250/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

250
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 9. októbra 2017,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 ustanovuje v prílohe č. 1 a prílohe č. 2. štátne štatistické zisťovania (ďalej len „štatistické zisťovanie“), ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvá“) a nimi zriadené organizácie a iné orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov (ďalej len „štátne organizácie“).
(2)
Štatistické zisťovania sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých štatistických formulárov.
(3)
Štatistické zisťovanie má priradenú značku a názov štatistického zisťovania, ktoré sú zhodné so značkou a názvom štatistického formulára. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom jedného štatistického formulára, značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára, názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára sú rovnaké. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom viacerých štatistických formulárov, značka a názov štatistického formulára sú odvodené od značky a názvu štatistického zisťovania.
(4)
Podnikom zapísaným v obchodnom registri na účely tejto vyhlášky je právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri.
(5)
Vymedzenie hlavnej činnosti spravodajských jednotiek sa spravidla stanovuje podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej len „SK NACE“).1)
(6)
Ak koniec lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou podľa § 18 zákona pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší predchádzajúci pracovný deň.
(7)
Spravodajské jednotky poskytujú údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Podľa § 18 ods. 6 zákona sa podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami v listinnej podobe alebo ústnej forme ustanovujú takto:
a)
vyplnený formulár v listinnej podobe môže odovzdať spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo je spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo bez signálu,
b)
spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 1 (Obyv 1-12), Č. ŠZ 2 (Obyv 2-12), Č. ŠZ 3 (Obyv 3-12), Č. ŠZ 4 (Obyv 4-12), Č. ŠZ 5 (Obyv 5-12), Č. ŠZ 7 (Práca 5-99) a Č. ŠZ 46 (Dop VZCD 1-52), odovzdajú Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené formuláre v listinnej podobe; spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovanie zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 15 (Ceny ZO 1-12), odovzdajú Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnený súbor obsahujúci tabuľky,
c)
spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou – domácnosťou alebo členom domácnosti, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky ústnou formou alebo v listinnej podobe.
(8)
Spravodajská jednotka podľa § 25a ods. 2 zákona poskytuje údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členským štátmi Európskej únie v elektronickej podobe do systému Intrastat formou hlásení zaradených do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 13 (Intrastat 1-12) a Č. ŠZ 14 (Intrastat 2-12).
(9)
Štatistické zisťovania uvedené v prílohe č. 2 obsahujú v značke štatistického zisťovania skratku názvu ministerstva a štátnej organizácie, ktorá štatistické zisťovanie vykonáva. Zoznam skratiek názvov ministerstiev a štátnych organizácií je uvedený v prílohe č. 2.
(10)
Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov podľa § 13 zákona je uvedený v prílohe č. 3.
(11)
Zoznam súvisiacich právnych predpisov, v ktorých sa ustanovuje získavanie informácií, je uvedený v prílohe č. 4.
(12)
Zoznam právnických osôb, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje spracovanie štatistických zisťovaní podľa príloh č. 1 a 2, je uvedený v prílohe č. 5.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení vyhlášky č. 317/2014 Z. z., vyhlášky č. 385/2015 Z. z. a vyhlášky č. 358/2016 Z. z.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2019.
Alexander Ballek v. r.
1)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28. 3. 1996, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18) v znení nariadenia (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach, ktoré sa týkajú mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 7, 13.1. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – druhá časť (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
4.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1350/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa menia určité legislatívne akty v oblasti štatistiky poľnohospodárstva a rybolovu (Ú. v. EÚ L 351, 21. 12. 2013).