279/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2018 do 30.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

279
ZÁKON
z 12. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená m) až o).
2.
§ 5 sa dopĺňa písmenom ah), ktoré znie:
„ah)
hypotekárnym úverom úver, ktorý je zabezpečený záložným právom13n) alebo iným zabezpečovacím právom k nehnuteľnosti vrátane rozostavanej stavby, k bytu vrátane rozostavaného bytu alebo k nebytovému priestoru vrátane rozostavaného nebytového priestoru (ďalej len „nehnuteľnosť“), k časti nehnuteľnosti alebo k budúcej nehnuteľnosti a ktorý poskytuje banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13n znie:
„13n) § 118 ods. 2, § 119 ods. 2, § 151a až 151me a § 555 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 7 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a o udelení bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov“.
4.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a peňažný vklad do základného imania banky, ktorá vykonáva hypotekárne obchody, najmenej 33 200 000 eur“.
5.
V § 7 ods. 9 písm. a) sa za slovami „predpisu,21)“ vypúšťajú slová „a žiadosti banky, ktorá má vykonávať hypotekárne obchody,“.
6.
V § 8 ods. 6 sa slová „2, 4 a 9“ nahrádzajú slovami „2 a 4“.
7.
V § 8 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24ab a 24ac sa vypúšťajú.
8.
V § 8 ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane náležitostí žiadosti podľa odseku 1 pre pobočku, ktorá má vykonávať hypotekárne obchody,“.
9.
V § 11 ods. 1 a 2 a § 13 ods. 5 sa slová „s výnimkou bankových činností podľa § 2 ods. 2 písm. m) a n)“ nahrádzajú slovami „okrem bankovej činnosti podľa § 2 ods. 2 písm. m)“.
10.
V § 11 ods. 6 sa slová „Bankové činnosti uvedené v § 2 ods. 2 písm. m) a n)“ nahrádzajú slovami „Bankovú činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. m)“.
11.
V § 23b ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
cenné papiere,
e)
vždy, ak je to možné, iné finančné nástroje podľa osobitného predpisu25af) alebo iné nástroje, ktoré možno plne konvertovať na nástroje kapitálu Tier 1 alebo odpísať, pričom musí byť zabezpečené, že tieto nástroje primerane odrážajú kreditnú kvalitu banky pri pokračovaní jej činnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25af znie:
„25af) Čl. 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.
12.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5,
g)
na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti vrátane uzatvorenia zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo uzatvorenia viacerých zmlúv o prevode jeho časti alebo na uzatvorenie inej zmluvy napĺňajúcej tento účel tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov.“.
13.
V § 28 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) musia byť primerane splnené podmienky podľa § 67 až 80, a ak má byť prevodcom banka, nad ktorou je zavedená nútená správa, voči ktorej je začaté a vedené rezolučné konanie alebo na ktorej majetok je vyhlásený konkurz, aj podmienky podľa § 55 ods. 8 až 10 a osobitného predpisu;28a) na prevod programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o predaji podniku alebo jeho časti,28) pričom však na prevod programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa nevyžaduje prevod osobnej zložky ani časti osobnej zložky podnikania28b) a po prevode programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa veriteľ nemôže domáhať určenia neúčinnosti prevodu alebo prechodu takého záväzku z predávajúceho na kupujúceho, ktorý ako záväzok voči veriteľovi tvorí súčasť prevodu programu krytých dlhopisov alebo príslušnej časti programu krytých dlhopisov.28c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a až 28c znejú:
„28a) § 32 až 83 a 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28b) § 5 Obchodného zákonníka.
§ 28 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
28c) § 478 Obchodného zákonníka.
§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 28 ods. 6 sa za štvrtú vetu vkladajú nová piata veta a šiesta veta, ktoré znejú: „Žiadosť podľa odseku 1 písm. f) podáva banka. Žiadosť podľa odseku 1 písm. g) podáva banka v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov; ak sa program krytých dlhopisov prevádza po častiach, banka v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov podáva jednu žiadosť obsahujúcu prevod všetkých častí programu krytých dlhopisov.“.
15.
V § 28 ods. 10 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až g)“.
16.
V § 28 sa odsek 12 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
konanie vzájomne personálne prepojených právnických osôb,
d)
iné obdobné konanie ako v písmenách a) až c).“.
17.
V § 33m písmeno b) znie:
„b)
určení preferenčnej rizikovej váhy vo výške od 50 % do 150 % na časť expozície zabezpečenú záložným právom na nehnuteľný majetok určený na podnikanie, ktorá nepresiahne 50 % trhovej hodnoty nehnuteľnosti alebo 60 % hodnoty na úverové financovanie príslušnej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu,30zl)“.
18.
V § 35 ods. 4 písmeno k) znie:
„k)
jej správca programu krytých dlhopisov a zástupca jej správcu programu krytých dlhopisov,“.
19.
V § 35 ods. 5 sa vypúšťa písmeno k).
20.
V § 37 sa odsek 9 dopĺňa písmenami i) až m), ktoré znejú:
„i)
štruktúre krytých dlhopisov, ich splatnosti, počte a objeme emisií krytých dlhopisov, ich mene, na ktorú znejú a o ich úrokových mierach,
j)
hodnote, type a pomere aktív v krycom súbore a o dôležitých zmenách v ňom,
k)
objeme podľa príslušnej meny peňažnej menovitej hodnoty, váženej priemernej zostatkovej splatnosti, váženej priemernej úrokovej miere a o váženej priemernej hodnote ukazovateľa zabezpečenia základných aktív v krycom súbore,
l)
pomernom geografickom rozložení základných aktív a nehnuteľností, ktoré ich zabezpečujú a tvoria krycí súbor,
m)
ďalších dokumentoch a informáciách súvisiacich s programom krytých dlhopisov.“.
21.
V § 38 ods. 1 prvá veta znie: „Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu klienta alebo inej dotknutej osoby podľa osobitných predpisov35da) bezodkladne písomne poskytovať do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska36) (ďalej len „register“) podľa odseku 2 údaje o bankou a pobočkou zahraničnej banky poskytnutých úveroch podnikateľom alebo právnickým osobám, o zabezpečení svojich pohľadávok z poskytnutých úverov podnikateľom alebo právnickým osobám a o záväzkoch prijatých bankou alebo pobočkou zahraničnej banky voči podnikateľom alebo právnickým osobám v eurách alebo v cudzej mene a údaje o týchto dotknutých osobách v rozsahu podľa osobitných predpisov.35da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35da znie:
„35da) Napríklad nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13) (Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016).“.
22.
V § 38 ods. 5 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo Európskej centrálnej banke35da)“.
23.
V § 38 ods. 7 sa za slovo „moci“ vkladajú slová „a iné osoby“.
24.
V § 38 ods. 8 sa za slová „a údajov z registra“ vkladá čiarka a slová „rozsah a spôsob poskytovania informácií a podkladov podľa odseku 7“ a slová „a spôsob technického zabezpečenia ochrany poskytovaných zdrojov“ sa vypúšťajú.“.
25.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Národná banka Slovenska vydá prevádzkový poriadok registra, ktorý upraví pravidlá a postupy technického, programového, bezpečnostného zabezpečenia ochrany poskytnutých zdrojov z registra a do registra a postupy organizačného zabezpečenia prevádzky registra. Prevádzkový poriadok registra je záväzný pre banky, pobočky zahraničnej banky, Exportno-importnú banku Slovenskej republiky37aa) a iné dotknuté osoby, ktoré poskytujú alebo sú im poskytované údaje do registra alebo z registra.“.
26.
V § 40 ods. 4 sa slová „ods. 4 písm. a) až h) a j)“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. a) až h), j) a k)“.
27.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
uložiť banke povinnosť previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časť na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov.“.
28.
V § 50 ods. 2 sa za slová „správcovi na výkon nútenej správy,“ vkladajú slová „správcovi programu krytých dlhopisov“ a za slová „zástupcovi správcu na výkon nútenej správy“ sa vkladá čiarka a slová „zástupcovi správcu programu krytých dlhopisov“.
29.
V § 52 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
30.
V § 52 ods. 4 až 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
31.
V § 53 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
ochrana vkladov klientov banky a iných práv klientov banky a ochrana majiteľov krytých dlhopisov vydaných bankou pred vznikom škody alebo pred narastaním škody,“.
32.
§ 55 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Ak správca banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, s náležitou odbornou starostlivosťou zhodnotí, že ďalším spravovaním programu krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov, je povinný z vlastného podnetu a v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zámer previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časti na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky, ktoré sú oprávnené vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov za primeranú cenu najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia tohto oznámenia Národnej banke Slovenska, ak odsek 9 neustanovuje inak. Pri zhodnotení podľa prvej vety správca zohľadňuje záujmy a možnosť spravodlivého uspokojenia všetkých majiteľov krytých dlhopisov, vrátane veriteľov tých pohľadávok, ktorých splatnosť nastáva najneskôr. Na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o predaji podniku alebo jeho časti,28) pričom však na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje prevod osobnej zložky ani časti osobnej zložky podnikania28b) a po prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa veriteľ nemôže domáhať určenia neúčinnosti prevodu alebo prechodu takého záväzku z predávajúceho na kupujúceho, ktorý ako záväzok voči veriteľovi tvorí súčasť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho príslušnej časti.28c) Na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti správcom banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, sa nevzťahuje ustanovenie § 67 ods. 9.
(9)
Ak nedôjde k prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti na tretiu osobu podľa odseku 8 v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia Národnej banke Slovenska podľa odseku 8, Národná banka Slovenska na písomnú žiadosť príslušného správcu môže vydať rozhodnutie o predĺžení tejto lehoty najviac o jeden rok na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti na tretiu osobu podľa odseku 8 do jedného mesiaca pred uplynutím takej lehoty, ak možno odôvodnene predpokladať, že neskorším prevodom programu krytých dlhopisov sa dosiahne vyššia miera uspokojenia pohľadávok majiteľov krytých dlhopisov.
(10)
Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje súhlas majiteľov krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu52a) ani dlžníkov zo záväzkov zodpovedajúcim pohľadávkam, ktoré tvoria základné aktíva podľa § 70.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:
„52a) § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
33.
Nadpis dvanástej časti znie: Program krytých dlhopisov“.
34.
§ 67 až 80 vrátane nadpisov znejú:
㤠67
Krytý dlhopis a program krytých dlhopisov
(1)
Krytý dlhopis je zabezpečený dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorého menovitá hodnota a alikvotné úrokové výnosy sú v plnom rozsahu kryté aktívami alebo inými majetkovými hodnotami v krycom súbore podľa § 68 ods. 1 a zodpovedajú hodnote aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti krytého dlhopisu sú prednostne určené na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z tohto krytého dlhopisu a tieto aktíva pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať záväzky riadne a včas z nich vzniknuté, sa prednostne použijú na splatenie menovitej hodnoty krytého dlhopisu a alikvotných úrokových výnosov. Krytý dlhopis môže vydať len banka podľa ustanovení tohto zákona a v názve musí mať označenie „krytý dlhopis“.
(2)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná zverejňovať informácie podľa
§ 37 ods. 9 písm. i) až m).
(3)
Vydávanie a správa krytého dlhopisu podlieha dozoru vykonávaného správcom programu krytých dlhopisov podľa § 79 ods. 1 a dohľadu Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.89)
(4)
Dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorý nespĺňa podmienky ustanovené pre kryté dlhopisy podľa tohto zákona, nemôže mať označenie „krytý dlhopis“.
(5)
Program krytých dlhopisov je súhrn všetkých práv a záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, súvisiacich s vydávaním týchto dlhopisov a s krycím súborom. Jednotlivé emisie krytých dlhopisov s rovnakým druhom základného aktíva sa považujú za jeden program krytých dlhopisov.
(6)
Časť programu krytých dlhopisov musí zodpovedať jednej emisii alebo viacerým emisiám krytých dlhopisov spolu s príslušnou časťou krycieho súboru tak, aby boli splnené podmienky krytia podľa § 68.
(7)
Majiteľom krytých dlhopisov patrí prednostné zabezpečovacie právo k aktívam a iným majetkovým hodnotám tvoriacim krycí súbor. Zabezpečovacím právom podľa prvej vety sú pri postupe podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu58) zabezpečené pohľadávky majiteľov krytých dlhopisov voči banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(8)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže program krytých dlhopisov alebo jeho časti previesť na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky; týmto nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 10 až 13, § 28, § 50 ods. 1 písm. w) a § 55 ods. 8 až 10. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zámer previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časti. Na uzatvorenie zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti alebo inej zmluvy napĺňajúcej tento účel sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 písm. g), inak je táto zmluva neplatná.
(9)
Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa vyžaduje súhlas majiteľov krytých dlhopisov so zmenou emisných podmienok krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu52a) spočívajúcich v zmene osoby emitenta krytých dlhopisov v dôsledku prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti; to sa nevzťahuje na postup podľa § 55 ods. 8 až 10 alebo osobitného predpisu.28a) Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje súhlas dlžníkov zo záväzkov zodpovedajúcim pohľadávkam tvoriacim základné aktíva podľa § 70. Na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o predaji podniku alebo jeho časti28) a na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje prevod osobnej zložky ani časti osobnej zložky podnikania28b) a po prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa veriteľ nemôže domáhať určenia neúčinnosti prevodu alebo prechodu takého záväzku z predávajúceho na kupujúceho, ktorý ako záväzok voči veriteľovi tvorí súčasť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho príslušnej časti.28c) Prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa zapisuje do obchodného registra ako iná skutočnosť61a) o banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, má povinnosť podať príslušnému súdu návrh na zápis o prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti bezodkladne po prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti. Predávajúci programu krytých dlhopisov alebo jeho časti je povinný bezodkladne preukázateľne oznámiť majiteľom krytých dlhopisov prevzatie záväzkov kupujúcim programu krytých dlhopisov alebo jeho časti a dlžníkom zo záväzkov zodpovedajúcim pohľadávkam tvoriacim základné aktíva podľa § 70 prechod týchto pohľadávok na kupujúceho; platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti tým však nie je podmienená.
(10)
Odo dňa doručenia písomného oznámenia príslušného správcu Národnej banke Slovenska o zámere previesť program krytých dlhopisov z banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov podľa odseku 13 na tretiu osobu za rovnakých podmienok, ako sú vymedzené v § 55 ods. 8 až 10 alebo v osobitnom predpise,61aa) sa plnenie záväzkov z programu krytých dlhopisov spravuje takto:
a)
počas prvého mesiaca je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť záväzky z programu krytých dlhopisov v pôvodných lehotách splatností v plnom rozsahu,
b)
počas druhého až dvanásteho mesiaca je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť v pôvodných lehotách splatností v plnej výške len úrokové záväzky z krytých dlhopisov; ak je zostatková splatnosť emisie krytých dlhopisov kratšia ako 11 mesiacov, pôvodná splatnosť emisie krytých dlhopisov sa predlžuje o 12 mesiacov, pričom ostatné emisné podmienky vrátane spôsobu určenia výnosov sa rovnako vzťahujú aj na predĺžené obdobie splatnosti emisie krytých dlhopisov.
(11)
Odo dňa doručenia písomnej žiadosti príslušného správcu Národnej banke Slovenska o predĺženie lehoty na prevod programu krytých dlhopisov z banky podľa odseku 13 na tretiu osobu o ďalších 12 mesiacov za rovnakých podmienok, ako sú vymedzené v § 55 ods. 8 až 10 alebo v osobitnom predpise,61aa) sa plnenie záväzkov z programu krytých dlhopisov spravuje takto:
a)
počas týchto ďalších 12 mesiacov je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť v pôvodných lehotách splatností v plnej výške len úrokové záväzky z krytých dlhopisov; ak je zostatková splatnosť emisie krytých dlhopisov kratšia ako 12 mesiacov, pôvodná splatnosť emisie krytých dlhopisov sa predlžuje o 12 mesiacov, pričom ostatné emisné podmienky vrátane spôsobu určenia výnosov sa rovnako vzťahujú aj na predĺžené obdobie splatnosti emisie krytých dlhopisov,
b)
na emisiu krytých dlhopisov, ktorá bola splatná v predchádzajúcich 11 mesiacoch podľa odseku 10 písm. b), sa rovnako vzťahuje predĺženie splatnosti o ďalších 12 mesiacov.
(12)
Ak Národná banka Slovenska nevydá predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. g), predĺženie lehoty splatnosti emisie začaté doručením oznámenia podľa odseku 10 písm. b) alebo žiadosti podľa odseku 11 sa skončí dňom doručenia rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o predchádzajúci súhlas; ak príslušným správcom nebola podaná žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. g), tak predĺženie lehoty splatnosti emisie sa skončí dňom uplynutia lehoty podľa odseku 10 písm. b) alebo odseku 11. Ak pred uplynutím tejto predĺženej lehoty splatnosti mala nastať pôvodná splatnosť emisie krytých dlhopisov, splatnosť tejto emisie krytých dlhopisov nastáva dňom uplynutia predĺženia lehoty splatnosti, pričom ostatné emisné podmienky vrátane spôsobu určenia výnosov sa rovnako vzťahujú aj na takto predĺžené obdobie splatnosti emisie krytých dlhopisov.
(13)
Ustanovenia odsekov 10 až 12 sa uplatňujú na banku, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, len ak je nad ňou zavedená nútená správa, ak je voči nej začaté a vedené rezolučné konanie alebo ak na jej majetok je vyhlásený konkurz.
§ 68
Krycí súbor
(1)
Krycí súbor tvoria tieto súčasti:
a)
základné aktíva podľa § 70,
b)
doplňujúce aktíva podľa § 72,
c)
zabezpečovacie deriváty podľa § 73,
d)
likvidné aktíva podľa § 74.
(2)
Aktíva a iné majetkové hodnoty sa stávajú súčasťou krycieho súboru ich zápisom do registra krytých dlhopisov a sú súčasťou krycieho súboru až do ich výmazu z registra krytých dlhopisov.
(3)
Krycí súbor možno použiť len na krytie
a)
záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, na úhradu menovitej hodnoty krytých dlhopisov a alikvotných úrokových výnosov zo všetkých krytých dlhopisov vydaných touto bankou až do doby ich úplného splatenia,
b)
odhadovaných záväzkov alebo nákladov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré vyplývajú a bezprostredne súvisia s ich správou a vysporiadaním voči osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa tohto zákona, alebo vyplývajúcich z emisných podmienok najmä voči správcovi programu krytých dlhopisov, agentom platobných služieb, administrátorom, zástupcom majiteľov krytých dlhopisov a ďalším osobám vykonávajúcim obdobné činnosti minimálne počas 12 mesiacov,
c)
záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vyplývajúcich zo zabezpečovacích derivátov podľa § 73.
(4)
Aktíva a iné majetkové hodnoty, ktoré tvoria súčasť krycieho súboru, slúžia banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, prednostne na krytie záväzkov banky podľa odseku 3 a banka ich nesmie scudziť ani použiť na zabezpečenie iných záväzkov až do ich výmazu z registra krytých dlhopisov.
(5)
Pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať záväzky z krytých dlhopisov riadne a včas, sa aktíva a iné majetkové hodnoty podľa odseku 1 vrátane ich zábezpek alebo výťažok z ich prevodu prednostne použijú na úhradu záväzkov podľa odseku 3, a to až do ich úplného splatenia.
(6)
Exekúcii61ab) nepodliehajú pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré sú zapísané v registri krytých dlhopisov a spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona.
§ 69
Spôsob výpočtu ukazovateľa krytia
(1)
Ukazovateľ krytia je pomer hodnoty krycieho súboru podľa § 68 ods. 1 a súčtu hodnôt záväzkov a nákladov podľa § 68 ods. 3, ktoré má banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná vypočítavať ukazovateľ krytia k poslednému dňu príslušného mesiaca.
(2)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná ukazovateľ krytia priebežne udržiavať na úrovni najmenej 105 % alebo na vyššej úrovni v závislosti od ratingu, iného posudzovania, hodnotenia alebo testovania ukazovateľa krytia; týmto nie sú dotknuté požiadavky na úroveň krytia podľa odseku 3.
(3)
V jednotlivých emisných podmienkach krytých dlhopisov môže banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určiť vyšší ukazovateľ krytia, ako je uvedený v odseku 2, pričom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná udržiavať tento vyšší ukazovateľ krytia až do úplného splatenia príslušnej emisie krytých dlhopisov pre celý príslušný program krytých dlhopisov. Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, určí viaceré vyššie ukazovatele krytia pre navzájom rozdielne emisie, je povinná udržiavať najvyšší ukazovateľ krytia pre celý príslušný program krytých dlhopisov až do úplného splatenia emisie krytých dlhopisov s najvyšším ukazovateľom krytia, pričom v tomu zodpovedajúcom rozsahu je tiež povinná bezodkladne doplniť a priebežne dopĺňať krycí súbor.
§ 70
Základné aktíva
(1)
Základné aktíva podľa § 68 ods. 1 písm. a) tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov s lehotou splatnosti najviac 30 rokov, poskytnutých spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,61b) ktoré sú zabezpečené záložnými právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 a ktoré táto banka má zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia.
(2)
Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 sú spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj záložné práva k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 slúžiace na zabezpečenie týchto pohľadávok.
(3)
Základné aktíva podľa odseku 1 musia tvoriť najmenej 90 % celkovej hodnoty krycieho súboru.
(4)
Hodnota základných aktív sa určí na základe zostatkovej menovitej hodnoty jednotlivých pohľadávok spolu s alikvotným úrokovým výnosom.
(5)
Do hodnoty základných aktív podľa odseku 4 sa nezapočítavajú pohľadávky banky podľa odseku 1 ani časti pohľadávok banky podľa odseku 1, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, pri ktorých je dlžník považovaný za zlyhaného podľa osobitného predspisu.61c) Pohľadávky alebo časti pohľadávok podľa prvej vety je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná na základe súhlasu správcu programu krytých dlhopisov vyradiť zo základných aktív a vykonať výmaz z registra krytých dlhopisov bezodkladne po vzniku zlyhania dlžníka. Ak ide o výmaz základného aktíva z registra programu krytých dlhopisov z iného dôvodu, ako je splatenie hypotekárneho úveru alebo z dôvodu uvedeného v druhej vete, na vykonanie takého výmazu z registra krytých dlhopisov je potrebný súhlas správcu programu krytých dlhopisov vrátane uvedenia dôvodu vykonania takého výmazu bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Vykonanie výmazu údajov z registra krytých dlhopisov bez súhlasu správcu programu krytých dlhopisov je neplatné.
(6)
Z dôvodov na strane banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo jej právnych nástupcov sa nemôže vynucovať predčasné splácanie pohľadávok z hypotekárnych úverov podľa odseku 1, a to ani pri zrušení a likvidácii banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo jej právnych nástupcov; to neplatí pri riešení krízovej situácie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, podľa osobitných predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu,62) ani pri speňažovaní konkurznej podstaty banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, až po ukončení prevádzkovania podniku konkurzným správcom podľa osobitného predpisu,28a) ak speňaženie pohľadávok z hypotekárnych úverov podľa odseku 1 nemožno dosiahnuť pred ukončením prevádzkovania podniku banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
§ 71
Požiadavky na nehnuteľnosti zabezpečujúce základné aktíva
(1)
Nehnuteľnosť, ktorou sa zabezpečujú základné aktíva podľa § 70 ods. 1, musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu62a) a nachádza sa na území Slovenskej republiky,
b)
v čase zápisu do registra krytých dlhopisov podľa § 68 ods. 2 nepresahuje nesplatená istina príslušného hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 spolu s prípustnými záložnými právami podľa písmena c) 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti,
c)
na nehnuteľnosti nevzniklo a netrvá iné záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti okrem záložných práv alebo obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov.63)
(2)
Ak poklesne hodnota založenej nehnuteľnosti až do výšky aktuálne nesplatenej istiny hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 spolu s príslušenstvom, pohľadávka z tohto hypotekárneho úveru sa započítava do základných aktív len do výšky, ktorá nepresahuje 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Ak poklesne hodnota založenej nehnuteľnosti pod výšku nesplatenej istiny hypotekárneho úveru podľa § 70 ods. 1 spolu s príslušenstvom, pohľadávka z takého hypotekárneho úveru sa nezapočítava do základných aktív. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, toto aktívum z registra krytých dlhopisov bezodkladne vymaže.
(3)
Hodnotu nehnuteľnosti podľa odseku 1 určí banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, na základe celkového posúdenia nehnuteľnosti. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je viazaná len vlastným ohodnotením nehnuteľnosti. Pri určení hodnoty nehnuteľnosti banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná prihliadať na obozretné posúdenie jej budúcej obchodovateľnosti, dlhodobej udržateľnosti hodnoty nehnuteľnosti, trhové podmienky a jej využitie. Hodnota nehnuteľnosti podľa odseku 1 musí byť zdokumentovaná preukázateľným spôsobom.
(4)
Hodnotu založenej nehnuteľnosti je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná priebežne sledovať a pravidelne prehodnocovať podľa osobitných predpisov.64)
§ 72
Doplňujúce aktíva
(1)
Doplňujúce aktíva podľa § 68 ods. 1 písm. b) musia spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu64a) a sú tvorené
a)
vkladmi v Národnej banke Slovenska, Európskej centrálnej banke alebo centrálnej banke členského štátu a dlhovými certifikátmi Európskej centrálnej banky,64b)
b)
hotovosťou,
c)
štátnymi pokladničnými poukážkami vydanými Slovenskou republikou alebo dlhovými cennými papiermi vydanými členským štátom, alebo
d)
vkladmi v bankách, zahraničných bankách a dlhovými cennými papiermi vydanými bankami a zahraničnými bankami.
(2)
Doplňujúce aktíva podľa odseku 1 môžu tvoriť najviac 10 % celkovej hodnoty krycieho súboru.
(3)
Hodnota doplňujúcich aktív sa určí na základe ich reálnej hodnoty.
§ 73
Zabezpečovacie deriváty
(1)
Zabezpečovacie deriváty podľa § 68 ods. 1 písm. c) tvoria deriváty,65) ktorých účelom je riadenie a zmiernenie menového rizika alebo úrokového rizika, ktoré je spojené s vydanými krytými dlhopismi.
(2)
Zabezpečovacie deriváty musia spĺňať kvalifikačné kritériá efektívneho zaisťovacieho vzťahu podľa osobitných predpisov.66)
(3)
Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uzatvára obchody s cieľom zmiernenia menového rizika alebo úrokového rizika vyplývajúceho z čistej otvorenej menovej pozície alebo úrokovej pozície medzi vydávanými krytými dlhopismi a aktívami tvoriacimi krycí súbor, je povinná tieto zabezpečovacie deriváty a finančné toky z nich, ako aj ich zabezpečenie zahrnúť do krycieho súboru.
(4)
Do výpočtu hodnoty krycieho súboru sa zabezpečovacie deriváty započítavajú takto:
a)
zabezpečovacie deriváty použité na zmiernenie menového rizika sa oceňujú v reálnej hodnote,
b)
zabezpečovacie deriváty použité na riadenie a zmiernenie úrokového rizika doplňujúcich aktív sa oceňujú v reálnej hodnote,
c)
zabezpečovacie deriváty použité na zmiernenie úrokového rizika základných aktív a krytých dlhopisov do výpočtu hodnoty krycieho súboru nevstupujú.
(5)
Vyhlásenie nútenej správy, rezolučného konania, likvidácie alebo konkurzu vo vzťahu k banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nemožno bez ohľadu na ustanovenia zmluvy upravujúcej zabezpečovacie deriváty považovať za naplnenie dôvodu na ukončenie obchodu, realizáciu zábezpeky ani na vykonanie záverečného vyrovnania ziskov a strát, ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo príslušný správca pokračuje v správe krycieho súboru a ďalej plní hlavné zmluvné záväzky vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky.
§ 74
Vankúš likvidných aktív
(1)
Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nemá zosúladené splatnosti kladných peňažných tokov a záporných peňažných tokov v rámci programu krytých dlhopisov v každom okamihu počas obdobia nasledujúcich 180 dní tak, aby mala pokryté všetky očakávané záporné peňažné toky z programu krytých dlhopisov, je povinná ich kryť vankúšom likvidných aktív minimálne v hodnote nepokrytých záporných peňažných tokov, ak § 67 ods. 13 neustanovuje inak; tieto aktíva tvoria súčasť krycieho súboru podľa § 68 ods. 1 písm. d).
(2)
Vankúš likvidných aktív tvoria
a)
aktíva úrovne 1 a aktíva úrovne 2A podľa osobitného predpisu,66a) okrem vlastných krytých dlhopisov vydaných bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, a
b)
expozície64a) voči inštitúciám.
(3)
Ak v období nasledujúcich 180 dní nastane splatnosť istiny emisie krytých dlhopisov, rozdiel medzi kladnými peňažnými tokmi a zápornými peňažnými tokmi sa vypočíta takto:
a)
za obdobie nasledujúcich 30 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky v plnej výške,
b)
za obdobie nasledujúcich 31 až 180 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky z úrokov a z istiny v plnej výške, ak § 122ya ods. 16 neustanovuje inak.
(4)
Hodnota cenných papierov vstupujúcich do vankúša likvidných aktív sa určí na základe ich reálnej hodnoty vrátane alikvotného úrokového výnosu.
(5)
Hodnota vankúša likvidných aktív je súčasťou ukazovateľa krytia.
(6)
Likvidné aktíva, ktoré tvoria súčasť vankúša likvidných aktív podľa tohto zákona, sa môžu započítať na účely plnenia požiadaviek likvidity počas obdobia 30 dní podľa osobitného predpisu66a) len v rozsahu krytia nepokrytých záporných peňažných tokov z krytých dlhopisov počas obdobia nasledujúcich 30 dní.
§ 75
Register krytých dlhopisov
(1)
Krycí súbor, vydané kryté dlhopisy, záväzky a náklady podľa § 68 ods. 3 je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná zapísať do svojho registra krytých dlhopisov.
(2)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná v registri krytých dlhopisov vykonávať zápisy hodnôt aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich krycí súbor spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov programu krytých dlhopisov podľa jednotlivých emisií krytých dlhopisov v rozsahu krytia podľa § 69 pre každú jednotlivú emisiu. Zápisom záložného práva k nehnuteľnosti ako zábezpeky do registra krytých dlhopisov nie sú dotknuté požiadavky na zápis záložného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu.66b)
(3)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré zapísala do registra krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná bezodkladne vykonať v registri krytých dlhopisov opravy zapísaných údajov, ktoré nie sú správne, úplné alebo aktuálne, o čom bezodkladne informuje správcu programu krytých dlhopisov.
(4)
Register krytých dlhopisov a doklady, na základe ktorých sa vykonali zápisy v registri krytých dlhopisov, je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná uschovávať oddelene od ostatných dokladov a zabezpečiť ich ochranu pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo pred stratou.
(5)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná o obchodoch s krytými dlhopismi, aktívach a iných majetkových hodnotách v krycom súbore viesť oddelene analytickú evidenciu v účtovnej evidencii.
(6)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia údaje zapisované do registra krytých dlhopisov na účely súvisiace s programom krytých dlhopisov, spôsob, postupy a technické pravidlá vedenia registra krytých dlhopisov, termíny, lehoty a periodicita predkladania a aktualizácie údajov zapisovaných do registra krytých dlhopisov.
§ 77
Správca programu krytých dlhopisov
(1)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná mať správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu. Národná banka Slovenska z vlastného podnetu alebo na návrh banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, a posúdenia vhodnosti bankou navrhovaného správcu alebo jeho zástupcu vymenuje správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu, ktorý vykonáva dozor nad dodržiavaním podmienok tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s programom krytých dlhopisov. Zástupca správcu programu krytých dlhopisov zastupuje správcu programu krytých dlhopisov počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
(2)
Správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu odvoláva Národná banka Slovenska z vlastného podnetu alebo na návrh banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Dňom doručenia odvolania správcovi programu krytých dlhopisov zaniká jeho funkcia; to sa rovnako vzťahuje na zánik funkcie zástupcu správcu programu krytých dlhopisov jeho odvolaním. Funkcie správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu vymenovaných pre banku, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zanikajú dňom prevodu celého programu krytých dlhopisov alebo všetkých častí programu krytých dlhopisov tejto banky na tretiu osobu.
(3)
Správcom programu krytých dlhopisov a jeho zástupcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je na túto činnosť odborne spôsobilá a bezúhonná. Za odborne spôsobilú osobu sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá vykonávala ekonomickú prax alebo právnickú prax v oblasti bankovníctva najmenej päť rokov. Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin.
§ 78
(1)
Správca programu krytých dlhopisov vykonáva svoju činnosť samostatne, nezávisle a nestranne. Pri výkone svojej činnosti je správca programu krytých dlhopisov viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvou o výkone činnosti správcu programu krytých dlhopisov a rozhodnutiami vydanými pri dohľade nad činnosťou správcu programu krytých dlhopisov a nad činnosťou banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, v súvislosti s programom krytých dlhopisov. Správca programu krytých dlhopisov pri výkone svojej činnosti koná vo vlastnom mene a na účet banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(2)
O sporoch medzi správcom programu krytých dlhopisov a bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, rozhoduje Národná banka Slovenska.
§ 79
(1)
Správca programu krytých dlhopisov vykonáva dozor nad vydávaním krytých dlhopisov vydaných podľa osobitného predpisu61) a z hľadiska ich náležitostí a požiadaviek na krytie podľa ustanovení tohto zákona.
(2)
Správca programu krytých dlhopisov je povinný vyhotoviť pred vydaním krytých dlhopisov písomné osvedčenie, ktorým sa preukazuje to, že ich krytie je zabezpečené v súlade s týmto zákonom a že je vykonaný záznam v registri krytých dlhopisov.
(3)
Správca programu krytých dlhopisov kontroluje, či banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi plní povinnosti týkajúce sa programu krytých dlhopisov.
(4)
Správca programu krytých dlhopisov v rámci výkonu dozoru najmä kontroluje a overuje, či
a)
celková menovitá hodnota vydaných krytých dlhopisov spolu s alikvotným úrokovým výnosom je krytá aktívami krycieho súboru najmenej vo výške ukazovateľa krytia podľa
§ 69,
b)
banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, plní požiadavky na štruktúru krycieho súboru podľa tohto zákona,
c)
aktíva tvoriace krycí súbor a zapísané v registri krytých dlhopisov spĺňajú náležitosti podľa tohto zákona,
d)
zmluva, ktorej predmetom sú zabezpečovacie deriváty tvoriace krycí súbor, obsahuje ustanovenia podľa § 73 ods. 5,
e)
odhadované záväzky podľa § 68 ods. 3 písm. b) sú opodstatnené,
f)
nehnuteľnosti zabezpečujúce základné aktíva spĺňajú požiadavky podľa § 71,
g)
banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uschováva register krytých dlhopisov a doklady, na ktorých základe vykonala zápisy v registri krytých dlhopisov, oddelene od ostatných dokladov a či ich zabezpečila pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo pred stratou,
h)
banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vedie o súvisiacich obchodoch oddelene analytickú evidenciu v evidencii účtovníctva.
(5)
Správca programu krytých dlhopisov je povinný na požiadanie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, poskytnúť súčinnosť pri činnostiach súvisiacich s programom krytých dlhopisov, ktoré bez jeho súčinnosti banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nedokáže vykonať.
(6)
Správca programu krytých dlhopisov je povinný predkladať správu o programe krytých dlhopisov za predchádzajúci rok Národnej banke Slovenska každoročne do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, ktorá obsahuje informácie o
a)
počte, objeme, výnosoch a dobách splatnosti vydaných emisií krytých dlhopisov,
b)
objeme aktív v krycom súbore a krytých dlhopisoch v eurách alebo v cudzej mene,
c)
štruktúre krycieho súboru podľa § 68 ods. 1,
d)
ukazovateli krytia podľa § 69 ods. 2 alebo ukazovateli krytia podľa § 69 ods. 3, ak sa uplatňuje,
e)
priemernej výške, splatnosti základných aktív, ako aj o dobe fixácie a váženej úrokovej sadzbe,
f)
objeme zlyhaných hypotekárnych úverov a objeme vyradených hypotekárnych úverov z krycieho súboru,
g)
príčinách podstatných zmien v dopĺňaní aktív alebo vyraďovaní aktív z krycieho súboru,
h)
štruktúre nehnuteľností zabezpečujúcich základné aktíva v krycom súbore, a to v členení na rodinné domy, byty, stavebné pozemky a rozostavané stavby,
i)
pomernom rozmiestnení nehnuteľností zabezpečujúcich základné aktíva podľa územného členenia Slovenskej republiky a pomere hodnoty nehnuteľnosti k výške hypotekárneho úveru,
j)
spôsobe výpočtu a výške odhadovaných záväzkov alebo nákladov banky podľa § 68 ods. 3 písm. b), ktorá je emitentom krytých dlhopisov,
k)
metodike a výsledkoch stresového testovania,
l)
činnosti správcu programu krytých dlhopisov a o dohľade Národnej banky Slovenska v súvislosti s programom krytých dlhopisov za posledný kalendárny rok,
m)
ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s činnosťou banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(7)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná správu podľa odseku 6 zverejniť na svojom webovom sídle, o čom vopred informuje Národnú banku Slovenska.
(8)
Za obsah, správnosť, úplnosť a aktuálnosť správy o programe krytých dlhopisoch zodpovedá správca programu krytých dlhopisov.
§ 80
(1)
Správca programu krytých dlhopisov pri zistení nedostatkov alebo pri porušení tohto zákona v súvislosti s programom krytých dlhopisov je povinný bezodkladne písomne informovať o týchto skutočnostiach Národnú banku Slovenska. Na poskytovanie informácií podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje § 93.
(2)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná umožniť správcovi programu krytých dlhopisov výkon jeho činnosti, najmä je povinná umožniť mu nahliadať do účtovných záznamov, do dokladov o krycom súbore a do iných dokladov súvisiacich s programom krytých dlhopisov.
(3)
Výšku odmeny pre správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu určuje Národná banka Slovenska po dohode s bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Odmenu podľa prvej vety hradí banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(4)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uzatvorí so správcom programu krytých dlhopisov zmluvu o výkone činnosti tohto správcu, ktorá podrobnejšie určí práva a povinnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, a správcu programu krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uzatvorí so zástupcom správcu programu krytých dlhopisov zmluvu o výkone činnosti tohto zástupcu, ktorá podrobnejšie určí práva a povinnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, a zástupcu správcu programu krytých dlhopisov.
(5)
Činnosť správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu podlieha dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona. Národná banka Slovenska vedie zoznam správcov programu krytých dlhopisov a zástupcov správcov programu krytých dlhopisov pre jednotlivé banky, ktoré sú emitentmi krytých dlhopisov; na tento zoznam a postup pri jeho vedení sa vzťahujú osobitné predpisy.66c)
(6)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, správca programu krytých dlhopisov a jeho zástupca zodpovedajú spoločne a nerozdielne za škodu spôsobenú majiteľom krytých dlhopisov nesprávnymi alebo nepravdivými údajmi zapísanými v registri krytých dlhopisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61, 61a, 61aa, 61ab, 61b, 61c, 62, 62a, 63, 64, 64a, 64b, 65, 66, 66a až 66c znejú:
61) § 20b zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
61a) § 2 ods. 1 písm. t) zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
61aa) §195a ods. 2 až 8 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 279/2007 Z. z.
61ab) § 61q ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. z.
61b) § 1 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
61c) Čl. 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
62) Zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62a) § 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
§ 6 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.).
63) § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 16 a § 9 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
64) § 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
§ 8 opatrenia č. 10/2016 (oznámenie č. 373/2016 Z. z.).
64a) Čl. 129 ods.1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
64b) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015) v platnom znení.
65) § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66) Čl. 30 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2251 zo 4. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 340, 15. 12. 2016) v platnom znení.
Odsek 6.4.1 Prílohy k nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2067 z 22. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ, ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 (Ú. v. EÚ L 323, 29. 11. 2016) v platnom znení.
66a) Čl. 10 a 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).
66b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66c) Napríklad § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 2 až 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťa.“.
35.
§ 81 až 88 sa vypúšťajú. Poznámka pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťa.
36.
V § 90 ods. 3 sa nad slovom „komore“ a nad slovom „predpisu“ odkaz „87d“ nahrádza odkazom „76aa“.
37.
V § 91 ods. 3 sa slová „hypotekárna banka aj svojmu hypotekárnemu správcovi a zástupcovi tohto hypotekárneho správcu“ nahrádzajú slovami „banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj svojmu správcovi programu krytých dlhopisov a zástupcovi tohto správcu programu krytých dlhopisov“.
38.
V § 91 ods. 4 písmeno p) znie:
„p)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu,86da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86da znie:
„86da) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 93 ods. 1 sa slová „hypotekárny správca “ nahrádzajú slovami „správca programu krytých dlhopisov“.
40.
Za § 122y sa vkladá § 122ya, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122ya
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Právne vzťahy a nároky vzniknuté z hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných pred 1. januárom 2018 alebo z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov poskytnutých na základe zmlúv o hypotekárnom úvere a zmlúv o komunálnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 sa aj po 31. decembri 2017 spravujú ustanoveniami predpisov účinných do 31. decembra 2017, a to až do doby úplného splatenia týchto hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, ak odseky 2 až 11 neustanovujú inak; ustanoveniami odsekov 2 až 11 však aj po 31. decembri 2017 nie sú dotknuté práva ani rozsah práv majiteľov hypotekárnych záložných listov, práva ani rozsah práv majiteľov komunálnych obligácii, práva ani rozsah práv dlžníkov z hypotekárnych úverov a práva ani rozsah práv dlžníkov z komunálnych úverov vzniknutých pred 1. januárom 2018.
(2)
Bankové povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov vydané hypotekárnej banke, ktoré je platné k 31. decembru 2017, sa vzťahuje aj na dokončenie vykonávania týchto obchodov po 31. decembri 2017; od 1. januára 2018 však nemožno vydať hypotekárne záložné listy ani komunálne obligácie a nemožno uzavrieť zmluvy o hypotekárnom úvere ani zmluvy o komunálnom úvere podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017. Od 1. januára 2018 sa na financovanie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov poskytnutých na základe zmlúv o hypotekárnom úvere a zmlúv o komunálnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 nevzťahujú požiadavky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017, ktoré sa vzťahovali na financovanie hypotekárnych úverov prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov a na financovanie komunálnych úverov prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií.
(3)
Banka, ktorá má právoplatný predchádzajúci súhlas na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov, môže od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 zo svojho registra hypoték do svojho registra krytých dlhopisov preregistrovať hypotekárne záložné listy vydané pred 1. januárom 2018, ako aj hypotekárne úvery poskytnuté na základe zmlúv o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 vrátane hypotekárnych úverov podľa § 72 ods. 2 v znení účinnom k 31. decembru 2017, záložné práva a pohľadávky tejto banky z hypotekárnych úverov poskytnutých na základe zmlúv o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na riadne alebo náhradné krytie hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. januárom 2018, ak táto banka zabezpečí, aby tieto aktíva alebo iné majetkové hodnoty spĺňali podmienky na ich zaradenie do krycieho súboru podľa predpisov účinných po 31. decembri 2017. Pri preregistrovaní podľa prvej vety je banka povinná k tomu istému dňu vykonať výmaz z registra hypoték aj zápis do registra krytých dlhopisov.
(4)
Hypotekárne záložné listy, ktoré banka vydala pred 1. januárom 2018 a ktoré táto banka v súlade s týmto zákonom zapísala do svojho registra krytých dlhopisov, sa od zápisu do registra krytých dlhopisov považujú za kryté dlhopisy podľa predpisov účinných po 31. decembri 2017, pričom sa nemení a nie je dotknutý ich názov „hypotekárny záložný list“ a tiež sa nemenia a nie sú dotknuté práva a povinnosti spojené s hypotekárnym záložným listom; týmto však nie je dotknutá možnosť zmeny emisných podmienok podľa ustanovení odseku 5 alebo podľa osobitného predpisu.101) Banka je bezodkladne povinná na svojom webovom sídle uverejniť údaje o každej emisii hypotekárnych záložných listov, ktoré sa považujú za kryté dlhopisy, vrátane uvedenia dňa, od ktorého sa považujú za kryté dlhopisy.
(5)
Banka, ktorá má právoplatný predchádzajúci súhlas na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov, ako emitent hypotekárnych záložných listov vydaných pred
1. januárom 2018, môže aj bez súhlasu ich majiteľov podľa osobitného predpisu52a) jednorazovo zmeniť emisné podmienky týchto hypotekárnych záložných listov v takom rozsahu, aby zodpovedali podmienkam ustanoveným pre kryté dlhopisy a program krytých dlhopisov podľa predpisov účinných po 31. decembri 2017; pritom však aj po 31. decembri 2017 musia zostať zachované alebo musia byť výhodnejšie práva aj rozsah práv majiteľov hypotekárnych záložných listov vzniknutých pred 1. januárom 2018 a na také hypotekárne záložné listy nemožno ani pri zmene emisných podmienok uplatniť a nevzťahujú sa ustanovenia § 67 ods. 10 až 13 v znení účinnom od 1. januára 2018 a taktiež nemožno uplatniť požiadavku na percentuálny pomer hodnoty založenej nehnuteľnosti a zabezpečovanej pohľadávky z istiny hypotekárneho úveru podľa § 71 ods. 1 písm. b) tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018, ak by tento percentuálny pomer bol nevýhodnejší pre zabezpečovanú pohľadávku ako percentuálny pomer uplatňovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.
(6)
Banka po zmene emisných podmienok emisie hypotekárnych záložných listov podľa odseku 5 je povinná bezodkladne rovnakým spôsobom ako pri pôvodných emisných podmienkach a tiež na svojom webovom sídle uverejniť vykonanú zmenu emisných podmienok s uvedením dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmeny, úplné znenie emisných podmienok a aj informácie o právach a nárokoch majiteľov hypotekárnych záložných listov podľa odseku 7; ak však ide o zmenu emisných podmienok emisie hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. septembrom 2014, banka po takej zmene emisných podmienok je tiež povinná každému majiteľovi hypotekárneho záložného listu z príslušnej emisie preukázateľne písomne zaslať vykonanú zmenu emisných podmienok s uvedením dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmeny, úplné znenie emisných podmienok a aj informáciu o právach a nárokoch majiteľov hypotekárnych záložných listov podľa odseku 7, inak sa na sprístupňovanie, predkladanie a poskytovanie takej zmeny emisných podmienok hypotekárnych záložných listov vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.102)
(7)
Ak majiteľ hypotekárneho záložného listu, na ktorý sa vzťahuje zmena emisných podmienok vykonaná bankou podľa odseku 5, nesúhlasí s touto zmenou emisných podmienok, má právo požiadať banku o predčasné splatenie hypotekárneho záložného listu vrátane pomerného výnosu podľa pôvodných emisných podmienok, a to do troch mesiacov odo dňa uverejnenia tejto zmeny emisných podmienok rovnakým spôsobom ako pri pôvodných emisných podmienkach a aj na svojom webovom sídle banky ako emitenta a ak ide o majiteľa hypotekárneho záložného listu vydaného pred 1. septembrom 2014 do troch mesiacov odo dňa doručenia písomnej informácie banky v súlade s odsekom 6. Do 30 dní od doručenia takej žiadosti o predčasné splatenie je banka povinná majiteľovi hypotekárneho záložného listu predčasne splatiť jeho hypotekárny záložný list vrátane pomerného výnosu podľa pôvodných emisných podmienok.
(8)
Banka, ktorá mala k 31. decembru 2017 platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a ktorá je oprávnená vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov, je po 31. decembri 2017 oprávnená na krytie hypotekárnych záložných listov použiť aj aktíva spĺňajúce podmienky na ich zaradenie do krycieho súboru pre program krytých dlhopisov podľa predpisov účinných po 31. decembri 2017, ak táto banka zabezpečí, aby sa celkovo nezhoršil rozsah a úroveň krytia hypotekárnych záložných listov podľa podmienok vyžadovaných pre hypotekárne obchody podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017. Hypotekárna banka, ktorá k 31. decembru 2017 mala platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a ktorá po 31. decembri 2017 nie je oprávnená vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov, je po 31. decembri 2017 oprávnená na riadne krytie hypotekárnych záložných listov použiť aj pohľadávky tejto hypotekárnej banky z ňou poskytnutých úverov, ktorých lehota splatnosti je najmenej štyri roky, ktoré sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti a ktoré nepatria medzi hypotekárne úvery podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017, a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie, aby sa celkovo nezhoršil rozsah a úroveň riadneho krytia hypotekárnych záložných listov vydaných touto hypotekárnou bankou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017. Hypotekárna banka, ktorá k 31. decembru 2017 mala platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a ktorá po 31. decembri 2017 nie je oprávnená vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov, je po 31. decembri 2017 oprávnená na riadne krytie komunálnych obligácií použiť aj pohľadávky tejto hypotekárnej banky z ňou poskytnutých úverov, ktorých lehota splatnosti je najmenej štyri roky, ktoré sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnému majetku obce alebo vyššieho územného celku a ktoré nepatria medzi komunálne úvery podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017, a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie, aby sa celkovo nezhoršil rozsah a úroveň riadneho krytia komunálnych obligácií vydaných touto hypotekárnou bankou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.
(9)
Register hypoték vedený podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017 je hypotekárna banka povinná viesť až do splatnosti hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných pred 1. januárom 2018 a uchovávať ho spolu s dokladmi, na základe ktorých sa vykonali zápisy v registri hypoték, a to päť rokov od splatenia týchto hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, pričom uplynutím tejto lehoty register zaniká. Register hypoték zaniká aj tým, že banka, ktorá má právoplatný predchádzajúci súhlas na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov, preregistruje podľa odseku 3 zo svojho registra hypoték do svojho registra krytých dlhopisov všetky hypotekárne záložné listy vydané pred 1. januárom 2018, ako aj všetky hypotekárne úvery poskytnuté na základe zmlúv o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018, záložné práva a pohľadávky tejto banky z hypotekárnych úverov poskytnutých na základe zmlúv o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na riadne alebo náhradné krytie hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. januárom 2018 a ktoré spĺňajú podmienky na ich zaradenie do krycieho súboru podľa predpisov účinných po 31. decembri 2017, ak táto banka zároveň nemá v registri hypoték zapísané komunálne obligácie vydané pred 1. januárom 2018 ani komunálne úvery poskytnuté na základe zmlúv o komunálnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018; register hypoték zaniká aj, ak v ňom po preregistrácii podľa odseku 3 zostanú len majetkové hodnoty, ktoré slúžili na krytie hypotekárnych záložných listov vydaných pred 1. januárom 2018 a ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaradenie do krycieho súboru podľa predpisov účinných po 31. decembri 2017.
(10)
Práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob menovania a odvolávania, požiadavky na výkon funkcie a ostatné právne vzťahy hypotekárnych správcov a ich zástupcov, ktoré súvisia s vykonávaním hypotekárnych obchodov vrátane registra hypoték alebo s dohľadom nad vykonávaním hypotekárnych obchodov, sa aj po 31. decembri 2017 spravujú ustanoveniami predpisov účinných do 31. decembra 2017, a to až do úplného splatenia hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných pred 1. januárom 2018; týmto nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 9. Dňom úplného splatenia hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných hypotekárnou bankou pred 1. januárom 2018 zaniká funkcia hypotekárneho správcu aj funkcia zástupcu hypotekárneho správcu vymenovaného pre túto hypotekárnu banku; týmto nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 9. Funkcia hypotekárneho správcu je zlučiteľná s funkciou správcu programu krytých dlhopisov, ak ide o funkcie vykonávané pre tú istú banku; to sa rovnako vzťahuje na funkciu zástupcu hypotekárneho správcu a funkciu zástupcu správcu programu krytých dlhopisov, ak ide o funkcie vykonávané pre tú istú banku. Národná banka Slovenska v zozname podľa § 80
ods. 5 druhej vety vedie aj hypotekárnych správcov pre hypotekárne banky a zástupcov hypotekárnych správcov pre hypotekárne banky, a to až do zániku ich vymenovania podľa druhej vety.
(11)
Úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, ktoré banka poskytla na základe zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2018 a na ktoré sa nevzťahuje odsek 3, sa môžu použiť ako základné aktíva pre krycí súbor, ak spĺňajú podmienky ustanovené pre program krytých dlhopisov podľa predpisov účinných po 31. decembri 2017 a ak ide o banku oprávnenú vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov.
(12)
Pri zmluvách o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 sa na určovanie štátneho príspevku podľa § 84 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2017 a štátneho príspevku pre mladých podľa § 85a ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2017, na výpočet štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých, na uplatňovanie nárokov na štátny príspevok a na štátny príspevok pre mladých, na poskytovanie štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých a na zánik nároku na štátny príspevok a na štátny príspevok pre mladých použijú predpisy účinné do 31. decembra 2017.
(13)
Na uplatňovanie požiadavky na štátny príspevok a na štátny príspevok pre mladých podľa odseku 12, na úhradu štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých podľa odseku 12 zo štátneho rozpočtu, na zúčtovanie poskytnutého štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých podľa odseku 12 a na vrátenie štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých podľa odseku 12 do štátneho rozpočtu sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2017.
(14)
Na vykonávanie centrálnej evidencie zmlúv o hypotekárnych úveroch, pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátny príspevok podľa odseku 12, centrálnej evidencie zmlúv o hypotekárnych úveroch, pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátny príspevok pre mladých podľa odseku 12, na poskytovanie informácie o celkovom nároku na štátny príspevok a na štátny príspevok pre mladých podľa odseku 12 a na poskytovanie súhrnných údajov o účeloch hypotekárnych úverov poskytnutých na základe zmlúv o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2017.
(15)
Na výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých podľa odseku 12 k zmluvám o hypotekárnom úvere uzavretým pred 1. januárom 2018 a na ukladanie povinností a pokút na základe nedostatkov zistených pri výkone tohto štátneho dozoru sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2017; to sa vzťahuje aj na výkon tohto štátneho dozoru, ktorý sa neskončil do 31. decembra 2017.
(16)
Požiadavka na výpočet vankúša likvidných aktív uvedená v § 74 ods. 3 písm. b) sa zavedie postupne takto:
a)
za obdobie nasledujúcich 31 až 180 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky z úrokov v plnej výške a záporné peňažné toky z istiny vynásobené koeficientom 0,6 od 1. januára 2018,
b)
za obdobie nasledujúcich 31 až 180 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky z úrokov v plnej výške a záporné peňažné toky z istiny vynásobené koeficientom 0,8 od 1. januára 2019,
c)
za obdobie nasledujúcich 31 až 180 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky z úrokov v plnej výške a záporné peňažné toky z istiny v plnej výške od 1. januára 2020.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 101 a 102 znejú:
„101) § 3 ods. 6 a 11 a § 27f ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
102) § 3 ods. 8 až 10 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
41.
Za § 123a sa vkladá § 123b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠123b
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018
Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2001 Z. z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu v znení vyhlášky č. 661/2004 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:
„1ba) § 55 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
§ 195a ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane pobočky zahraničnej banky2c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c sa vypúšťa.
3.
Nadpis nad § 14 sa vypúšťa.
4.
§ 14 až 17 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b, 3ba, 3c až 3e sa vypúšťajú.
5.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
6.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. b) a c)“.
7.
V § 20 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
8.
V § 20b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Osobitným druhom zabezpečeného dlhopisu je krytý dlhopis vydaný bankou podľa osobitného predpisu.3fd)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3fd znie:
„3fd) § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 25 sa vypúšťajú slová „hypotekárnych záložných listov a“.
10.
Za § 27f sa vkladá § 27g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Na hypotekárne záložné listy a komunálne obligácie vydané pred 1. januárom 2018 sa vzťahuje predpis účinný do 31. decembra 2017, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Napríklad § 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 90/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa za slová „komunálnymi obligáciami,“ vkladajú slová „krytými dlhopismi podľa osobitných predpisov,2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b) § 20b ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
§ 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 ods. 6 úvodnej vete sa za slová „právom k nehnuteľnosti“ vkladá čiarka a slová „bytu alebo nebytovému priestoru (ďalej len „nehnuteľnosť“)“.
3.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa za slová „komunálnych obligácií“ vkladá čiarka a slová „krytých dlhopisov“.
Čl. IV
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z. a zákona č. 392/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na základe rozhodnutia vlády môže ministerstvo na účely reštrukturalizácie aktív Eximbanky prevziať pohľadávky Eximbanky vzniknuté z financovania vývozných úverov a poisťovania vývozných úverov, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu vykonávania činností Eximbanky podľa § 2.“.
2.
V § 18 ods. 3 prvá veta znie: „Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta alebo inej dotknutej osoby podľa osobitných predpisov4a) bezodkladne písomne poskytovať do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1a) údaje o Eximbankou poskytnutých úveroch vývozcom alebo dovozcom, o zabezpečení svojich pohľadávok z poskytnutých úverov vývozcom alebo dovozcom a o záväzkoch prijatých Eximbankou voči vývozcom alebo dovozcom v eurách alebo v inej mene a údaje o týchto dotknutých osobách v rozsahu podľa osobitných predpisov.4b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a) Napríklad nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13) (Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016).
4b) Napríklad § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) 2016/867.“.
Čl. V
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 30 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 266/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 159 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
úhrada nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ods. 19,“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
2.
§ 160 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
úhrada nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ods. 19.“.
3.
V § 168 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
z úhrady nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ods. 19.“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
4.
V § 168 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
náklady spojené s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ods. 19.“.
5.
§ 170 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:
„(19)
Sociálna poisťovňa elektronicky overuje prostredníctvom súboru otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa93adb) bez súhlasu spotrebiteľa informácie súvisiace s príjmom spotrebiteľa na žiadosť veriteľa,93adc) banky, zahraničnej banky a pobočky zahraničnej banky93add) na základe dohody uzavretej s prevádzkovateľom registra podľa osobitných predpisov.93ade) Sociálna poisťovňa overuje informácie súvisiace s príjmom spotrebiteľa za úhradu, ktorá je vo výške nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa; spôsob a určenie úhrady za overenie informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa na základe žiadosti sa určí v dohode medzi Sociálnou poisťovňou a prevádzkovateľom registra.
(20)
Súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií po dohode s ministerstvom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93adb až 93ade znejú:
„93adb) § 2 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
93adc) § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
93add) § 2 ods. 1,7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov.
93ade) § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.“.
6.
Za § 293ea sa vkladá § 293eb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293eb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2018
Právne vzťahy medzi Sociálnou poisťovňou a veriteľom podľa osobitných predpisov,93adc) bankou, zahraničnou bankou a pobočkou zahraničnej banky93add) vzniknuté pred 1. májom 2018, týkajúce sa poskytovania a overovania údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne, sú platné do 30. apríla 2018.“.
Čl. VII
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
„37b) § 5 písm. ah) a § 122ya ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/ 2017 Z. z.“.
2.
V § 9 ods. 2 písm. n) sa za slová „podľa § 33“ vkladá čiarka a slová „suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie57a) (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky“) podľa § 33a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a) § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
3.
V § 32 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie potvrdením vystaveným veriteľom podľa osobitného predpisu,122ab) ktoré je súčasťou daňového priznania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 122ab znie:
„122ab) § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
4.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Daňový bonus na zaplatené úroky
(1)
Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie,57a) na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,57a) najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie,132b) ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má
a)
najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
b)
priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie,57a) najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie;57a) priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e.
(2)
Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie57a) sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu57a) tým nie sú dotknuté.
(3)
Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa odseku 1, najviac však do výšky 400 eur za rok.
(4)
Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len „spoludlžník“),
a)
podmienku podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj spoludlžník,
b)
priemerný mesačný príjem podľa odseku 1 písm. b) dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca podľa odseku 1 písm. b),
c)
spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.
(5)
Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a odseku 4 písm. b) musia byť splnené ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.57a)
(6)
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie,57a) na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.
(7)
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.57a) V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy uvedenej v odseku 3 pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila.
(8)
O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33, ak daňový bonus podľa § 33 uplatňuje.
(9)
Daňový bonus na zaplatené úroky možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona zníženej o daňový bonus podľa § 33. Ak suma dane zníženej o daňový bonus podľa § 33 vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku;126) ak ide o daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 a ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa § 38. Daňovníkovi, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie, daňový bonus na zaplatené úroky prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ.
(10)
Daňový bonus na zaplatené úroky podľa odsekov 1 až 9 si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
(11)
Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie57a) po zomrelom daňovníkovi; podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 písm. b) a c) sa neuplatnia, pričom ustanovenia odseku 1 úvodnej vety a odsekov 2 a 6 tým nie sú dotknuté. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatní u zomrelého daňovníka za mesiace žitia vrátane mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, a u daňovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie,57a) počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia daňovníka až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, ktorá sa počíta od vzniku nároku na daňový bonus na zaplatené úroky u zomrelého daňovníka.
(12)
Finančné riaditeľstvo poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky na účely plnenia úloh v oblasti štátnej bytovej politiky súhrnné údaje o počte daňových subjektov, ktoré si uplatnili daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a vrátane celkovej výšky uplatneného daňového bonusu na zaplatené úroky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 132b znie:
„132b) § 1 ods. 7 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
5.
Nadpis § 37 znie:
„Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckú prémiu, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky“.
6.
V § 37 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením potvrdenia vystaveného veriteľom podľa osobitného predpisu122ab) a čestným vyhlásením o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.131a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 131a znie:
„131a) § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
7.
V § 37 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“, za slová „na zamestnaneckú prémiu“ sa vkladá čiarka a slová „a na daňový bonus“ sa nahrádzajú slovami „na daňový bonus a na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a“.
8.
V § 38 ods. 4 sa za slová „na zamestnaneckú prémiu“ vkladá čiarka a slová „a na daňový bonus“ sa nahrádzajú slovami „na daňový bonus a na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a“.
9.
V § 38 ods. 5 prvej vete sa slová „dane a na daňový bonus“ nahrádzajú slovami „dane, na daňový bonus (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky ( § 33a)“.
10.
V § 38 ods. 6 druhej vete sa za slová „(§ 32a)“ vkladá čiarka a slová „a daňový bonus alebo jeho časť (§ 33)“ sa nahrádzajú slovami „daňový bonus alebo jeho časť (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť (§ 33a)“ a štvrtá veta znie: „O vyplatený daňový bonus alebo jeho časť a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo sa uplatní postup podľa § 35 ods. 7.“.
11.
V § 38 ods. 7 tretia veta znie: „Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zamestnávateľ zníži o sumu daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 5 eur alebo nižšej ako 5 eur.“ a v štvrtej vete sa za slovo „bonusu“ vkladajú slová „a daňového bonusu na zaplatené úroky“.
12.
V § 39 ods. 6 sa za slovo „prémie“ vkladá čiarka a slová „alebo daňového bonusu“ sa nahrádzajú slovami „daňového bonusu (§ 33) alebo daňového bonusu na zaplatené úroky
(§ 33a)“.
13.
V § 39 ods. 9 písm. a) a b) sa za slovo „prémii“ vkladá čiarka a slová „a o daňovom bonuse“ sa nahrádzajú slovami „o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky“.
14.
V § 39 ods. 11, 14 a 15 a § 40 ods. 10 a 11 sa za slovo „bonusu“ vkladá čiarka a slová „daňového bonusu na zaplatené úroky“.
15.
V § 39 ods. 15 sa za slovo „bonus“ vkladá čiarka a slová „zvýšiť alebo znížiť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky“.
16.
V § 40 ods. 9 sa za slovo „prémie“ vkladajú slová „alebo daňového bonusu na zaplatené úroky“.
17.
V § 40 ods. 12 sa za slovo „bonus“ vkladá čiarka a slová „daňový bonus na zaplatené úroky“.
18.
V § 46a druhej vete sa za slová „podľa § 33“ vkladajú slová „alebo ak daňovník uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a“.
19.
V § 47 ods. 1 druhej vete sa za slová „dane (§ 11)“ vkladá čiarka a slová „a daňový bonus
(§ 33)“ sa nahrádzajú slovami „daňový bonus (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky
(§ 33a)“.
20.
V § 50 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus“ sa nahrádzajú slovami „§ 33 alebo § 33a, alebo § 33 a 33a, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33, alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33 a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a“.
21.
Za § 52zl sa vkladá § 52zm, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zm
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. n), § 32 ods. 10, § 33a, § 37 ods. 5 a 6, § 38 ods. 4, 5 a 7, § 39 ods. 6, 9 písm. a) a b), ods. 11, 14 a 15, § 40 ods. 9 až 12, § 46a, § 47 ods. 1 a § 50 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použijú na zmluvy o úvere na bývanie57a) uzatvorené po 31. decembri 2017; ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu,131a) nárok na daňový bonus na zaplatené úroky mu prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.
(2)
Finančné riaditeľstvo prvýkrát poskytne Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky na účely plnenia úloh v oblasti štátnej bytovej politiky súhrnné údaje o počte daňových subjektov, ktoré si uplatnili daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a vrátane celkovej výšky uplatneného daňového bonusu na zaplatené úroky za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 1. januára 2018.“.
Čl. VIII
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 97/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 82 ods. 7 sa za slová „hypotekárnych záložných listov78)“ vkladajú slová „a krytých dlhopisov78a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 78a znejú:
„78) § 27g zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
§ 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/ 2017 Z. z.“.
78a) § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 53b odsek 4 znie:
„(4)
Hodnota hypotekárnych záložných listov39a) a krytých dlhopisov39b) vydaných jednou bankou a dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte, ktorých menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami tejto banky z hypotekárnych úverov,39c) nesmie tvoriť viac ako 25 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39a až 39c znejú:
„39a) § 27g zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
§ 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
39b) § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39c) § 70 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
2.
V § 53b ods. 8 sa slovo „listov“ nahrádza slovami „listov39a) a krytých dlhopisov39b)“.
Čl. X
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 237/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovo „veriteľmi“ vkladajú slová „a inými veriteľmi“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Napríklad § 2 písm. b) a c), § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z.“.
4.
V § 2 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu dohliadaného subjektu upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu dokumentácie alebo inej informácie do štátneho jazyka, ak je to prípustné podľa osobitných predpisov5a) a ak ide o dokumentáciu alebo inú informáciu vyhotovenú v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií; Národná banka Slovenska je však oprávnená aj dodatočne podľa svojej potreby požiadať dohliadaný subjekt o predloženie úradne osvedčeného prekladu príslušnej dokumentácie alebo inej informácie do štátneho jazyka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Napríklad § 3 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 ods. 1 sa slovo „audítori,8)“ nahrádza slovami „štatutárni audítori,8)“ a v § 3 ods. 3 sa slovo „audítorom,8)“ nahrádza slovami „štatutárnym audítorom,8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
6.
V § 3 ods. 1 druhá veta znie: „Pritom orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať Národnej banke Slovenska na účely dohľadu ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane osobných údajov a iných informácií a podkladov z verejných častí aj neverejných častí nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov11a) vrátane registrov,11b) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, pričom údaje a iné informácie z príslušného informačného systému sa sprístupňujú aj v elektronickej podobe spôsobom umožňujúcim úplný, priamy a trvalý diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 až 9 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2006 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
plní ďalšie úlohy zverené Národnej banke Slovenska pri dohľade nad finančným trhom, ak ich plnenie nepatrí do pôsobnosti iných organizačných útvarov alebo orgánov Národnej banky Slovenska.“.
8.
V § 5 ods. 3 sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „alebo postupu“.
9.
V § 7 ods. 5 prvej vete a § 14 ods. 6 prvej vete sa slovo „desiatich“ nahrádza číslovkou „30“ a na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo od odstránenia jej neúplnosti alebo jej iných nedostatkov na základe písomnej výzvy Národnej banky Slovenska pre predkladateľa.“.
10.
V § 8 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je v tomto odseku uvedené inak; dohľad na mieste pod utajenou identitou možno vykonať aj v rámci dohľadu na mieste, ktorý sa už začal.“.
11.
V § 10 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivom médiu; trvanlivým médiom sa rozumie každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie a uchovanie písomných informácií a iných informácií spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje úplné a nezmenené verné reprodukovanie uložených informácií.“.
12.
V § 16 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak prílohou k žiadosti je účtovná závierka, správa audítora a výročná správa, ktoré sú uložené v registri účtovných závierok,27a) žiadateľ ich môže nahradiť odkazom na ich zverejnenie v tomto registri účtovných závierok. Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu žiadateľa alebo z vlastného podnetu upustiť od predloženia prílohy k žiadosti v listinnej podobe a umožniť jej predloženie v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.26b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a) § 1 ods. 1 písm. c) a § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 16 ods. 5 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „27a)“ nahrádza odkazom „5a)“.
14.
V § 16 ods. 6 sa za slovo „listiny“ vkladajú slová „a ďalšie dôkazy“.
15.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka Slovenska môže po začatí konania rozšíriť alebo zúžiť dôvody konania začatého z jej podnetu; Národná banka Slovenska o zúžení dôvodov písomne informuje účastníka konania a na postup pri rozšírení dôvodov konania sa obdobne použije ustanovenie odseku 6.“.
16.
V § 17 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ako aj kópiu dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu. Národná banka Slovenska môže zo spisu vrátiť účastníkovi konania ním predložený originál listiny, ak účastník konania preukáže naliehavý právny záujem na toto vrátenie a aj vopred uhradí náklady súvisiace so zabezpečením vyhotovenia úradne osvedčenej kópie príslušnej listiny Národnou bankou Slovenska.“.
17.
V § 18 ods. 3 štvrtej vete sa nad slovo „sídla“ a nad slovo „podnikania“ umiestňuje odkaz 29c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
„29c) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 18 ods. 10 sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „alebo obchodné meno“.
19.
V § 21 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
účastník konania bol vyzvaný na oboznámenie sa so spisovým podkladom ku konaniu alebo na písomné vyjadrenie sa k spisovému podkladu ku konaniu,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
20.
V § 21 ods. 1 písm. e) sa za slovo „moci“ vkladá čiarka a slová „zahraničný orgán dohľadu“.
21.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ani nie je osobou oprávnenou konať za účastníka konania“.
22.
V § 22 ods. 1 písm. h) sa za slovo „zákonom“ vkladá bodkočiarka a slová „Národná banka Slovenska nemusí konanie zastaviť, ak zistí, že celý ustanovený poplatok bol dodatočne zaplatený“.
23.
V § 24 ods. 3 sa za slovo „listinné“ vkladajú slová „a ďalšie“ a vypúšťajú sa slová „o svojej žiadosti“.
24.
V § 24 ods. 9 sa slovo „dôkazu“ nahrádza slovom „dokazovania“ a na konci sa pripája táto veta: „Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa rovnako vzťahujú na predloženie iných dôkazov ako listín.“.
25.
V § 25 ods. 2 časti vety pred bodkočiarkou sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „na začiatku konania pred vykonaním iných úkonov“ a na konci sa pripája táto veta: „Konanie vo veci nie je obmedzené rozsahom a dôvodmi vydaného predbežného opatrenia; ak sa dôvody konania vo veci rozširujú nad rámec predbežného opatrenia, na postup pri rozšírení dôvodov konania sa obdobne použijú ustanovenia § 16 ods. 6 a 7.“.
26.
V § 25 ods. 3 sa za slovo „zruší“ vkladajú slová „z vlastného podnetu“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sa dôvody zrušenia podľa prvej vety vzťahujú len na časť predbežného opatrenia, Národná banka Slovenska zruší príslušnú časť predbežného opatrenia.“.
27.
V § 26 sa slová „táto lehota nemôže byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy“ nahrádzajú slovami „lehota na oboznámenie sa so spisovým podkladom nemôže byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a lehota na písomné vyjadrenie účastníka konania k spisovému podkladu ku konaniu nemôže byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa určeného na oboznámenie sa účastníka konania s týmto spisovým podkladom“ a za slovo „listiny“ sa vkladajú slová „a ďalšie dôkazy“.
28.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Účastník konania je povinný informovať Národnú banku Slovenska o splnení povinnosti alebo podmienky vyplývajúcej z rozhodnutia vo veci najneskôr v lehote ustanovenej osobitnými predpismi,1) a ak táto lehota nie je ustanovená, v lehote určenej rozhodnutím vo veci, ak je určená; inak bezodkladne po splnení príslušnej povinnosti alebo podmienky.“.
29.
V § 29 ods. 2 sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“, slovo „zákon“ sa nahrádza slovom „predpis“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak útvar dohľadu nad finančným trhom na svoje rozhodnutie o žiadosti potrebuje súčinnosť v rámci Európskeho systému finančného dohľadu1b) alebo v rámci jednotného mechanizmu dohľadu,1ab) rozhodne najneskôr do 18 mesiacov od doručenia žiadosti, ak inú lehotu na rozhodnutie neustanovujú osobitné predpisy.35)“.
30.
V § 29 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Rozsah, v akom sa rozkladom napáda prvostupňové rozhodnutie, a dôvody podaného rozkladu možno rozšíriť, zmeniť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na podanie rozkladu.“.
31.
V § 32 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak boli doplnené len dôkazy predložené účastníkom konania.“.
32.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
㤠34a
Ustanovenia § 12 až 34 a 38 sa primerane vzťahujú aj na postup Národnej banky Slovenska pri poskytovaní súčinnosti a pri príprave podkladov na konanie a rozhodovanie Európskej centrálnej banky v rámci jednotného mechanizmu dohľadu podľa osobitných predpisov1ab) alebo iného orgánu dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu.1b)“.
33.
V § 35 ods. 2 sa slovo „vydá“ nahrádza slovami „môže vydať“.
34.
V § 35c ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Na posúdenie porušenia povinnosti ako jednotlivého prípadu nie je prekážkou, ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu spoľahlivo zistí opakované rovnaké porušenie alebo viaceré obdobné porušenia povinnosti v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa, ktorých sa dopustil ten istý dohliadaný subjekt voči rôznym finančným spotrebiteľom alebo v iných rôznych prípadoch.“.
35.
§ 35c odsek 2 znie:
„(2)
Rozkazom o uložení sankcie možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku uložiť pokutu až do výšky 5 000 eur, opatrenie na odstránenie a nápravu zisteného nedostatku a zákaz použitia nekalej obchodnej praktiky. Sankcie podľa prvej vety možno ukladať samostatne alebo súbežne a za trvajúci nedostatok aj opakovane; sankcie podľa prvej vety možno ukladať opakovane aj za opakované rovnaké porušenie alebo viaceré obdobné porušenia povinnosti v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa, ktorých sa dopustil ten istý dohliadaný subjekt voči rôznym finančným spotrebiteľom alebo v iných rôznych prípadoch.“.
36.
V § 35c ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom nie je viazaná rozsahom skutkových zistení, právnou kvalifikáciou ani druhom a výškou sankcie podľa zrušeného rozkazu o uložení sankcie ani ďalším obsahom zrušeného rozkazu o uložení sankcie.“.
37.
V § 35e ods. 2 sa za slová „Slovenska je“ vkladá slovo „aj“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 24 ods. 10“.
38.
V § 35e ods. 3 sa za slová „porušovania spotrebiteľských práv“ vkladá bodkočiarka a slová „a vo veci tohto porušovania bezodkladne začne konanie proti dohliadanému subjektu“ sa nahrádzajú slovami „na toto predbežné opatrenie sa rovnako vzťahuje § 25“.
39.
V § 35f ods. 1 písm. a) sa suma „700 000 eur“ nahrádza sumou „1 000 000 eur“.
40.
V § 35h sa za ods. 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Ak Národná banka Slovenska v jednom konaní koná a rozhoduje o uložení sankcie jednej osobe za dva alebo viaceré nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ktoré boli zistené za obdobie najviac dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov, Národná banka Slovenska za všetky postihované nedostatky uloží úhrnnú pokutu podľa ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na nedostatok s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty vrátane zvýšenia sadzby podľa § 35f ods. 2 alebo osobitných predpisov;1) ak za viaceré nedostatky sú rovnaké najvyššie horné hranice sadzieb pokút vrátane ich zvýšenia podľa § 35f ods. 2 alebo osobitných predpisov,1) úhrnná pokuta sa uloží podľa ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich. Ak za postihované nedostatky sú dolné hranice sadzieb pokuty rôzne, dolnou hranicou sadzby úhrnnej pokuty je najvyššia z týchto sadzieb vrátane jej zvýšenia podľa § 35f ods. 2 alebo osobitných predpisov.1) Národná banka Slovenska pri určení výšky úhrnnej pokuty zohľadní skutočnosti uvedené v § 35f ods. 1 vo vzťahu ku všetkým nedostatkom, ktoré sú postihované rozhodnutím o uložení sankcie, a aj počet týchto nedostatkov.
(4)
Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o uložení ďalšej pokuty za nedostatok v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ktorého sa dohliadaný subjekt dopustil skôr, ako bolo vydané iné rozhodnutie, ktorým už Národná banka Slovenska uložila dohliadanému subjektu pokutu za iný nedostatok v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) nesmie ďalšia ukladaná pokuta spolu s dovtedy uloženou pokutou prevyšovať najvyššie prípustnú sadzbu pokuty podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na zbiehajúci sa nedostatok s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty vrátane jej zvýšenia podľa § 35f ods. 2 alebo osobitných predpisov;1) týmto nie je dotknuté opakované ukladanie pokuty za trvajúci nedostatok a tiež nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 1, 2 a 5, § 35c ods. 2 ani osobitných predpisov.1)
(5)
Súbežne s úhrnnou pokutou podľa odseku 3 alebo s ďalšou pokutou podľa odseku 4 možno uložiť aj iné druhy sankcií podľa § 35f alebo podľa osobitných predpisov,1) ktorých uloženie je možné za niektorý zo sankcionovaných nedostatkov.
(6)
Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o uložení sankcie podľa § 35f alebo podľa osobitných predpisov1) zohľadní sankciu uloženú skorším právoplatným rozkazom o uložení sankcie podľa § 35c za iný rovnaký nedostatok alebo obdobný nedostatok v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa, ktorého sa v rovnakom období v jednotlivom prípade dopustil ten istý dohliadaný subjekt.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 7.
41.
V § 35h ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 35c alebo § 35f“.
42.
V § 35j ods. 1 sa za slovo „listiny“ vkladajú slová „a ďalšie dôkazy“.
43.
V § 35j ods. 2 sa slovo „kalendárnych“ nahrádza slovom „pracovných“.
44.
§ 35j sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska vybaví podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) tak, že zhodnotí zistený skutkový stav, právne ho posúdi a uvedie porušenia predpisov v oblasti, ktorú dohliada Národná banka Slovenska, dohliadaným subjektom, ak k nim došlo. Prebiehajúci dohľad nad dohliadaným subjektom nemôže byť prekážkou vybavenia podania, najmä pokiaľ ide o zhodnotenie skutkového stavu, jeho právne posúdenie a uvedenie porušení právnych predpisov v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa.“.
45.
Za § 35j sa vkladá § 35ja, ktorý znie:
㤠35ja
Národná banka Slovenska podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) vybaví v základnej lehote 60 kalendárnych dní (ďalej len „základná lehota“), ktorá plynie od doručenia podania alebo odstránenia nedostatkov podania. Základnú lehotu môže Národná banka Slovenska z dôvodu závažných prekážok, ktoré bránia vybaveniu podania alebo z iného dôležitého dôvodu, ak tieto nastali bez zavinenia Národnej banky Slovenska, predĺžiť o ďalších 30 kalendárnych dní, avšak najviac o 90 kalendárnych dní. O predĺžení lehoty a o dôvodoch predĺženia Národná banka Slovenska bezodkladne písomne informuje predkladateľa podania.“.
46.
V § 35k sa slová „v § 35a až 35j“ nahrádzajú slovami „v § 35a až 35ja“.
47.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.
48.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom okrem zoznamov podľa odsekov 1 až 4 vedie aj ďalšie aktuálne zoznamy a registre podľa osobitných predpisov.43c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43c znie:
„43c) Napríklad § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
49.
V § 37 ods. 1 písm. d) text za bodkočiarkou znie:
„Národná banka Slovenska rovnakým spôsobom zverejňuje aj výroky a odôvodnenia vydaných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov vrátane vydaných predbežných opatrení a rozhodnutí vydaných v rozkaznom konaní bez ohľadu na podanie opravného prostriedku zo strany dohliadaného subjektu, s výnimkou rozhodnutí procesnej povahy a informácie o uložených blokových pokutách, pričom pred zverejnením takých rozhodnutí sa v nich anonymizujú údaje o finančných spotrebiteľoch a do času nadobudnutia ich právoplatnosti aj údaje o dohliadanom subjekte a osobách konajúcich za dohliadaný subjekt, a to v rozsahu obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inom verejne prístupnom úradnom registri, v ktorom je zapísaný, číslo a dátum vydania povolenia alebo iného udeleného oprávnenia na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu; spolu so zverejnením rozhodnutia podľa tohto ustanovenia je Národná banka Slovenska povinná, do času nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, zverejniť aj oznámenie o tom, že rozhodnutie nie je právoplatné a záväzné,“.
50.
V § 37 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo právnická osoba“.
51.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Výsledkom spracovania podanej správy o porušení sa rozumie
a)
zistenie, či podaná správa o porušení je podľa svojho obsahu správou o porušení podľa odseku 7,
b)
informácia o ďalšom postupe vybavenia podanej správy o porušení podľa odseku 7.“.
52.
Nad § 38a sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Pravidlá pre prijímanie a preskúmavanie správ o porušeniach“.
53.
Nadpisy pod § 38a až 38e sa vypúšťajú.
54.
V § 38a ods. 3 písm. b) sa slová „prijíma a preskúmava“ nahrádzajú slovom „spracúva“.
55.
Za § 38f sa vkladajú § 38g a 38h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠38g
Intervenčné opatrenia
(1)
Národná banka Slovenska môže za okolností a podmienok vymedzených v osobitných predpisoch47g) rozhodnúť v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom47h) o vydaní intervenčného opatrenia alebo o vydaní dočasného naliehavého intervenčného opatrenia,47i) ktorých
a)
účelom je zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj
1.
investičných produktov založených na poistení,
2.
finančných nástrojov,
3.
štruktúrovaných vkladov,
4.
investičných produktov založených na poistení s určitými špecifickými vlastnosťami,
5.
finančných nástrojov s určitými špecifickými vlastnosťami alebo
6.
štruktúrovaných vkladov s určitými špecifickými vlastnosťami,
b)
účelom je zakázať alebo obmedziť určitú finančnú činnosť alebo postup dohliadaného subjektu alebo inej osoby podľa osobitných predpisov,47j)
c)
cieľom47j) je riešiť závažnú obavu, ohrozenie alebo riziká týkajúce sa ochrany investorov alebo riadneho fungovania a integrity finančných trhov, alebo stability finančného systému, alebo jeho časti najmenej v jednom členskom štáte, ktoré súvisia s produktom, činnosťou alebo postupom podľa písmena a) alebo písmena b).
(2)
Rozhodnutie o intervenčnom opatrení a rozhodnutie o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení obsahuje
a)
vymedzenie produktu, činnosti alebo postupu podľa odseku 1, na ktoré sa vzťahuje zákaz alebo obmedzenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
vymedzenie okolností, za ktorých sa uplatňuje zákaz alebo obmedzenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), ak je uplatňovanie vydaného zákazu alebo obmedzenia viazané na určité okolnosti, ako aj vymedzenie prípadných výnimiek, na ktoré sa nevzťahuje vydaný zákaz alebo obmedzenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
c)
dátum, od ktorého toto rozhodnutie nadobúda záväznosť,
d)
odôvodnenie obsahujúce skutočnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitných predpisov47g) na vydanie intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia,
e)
ak sa vydáva dočasné naliehavé intervenčné opatrenie,47i) aj
1.
dôvody, na základe ktorých Národná banka Slovenska dospela k záveru, že postupom ustanoveným osobitnými predpismi47k) na vydanie intervenčného opatrenia by sa náležite neriešila obava alebo ohrozenie podľa osobitných predpisov,47l)
2.
dobu, na ktorú je vydané; táto doba nemôže presiahnuť tri mesiace od vyhlásenia príslušného rozhodnutia o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení podľa odseku 3,
f)
ďalšie skutočnosti podľa odseku 8 alebo osobitných predpisov.47j)
(3)
Rozhodnutia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 sa bezodkladne vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky47m) uverejnením oznámenia Národnej banky Slovenska o ich vydaní, pričom súčasťou oznámenia je aj obsah rozhodnutia v rozsahu podľa odseku 2 písm. a) až c) a zároveň Národná banka Slovenska zverejňuje rozhodnutia aj na svojom webovom sídle.
(4)
Národná banka Slovenska rozhodne o zrušení rozhodnutia o intervenčnom opatrení alebo o zrušení rozhodnutia o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení, ak pominú okolnosti a podmienky vymedzené v osobitných predpisoch,47g) ktoré boli dôvodom na vydanie tohto intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia; na také zrušujúce rozhodnutie sa obdobne použijú ustanovenia odsekov 2, 3, 5 a 6.
(5)
Na rozhodovanie o vydaní intervenčného opatrenia a na rozhodovanie o vydaní dočasného naliehavého intervenčného opatrenia sa nevzťahujú ustanovenia o konaní vo veciach dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,25) ani všeobecné predpisy o správnom konaní.21)
(6)
Rozhodnutie o intervenčnom opatrení a rozhodnutie o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení nadobúdajú záväznosť, právoplatnosť a vykonateľnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ak v takom rozhodnutí nie je uvedený neskorší dátum; proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a nie je preskúmateľné správnym súdom.49c) Rozhodnutia o intervenčnom opatrení a rozhodnutia o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení sú záväzné pre všetky orgány verejnej moci a pre osoby, ktorých sa týkajú.
(7)
Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia prekonzultovať v súlade s osobitným predpisom47k) navrhované intervenčné opatrenie alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, na ktoré by navrhované intervenčné opatrenie alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie mohlo mať značný vplyv; ak sa navrhované intervenčné opatrenie alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie vydáva vo vzťahu k finančnému nástroju, činnosti alebo postupu podľa osobitného predpisu,47n) ktoré vážne ohrozujú riadne fungovanie a integritu fyzických poľnohospodárskych trhov, Národná banka Slovenska má povinnosť prekonzultovať navrhované intervenčné opatrenie alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie aj s príslušnými orgánmi verejnej moci zodpovednými za dohľad nad fyzickými poľnohospodárskymi trhmi a za ich správu a reguláciu podľa osobitného predpisu.47o)
(8)
Pred vydaním intervenčného opatrenia môže Národná banka Slovenska zverejniť jeho návrh a určiť lehotu, do ktorej môžu verejnosť a intervenčným opatrením dotknuté osoby podávať vo vzťahu k návrhu podnety. Pri využití postupu podľa prvej vety je Národná banka Slovenska povinná v odôvodnení vydaného intervenčného opatrenia uviesť, ako sa vysporiadala s podnetmi podanými podľa prvej vety.
§ 38h
Oprávnenia v oblasti štrukturalizovaných retailových investičných
produktov a investičných produktov založených na poistení
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu alebo inej osoby spočívajúce v nedodržiavaní alebo obchádzaní pravidiel, ktoré sa podľa osobitného predpisu47p) vzťahujú na štrukturalizované retailové investičné produkty alebo investičné produkty založené na poistení, v nedodržiavaní alebo obchádzaní vydaného intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia, Národná banka Slovenska je príslušná dohliadanému subjektu alebo inej osobe podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov, povahy zistených nedostatkov a ďalších okolností vymedzených osobitným predpisom47r) uložiť tieto opatrenia a sankcie:
a)
zákaz propagácie štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení,
b)
pozastavenie propagácie štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení,
c)
verejné upozornenie, v ktorom sa uvedie osoba zodpovedná za porušenie a povaha porušenia,
d)
zákaz poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami,47s) ktorý nespĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom,47t) a nariadiť zverejnenie novej verzie dokumentu s kľúčovými informáciami,
e)
pokutu, a to:
1.
ak ide o právnickú osobu, možno jej uložiť pokutu až do výšky 5 000 000 eur, pričom táto horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje až na sumu vo výške 3 % z celkového ročného obratu tejto právnickej osoby vykázaného v jej poslednej dostupnej účtovnej závierke,49) alebo až na sumu vo výške dvojnásobku ziskov, ktoré sa dosiahli v dôsledku postihovaného nedostatku, alebo dvojnásobku strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku zisteného nedostatku, ak tieto zisky alebo straty možno určiť, s tým, že zvýšenou hornou hranicou sadzby pokuty je vyššia z týchto súm; ak právnická osoba je materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí vypracúvať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,47u) ako celkový ročný obrat na účely týkajúce sa hornej hranice sadzby pokuty sa použije celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti a zostavenej podľa právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti účtovníctva,
2.
ak ide o fyzickú osobu, možno jej uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, pričom táto horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje až na sumu vo výške dvojnásobku ziskov, ktoré sa dosiahli v dôsledku postihovaného nedostatku, alebo dvojnásobku strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku zisteného nedostatku, ak tieto zisky alebo straty možno určiť.
(2)
Sankcie podľa odseku 1 možno ukladať samostatne alebo súbežne a aj opakovane. Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatku, najneskôr však do desiatich rokov od jeho vzniku. Premlčacie lehoty podľa druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa § 19 ods. 4, pričom od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa § 10 ods. 5 a 6.
(3)
Uložením sankcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.42f)
(4)
Na konanie a rozhodovanie o uložení sankcií podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia
§ 12 až 34 a 38.
(5)
Pokuta uložená podľa odseku 1 písm. e) je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47g až 47u znejú:
„47g) Napríklad čl. 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 v platnom znení, čl. 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47h) Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
Čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47i) Čl. 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
Čl. 42 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47j) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 600/2014, nariadenie (EÚ) č. 1286/2014.
47k) Napríklad čl. 17 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, čl. 42 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47l) Čl. 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
Čl. 42 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47m) § 12 ods. 1 písm. b) a § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47n) Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.
47o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
47p) Čl. 5 ods. 1, čl. 6 a 7, čl. 8 ods. 1 až 3, čl. 9, čl. 10 ods. 1, čl. 13 ods. 1, 3 a 4 a čl. 14, 19 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47r) Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47s) Čl. 5 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47t) Čl. 6, 7, 8 alebo čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47u) § 22 a jedenásty bod prílohy zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
56.
V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ročné príspevky je povinný ako prispievateľ uhrádzať aj dohliadaný subjekt, ktorý má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a ktorý je na území Slovenskej republiky oprávnený prostredníctvom pobočky alebo aj bez zriadenia pobočky vytvárať alebo spravovať fondy podľa osobitných predpisov.48a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a) Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
57.
V § 40 ods. 2 prvej vete sa slová „za rovnakých podmienok“ nahrádzajú slovami „toho istého druhu za rovnakých podmienok, rovnakým spôsobom a“, v tretej vete sa slovo „roka,“ nahrádza slovami „roka alebo k poslednému dňu prispievateľovho hospodárskeho roka,49aa)“, v štvrtej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o prispievateľa podľa odseku 1 druhej vety, pri ktorom sa na účely ročných príspevkov považuje za celkový objem aktív len majetok vo fondoch podľa osobitných predpisov48a) spravovaných prispievateľom na území Slovenskej republiky.“ a v piatej vete sa slová „kalendárneho roka,“ nahrádzajú slovami „svojho účtovného obdobia,49ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49aa a 49ab znejú:
„49aa) § 3 ods. 4, 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49ab) § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z.“.
58.
V § 40 ods. 3 druhá veta znie:
„Pri sadzbe pre ročné príspevky ustanovenej pevnou sumou výška ročného príspevku určená pre samostatných finančných agentov a finančných poradcov, ktorí sú právnickou osobou, môže byť najmenej 50 eur a najviac 1 000 eur, pre poskytovateľov schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľov konsolidovaného informačného systému (CTP) a poskytovateľov schváleného mechanizmu podávania správ (ARM), ktorí sú právnickou osobou, môže byť najmenej 500 eur a najviac 10 000 eur, pre pobočky alebo iné organizačné zložky zahraničných správcovských spoločností a pre zahraničné správcovské spoločnosti, ktoré bez zriadenia pobočky vykonávajú na území Slovenskej republiky iné činnosti ako vytváranie a spravovanie fondov podľa osobitných predpisov,48a) môže byť najmenej 500 eur a najviac 10 000 eur, pre pobočky zahraničných investičných spoločností a pre zahraničné investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosti na území Slovenskej republiky bez zriadenia pobočky, môže byť najmenej 500 eur a najviac 10 000 eur, pre burzy cenných papierov, pre inštitúcie elektronických peňazí oprávnené vydávať elektronické peniaze len v obmedzenom rozsahu49a) a pre platobné inštitúcie oprávnené poskytovať platobné služby len v obmedzenom rozsahu49b) môže byť najviac 10 000 eur a pre centrálnych depozitárov cenných papierov môže byť najviac 10 000 eur, ak zákon v § 40 neustanovuje inak.“.
59.
V § 40 ods. 4 sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorí“ a za slová „200 eur“ sa vkladajú slová „a pre poskytovateľov schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľov konsolidovaného informačného systému (CTP) a poskytovateľov schváleného mechanizmu podávania správ (ARM), ktorí sú fyzickou osobou, môže byť najmenej 50 eur a najviac 1 000 eur“.
60.
V § 40 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Základ sadzby pre ročný príspevok veriteľov oprávnených poskytovať spotrebiteľské úvery bez obmedzenia rozsahu49ba) určený podľa odseku 2 sa pomerne zníži v závislosti od pomeru objemu pohľadávok zo spotrebiteľských úverov a celkového objemu pohľadávok z úverov poskytnutých týmito prispievateľmi k 31. decembru kalendárneho roka alebo k poslednému dňu ich hospodárskeho roka,49aa) ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom banková rada určuje ročný príspevok na príslušný kalendárny rok. Na účely postupu podľa prvej vety je rozhodujúci objem pohľadávok z poskytnutých spotrebiteľských úverov a celkový objem pohľadávok z poskytnutých úverov vyplývajúci z výkazov predkladaných Národnej banke Slovenska podľa § 35.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49ba znie:
„49ba) § 2 písm. b) a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
61.
V § 40 ods. 12 a § 41 ods. 3 sa slovo „dohode“ nahrádza slovom „prerokovaní“.
62.
V § 40a ods. 3 sa slová „ods. 6 a 8 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 7 a 9 až 11“.
63.
V § 43 ods. 3 sa slovo „písomnostiach“ nahrádza slovami „iných písomnostiach vyhotovených v rámci konania vo veciach dohľadu a v písomnostiach“.
64.
Za § 45e sa vkladá § 45f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45f
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 15. decembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 15. decembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 15. decembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 15. decembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. decembra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred 15. decembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 15. decembra 2017 a ustanovenia osobitných predpisov.1)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. decembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitných predpisov;1) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 15. decembrom 2017, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 15. decembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov;1) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 15. decembrom 2017, zostávajú zachované.
(4)
Národná banka Slovenska je povinná zverejniť podľa § 37 ods. 1 písm. d) tohto zákona aj rozhodnutia vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov, ktoré boli vydané pred 15. decembrom 2017, a to v lehote do 31. marca 2018.“.
65.
Príloha sa dopĺňa sedemnástym a osemnástym bodom, ktoré znejú:
„17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23. 12. 2015).
18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2. 2. 2016).“.
Čl. XI
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 83 ods. 1 písm. j) sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „alebo ods. 5“.
2.
§ 95 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije na uspokojenie veriteľa, ktorý nie je spriaznený s úpadcom ani s osobou, od ktorej nadobudol spriaznenú pohľadávku, pričom ide o pohľadávku z krytého dlhopisu podľa osobitného predpisu.21aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
„21aa) § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 176 ods. 5 sa za slovo „poisťovňu,28c)“ vkladajú slová „veriteľa podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie,28d) ktorý nie je uvedený v odseku 1,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28d znie:
„28d) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z.“.
4.
V § 178 prvej vete text za bodkočiarkou znie:
„ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, členom veriteľského výboru je aj jej správca programu krytých dlhopisov.“.
5.
V § 195 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Na predĺženie splatnosti a podmienky splatnosti záväzkov, ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré vznikli z krytých dlhopisov pred vyhlásením konkurzu, sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.33)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33) § 67 ods. 10 až 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2007 Z. z.“.
6.
V § 195 odsek 6 znie:
„(6)
Ak sa prevádzkovanie podniku veriteľa podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie28d) ukončí v súlade s § 83 ods. 1 písm. j), § 88 ods. 1 a 2 a § 195 ods. 1, správca bezodkladne písomne oznámi dlžníkom z úverov na bývanie, ktoré patria medzi hypotekárne úvery účelovo určené na účely ustanovené osobitným predpisom,33aa) ukončenie prevádzkovania podniku tohto veriteľa a aj lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace odo dňa ukončenia prevádzkovania podniku, počas ktorej je spotrebiteľ oprávnený predčasne splatiť tento úver z vlastného podnetu bez akýchkoľvek poplatkov v súvislosti s týmto predčasným splatením, a po uplynutí ktorej možno vynucovať predčasné splatenie pohľadávok z úverov na bývanie účelovo určených na účely uvedené v osobitnom predpise.33aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:
„33aa) § 1 ods. 6 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
7.
Za § 195 sa vkladá §195a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠195a
Oddelená podstata majiteľov krytých dlhopisov
(1)
Ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, oddelenú podstatu zabezpečených veriteľov, ktorými sú majitelia krytých dlhopisov vydaných touto bankou, tvoria aktíva a iné majetkové hodnoty slúžiace na krytie vydaných krytých dlhopisov a zároveň slúžiace na zabezpečenie33b) pohľadávok majiteľov krytých dlhopisov voči tejto banke, ktoré sú súčasťou krycieho súboru podľa osobitného predpisu;33c) súčasťou tejto oddelenej podstaty sú aj pohľadávky z hypotekárnych úverov vrátane záložných práv k nehnuteľnostiam slúžiacich na zabezpečenie pohľadávok z hypotekárnych úverov slúžiacich na krytie vydaných krytých dlhopisov.
(2)
Správca banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, počas konkurzu s odbornou starostlivosťou vyhodnocuje, či spravovaním programu krytých dlhopisov nedochádza k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov. Pri vyhodnocovaní podľa prvej vety správca postupuje v úzkej súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov a zohľadňuje záujmy a možnosť spravodlivého uspokojenia všetkých majiteľov krytých dlhopisov vrátane veriteľov tých pohľadávok, ktorých splatnosť nastáva najneskôr.
(3)
Na podnet správcu programu krytých dlhopisov alebo z vlastného podnetu a v súčinnosti so správcom programu krytých dlhopisov je správca povinný oznámiť Národnej banke Slovenska zámer previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časti na tretiu osobu tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov, ak spravovaním programu krytých dlhopisov môže dôjsť k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov. Nadobúdateľom programu krytých dlhopisov môže byť len banka alebo viaceré banky. Program krytých dlhopisov sa prevedie za primeranú cenu najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia tohto oznámenia Národnej banke Slovenska.
(4)
Pred uzatvorením zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti alebo uzatvorením inej zmluvy napĺňajúcej tento účel, správca požiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa osobitného predpisu.33e)
(5)
Ak nedôjde k prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 3, Národná banka Slovenska na žiadosť správcu môže vydať rozhodnutie o predĺžení tejto lehoty najviac o jeden rok na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti, a to do jedného mesiaca pred uplynutím tejto lehoty, ak možno odôvodnene predpokladať, že neskorší prevod programu krytých dlhopisov povedie k vyššiemu uspokojeniu pohľadávok majiteľov krytých dlhopisov.
(6)
Ak k oznámeniu zámeru prevodu programu dlhopisov došlo už skôr podľa osobitného predpisu,33d) účinky súhlasu a plynutie lehoty na prevod zostávajú zachované aj na účely tohto zákona a správca pokračuje v uskutočnení oznámeného zámeru prevodu programu krytých dlhopisov.
(7)
Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje súhlas majiteľov krytých dlhopisov so zmenou emisných podmienok krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu33f) spočívajúcich v zmene osoby emitenta krytých dlhopisov v dôsledku prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti. Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje súhlas dlžníkov zo záväzkov zodpovedajúcim pohľadávkam tvoriacim základné aktíva krycieho súboru podľa osobitného predpisu.33g) Na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o predaji podniku alebo jeho časti,18) pričom však na prevod programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa nevyžaduje prevod osobnej zložky ani časti osobnej zložky podnikania33h) a po prevode programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa veriteľ nemôže domáhať určenia neúčinnosti prevodu alebo prechodu takého záväzku z predávajúceho na kupujúceho, ktorý ako záväzok voči veriteľovi tvorí súčasť prevodu programu krytých dlhopisov alebo príslušnej časti programu krytých dlhopisov.33i) Prevod programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov sa zapisuje do obchodného registra ako iná skutočnosť33j) o banke, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Správca banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, podá návrh na zápis do obchodného registra bezodkladne po prevode programu krytých dlhopisov alebo časti programu krytých dlhopisov.
(8)
Ak správca banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, previedol program krytých dlhopisov alebo jeho časť, bezodkladne oznámi majiteľom krytých dlhopisov prevzatie záväzkov kupujúcim a dlžníkom zo záväzkov zodpovedajúcim pohľadávkam tvoriacim základné aktíva podľa osobitného predpisu33g) prechod týchto pohľadávok na kupujúceho. Platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti tým však nie je podmienená.
(9)
Ak sa správcovi banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nepodarí zabezpečiť speňaženie prevodom programu krytých dlhopisov alebo jeho častí postupom podľa odsekov 2 až 8 a osobitného predpisu,33d) správca počas prevádzkovania podniku je oprávnený odplatným postúpením speňažiť pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré tvoria súčasť aktív krycieho súboru podľa osobitného predpisu;33g) na také pohľadávky a postúpenie pohľadávok sa rovnako vzťahujú § 55 a § 195 ods. 2. Pohľadávky podľa prvej vety možno speňažiť len odplatným postúpením na tretiu osobu, ktorou ako postupník môže byť len banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky alebo iný veriteľ podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie.
(10)
Ak speňaženie nemožno dosiahnuť postupom podľa odsekov 2 až 8 pred ukončením prevádzkovania podniku a ak sa prevádzkovanie podniku banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ukončí v súlade s § 83 ods. 1 písm. j), § 88 ods. 1 a 2 a § 195 ods. 1, správca bezodkladne písomne oznámi dlžníkom zo záväzkov zodpovedajúcim pohľadávkam z hypotekárnych úverov, ktoré tvoria súčasť aktív krycieho súboru podľa osobitného predpisu,33g) toto ukončenie prevádzkovania podniku a aj lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace odo dňa ukončenia prevádzkovania podniku, počas ktorej je dlžník oprávnený predčasne splatiť svoj záväzok z vlastného podnetu bez akýchkoľvek poplatkov v súvislosti s týmto predčasným splatením, a po uplynutí ktorej možno vynucovať predčasné splatenie záväzkov zodpovedajúcim pohľadávkam tvoriacim základné aktíva krycieho súboru podľa osobitného predpisu.33g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33b až 33j znejú:
„33b) § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33c) § 68 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33d) § 55 a § 67 ods. 10 až 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33e) § 28 ods. 1 písm. g) a ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33f) § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
33g) § 70 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
33h) § 5 Obchodného zákonníka.
§ 28 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
33i) § 478 Obchodného zákonníka.
§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
33j) § 2 ods. 1 písm. t) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
8.
Za § 206h sa vkladá § 206i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠206i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Ak je úpadcom banka, ktorá pred 1. januárom 2018 vydala hypotekárne záložné listy alebo komunálne obligácie a ktorá o ich riadnom krytí a náhradnom krytí vedie register hypoték existujúci ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok tejto banky, tak pri postupe v konkurze v období po 31. decembri 2017 sa uplatňujú aj ustanovenia § 178 a § 195 ods. 6 v znení účinnom pred 1. januárom 2018, a to až do úplného splatenia hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných touto bankou pred 1. januárom 2018.“.
Čl. XII
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 299/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
hypotekárny úver podľa osobitného predpisu,1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) § 5 písm. ah) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
2.
V § 1 ods. 6 sa slová „až 14“ nahrádzajú slovami „až 15“ a slová „m), p) a u)“ sa nahrádzajú slovami „j), m) a r)“.
3.
V § 1 ods. 7 a § 13 ods. 2 sa slovo „w)“ nahrádza slovom „u)“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a termíne konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru“.
6.
V § 5 ods. 2 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“ a slovo „termínoch“ sa nahrádza slovom „frekvencii“.
7.
V § 7 ods. 4 sa za slovo „úveroch“ vkladajú slová „a úveroch na bývanie podľa osobitného predpisu1d)“ a slová „16 a 17“ sa nahrádzajú slovami „17 a 18“.
8.
V § 7 ods. 5 až 7 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.
9.
V § 7 ods. 7 sa za slová „o spotrebiteľskom úvere“ vkladajú slová „alebo o úvere na bývanie“ a na konci sa pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej zaniklo alebo bolo odobraté povolenie alebo povolenie podľa osobitného predpisu,17aa) a na ich právnych nástupcov pri prechode alebo postúpení práv vyplývajúcich zo spotrebiteľských úverov a z úverov na bývanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:
„17aa) § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Prevádzkovateľ registra je povinný v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zabezpečiť elektronické overovanie informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa veriteľom podľa § 20 ods. 1 písm. a), bankou, zahraničnou bankou a pobočkou zahraničnej banky.17ab)“.
Doterajšie odseky 8 až 42 sa označujú ako odseky 9 až 43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17ab znie:
„17ab) § 170 ods. 18 a 19 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
11.
V § 7 ods. 10 sa za slovo „vzniku“ vkladá čiarka a slová „a začatia“ sa nahrádzajú slovami „začatia a ukončenia“.
12.
V § 7 ods. 20 sa na konci pripájajú tieto slová: „a limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu“.
13.
V § 7 ods. 22 sa za slovom „odseku“ číslo „20“ nahrádza číslom „21“.
14.
V § 7 ods. 24 sa na konci pripájajú tieto slová: „a limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu“.
15.
V § 7 ods. 25 úvodnej vete sa slová „19 až 23“ nahrádzajú slovami „20 až 24“.
16.
V § 7 ods. 26 sa číslo „24“ nahrádza číslom „25“ a číslo „38“ sa nahrádza číslom „39“.
17.
V § 7 ods. 27 úvodnej vete sa za slovo „úver“ vkladajú slová „a pri výpočte limitu na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu“ a číslo „19“ sa nahrádza číslom „20“.
18.
V § 7 odsek 28 znie:
„(28)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní na účely podľa odseku 20 použiť dostatočné, primerané a aktuálne informácie o príjmoch, nákladoch na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,17ta) peňažných záväzkoch spotrebiteľa, výške celkovej zadlženosti a ďalšie informácie o finančnej a ekonomickej situácii spotrebiteľa. Informácie o príjme podľa prvej vety je potrebné overovať preukázateľným spôsobom prostredníctvom interných zdrojov alebo externých zdrojov, ktoré sú nezávislé od spotrebiteľa. Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní bez súhlasu spotrebiteľa, len na splnenie účelu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a na účely podľa odseku 20, elektronicky overiť informácie súvisiace s príjmom spotrebiteľa v Sociálnej poisťovni,17ab) a to prostredníctvom prevádzkovateľa registra. Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky overujú len informácie súvisiace s príjmom spotrebiteľa, ktoré vopred získali od spotrebiteľa, u ktorého sa posudzuje schopnosť splácať spotrebiteľský úver. Náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,17ta) je nevyhnutné posudzovať s ohľadom na životné minimum ustanovené osobitným predpisom17td) a na príjem spotrebiteľa.“.
19.
V § 7 ods. 29 sa za slovo „spotrebiteľa“ vkladajú slová „na účely výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať spotrebiteľský úver“.
20.
V § 7 ods. 30 sa číslo „31“ nahrádza číslom „32“.
21.
V § 7 ods. 31 sa číslo „29“ nahrádza číslom „30“ a na konci sa pripája táto veta: „Limit pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru možno prekročiť pri predĺžení lehoty splatnosti z dôvodu neočakávaných finančných ťažkostí spotrebiteľa, a to najviac o šesť mesiacov.“.
22.
V § 7 ods. 32 úvodnej vete sa slová „29 a 30“ nahrádzajú slovami „30 a 31“.
23.
V § 7 ods. 34 úvodnej vete sa slová „34, 35 a 37“ nahrádzajú slovami „35, 36 a 38“ a číslo „32“ sa nahrádza číslom „33“.
24.
V § 7 ods. 35 až 39 sa číslo „33“ nahrádza číslom „34“.
25.
V § 7 ods. 39 sa číslo „25“ nahrádza číslom „26“.
26.
V § 7 ods. 41 sa slová „19 až 39“ nahrádzajú slovami „20 až 40“ a slová „16 až 18“ sa nahrádzajú slovami „17 až 19“.
27.
V § 7 ods. 42 písm. a) sa slová „24 a 31“ nahrádzajú slovami „25 a 32“.
28.
V § 7 sa odsek 42 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu a metodika na výpočet tohto podielu.“.
29.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí byť v záhlaví zreteľne označená názvom zmluvy, ktorý obsahuje slová „spotrebiteľský úver“ v príslušnom gramatickom tvare.“.
30.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c), e), j), z) a aa).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c), písmená f) až i) sa označujú ako písmená d) až g), písmená k) až y) sa označujú ako písmená h) až v).
31.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová „dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa“ nahrádzajú slovami „rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa; ak spotrebiteľ nemá pridelené rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia“.
32.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru“.
33.
V § 9 ods. 2 písm. i) sa slová „a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov“ nahrádzajú slovami „frekvenciu splátok a“.
34.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 15 až 19, ktoré znejú:
„(15)
Platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 20 kalendárnych dní po kalendárnom mesiaci zverejnenia priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.
(16)
Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky podanej žiadosti so zaručeným elektronickým podpisom požiadať veriteľa o výpočet odplaty18aa) jeho spotrebiteľského úveru. Žiadosť spotrebiteľa podľa prvej vety vybaví veriteľ bezplatne jedenkrát počas trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Za každú ďalšiu žiadosť podanú podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením potvrdenia o výpočte odplaty, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním potvrdenia výpočtu odplaty spotrebiteľovi.
(17)
Ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je spotrebiteľská zmluva, pri ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, veriteľ má povinnosť do predmetnej zmluvy uviesť
a)
identifikáciu osoby, ktorá je vlastníkom a ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby a
b)
podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe v prospech spotrebiteľa, ak má spotrebiteľ takú možnosť.
(18)
Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien.
(19)
Ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere neplatná z dôvodu podľa § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka a podľa osobitných predpisov18aa) a spotrebiteľovi vznikne povinnosť vydať poskytnuté finančné plnenie a osoba v neplatnej zmluve o spotrebiteľskom úvere označená ako veriteľ je povinná umožniť spotrebiteľovi uhradiť len skutočne poskytnuté finančné plnenie v splátkach a lehote, ktorá však nesmie byť kratšia ako lehota, v ktorej by mal spotrebiteľ vrátiť finančné plnenie, ak by neexistoval dôvod neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ak sa nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa vrátiť poskytnuté finančné plnenie naraz.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa) Napríklad § 1 a 1a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „d), f), g), i), j), x) a aa)“ nahrádzajú slovami „c), d), e), g) a u)“.
36.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „a) až l), s), z) a aa)“ nahrádzajú slovami „d), e), g) až i), l) a p)“.
37.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 2 písm. d), e), g) a § 10 ods. 1 písm. b) a c)“.
38.
V § 11 ods. 2 sa slová „19 až 42“ nahrádzajú slovami „20 až 43“.
39.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou.18ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:
„18ba) § 137 ods. c) a d) Civilného sporového poriadku.“.
40.
V § 16 ods. 2 sa za slovo „náhradu“ vkladajú slová „účelne vynaložených“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane vydania potvrdení podľa odsekov 6 až 8“.
41.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
Spotrebiteľ je oprávnený požiadať veriteľa o vydanie potvrdenia na účely posúdenia následkov čiastočného splatenia alebo úplného splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Žiadosť podľa prvej vety nemusí mať písomnú formu. Veriteľ je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie podľa prvej vety bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti podľa prvej vety. Ak po vydaní potvrdenia podľa prvej vety nedôjde k čiastočnému splateniu alebo úplnému splateniu spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, veriteľ má nárok na úhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s vydaním potvrdenia podľa prvej vety; to neplatí, ak veriteľ potvrdenie nevydal v lehote podľa predchádzajúcej vety. Potvrdenie podľa prvej vety musí obsahovať najmä
a)
označenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej sa splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti týka,
b)
identifikačné údaje veriteľa a spotrebiteľa v rozsahu údajov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b) a c),
c)
predpokladaný deň splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ktorým je deň uvedený spotrebiteľom v žiadosti podľa prvej vety alebo deň vydania potvrdenia podľa prvej vety, ak spotrebiteľ v žiadosti podľa prvej vety tento deň neuvedie alebo je deň vydania neskorší,
d)
informáciu o výške sumy, ktorú má spotrebiteľ pri splatení spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti veriteľovi zaplatiť s rozdelením na istinu, úrok a ďalšie náklady podľa odseku 2,
e)
údaje o výške náhrady nákladov veriteľa podľa odseku 2 s uvedením všetkých predpokladov na jej výpočet vrátane informácie o tom, kedy nesmie veriteľ požadovať od spotrebiteľa náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti podľa odseku 4,
f)
informáciu o ďalších dôsledkoch splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.
(7)
Ak spotrebiteľ čiastočne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti podľa odseku 1 a súčasne alebo následne požiada veriteľa o vydanie potvrdenia o následkoch splatenia vo vzťahu k zostávajúcej výške nesplateného spotrebiteľského úveru, veriteľ je povinný vydať toto potvrdenie bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti. Žiadosť podľa prvej vety nemusí mať písomnú formu. Potvrdenie podľa prvej vety musí obsahovať najmä
a)
označenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej sa splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti týka,
b)
identifikačné údaje veriteľa a spotrebiteľa v rozsahu údajov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b) a c),
c)
výšku náhrady nákladov podľa odseku 2 a spôsob jej určenia, ak veriteľ náhradu nákladov od spotrebiteľa požaduje,
d)
informáciu o akejkoľvek zmene
1.
počtu, frekvencie alebo výšky zostávajúcich splátok spotrebiteľského úveru, alebo
2.
trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorá vyplýva z čiastočného splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti,
e)
informáciu o zostávajúcej výške nesplateného spotrebiteľského úveru ku dňu vydania potvrdenia podľa prvej vety.
(8)
Spotrebiteľ, ktorý úplne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, je oprávnený požiadať veriteľa o vydanie potvrdenia preukazujúceho skutočnosť, že spotrebiteľský úver bol splatený. Žiadosť podľa prvej vety nemusí mať písomnú formu. Veriteľ je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie podľa prvej vety bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti podľa prvej vety, a to v rozsahu údajov podľa odseku 7 písm. a) až c).
(9)
Potvrdenie podľa odsekov 6 až 8 musí mať písomnú formu a veriteľ ho je povinný vydať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.
(10)
Ak sa strany nedohodli a ani spotrebiteľ neurčil inak, je dôsledkom čiastočného predčasného splatenia spotrebiteľského úveru skrátenie trvania zmluvy o úvere pri zachovaní výšky mesačných splátok, o čom je veriteľ povinný spotrebiteľa informovať pred čiastočným splatením spotrebiteľského úveru.“.
42.
V § 20a ods. 3 písm. h) a § 20b ods. 5 písm. e) sa slová „15 až 17“ nahrádzajú slovami „16 až 18“.
43.
V § 24 ods. 1 sa slová „16 až 42“ nahrádzajú slovami „17 až 43“ a slová „a) až z)“ sa nahrádzajú slovami „a) až v)“.
44.
V § 24 ods. 7 písm. h) sa slová „16 až 18“ nahrádzajú slovami „17 až 19“.
45.
V § 24a sa slová „f), g), i) až k), m) až r), u), v) a x)“ nahrádzajú slovami „d), e), g), h), j) až o), s) a u)“.
46.
Za § 25i sa vkladá § 25j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)
Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere pred 23. decembrom 2015, má právo po dohode s veriteľom podľa § 20 ods. 1 písm. a), bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky previesť alebo postúpiť pohľadávku so všetkými právami s ňou spojenými najneskôr do 30. apríla 2019 na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), banku, zahraničnú banku alebo pobočku zahraničnej banky.
(2)
Ustanovenie § 7 ods. 7 tretej vety sa prvýkrát použije na fyzickú osobu alebo na právnickú osobu, ktorej povolenie zaniklo alebo povolenie bolo odobraté po 30. apríli 2018, alebo ktorej povolenie podľa osobitného predpisu17aa) zaniklo alebo povolenie podľa osobitného predpisu17aa) bolo odobraté po 30. apríli 2018.“.
47.
V prílohe č. 2 časti I písm. c) sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak je možné intervaly medzi dátumami použitými pri výpočtoch vyjadriť ako celé číslo v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch, nie je prípustné vyjadrenie týchto intervalov v dňoch. Ak intervaly medzi dátumami použitými pri výpočtoch nemožno vyjadriť ako celý počet týždňov, mesiacov alebo rokov, intervaly sa vyjadria ako celý počet jedného z týchto období v kombinácii s počtom dní. Pri rozhodovaní o vyjadrení intervalov v rokoch, mesiacoch alebo týždňoch, je nevyhnutné zohľadniť frekvenciu čerpania finančných prostriedkov a splátok. Ak sa použije kombinácia rovnakých období a dní, počíta sa
1.
každý deň vrátane víkendov a sviatkov,
2.
rovnaké obdobie a potom sa dni počítajú spätne k dátumu počiatočného čerpania,
3.
dĺžka obdobia vyjadreného v dňoch; zistí sa odpočítaním prvého dňa a započítaním posledného dňa a vyjadrí sa v rokoch vydelením tohto obdobia počtom 365 dní alebo 366 dní úplného roka počítaného spätne od posledného dňa po rovnaký deň predchádzajúceho roka.“.
48.
V prílohe č. 2 časti I písm. e) sa slová „1 až k“ nahrádzajú slovami „1 až n“.
Čl. XIII
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 237/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 89 ods. 11 sa za slová „hypotekárne záložné listy“ vkladá čiarka a slová „kryté dlhopisy“.
Čl. XIV
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z. a zákona č. 291/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 59 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečené záväzky vrátane krytých dlhopisov95) a záväzkov zo zaisťovacích derivátových nástrojov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť krycieho súboru a ktoré sú zabezpečené spôsobom ako kryté dlhopisy, a to do výšky hodnoty zabezpečenia,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95 znie:
„95) § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013.“.
Čl. XV
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slová „právom k nehnuteľnosti“ vkladá čiarka a slová „bytu alebo nebytovému priestoru (ďalej len „nehnuteľnosť“)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 5 písm. ah) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Na účely uplatňovania sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie8a) sa za úver na bývanie považuje len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, a ktorý poskytuje veriteľ podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu okrem stavebnej sporiteľne8b) spotrebiteľovi na tieto účely:
a)
nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
b)
výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo
c)
zmena dokončenej stavby8c) určenej na bývanie.
(7)
Tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie sa na účely odseku 6 rozumie rodinný dom alebo byt podľa osobitného predpisu.8d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8d znejú:
„8a) § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
8b) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8c) § 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
8d) § 43b ods. 3 až 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
5.
V § 7 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
6.
V § 7 ods. 7 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“ a v odseku 8 sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“.
7.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu“.
8.
V § 8 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tento limit možno prekročiť pri predĺžení lehoty splatnosti z dôvodu neočakávaných finančných ťažkostí spotrebiteľa, a to najviac o šesť mesiacov.“.
9.
V § 8 ods. 7 sa za slová „splácať úver“ vkladajú slová „a limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu“.
10.
V § 8 ods. 9 úvodnej vete sa za slová „úver na bývanie“ vkladajú slová „a limitu na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu“.
11.
V § 8 odsek 10 znie:
„(10)
Veriteľ je povinný na účely podľa odseku 3 použiť dostatočné, primerané a aktuálne informácie o príjmoch, nákladoch na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,23a) peňažných záväzkoch spotrebiteľa, výške celkovej zadlženosti a ďalšie informácie o finančnej a ekonomickej situácii spotrebiteľa. Informácie o príjmoch podľa prvej vety je potrebné dokladovať a overovať prostredníctvom interných zdrojov alebo externých zdrojov, ktoré sú nezávislé od spotrebiteľa. Veriteľ je povinný, bez súhlasu spotrebiteľa, len na splnenie účelu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a na účely podľa odseku 3, elektronicky overiť informácie súvisiace s príjmom spotrebiteľa od Sociálnej poisťovne,23aa) a to prostredníctvom prevádzkovateľa registra. Veriteľ overuje len informácie súvisiace s príjmom spotrebiteľa, ktoré vopred získal od spotrebiteľa, u ktorého posudzuje schopnosť splácať úver na bývanie. Náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,23a) je nevyhnutné posudzovať s ohľadom na životné minimum podľa osobitného predpisu23b) a na príjem spotrebiteľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
„23aa) § 170 ods. 19 a 20 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
12.
V § 8 ods. 11 sa za slová „pri posudzovaní príjmu spotrebiteľa“ vkladajú slová „na účely výpočtu ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie“.
13.
V § 8 sa odsek 16 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
limite na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu, výške tohto limitu a metodiku na výpočet tohto podielu.“.
14.
V § 8 ods. 23 sa číslo „30“ nahrádza číslom „31“.
15.
V § 8 sa za odsek 24 vkladá nový odsek 25, ktorý znie:
„(25)
Prevádzkovateľ registra je povinný v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zabezpečiť elektronické overovanie informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa veriteľom.23aa)“.
Doterajšie odseky 25 až 36 sa označujú ako odseky 26 až 37.
16.
V § 8 ods. 28 a 29 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „odseku 10,“.
17.
V § 8 ods. 33 úvodnej vete sa slová „33 a 35“ nahrádzajú slovami „34 a 36“ a číslo „31“ sa nahrádza číslom „32“.
18.
V § 8 ods. 34 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
19.
V § 8 ods. 34 až 37 sa číslo „32“ nahrádza číslom „33“.
20.
V § 13 ods. 8 sa slová „alebo ktoré“ nahrádzajú slovami „a ktoré“.
21.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Z dôvodov na strane veriteľa alebo jeho právnych nástupcov sa nemôže vynucovať predčasné splácanie pohľadávok z úverov na bývanie účelovo určených na účely uvedené v § 1 ods. 6, a to ani pri zrušení a likvidácii veriteľa alebo jeho právnych nástupcov; to neplatí pri riešení krízovej situácie veriteľa podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu,45b) ani pri konkurze na majetok veriteľa po ukončení prevádzkovania podniku41a) konkurzným správcom podľa osobitného predpisu.45c) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a) § 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z. “.
22.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o úvere na bývanie alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého úveru na bývanie žalobou.43a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a) § 137 ods. c) a d) Civilného sporového poriadku.“.
23.
V § 21 ods. 4 a § 22 ods. 4 sa číslo „27“ nahrádza číslom „28“.
24.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
Veriteľ podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu okrem stavebnej sporiteľne je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie podľa § 1 ods. 6, vydať a doručiť tomuto spotrebiteľovi potvrdenie na účely podľa osobitného predpisu53a) na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom; toto potvrdenie sa vydáva raz ročne bezplatne okrem nákladov, ktoré tomuto veriteľovi vznikli vo vzťahu k tretím osobám v súvislosti s doručením tohto potvrdenia spotrebiteľovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a) § 32 ods. 10 a § 37 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Povinnosť podľa § 7 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2017 sa vzťahuje na zmluvu o úvere na bývanie podľa § 7 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2017 uzatvorenú pred 1. januárom 2018.
(2)
Ustanovenie § 8 ods. 33 písm. e) v znení účinnom do 31. decembra 2017 sa uplatňuje na hypotekárny úver poskytnutý na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred
1. januárom 2018 fyzickej osobe, ktorá ku dňu podania žiadosti o taký hypotekárny úver dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku.
(3)
Ustanovenie § 26a sa prvýkrát použije na zmluvu o úvere na bývanie podľa § 1 ods. 6 uzatvorenú po 31. decembri 2017.“.
26.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4
k zákonu č. 90/2016 Z. z.
Čl. XVI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
a)
zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2002 Z. z., zákonom č. 510/2002 Z. z., zákonom č. 165/2003 Z. z., zákonom č. 603/2003 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 554/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z., zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 341/2005 Z. z., zákonom č. 214/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 297/2008 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 66/2009 Z. z., zákonom č. 186/2009 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 46/2011 Z. z., zákonom č. 130/2011 Z. z., zákonom č. 314/2011 Z. z., zákonom č. 394/2011 Z. z., zákonom č. 520/2011 Z. z., zákonom č. 547/2011 Z. z., zákonom č. 234/2012 Z. z., zákonom č. 352/2012 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z., zákonom č. 352/2013 Z. z., zákonom č. 213/2014 Z. z., zákonom č. 371/2014 Z. z., zákonom č. 374/2014 Z. z., zákonom č. 35/2015 Z. z., zákonom č. 252/2015 Z. z., zákonom č. 359/2015 Z. z., zákonom č. 392/2015 Z. z., zákonom č. 405/2015 Z. z., zákonom č. 437/2015 Z. z., zákonom č. 90/2016 Z. z., zákonom č. 91/2016 Z. z., zákonom č. 125/2016 Z. z., zákonom č. 292/2016 Z. z., zákonom č. 298/2016 Z. z., zákonom č. 299/2016 Z. z., zákonom č. 315/2016 Z. z., zákonom č. 386/2016 Z. z., zákonom č. 2/2017 Z. z. a článkom I tohto zákona,
b)
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 519/2005 Z. z., zákonom č. 214/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 186/2009 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 394/2011 Z. z., zákonom č. 547/2011 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z., zákonom č. 352/2013 Z. z., zákonom č. 213/2014 Z. z., zákonom č. 373/2014 Z. z., zákonom č. 374/2014 Z. z., zákonom č. 90/2016 Z. z., zákonom č. 292/2016 Z. z., zákonom č. 237/2017 Z. z. a článkom X tohto zákona.
Čl. XVII
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 33, bodu 34 [§ 67 až 75 a § 77 až 80], bodov 35 až 41, čl. II až V, čl. VII až IX, čl. X bodov 56 až 62, čl. XI, čl. XII bodu 1 [§ 1 ods. 3 písm. a)] a bodu 39 [§ 11 ods. 4], čl. XIII a XIV a čl. XV bodov 1 až 3 [§ 1 ods. 2 písm. a), § 1 ods. 6 a 7], bodov 5 a 6 [§ 7 ods. 5 a § 7 ods. 7], bodu 18 [§ 8 ods. 34 písm. e)], bodu 21 [§ 13 ods. 19], bodu 22 [§ 15 ods. 4] a bodov 24 až 26 [§ 26a, § 28b a príloha č. 4], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, okrem čl. VI bodu 6 [§ 293eb], ktorý nadobúda účinnosť 30. apríla 2018, okrem čl. VI bodov 1 až 5, čl. XII bodov 2 až 4, 6 až 38, 40 až 48 a čl. XV bodov 7 až17, 19, 20 a 23 , ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018, okrem čl. XII bodu 5 [§ 4 ods. 15] a čl. XV bodu 4 [§ 5 ods. 7 písm. o)], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, okrem čl. I bodu 34 [§ 76], ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.