Podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 2 podriadeného finančného agenta a odborný garant podriadeného finančného agenta musí spĺňať požiadavky najmenej pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, pričom týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 9.
(6)
Viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo každý člen štatutárneho orgánu a odborný garant viazaného investičného agenta musí spĺňať požiadavky najmenej pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.
(7)
Samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 2 samostatného finančného agenta a odborný garant samostatného finančného agenta musí spĺňať požiadavky najmenej pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(8)
Finančný poradca, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 2 finančného poradcu a odborný garant finančného poradcu musí spĺňať požiadavky najmenej pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(9)
Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v iných sektoroch, ako je sektor kapitálového trhu, musí spĺňať najmenej požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu sprostredkovateľa doplnkového poistenia vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať najmenej požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, musí spĺňať najmenej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, musí spĺňať najmenej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať najmenej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo, musí spĺňať najmenej požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(10)
Odborný garant finančnej inštitúcie musí spĺňať najmenej požiadavky na stredný stupeň odbornej spôsobilosti.
(11)
Odbornú spôsobilosť preukazuje
a)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia a viazaný investičný agent navrhovateľovi najneskôr ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
b)
samostatný finančný agent a finančný poradca Národnej banke Slovenska ku dňu podania žiadosti o udelenie povolenia podľa § 18,
c)
zamestnanec finančného agenta alebo zamestnanec finančného poradcu najneskôr ku dňu skutočného začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi.
(12)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti,
b)
potvrdením o dĺžke odbornej praxe v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej činnosti počas tejto odbornej praxe,
c)
zápisom do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania,
d)
zápisom do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 druhej vety o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom.
(13)
Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania možno overiť nahliadnutím do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety, ktorý zverejní Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle. Úspešné vykonanie odbornej skúšky a jej platnosť, úspešné vykonanie odbornej skúšky s certifikátom možno overiť nahliadnutím do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 druhej vety, ktorý zverejní Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle.
(14)
Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, a finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, ktorý nespĺňa požiadavky podľa odseku 9, je oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, len ak túto činnosť vykonáva pod vedením a na zodpovednosť osoby spĺňajúcej požiadavky podľa odseku 9, avšak najdlhšie počas obdobia jedného roka.
(15)
Ustanovenie odseku 14 sa nevzťahuje na člena štatutárneho orgánu zodpovedného za výkon finančného sprostredkovania a odborného garanta finančného agenta.
§ 22
(1)
Osoby uvedené v § 21 ods. 4 až 10 si musia priebežne dopĺňať odborné vedomosti a rozvíjať schopnosti zodpovedajúce úlohe, ktorú plnia v rozsahu vykonávanej činnosti. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku s certifikátom. Odborná skúška a odborná skúška s certifikátom sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Národná banka Slovenska vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov skúšobnej komisie a schvaľuje skúšobný poriadok.
(2)
Odbornú skúšku pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti zabezpečuje Národná banka Slovenska alebo ňou poverená právnická osoba. Účastníci odbornej skúšky sú povinní pred jej vykonaním riadne a včas uhradiť poplatok, ktorý sa pri jej neúspešnom vykonaní nevracia. Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je príjmom Národnej banky Slovenska. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená Národnou bankou Slovenska, je poplatok za jej vykonanie príjmom tejto právnickej osoby.
(3)
Finančný agent a finančný poradca je povinný viesť osobitnú evidenciu, v ktorej sa uvádzajú najmenej tieto údaje a doklady:
a)
meno a priezvisko zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
b)
sektory, v ktorých je zamestnanec alebo člen štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo,
c)
dátum začatia vykonávania činnosti zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, a to za každý sektor osobitne,
d)
dátum absolvovania každého osobitného finančného vzdelávania zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý je oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo a to za každý sektor osobitne,
e)
dátum úspešného vykonania odbornej skúšky zamestnanca, a to za každý sektor osobitne, ak sa vykonanie odbornej skúšky pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti vyžaduje,
f)
úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich dosiahnutie vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.
(4)
Odborná skúška s certifikátom je osobitnou odbornou skúškou, za ktorej úspešné vykonanie sa získava certifikát. Certifikát potvrdzuje, že osoba, ktorá odbornú skúšku s certifikátom úspešne vykonala, je dostatočne informovaná o finančných službách a má teoretické znalosti v takom rozsahu a kvalite, že je schopná vypracúvať nestrannú analýzu dostupných finančných služieb v príslušnom sektore.
(5)
Obsah a rozsah odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom, spôsob jej vykonania, výšku poplatku za jej vykonanie, spôsob jeho uhrádzania a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(6)
Účastník osobitného finančného vzdelávania, účastník odbornej skúšky a účastník odbornej skúšky s certifikátom je na účely svojej identifikácie povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska, osobe poverenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 2 a poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak existuje, a rodné číslo, ak bolo pridelené. Ak rodné číslo na území Slovenskej republiky nebolo pridelené, nahrádza sa dátumom narodenia. Tieto údaje sa využívajú aj v zoznamoch vedených podľa odseku 7.
(7)
Národná banka Slovenska vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie, a to pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti. Národná banka Slovenska vedie zoznam osôb, ktoré úspešne vykonali odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom, a to pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti. Do zoznamu osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované. Do zoznamu osôb, ktoré úspešne vykonali odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom, sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo dátum úspešného vykonania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bola odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom úspešne vykonaná.
(8)
Za správnosť a úplnosť údajov v zozname vedenom podľa odseku 7 prvej vety zodpovedá poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania alebo finančná inštitúcia, ktorá účastníkov osobitného finančného vzdelávania do zoznamu nahlásila. Za úplnosť a správnosť údajov v zozname vedenom podľa odseku 7 druhej vety zodpovedá Národná banka Slovenska alebo osoba poverená podľa odseku 2.
(9)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle zo zoznamu osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie, údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované. Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle zo zoznamu osôb, ktoré úspešne vykonali odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom, údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum úspešného vykonania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bola odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom úspešne vykonaná.“.
54.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Osobitné finančné vzdelávanie
(1)
Osobitným finančným vzdelávaním sa na účely tohto zákona rozumejú školenia, kurzy a iné formy vzdelávania, ktorých účelom je zabezpečiť pre fyzickú osobu, ktorá ich absolvovala, dostatočnú informovanosť o finančných službách, zlepšiť kvalitu jej teoretických znalostí a praktických schopností potrebných na vykonávanie činností, ktorých obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.
(2)
Osobitné finančné vzdelávanie poskytuje
a)
finančná inštitúcia pre jej zamestnancov,
b)
finančná inštitúcia pre finančných agentov a finančných poradcov v rozsahu finančných služieb poskytovaných finančnou inštitúciou,
c)
poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania.
(3)
Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania je osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby s umiestnením na území Slovenskej republiky zapísaná v registri poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania (ďalej len „register poskytovateľov“) .
(4)
Register poskytovateľov vedie Národná banka Slovenska a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Z registra poskytovateľov Národná banka Slovenska zverejňuje údaje o poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania v rozsahu
a)
obchodné meno, webové sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
dátum zápisu do registra poskytovateľov,
c)
sektory poskytovania osobitného finančného vzdelávania.
(5)
Národná banka Slovenska zapíše do registra poskytovateľov na základe predloženého úplného návrhu na zápis do registra poskytovateľov osobu, ktorá návrh na zápis do registra poskytovateľov predkladá.
(6)
V návrhu na zápis do registra poskytovateľov navrhovateľ preukazuje
a)
oprávnenie na vykonávanie vzdelávacej činnosti,
b)
bezúhonnosť poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, ktorý je fyzickou osobou, alebo bezúhonnosť každého člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania, ktorý je právnickou osobou, a
c)
technickú a organizačnú pripravenosť na poskytovanie osobitného finančného vzdelávania.
(7)
Návrh na zápis do registra poskytovateľov má listinnú podobu a obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa adresa umiestnenia organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, miesto podnikania a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania vrátane uvedenia registračnej alebo evidenčnej značky alebo čísla, pod ktorým je poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zapísaný do tohto registra alebo evidencie,
c)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania spolu s určením člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania; ak rodné číslo nebolo na území Slovenskej republiky pridelené, uvádza sa dátum narodenia poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania,
d)
doklady preukazujúce bezúhonnosť člena štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba podľa § 23 ods. 1 písm. a),
e)
adresu webového sídla budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, na ktorom bude poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zverejňovať údaje podľa odseku 13 písm. d),
f)
sektory podľa § 13 ods. 1 a stupne odbornej spôsobilosti, v ktorých má poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania záujem poskytovať osobitné finančné vzdelávanie,
g)
doklad preukazujúci uhradenie poplatku.
(8)
Navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov je povinný pred podaním návrhu uhradiť poplatok za návrh na zápis do registra poskytovateľov. Poplatok za návrh na zápis do registra poskytovateľov je príjmom Národnej banky Slovenska.
(9)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis do registra poskytovateľov zodpovedá navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov.
(10)
Ak je návrh na zápis do registra poskytovateľov úplný a poplatok bol riadne a včas uhradený, Národná banka Slovenska do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplného návrhu na zápis do registra poskytovateľov
a)
zapíše navrhovateľa na zápis do registra poskytovateľov,
b)
pridelí poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania prístupové práva do zoznamu vedeného Národnou bankou Slovenska podľa § 22 ods. 7 prvej vety a
c)
odošle poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania informáciu o prihlasovacích údajoch do zoznamu vedeného Národnou bankou Slovenska podľa § 22 ods. 7 prvej vety.
(11)
Ak je návrh na zápis do registra poskytovateľov neúplný, Národná banka Slovenska vyzve navrhovateľa na zápis do registra poskytovateľov na jeho doplnenie spolu s určením lehoty primeranej k rozsahu údajov potrebných na doplnenie. Ak neúplný návrh v určenej lehote nie je doplnený, na takýto návrh sa hľadí ako keby nebol podaný a Národná banka Slovenska o tom písomne informuje navrhovateľa osobitného finančného vzdelávania do troch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis Národnej banke Slovenska. Poplatok za neúplný návrh na zápis do registra poskytovateľov sa nevracia.
(12)
Ak navrhovateľ na zápis do registra poskytovateľov nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 6, Národná banka Slovenska ho nezapíše do registra poskytovateľov a o tejto skutočnosti ho písomne informuje v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia návrhu podľa odseku 7.
(13)
Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania je povinný
a)
spĺňať podmienky na zápis do registra poskytovateľov nepretržite počas celej doby zápisu v registri poskytovateľov,
b)
informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o akejkoľvek zmene v skutočnostiach, ktoré sú posudzované v návrhu na zápis do registra poskytovateľov a to spolu s dokladom preukazujúcim zmenenú skutočnosť,
c)
uskutočniť osobitné finančné vzdelávanie aspoň raz za kalendárny rok vo všetkých sektoroch podľa § 13 ods. 1 a pre všetky stupne odbornej spôsobilosti, v ktorých je oprávnený vykonávať osobitné finančné vzdelávanie,
d)
zverejňovať na svojom webovom sídle najneskôr 15 kalendárnych dní pred uskutočnením osobitného finančného vzdelávania termíny konania osobitného finančného vzdelávania najmenej v rozsahu dátum, miesto, čas, stupne a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých sa bude osobitné finančné vzdelávanie poskytovať,
e)
nahlásiť do desiatich pracovných dní od uskutočnenia osobitného finančného vzdelávania účastníkov, ktorí osobitné finančné vzdelávanie absolvovali, do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety, a to v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory podľa § 13 ods. 1, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované; nahlasované údaje musia byť pravdivé a úplné.
(14)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri poskytovateľov, ak
a)
poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania podá návrh na zrušenie zápisu v registri poskytovateľov,
b)
právnická osoba, ktorá je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania, bola zrušená,
c)
fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania, zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtveho,
d)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení zápisu v registri poskytovateľov podľa § 39 ods. 3 písm. d).
(15)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri poskytovateľov do 15 kalendárnych dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o dôvodoch zrušenia zápisu podľa odseku 14. O zrušení zápisu v registri poskytovateľov z dôvodov podľa odseku 14 písm. a) informuje Národná banka Slovenska osobu, ktorej zápis bol v registri poskytovateľov zrušený, a to do 15 kalendárnych dní odo dňa zrušenia zápisu.
(16)
Obsah a rozsah osobitného finančného vzdelávania, spôsob jeho vykonania a ďalšie podrobnosti o osobitnom finančnom vzdelávaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.
55.
V § 23 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nepôsobila
1.
v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie jej činnosti alebo obdobné povolenie vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo, alebo
2.
v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a odborného garanta v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania, alebo v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva, alebo
3.
v posledných desiatich rokoch ako finančný agent alebo finančný poradca, ktorý bol fyzickou osobou a ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva alebo bol zrušený zápis v registri podľa § 39 ods. 1 písm. e), a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo povolenia na vykonávanie finančného poradenstva alebo pred zrušením zápisu v registri, alebo
4.
v posledných desiatich rokoch ako odborný garant finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý bol fyzickou osobou a ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva alebo bol zrušený zápis v registri podľa § 39 ods. 1 písm. e), a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo povolenia na vykonávanie finančného poradenstva alebo pred zrušením zápisu v registri,“.
56.
V § 23 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Dôveryhodnou osobou počas celej doby platnosti povolenia na výkon činnosti alebo platnosti zápisu v registri musí byť
a)
samostatný finančný agent, finančný poradca, člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta, člen štatutárneho orgánu finančného poradcu, člen dozorného orgánu samostatného finančného agenta, člen dozorného orgánu finančného poradcu, odborný garant samostatného finančného agenta, odborný garant finančného poradcu a každý zamestnanec samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, každý zamestnanec finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia, člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta podľa § 24 ods. 2, člen štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta podľa § 24 ods. 2, člen štatutárneho orgánu viazaného investičného agenta podľa § 24 ods. 2, člen štatutárneho orgánu sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 24 ods. 2, odborný garant viazaného finančného agenta, odborný garant podriadeného finančného agenta a odborný garant viazaného investičného agenta a každý zamestnanec, člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta, viazaného investičného agenta a sprostredkovateľ doplnkového poistenia vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie.
(3)
Dôveryhodnosť preukazuje
a)
osoba uvedená v odseku 2 písm. a) Národnej banke Slovenska podľa § 18,
b)
viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent a ich odborní garanti a sprostredkovateľ doplnkového poistenia navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13,
c)
zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu ku dňu začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi.“.
57.
V § 23 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
58.
V § 24 ods. 2 sa za slovo „povinný“ vkladá slovo „písomne“ a za slovo „ustanoviť“ sa vkladá slovo „aspoň“.
59.
V § 25 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Finančná inštitúcia je povinná uchovávať a aktualizovať všetky nevyhnutné doklady na vykonávanie činnosti odborného garanta podľa odseku 6. Finančná inštitúcia na požiadanie príslušného orgánu dohľadu je povinná poskytnúť meno a priezvisko osoby odborného garanta. Činnosť odborného garanta je oprávnený vykonávať člen štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu podľa § 24 ods. 2.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
60.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Finančný agent a finančný poradca sú povinní prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, ak ide o fyzickú osobu, štatutárnym orgánom, členmi jeho štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, a jeho zamestnancami a osobami prepojenými s finančným agentom alebo finančným poradcom vzťahom kontroly27) a ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom. Ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a príčina konfliktu záujmov oznámiť klientovi v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o finančnej službe, pričom táto informácia musí byť poskytnutá písomne alebo na trvanlivom médiu a zároveň musí zahŕňať dostatočné podrobnosti, ktoré zohľadňujú povahu klienta, aby sa mu umožnilo prijať informované rozhodnutie s ohľadom na činnosti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, v súvislosti s ktorými dochádza ku konfliktu záujmov. Ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, je finančný agent a finančný poradca povinný uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými záujmami a ak vznikne konflikt záujmov medzi klientmi navzájom, zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.“.
61.
V § 27 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
62.
V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c) a d).
63.
V § 27 ods. 4 sa slová „odseku 1, odseku 2 písm. b), odseku 3, odseku 4 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a odseku 2 písm. b)“.
64.
V § 27 ods. 5 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 4“.
65.
V § 28 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
sumy, ktoré boli uhradené prostredníctvom finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia finančnej inštitúcii, okamihom ich prevzatia v hotovosti alebo ich pripísaním na účet finančného agenta alebo finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia,“.
66.
V § 28 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
67.
V § 28 ods. 5 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 4“.
68.
V § 29 sa vypúšťa odsek 6.
69.
V § 30 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Samostatný finančný agent a finančný poradca musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pred začatím ich vykonávania a toto poistenie musí trvať po celú dobu ich zápisu v registri. Toto poistenie musí kryť aj škody nahlásené po skončení platnosti poistnej zmluvy, ak vznikli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v čase platnosti tejto poistnej zmluvy. Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, limit poistného plnenia pre toto poistné krytie musí byť najmenej 100 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 150 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v poistnej zmluve dohodla spoluúčasť, jej výška môže byť najviac 1 % z výšky poistného plnenia.
(3)
Ak ide o finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore kapitálového trhu alebo v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva podľa odseku 2 musí mať platnosť aj na území iných členských štátov a limit poistného plnenia pre toto poistné krytie v poistnej zmluve podľa odseku 2 musí byť najmenej 1 250 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 1 850 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.“.
70.
V § 30 ods. 4 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „spolu s dokladom o uhradení poistného“.
71.
V § 31 ods. 3 sa za slová „vykonávania dohľadu“ vkladá čiarka a slová „na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom alebo viazaným finančným agentom a finančnou inštitúciou, pre ktorú vykonáva sprostredkovateľskú činnosť“ a za slová „odseku 1“ sa vkladajú slová „a podľa § 35 ods. 1“.
72.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo
(1)
Finančný agent nesmie v súvislosti s uzavretím zmluvy o finančnej službe prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie.
(2)
Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť neprofesionálny klient jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovaný o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie vo vzťahu k uzatváranej zmluve, ak osobitný predpis neustanovuje inak.37a)
(3)
V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo výhody hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.
(4)
Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny podľa odseku 2. O tejto možnosti musí finančný agent písomne informovať klienta pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
(5)
Finančný poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva prijímať akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie okrem plnenia od klienta.
(6)
Finančný agent nesmie byť odmeňovaný ani nesmie odmeňovať alebo posudzovať výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími záujmami klientov. Na tento účel nesmie zaviesť žiadne mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja, ani iných nástrojov, ktoré môžu byť pre finančného agenta alebo jeho zamestnancov stimulom, aby klientovi odporúčali určitý finančný produkt, ak môžu ponúknuť klientovi iný finančný produkt, ktorý by lepšie spĺňal jeho potreby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a) Napríklad zákon č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.“.
73.
V § 33 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou alebo viacerými finančnými inštitúciami a o tom, či tieto písomné zmluvy majú výhradnú povahu alebo nevýhradnú povahu a oznámi mu aj obchodné mená týchto finančných inštitúcií, alebo“.
74.
V § 33 ods. 4 písm. c) sa nad slovom „účasť“ vypúšťa odkaz 38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 sa vypúšťa.
75.
V § 33 ods. 4 písmeno f) znie:
„f)
výšku poplatkov a výšku akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za finančnú službu spolu s informáciou o každej takejto platbe.“.
76.
V § 33 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
kvalifikovanú účasť finančného poradcu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vo finančnej inštitúcii v sektoroch, v ktorých má finančný poradca udelené povolenie na vykonávanie činnosti,
e)
kvalifikovanú účasť finančnej inštitúcie alebo osoby ovládajúcej túto finančnú inštitúciu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného poradcu, ak ide o finančnú inštitúciu vykonávajúcu činnosť v sektoroch, v ktorých má finančný poradca udelené povolenie na vykonávanie činnosti.“.
77.
V § 33 ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
písomné alebo na inom trvanlivom médiu podľa odseku 10 alebo prostredníctvom webového sídla podľa odseku 12,“.
78.
V § 33 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
poskytnuté bezplatne.“.
79.
V § 33 ods. 9 sa vypúšťajú slová „na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky“.
80.
V § 33 ods. 10 úvodná veta znie: „Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 a v § 35 ods. 6 sa môžu poskytnúť na inom trvanlivom médiu ako je listinná podoba, ak“.
81.
V § 33 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 14, ktoré znejú:
„(11)
Na požiadanie finančného agenta alebo finančného poradcu je klient povinný písomne alebo na inom trvanlivom médiu potvrdiť prevzatie informácií uvedených v odsekoch 1 až 6.
(12)
Informácie uvedené v odsekoch 1 až 6 a § 37d možno poskytnúť prostredníctvom webového sídla, ak je určené osobitne pre klienta alebo ak
a)
poskytnutie týchto informácií prostredníctvom webového sídla je vhodné s ohľadom na obchod medzi sprostredkovateľom finančných služieb a klientom,
b)
klient súhlasil s poskytnutím týchto informácií prostredníctvom webového sídla,
c)
klient bol elektronicky informovaný o adrese webového sídla a o mieste na webovom sídle, kde možno získať prístup k týmto informáciám a
d)
tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle primerane dlho na to, aby sa s nimi klient mohol oboznámiť.
(13)
Poskytovanie informácií podľa odsekov 11 a 12 s použitím iného trvanlivého média ako je listinná podoba alebo prostredníctvom webového sídla sa považuje za vhodné vo vzťahu k podmienke uvedenej v odseku 12 písm. a), ak je dôkaz, že klient má pravidelný prístup na internet. Za takýto dôkaz sa považuje skutočnosť, že klient na účel uzavretia zmluvy o finančnej službe poskytol adresu elektronickej pošty.
(14)
Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene prostredníctvom sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 1 ods. 3 písm. b) je samostatný finančný agent povinný vo vzťahu k potenciálnemu klientovi alebo klientovi
a)
poskytnúť názov alebo obchodné meno sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 1 ods. 3 písm. b), jeho sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené ak ide o právnickú osobu; meno a priezvisko sprostredkovateľa doplnkového poistenia podľa § 1 ods. 3 písm. b), jeho trvalý pobyt alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
poskytnúť informáciu o postupe pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania týmto sprostredkovateľom doplnkového poistenia a informáciu o osobitných predpisoch39) upravujúcich mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania,
c)
prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie súladu s § 34, 35 a 37c,
d)
predložiť informačný dokument o poistnom produkte,
e)
poskytnúť uvedené informácie úplne, presne, pravdivo, zrozumiteľne, jednoznačne, prehľadne a nezavádzajúcim spôsobom.“.
Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 15 až 21.
82.
V § 33 ods. 21 sa číslo „16“ nahrádza číslom „20“.
83.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22)
Povinnosť poskytnúť informácie podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahuje na poistenie veľkých rizík.“.
84.
V § 34 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Reklama a propagácia smerovaná finančným agentom alebo finančným poradcom vo vzťahu ku klientovi alebo potenciálnemu klientovi musí byť vždy identifikovateľná ako reklama alebo propagácia; ak vzhľadom na okolnosti nemusí byť povaha informácie klientovi alebo potenciálnemu klientovi zrejmá, musí finančný agent alebo finančný poradca v reklame alebo propagácii uviesť jednoznačnú informáciu, že ide o reklamu alebo propagáciu.“.
85.
V § 35 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri finančnom sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení je finančný agent alebo finančný poradca povinný zistiť aj informácie týkajúce sa schopnosti klienta alebo potenciálneho klienta znášať straty a informácie o investičných cieľoch klienta alebo potenciálneho klienta vrátane jeho odolnosti voči riziku tak, aby finančný agent alebo finančný poradca mohol klientovi alebo potenciálnemu klientovi odporučiť investičné produkty založené na poistení, ktoré sú pre neho vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú postoju klienta alebo potenciálneho klienta k riziku a schopnosti znášať straty. Na požiadanie finančného agenta alebo finančného poradcu je klient alebo potenciálny klient povinný písomne alebo na inom trvanlivom médiu potvrdiť mu splnenie povinností podľa prvej vety alebo druhej vety.“.
86.
V § 35 ods. 5 sa za slovo „klient“ vkladajú slová „písomne alebo na inom trvanlivom médiu“.
87.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak finančný agent alebo finančný poradca vyhodnotí na základe informácií podľa odseku 1, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi vyhlásenie o vhodnosti písomne alebo na inom trvanlivom médiu. Ak finančný agent alebo finančný poradca vyhodnotí na základe informácií podľa odseku 1, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, upozorní na túto skutočnosť klienta písomne alebo na inom trvanlivom médiu.“.
88.
V § 36 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Samostatný finančný agent je povinný predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania. Finančný poradca je povinný predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného poradenstva.
(9)
Obsah, členenie, štruktúru, frekvenciu, spôsob, formu a termín predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.
(10)
Navrhovateľ, ktorý je finančnou inštitúciou, súčasne s podaním žiadosti podľa § 14 ods. 12 oznámi Národnej banke Slovenska údaje o odbornom garantovi finančnej inštitúcie v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo; ak rodné číslo nebolo na území Slovenskej republiky pridelené, uvedie sa dátum narodenia. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety je aj vyhlásenie o splnení podmienok dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti odborného garanta finančnej inštitúcie. Zmenu tohto odborného garanta je povinný navrhovateľ, ktorý je finančnou inštitúciou, oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu spolu s vyhlásením o splnení podmienok odbornej spôsobilosti nového odborného garanta.“.
89.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Osobitné ustanovenia o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore kapitálového trhu
(1)
Finančný agent v sektore kapitálového trhu nie je oprávnený
a)
poskytovať inú investičnú službu ako podľa § 2 ods. 2,
b)
prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klientov a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere.
(2)
Finančný poradca v sektore kapitálového trhu je oprávnený poskytovať investičnú službu investičné poradenstvo len na nezávislom základe podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Na finančného agenta v sektore kapitálového trhu a finančného poradcu v sektore kapitálového trhu sa ustanovenia § 28, 31, 32, 35, § 36 ods. 1 až 6 nevzťahujú a použijú sa ustanovenia osobitných predpisov41) o
a)
konflikte záujmov,41a)
b)
preukazovaní totožnosti klienta a spracovaní osobných údajov,41b)
c)
zásadách konania,41c)
d)
informáciách adresovaných klientom,41d)
e)
testovaní vhodnosti,41e)
f)
evidencii dohodnutých práv a povinností finančného agenta alebo finančného poradcu a klienta,41f)
g)
poskytovaní správy o poskytovanej službe, vrátane vyhlásenia o vhodnosti klientom,41g)
h)
požiadavkách na distribúciu finančných nástrojov,41h)
i)
vedení záznamov,41i)
j)
zaznamenávaní telefonických hovorov a elektronickej komunikácie.41j)
(4)
Na finančného poradcu v sektore kapitálového trhu sa okrem odseku 3 použijú aj ustanovenia osobitných predpisov41k) o poskytovaní investičného poradenstva na nezávislom základe.
(5)
Na viazaného investičného agenta sa nevzťahujú ustanovenia § 30.
(6)
Na podriadeného finančného agenta a viazaného finančného agenta, ktorý má oprávnenie na výkon činnosti v sektore kapitálového trhu, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o viazanom investičnom agentovi týkajúce sa zodpovednosti za výkon činnosti a rozsahu činnosti a osobitného predpisu7) rovnako.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41 až 41k znejú:
„41) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2017).
41a) § 71l zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 33 až 35 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41b) § 73 a 73a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41c) § 73b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41d) § 73c a 73d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 36, 44 až 53 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41e) § 73f zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 54 a 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41f) § 73i zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 56, 58 a 73 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41g) § 73f ods. 2 až 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41h) § 71n zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
41i) § 75 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 72 až 75 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41j) § 75 ods. 2 až 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 76 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
41k) § 73d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
90.
Za § 37a sa vkladajú § 37b až 37d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠37b
Osobitné ustanovenia o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia
(1)
Finančný agent a finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia sú povinní pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby predložiť potenciálnemu klientovi informačný dokument o poistnom produkte.41l) To neplatí, ak ide o poistenie veľkých rizík.
(2)
Finančný agent alebo finančný poradca v sektore poistenia alebo zaistenia je povinný zaviesť mechanizmy, aby získal všetky informácie o každom poistnom produkte, ku ktorému vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, a aby porozumel vlastnostiam každého poistného produktu a vymedzenému cieľovému trhu.
§ 37c
Krížový predaj
(1)
Ak sa poistný produkt ponúka spolu s doplnkovým produktom alebo službou, ktoré nie sú poistením, ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy finančný agent alebo finančný poradca informuje klienta o tom, či jednotlivé zložky balíka alebo zmluvy možno kúpiť osobitne. Ak je možné jednotlivé zložky balíka alebo zmluvy kúpiť osobitne, finančný agent alebo finančný poradca poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek balíka alebo zmluvy, ako aj informáciu o nákladoch a poplatkoch každej ponúkanej zložky balíka alebo zmluvy.
(2)
Ak sa riziko alebo poistné krytie vyplývajúce z balíka alebo zmluvy podľa odseku 1 odlišuje od rizika alebo krytia jednotlivých zložiek balíka alebo zmluvy ponúkaných samostatne, finančný agent alebo finančný poradca poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek zmluvy alebo balíka a informácie, akým spôsobom ich vzájomné pôsobenie mení riziká alebo poistné krytie.
(3)
Ak je poistný produkt doplnkom k tovaru alebo službe, ktorá nie je poistením, ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy, finančný agent alebo finančný poradca ponúkne klientovi možnosť kúpiť tovar alebo službu oddelene. Uvedené sa neuplatňuje, ak poistný produkt je doplnkom investičnej služby alebo činnosti podľa osobitného predpisu,41m) úverovej zmluvy podľa osobitného predpisu41n) alebo platobného účtu.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 nebránia poskytovať poistné produkty, ktoré kryjú rôzne druhy poistných rizík.
§ 37d
Investičné produkty založené na poistení
(1)
Pred uzavretím poistnej zmluvy o investičnom produkte založenom na poistení poskytne finančný agent a finančný poradca klientovi alebo potenciálnemu klientovi aj informácie
a)
o tom, že bude poskytované pravidelné posúdenie vhodnosti jemu odporučených investičných produktov založených na poistení,
b)
vo vzťahu k ponúkanému investičnému produktu založenému na poistení a k navrhovaným investičným stratégiám, primerané odporúčania a upozornenia na riziká spojené s investičným produktom založenom na poistení alebo s konkrétne navrhnutými investičnými stratégiami,
c)
o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré nie sú spôsobené trhovým rizikom, v súhrnnej podobe, aby klient alebo potenciálny klient mohol porozumieť celkovým nákladom, ako aj kumulatívnemu účinku na návratnosť investície, a na žiadosť klienta alebo potenciálneho klienta mu musí byť poskytnutý rozpis nákladov a poplatkov; takéto informácie sa poskytujú klientovi alebo potenciálnemu klientovi pravidelne v priebehu celého životného cyklu investície, a to najmenej raz ročne, ak to vyplýva z povahy investičného produktu založeného na poistení.
(2)
Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytujú zrozumiteľnou formou takým spôsobom, aby klient alebo potenciálny klient mohol porozumieť charakteru a rizikám ponúkaného investičného produktu založeného na poistení, a teda mohol prijať informované investičné rozhodnutia.
(3)
Vyhlásenie o vhodnosti podľa § 35 ods. 6 obsahuje pri investičnom produkte založenom na poistení aj informácie o tom, ako odporúčanie finančného agenta alebo finančného poradcu spĺňa preferencie, ciele a iné charakteristiky klienta. Ak sa zmluva o investičnom produkte založenom na poistení uzaviera prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré neumožňujú poskytnutie vyhlásenia o vhodnosti pred uzavretím zmluvy, finančný agent alebo finančný poradca môže poskytnúť klientovi vyhlásenie o vhodnosti na trvanlivom médiu aj bezprostredne po tom, ako klient uzavrie zmluvu o investičnom produkte založenom na poistení, ak klient súhlasil s prijatím tohto vyhlásenia po uzavretí zmluvy a finančný agent alebo finančný poradca poskytol klientovi možnosť odložiť uzavretie zmluvy s cieľom umožniť prijatie vyhlásenia o vhodnosti pred uzavretím zmluvy.
(4)
Ak finančný agent alebo finančný poradca informoval klienta alebo potenciálneho klienta, že bude vykonávať pravidelné posúdenie vhodnosti investičného produktu založeného na poistení, predkladá správu o jeho vhodnosti, ktorá obsahuje aktualizované vyhlásenie o tom, ako investičný produkt založený na poistení zodpovedá preferenciám, cieľom a iným potrebám klienta alebo potenciálneho klienta.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 41l až 41n znejú:
„41l) Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezentačný formát informačného dokumentu o poistnom produkte (Ú. v. EÚ L 209, 12. 8. 2017).
41m) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41n) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
91.
V § 38 ods. 1 sa za slovo „poradcom“ vkladá čiarka a slová „dohľad nad vykonávaním osobitného finančného vzdelávania poskytovateľom“.
92.
V § 38 odsek 2 znie:
„(2)
Dohľadu Národnej banky Slovenska podlieha za podmienok podľa § 11 až 11b aj vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a podľa § 11d vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v oblasti poskytovania úverov na bývanie finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.“.
93.
V § 38 sa vypúšťajú odseky 8 až 11.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 8 až 11.
94.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o problémoch finančných agentov a finančných poradcov v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia v iných ako členských štátoch.“.
95.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Sankcie
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti finančného agenta, finančného poradcu alebo navrhovateľa spočívajúce v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo vykonávanie finančného poradenstva týmito osobami, alebo ak zistí, že finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo vykonáva osoba, ktorá nie je zapísaná v registri alebo nemá na túto činnosť udelené povolenie podľa § 18,
a)
uloží finančnému agentovi, finančnému poradcovi alebo navrhovateľovi opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uloží finančnému agentovi, finančnému poradcovi alebo navrhovateľovi pokutu do výšky
5 000 000 eur alebo do výšky 5 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky alebo až do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak je možné ich určiť, ak ide o právnickú osobu alebo do výšky 700 000 eur alebo až do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak je možné ich určiť, ak ide o fyzickú osobu,
c)
obmedzí alebo pozastaví samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi vykonávanie činnosti v niektorom z príslušných sektorov,
d)
odoberie samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi príslušné povolenie podľa § 18 alebo obmedzí príslušné povolenie podľa § 18 vo vzťahu k niektorým z príslušných sektorov,
e)
zruší zápis viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta alebo viazaného investičného agenta,
f)
uloží osobe, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo bez zápisu v registri alebo bez príslušného povolenia podľa § 18, pokutu do výšky 5 000 000 eur, ak ide o právnickú osobu, alebo do výšky 700 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, a povinnosť ukončiť nepovolenú činnosť,
g)
zverejní zodpovednú fyzickú osobu alebo právnickú osobu a povahu porušenia,
h)
dočasne zakáže výkon riadiacich funkcií fyzickej osobe, ktorá nesie zodpovednosť za porušenie, u finančného agenta alebo finančného poradcu.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie spočívajúce v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť na území Slovenskej republiky, alebo ak Národná banka Slovenska zistí, že jeho činnosť vykonávaná na území Slovenskej republiky môže viesť k ohrozeniu záujmu finančných spotrebiteľov, môže Národná banka Slovenska v súlade s § 11 až 11b a 11d finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uložiť pokutu do výšky 5 000 000 eur, ak ide o právnickú osobu, alebo do výšky 700 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
c)
obmedziť alebo pozastaviť vykonávanie činnosti.
(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania spočívajúce v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovenia § 22a alebo ak zistí, že osobitné finančné vzdelávanie vykonáva osoba, ktorá nie je zapísaná v registri poskytovateľov,
a)
uloží poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uloží poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania pokutu do výšky 50 000 eur,
c)
obmedzí alebo pozastaví poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania vykonávanie činnosti,
d)
zruší poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania zápis v registri poskytovateľov,
e)
uloží osobe, ktorá vykonáva osobitné finančné vzdelávanie v rozpore s týmto zákonom alebo bez zápisu v registri pokutu do výšky 50 000 eur a nariadi ukončiť nepovolenú činnosť.
(4)
Sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do piatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,45) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.46)
(5)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie podľa odseku 1 až 3 prerokovať nedostatky v činnosti finančného agenta, finančného poradcu, navrhovateľa, finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo poskytovateľa, ktorý je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(6)
Ak sa pri vykonávaní dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti ustanovenej týmto zákonom získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosť ustanovenú týmto zákonom, jej blízka osoba alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, môže Národná banka Slovenska uložiť osobe, ktorá získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal.
(7)
Národná banka Slovenska uloží za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo vykonávanie finančného poradenstva, alebo za porušenie podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom finančného agenta, finančného poradcu, členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozorného orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu pokutu do výšky 50 000 eur.
(8)
Pokuta podľa odseku 1 písm. b) a f), odseku 2 písm. b), odseku 3 písm. b) a e) a odseku 7 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokutu podľa odseku 7 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia porušenia povinností, najneskôr však do piatich rokov od vzniku porušenia povinností. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Národná banka Slovenska pri ukladaní sankcie podľa odsekov 1 až 3 prihliada na
a)
závažnosť, rozsah a dĺžku trvania,
b)
mieru zodpovednosti zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
c)
finančnú situáciu zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby alebo celkového obratu zodpovednej právnickej osoby,
d)
výšku ziskov, ktoré nadobudla zodpovedná fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo strát, ktorým predišla, ak ich možno stanoviť,
e)
straty pre klientov a tretie strany spôsobených porušením, ak ich možno stanoviť,
f)
úroveň súčinnosti zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby v rámci výkonu dohľadu a v rámci konania o uložení sankcie,
g)
opatrenia prijaté zodpovednou fyzickou osobou alebo právnickou osobou s cieľom zabrániť opakovanému porušeniu,
h)
predchádzajúce porušenia zodpovednej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(10)
O každej sankcii podľa odseku 1 uloženej finančnému sprostredkovateľovi v sektore poistenia alebo zaistenia so sídlom na území iného ako členského štátu alebo finančnému sprostredkovateľovi v oblasti poskytovania úverov na bývanie so sídlom na území iného ako členského štátu informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu tohto štátu.“.
96.
Za § 42b sa vkladá § 42c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. februára 2018
(1)
Osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo podľa predpisov účinných do 22. februára 2018, sú povinné splniť požiadavky pre odbornú spôsobilosť podľa § 21 ods. 3 v znení účinnom od 23. februára 2018 v lehote do 23. februára 2019.
(2)
Konania o uložení sankcie neukončené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska pred 23. februárom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 22. februára 2018.“.
97.
V § 43 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.
98.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44a
Zrušovacie ustanovenia účinné od 23. februára 2018
Zrušujú sa:
1.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (oznámenie č. 39/2010 Z. z.),
2.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (oznámenie č. 259/2010 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2013 (oznámenie č. 239/2013 Z. z.),
3.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2013 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov (oznámenie č. 238/2013 Z. z.),
4.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2014 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva (oznámenie 82/2014 Z. z.),
5.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (oznámenie č. 153/2014 Z. z.).“.
99.
Názov prílohy znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
100.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom a štvrtým bodom, ktoré znejú:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v znení nariadenia (EÚ) 2016/1011 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2016).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2. 2. 2016).“.
Čl. II
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 339/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e)
poskytnúť potencionálnemu neprofesionálnemu klientovi30) jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informáciu o existencii a povahe odmeny vyplácanej jej zamestnancom vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve,
f)
pred uzavretím poistnej zmluvy prostredníctvom svojho zamestnanca informovať potenciálneho klienta a klienta o výške akejkoľvek platby inej ako poistné, ak ju má klient po uzavretí poistnej zmluvy platiť,
g)
pri reklame a propagácií svojich poistných produktov poskytovať pravdivé, jasné, prehľadné a nezavádzajúce informácie. Reklama a propagácia smerovaná ku klientovi alebo potenciálnemu klientovi musí byť vždy identifikovateľná ako reklama alebo propagácia; ak vzhľadom na okolnosti nemusí byť povaha informácie klientovi alebo potenciálnemu klientovi zrejmá, musí poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne v reklame alebo propagácii uviesť jednoznačnú informáciu, že ide o reklamu alebo propagáciu,
h)
vypracovať ku každému poistnému produktu podľa časti A prílohy č. 1, ktorého sú tvorcom a pre ktorý uzatvárajú nové poistné zmluvy, informačný dokument o poistnom produkte podľa osobitného predpisu28a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezentačný formát informačného dokumentu o poistnom produkte (Ú. v. EÚ L 209, 12. 8. 2017).“.
2.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,31a) ak využívajú služby sprostredkovateľov doplnkového poistenia, ak sprostredkovateľ doplnkového poistenia nepodlieha osobitným predpisom v oblasti finančného sprostredkovania,18)
e)
splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu31b) pri predaji svojich poistných produktov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b znejú:
„31a) § 33 ods. 7 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 282/2017 Z. z.
31b) § 33, 35, 37c a 37d zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 70 odsek 4 znie:
„(4)
Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník s dostatočným časovým predstihom písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom dokumentu podľa osobitných právnych predpisov.32a) Ak osobitný právny predpis32a) neustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, môže Národná banka Slovenska ustanoviť vzor dokumentu opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9. 12. 2014) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezentačný formát informačného dokumentu o poistnom produkte (Ú. v. EÚ L 209, 12. 8. 2017).“.
4.
§ 70 sa dopĺňa odsekmi 9 až 13, ktoré znejú:
„(9)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne nesmie odmeňovať alebo posudzovať výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími záujmami potenciálnych klientov alebo klientov. Na tento účel nesmie zaviesť žiadne mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja ani iných nástrojov, ktoré by mohli byť pre jej zamestnancov stimulom, aby potenciálnemu klientovi alebo klientovi odporúčali určitý poistný produkt, ak môžu ponúknuť potenciálnemu klientovi alebo klientovi iný poistný produkt poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, ktorý by lepšie spĺňal jeho potreby.
(10)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zaviesť, uplatňovať a prehodnocovať proces schvaľovania pre každý poistný produkt, ktorého sú tvorcami. Schvaľovacím procesom musí prejsť každý poistný produkt alebo jeho významná zmena, a to ešte pred uvedením na finančný trh alebo pred predajom potenciálnemu klientovi a klientovi. Schvaľovací proces poistného produktu musí byť pre daný poistný produkt vhodný a primeraný jeho povahe.
(11)
Schvaľovací proces poistného produktu musí vymedziť cieľový trh pre každý poistný produkt, zabezpečiť posúdenie všetkých relevantných rizík s ohľadom na takýto vymedzený cieľový trh a zabezpečiť, aby predaj poistného produktu zodpovedal určenému cieľovému trhu a aby sa prijali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť predaj poistného produktu na určený cieľový trh.
(12)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne je povinná rozumieť poistným produktom, ktoré ponúka alebo predáva, pravidelne ich musí preverovať, pričom prihliada na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli významne ovplyvniť potenciálne riziko pre určený cieľový trh, aby posúdila, či príslušný poistný produkt aj naďalej zodpovedá potrebám vymedzeného cieľového trhu a či je plánovaná distribučná stratégia stále vhodná.
(13)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vypracúvajú poistný produkt, poskytnú finančnému agentovi, s ktorým majú uzavretú zmluvu podľa osobitného predpisu,18) alebo finančnému poradcovi, ktorý o to požiada, všetky vhodné informácie o poistnom produkte a schvaľovacom procese poistného produktu vrátane určeného cieľového trhu poistného produktu.“.
5.
V § 72 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu, pobočkou zahraničnej poisťovne a zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského štátu, pobočkou zahraničnej zaisťovne, ak ide o vzájomnú výmenu a zdieľanie informácií týkajúcich sa poistných zmlúv a poistných udalostí z týchto poistných zmlúv, ku ktorým príslušná zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej zaisťovne poskytuje zaistenie,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
6.
V § 72 ods. 9 sa na začiatok vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:
„a)
názov poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne, ktorá zaevidovala poistnú udalosť alebo škodovú udalosť,
b)
označenie poistenia, ku ktorému sa poistná udalosť alebo škodová udalosti viaže,“.
Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená c) až h).
7.
V § 72 sa odsek 9 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
výška poistného plnenia,
j)
údaj o totálnej škode na vozidle,
k)
údaje potrebné na účely odseku 12.“.
8.
V § 73 ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „oddelená správa musí byť zabezpečená“.
9.
V § 78 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pri každom uzavieraní poistnej zmluvy“.
10.
V § 78 odsek 3 znie:
„(3)
Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia medzi poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne a jej klientmi, na účely likvidácie poistných udalostí alebo škodových udalostí zo strany poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne, na účel ochrany a domáhania sa práv poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne voči jej klientom, na účel zdokumentovania činnosti poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne, na účely výkonu dohľadu nad poisťovňami, pobočkami poisťovní z iných členských štátov a pobočkami zahraničných poisťovní a nad ich činnosťami a na plnenie povinností a úloh poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov52) je poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb53) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať54) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1 a § 72 ods. 1 ako aj údaje súvisiace s požiadavkami a potrebami klienta, jeho skúsenosťami a znalosťami týkajúcimi sa príslušného poistenia a s jeho finančnou situáciou zisťovanými a zaznamenávanými na základe osobitného predpisu;18) pritom je poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla55) a ďalšie údaje a doklady vymedzené v odseku 1.“.
11.
V § 78 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely správy zaistných zmlúv medzi poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu alebo pobočkou zahraničnej poisťovne a zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského štátu alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne, na účely vybavovania nárokov zo zaistných zmlúv a na účel kontroly poskytnutých plnení z poistných zmlúv, ku ktorým zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne poskytuje zaistenie, je zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb53) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať54) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1 a § 72 ods. 1.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
12.
V § 78 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4 a § 72 ods. 1, je poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb53) oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým má zákonom uloženú povinnosť poskytovať alebo ktorým je podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov oprávnená poskytovať informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa § 72, a to len pri poskytovaní a len v rozsahu poskytovania informácií chránených povinnosťou mlčanlivosti podľa § 72. Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4 a § 72 ods. 1, je poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na účel vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, činností a úloh Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov na jej požiadanie aj bez súhlasu dotknutých osôb.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4 a § 72 ods. 1, môže poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone56) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“.
13.
V § 78 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
14.
Za § 207 sa vkladá § 207a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠207a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 23. februára 2018
Zrušuje sa:
1.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (oznámenie č. 304/2015 Z. z.).“.
15.
Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2. 2. 2016).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 23. februára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.