272/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

272
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z. a zákona č. 298/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 12 písm. h) a ods. 17 písm. k), § 36 ods. 1 písm. f) a § 53 ods. 3 písm. g) sa slovo „zaručený“ nahrádza slovom „kvalifikovaný“.
2.
§ 19 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Predloženie tovaru
§ 19
(1)
Tovar sa predkladá v colnom priestore, na mieste určenom colným orgánom alebo na mieste schválenom colným orgánom, na ktorom je možné vykonať fyzickú kontrolu tovaru.
(2)
Colný priestor je vyhradený a označený priestor príslušného colného úradu nachádzajúci sa v stavbách a na pozemkoch, ktoré tento colný úrad užíva.
(3)
V colnom priestore je možné predložiť tovar len počas úradných hodín príslušného colného úradu, ktoré sa oznamujú na jeho úradnej tabuli; ustanovenie § 26 tým nie je dotknuté.
(4)
Miesto určené colným orgánom je vyhradený priestor v stavbách a na pozemkoch, na ktorých je umiestnená železničná stanica, letisko, poštový podnik, prístav, alebo na inom pozemku, ak je colným úradom určený na predloženie tovaru po dohode s vlastníkom týchto stavieb a pozemkov alebo ich oprávneným užívateľom.
(5)
Miesto určené colným orgánom môže byť označené ako colný priestor; na takto označené miesto sa ustanovenia osobitného predpisu33) uplatnia rovnako.
(6)
Miesto schválené colným orgánom je vyhradený priestor v stavbách a na pozemkoch schválený colným orgánom na základe schválenia alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu.33a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 33a znejú:
„“.
33) § 9 ods. 3 písm. p) zákona č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 191/2007 Z. z.
33a) Čl. 148, 182 a 233 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
Čl. 115 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.“.
3.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Colná kontrola tovaru predloženého v colnom priestore, na mieste určenom colným orgánom alebo na mieste schválenom colným orgánom
(1)
Colná kontrola tovaru predloženého v colnom priestore alebo na mieste určenom colným orgánom sa vykonáva počas určených úradných hodín. Ak to prevádzkové pomery colného úradu umožňujú, colnú kontrolu tovaru možno na základe povolenia colného úradu vykonať aj mimo určených úradných hodín. Vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín môže colný úrad podmieniť zabezpečením nákladov v rozsahu podľa odseku 7.
(2)
Ak deklarant žiadosť o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín podáva v listinnej podobe, je povinný ju podať na formulári, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na písomné vyhotovenie rozhodnutia o žiadosti o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín sa ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o náležitostiach rozhodnutia37) nevzťahujú.
(3)
Na mieste schválenom colným orgánom sa colná kontrola tovaru vykonáva za podmienok určených v schválení alebo v povolení vydanom podľa osobitného predpisu.33a)
(4)
Deklarant je povinný zabezpečiť v dohodnutom čase tovar, potrebné doklady a dopravné prostriedky, v ktorých sa tovar bude prepravovať, aby bolo možné colnú kontrolu tovaru bez zbytočného odkladu začať a bez prieťahov ukončiť.
(5)
Ak sa colná kontrola tovaru vykoná mimo určených úradných hodín alebo na mieste schválenom colným orgánom, deklarant je povinný uhradiť náklady s tým spojené colnému úradu, a to za každú aj začatú hodinu colnej kontroly tovaru a cesty potrebnej na dostavenie sa na miesto colnej kontroly tovaru a späť
a)
počas úradných hodín colného úradu 10 eur,
b)
v pracovných dňoch mimo určených úradných hodín colného úradu 20 eur,
c)
v sobotu alebo v deň pracovného pokoja 30 eur.
(6)
Deklarant je povinný okrem nákladov uvedených v odseku 5 uhradiť colnému úradu
a)
náhradu preukázaných cestovných výdavkov,38)
b)
náhradu za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.38)
(7)
Ak sa colná kontrola tovaru mimo určených úradných hodín alebo na mieste schválenom colným orgánom neuskutoční z dôvodu na strane deklaranta, je deklarant povinný uhradiť colnému úradu náklady podľa odseku 5, a to najmenej v rozsahu zodpovedajúcom jednej začatej hodine, a náklady podľa odseku 6, pričom to isté platí, aj ak deklarant požiada o zrušenie alebo zmenu povolenia podľa odseku 1 v čase, keď už nemožno predísť vzniku nákladov colného úradu v súvislosti s týmto povolením; odsek 12 sa neuplatní.
(8)
Ak je deklarant oprávnený predložiť tovar na mieste schválenom colným orgánom, môže po dohode s príslušným colným úradom predložiť tovar na vykonanie colnej kontroly aj v colnom priestore alebo na mieste určenom colným orgánom.
(9)
Ak by vykonanie colnej kontroly tovaru na mieste schválenom colným orgánom spôsobilo colnému úradu narušenie prevádzkových pomerov alebo neúmerné administratívne zaťaženie, colný úrad oznámi deklarantovi, že sa colná kontrola tovaru vykoná v colnom priestore alebo na mieste určenom colným orgánom počas určených úradných hodín, pričom náklady s tým spojené znáša deklarant.
(10)
Colnú kontrolu tovaru možno vykonať počas jazdy vlaku alebo plavby lode medzi zastávkami vlaku alebo lode, ktoré určí ministerstvo po dohode s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
(11)
Colný úrad vykoná colnú kontrolu tovaru prednostne, a to aj mimo určených úradných hodín, ak ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, živé zvieratá, tovar určený na odstránenie následkov havárie, živelnej pohromy24) a podobných udalostí, alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(12)
Náklady podľa odsekov 5 a 6 sa neuhrádzajú, ak deklarantom je schválený hospodársky subjekt.
(13)
Náklady podľa odsekov 5 a 6 sa neuhrádzajú, ak sa colná kontrola tovaru vykonala na mieste schválenom colným orgánom pre držiteľov povolenia vydaného podľa osobitného predpisu.38a)
(14)
Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa primerane použijú aj pri ukončení osobitného colného režimu a spätnom vývoze tovaru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a) Čl. 182 a čl. 233 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.
4.
V § 29 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „na“ a slová „odsek 2“ sa nahrádzajú slovami „odsek 3“.
5.
V § 29 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
6.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Pobočky colných úradov príslušné na predloženie tovaru a na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do voľného obehu určí finančné riaditeľstvo; zoznam týchto pobočiek finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle.
(4)
Príslušnosť podľa odseku 3 sa nevzťahuje na podanie colného vyhlásenia na tovar obchodného charakteru navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, ktorému predchádzal colný režim aktívny zušľachťovací styk, colný režim pasívny zušľachťovací styk alebo colný režim dočasné použitie.
(5)
Príslušnosť podľa odseku 3 sa nevzťahuje na podanie colného vyhlásenia na tovar obchodného charakteru navrhnutý na prepustenie do voľného obehu formou zápisu do evidencie deklaranta.“.
7.
V § 31 ods. 1 druhá veta znie: „Pobočky colných úradov príslušné na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady určí finančné riaditeľstvo; zoznam týchto pobočiek finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle.“.
8.
V § 36 ods. 9 sa slovo „zaručenú“ nahrádza slovom „kvalifikovanú“.
9.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52a
Zbrane a vojenské zariadenia
Certifikát podľa osobitného predpisu o pozastavení dovozného cla na tovar, ktorým sú určité zbrane a vojenské zariadenia,59a) vydáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a zároveň oznamuje Európskej komisii informácie v rozsahu podľa osobitného predpisu.59b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59a a 59b znejú:
„59a) Čl. 3 ods. 1 a príloha III nariadenia Rady (ES) č. 150/2003 z 21. januára 2003, ktorým sa odpúšťajú dovozné clá na určité zbrane a vojenské zariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13; Ú. v. ES L 25, 30. 1. 2003).
59b) Čl. 5 ods. 1 a čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 150/2003.“.
10.
V § 53 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
lehotu na zaplatenie sumy colného dlhu,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).
11.
V § 54 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je zložením peňažných prostriedkov v hotovosti poskytnutá celková záruka, takéto peňažné prostriedky colný úrad vráti, ak je záruka uvoľnená a osoba, ktorá tieto peňažné prostriedky poskytla, o to požiada.“.
12.
V § 54 sa vypúšťa odsek 4.
13.
V § 55 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
inú osobu usadenú na colnom území únie,60ca) ak je schválená ako ručiteľ podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60ca znie:
„60ca) Čl. 5 bod 31 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.
14.
V § 55 ods. 4 sa vypúšťajú slová „pre zjednodušené postupy“.
15.
V § 55 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak osoba nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo, príslušný je ten colný úrad, ktorému bola žiadosť podaná ako prvému.“.
16.
V § 55 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Osoba, ktorej colný úrad zrušil rozhodnutie podľa prvej vety, môže podať novú žiadosť o schválenie byť ručiteľom až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie podľa odseku 8; to neplatí, ak colný úrad zrušil rozhodnutie na základe žiadosti dotknutej osoby.“.
17.
V § 55 ods. 11 druhej vete sa za slovo „odkladu“ vkladá slovo „písomne“.
18.
Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠55a
Osobitné ustanovenie o ručiteľskom vyhlásení
(1)
Pri ručení vo forme jednotlivej záruky ručiteľ uvedený v § 55 ods. 2 podáva ručiteľské vyhlásenie podľa vzoru, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo; vzor ručiteľského vyhlásenia podľa osobitného predpisu60g) sa nepoužije.
(2)
Ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe obsahuje náležitosti ustanovené vo vzore podľa odseku 1 okrem požiadaviek na odtlačok pečiatky a text uvádzaný vlastnou rukou.
(3)
Okrem náležitostí podľa odseku 2 ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe môže obsahovať číslo colného vyhlásenia alebo číslo vyhlásenia na dočasné uskladnenie, na ktoré sa záruka vzťahuje. Ak sa v ručiteľskom vyhlásení pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe uvedie číslo colného vyhlásenia alebo číslo vyhlásenia na dočasné uskladnenie, takéto ručiteľské vyhlásenie sa vzťahuje na tovar a colnú operáciu uvedené v tomto colnom vyhlásení alebo v tomto vyhlásení na dočasné uskladnenie; opis tovaru a colná operácia sa v takomto ručiteľskom vyhlásení nemusia uvádzať.
(4)
Ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
(5)
Schválenie ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe colný úrad oznámi ručiteľovi elektronicky.
(6)
Ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe sa nepoužije
a)
na colný režim tranzit,
b)
pri colnej operácii, ktorá sa má vykonať celkom alebo sčasti mimo územia Slovenskej republiky.
(7)
Pri ručení vo forme celkovej záruky ručiteľ uvedený v § 55 ods. 2 podáva ručiteľské vyhlásenie podľa vzoru, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo; vzor ručiteľského vyhlásenia podľa osobitného predpisu60h) sa nepoužije.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60g a 60h znejú:
„60g) Príloha 32-01 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.
60h) Príloha 32-03 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v platnom znení.“.
19.
V § 57 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre oznámenie colného dlhu vymeraného na základe žiadosti deklaranta o opravu colného vyhlásenia po prepustení tovaru.“.
20.
V § 59 odsek 1 znie:
„(1)
Colný úrad vymeria úrok z omeškania v súlade s osobitným predpisom.61ab)“.
21.
§ 62 a 63 vrátane nadpisu nad § 62 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64, 65 a 67 sa vypúšťajú.
22.
V § 64 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
ak ide o dočasne uskladnený tovar a úkony potrebné na prepustenie tovaru do colného režimu alebo na spätný vývoz sa nevykonali v lehote ustanovenej v osobitnom predpise,68)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:
„68) Čl. 149 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.
23.
V § 64 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo predaj podľa § 67,“.
24.
V § 65 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
25.
V § 65 ods. 1 sa slová „písm. a), d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až e)“.
26.
V § 65 odsek 2 znie:
„(2)
Ak si na zaistený tovar alebo vec uplatnila právo iná osoba ako podľa odseku 1, colný úrad vydá rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo veci alebo rozhodnutie o zhabaní tovaru alebo veci najskôr po márnom uplynutí lehoty ustanovenej v § 64 ods. 9.“.
27.
§ 66 až 67a sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 sa vypúšťa.
28.
V § 69 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
29.
V § 72 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nepravých dokladov, pozmenených dokladov alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov a v dôsledku toho sa vymerala nižšia suma colného dlhu ako skutočne dlžná suma colného dlhu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze, alebo sa neuplatnili opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom alebo sa neuplatnili iné zákazy a obmedzenia,“.
30.
V § 72 ods. 1 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
„t)
nesplní povinnosť poskytnúť údaje v správe o stave kontajnerov podľa osobitného predpisu81c) alebo poskytne neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v správe o stave kontajnerov podľa osobitného predpisu,81c)“.
Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).
Poznámka pod čiarou k odkazu 81c znie:
„81c) Čl. 18a ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení.“.
31.
V § 84b odsek 1 znie:
„(1)
Zodpovednosť deklaranta za colný delikt alebo colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. d) zaniká, ak deklarant sám podá žiadosť o opravu nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov82a) colnému úradu, ktorý rozhodol o prepustení tovaru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:
„82a) Čl. 173 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.
32.
V § 84b odsek 4 znie:
„(4)
Odseky 1 až 3 sa neuplatnia, ak
a)
deklarant alebo žiadateľ podal žiadosť o opravu nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov po tom, ako colný úrad zistil nesprávnosť údajov alebo nepravdivosť údajov z vlastnej činnosti alebo z iných zdrojov,
b)
deklarant podal žiadosť o opravu nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov po tom, ako mu colný úrad písomne oznámil začatie kontroly po prepustení, alebo
c)
je zo skutkových okolností prípadu zrejmé, že nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje uviedol deklarant alebo žiadateľ úmyselne.“.
33.
Za § 87a sa vkladá § 87b, ktorý znie:
㤠87b
(1)
Úspešným absolvovaním školenia podľa osobitného predpisu85aa) je úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Žiadosť o vykonanie skúšky sa predkladá finančnému riaditeľstvu spolu s dokladom o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky, a dokladom o úhrade nákladov na skúšku. Bez predloženia žiadosti a dokladov podľa prvej vety nie je možné skúšku vykonať.
(3)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou.
(4)
Skúšobnú komisiu tvoria predseda a najmenej ďalší dvaja členovia. Jedným z členov skúšobnej komisie je zástupca ministerstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
(5)
Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý je colníkom. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie okrem člena skúšobnej komisie podľa odseku 4 druhej vety vymenúva a odvoláva prezident finančnej správy.
(6)
O úspešnom vykonaní skúšky vydá finančné riaditeľstvo osvedčenie.
(7)
Rozsah a obsah skúšky, obsah dokumentácie o skúške, podrobnosti o činnosti a zložení skúšobnej komisie, ďalšie podrobnosti o skúške a vzor osvedčenia podľa odseku 6 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85aa znie:
„85aa) Čl. 27 ods. 1 písm. b) bod i) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v platnom znení.“.
34.
Nadpis § 89 znie:
„Postúpenie pohľadávky a dočasne nevymožiteľného nedoplatku“.
35.
V § 89 odsek 1 znie:
„(1)
Colný úrad môže postúpiť právnickej osobe so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu
a)
pohľadávku voči dlžníkovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii,
b)
dočasne nevymožiteľný nedoplatok podľa odseku 2, pri ktorom uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom vznikol.“.
36.
V § 89 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Za dočasne nevymožiteľný nedoplatok sa považuje nedoplatok,
a)
ktorý sa bezvýsledne vymáhal od dlžníka alebo od iných osôb, od ktorých sa mohol vymáhať,
b)
pri ktorom je zrejmé, že by jeho vymáhanie bolo neúspešné,
c)
pri ktorom je pravdepodobné, že by náklady na jeho vymáhanie presiahli výťažok z vymáhania, alebo
d)
ktorého vymáhanie je spojené s osobitnými ťažkosťami.
(3)
Pohľadávku alebo dočasne nevymožiteľný nedoplatok nemožno postúpiť, ak sa týka dlžných čiastok zodpovedajúcich ustanoveným nárokom únie na vlastné zdroje.63a)
(4)
Právnická osoba, ktorej bola postúpená pohľadávka alebo dočasne nevymožiteľný nedoplatok podľa odseku 1, môže pohľadávku alebo nedoplatok ďalej postúpiť len inej právnickej osobe so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; na postupcu sa postup podľa odseku 6 vzťahuje primerane.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 10.
37.
V § 89 ods. 5 sa za slovo „pohľadávky“ vkladajú slová „alebo dočasne nevymožiteľného nedoplatku“.
38.
V § 89 odsek 7 znie:
„(7)
Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou alebo dočasne nevymožiteľným nedoplatkom prechádza na tretiu osobu dňom nadobudnutia platnosti zmluvy podľa odseku 5. Colný úrad odpíše pohľadávku alebo dočasne nevymožiteľný nedoplatok zo svojej evidencie ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy podľa odseku 5.“.
39.
V § 89 ods. 8 až 10 sa za slovo „pohľadávky“ vkladajú slová „alebo dočasne nevymožiteľného nedoplatku“.
40.
V § 89 ods. 9 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
41.
Za § 92d sa vkladá § 92e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠92e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Ručiteľský záväzok, ktorý vznikol schválením ručiteľského vyhlásenia na formulári podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017, trvá aj po 31. decembri 2017, ak nedošlo k zrušeniu alebo vypovedaniu tohto ručiteľského vyhlásenia.
(2)
Ak bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz alebo bola dlžníkovi povolená reštrukturalizácia pred 1. januárom 2018, colný úrad v konkurze alebo reštrukturalizácii postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.
(3)
Ustanovenie § 84b v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije, aj ak bol colný delikt alebo colný priestupok spáchaný pred 1. januárom 2018.“.
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 389/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 257/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Štátnou službou sa na účely tohto zákona rozumie aj výkon duchovnej služby a pastoračnej služby.1ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
„1ab) Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z. z.), Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.“.
2.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na vykonávanie funkcie duchovného colníkov“.
3.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Splnenie podmienky telesnej spôsobilosti sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť prijatý na obsadenie funkcie duchovného colníkov.“.
4.
V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
V prijímacom konaní na obsadenie funkcie duchovného colníkov občan predloží aj písomné stanovisko príslušného cirkevného orgánu.1ab)“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
5.
V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Služobné hodnotenie duchovného colníkov vykonáva bezprostredne nadriadený v súčinnosti s priamym cirkevným nadriadeným duchovného colníkov.“.
6.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Duchovného colníkov ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený na základe rozhodnutia príslušného cirkevného orgánu.“.
7.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Duchovný colníkov môže byť prevelený na základe rozhodnutia príslušného cirkevného orgánu.“.
8.
V § 42 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby duchovného colníkov alebo jeho predĺženie sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného cirkevného orgánu.“.
9.
Doterajší text § 46 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona možno voči duchovnému colníkov uplatniť len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným cirkevným orgánom.“.
10.
V § 183 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa slovo „alebo “.
11.
V § 183 ods. 1 písm. g) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
12.
V § 183 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
príslušný cirkevný orgán rozhodol o odvolaní duchovného colníkov.“.
13.
§ 184 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Návrh na prepustenie duchovného colníkov zo služobného pomeru spracúva bezprostredne nadriadený na základe rozhodnutia príslušného cirkevného orgánu.“.
Čl. III
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. g) sa slová „inštitút vzdelávania“ nahrádzajú slovami „akadémia finančnej správy“.
2.
V § 4 ods. 3 sa za písmeno ac) vkladá nové písmeno ad), ktoré znie:
„ad)
vykonáva školenia v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečuje skúšky podľa osobitného predpisu27d) za úhradu v rozsahu vynaložených nákladov; úhrada je príjmom štátneho rozpočtu,“.
Doterajšie písmeno ad) sa označuje ako písmeno ae).
Poznámka pod čiarou k odkazu 27d znie:
„27d) § 87b zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 272/2017 Z. z.“.
3.
V § 5 ods. 3 sa písmeno j) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
je potrebné vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.