Predpis bol zrušený predpisom 292/2020 Z. z.

250/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

250
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 9. októbra 2017,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 ustanovuje v prílohe č. 1 a prílohe č. 2. štátne štatistické zisťovania (ďalej len „štatistické zisťovanie“), ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvá“) a nimi zriadené organizácie a iné orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov (ďalej len „štátne organizácie“).
(2)
Štatistické zisťovania sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých štatistických formulárov.
(3)
Štatistické zisťovanie má priradenú značku a názov štatistického zisťovania, ktoré sú zhodné so značkou a názvom štatistického formulára. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom jedného štatistického formulára, značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára, názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára sú rovnaké. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom viacerých štatistických formulárov, značka a názov štatistického formulára sú odvodené od značky a názvu štatistického zisťovania.
(4)
Podnikom zapísaným v obchodnom registri na účely tejto vyhlášky je právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri.
(5)
Vymedzenie hlavnej činnosti spravodajských jednotiek sa spravidla stanovuje podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej len „SK NACE“).1)
(6)
Ak koniec lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou podľa § 18 zákona pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší predchádzajúci pracovný deň.
(7)
Spravodajské jednotky poskytujú údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Podľa § 18 ods. 6 zákona sa podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami v listinnej podobe alebo ústnej forme ustanovujú takto:
a)
vyplnený formulár v listinnej podobe môže odovzdať spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo je spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo bez signálu,
b)
spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 1 (Obyv 1-12), Č. ŠZ 2 (Obyv 2-12), Č. ŠZ 3 (Obyv 3-12), Č. ŠZ 4 (Obyv 4-12), Č. ŠZ 5 (Obyv 5-12), Č. ŠZ 7 (Práca 5-99) a Č. ŠZ 46 (Dop VZCD 1-52), odovzdajú Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené formuláre v listinnej podobe; spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovanie zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 15 (Ceny ZO 1-12), odovzdajú Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnený súbor obsahujúci tabuľky,
c)
spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou – domácnosťou alebo členom domácnosti, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky ústnou formou alebo v listinnej podobe.
(8)
Spravodajská jednotka podľa § 25a ods. 2 zákona poskytuje údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členským štátmi Európskej únie v elektronickej podobe do systému Intrastat formou hlásení zaradených do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 13 (Intrastat 1-12) a Č. ŠZ 14 (Intrastat 2-12).
(9)
Štatistické zisťovania uvedené v prílohe č. 2 obsahujú v značke štatistického zisťovania skratku názvu ministerstva a štátnej organizácie, ktorá štatistické zisťovanie vykonáva. Zoznam skratiek názvov ministerstiev a štátnych organizácií je uvedený v prílohe č. 2.
(10)
Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov podľa § 13 zákona je uvedený v prílohe č. 3.
(11)
Zoznam súvisiacich právnych predpisov, v ktorých sa ustanovuje získavanie informácií, je uvedený v prílohe č. 4.
(12)
Zoznam právnických osôb, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje spracovanie štatistických zisťovaní podľa príloh č. 1 a 2, je uvedený v prílohe č. 5.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení vyhlášky č. 317/2014 Z. z., vyhlášky č. 385/2015 Z. z. a vyhlášky č. 358/2016 Z. z.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2019.
Alexander Ballek v. r.
1)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
ZOZNAM SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV
P. č.
Názov súvisiaceho právneho predpisu


1. Nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70 zo 4. júna 1970, ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Ú. v. ES L 130, 15. 6. 1970, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 001) v platnom znení
2. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce prijatý Medzinárodnou konferenciou práce (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1988 Zb. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z.)
3. Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 02/zv. 02) v platnom znení
4. Nariadenie Rady (EHS, EURATOM) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7. 6. 1989, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 01) v platnom znení
5. Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby spoločenstva (Ú. v. ES L 374, 31. 12. 1991, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 011) v platnom znení
6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/792 z 11. mája 2016 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016)
7. Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28. 3. 1996, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18) v platnom znení
8. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
9. Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14. 3. 1998, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení
10. Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Ú. v. ES L 162, 5. 6. 1998, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 020) v platnom znení
11. Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce
(Ú. v. ES L 63, 12. 3. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení
12. Nariadenie Komisie (ES) č. 1726/1999 z 27. júla 1999, ktorou sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o nákladoch práce (Ú. v. ES L 203, 3. 8. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení
13. Nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2000 z 8. septembra 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o štruktúre príjmov (Ú. v. ES L 229, 9. 9. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 04) v platnom znení
14. Nariadenie (ES) č. 2516/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 7. novembra 2000, ktorým sa upravujú spoločné zásady Európskeho systému národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (ESA) 95, týkajúcich sa daní a sociálnych príspevkov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 (Ú. v. ES L 290, 17. 11. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 001)
15. Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Ú. v. ES L 332, 9. 12. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 07) v platnom znení
16. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/643 z 18. apríla 2018 o štatistike železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018)
17. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
18. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 66, 11. 3. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 007) v platnom znení
19. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 04) v platnom znení
20. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [§ 5 ods. 2, 6 a 7]
21. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.16/zv. 01) v platnom znení
22. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 z 19. marca 2019 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenie o HND) (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019)
23. Rozhodnutie č. 1608/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2003 o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Ú. v. EÚ L 230, 16. 9. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31)
24. Nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003 zo 7. novembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premenných (Ú. v. ES L 298, 17.11. 2003) v platnom znení
25. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení
26. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 42) v platnom znení
27. Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek
29. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 16) v platnom znení
30. Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z. [§ 7 ods. 2 písm. p)]
31. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 16/zv. 02) v platnom znení
32. Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení
33. Nariadenie Komisie (ES) č. 698/2006 z 5. mája 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štrukturálnej štatistiky nákladov práce a príjmov (Ú. v. EÚ
L 121, 6. 5. 2006) v platnom znení
34. Nariadenie Komisie (ES) č. 851/2006 z 9. júna 2006 stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 1108/70 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2006)
35. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu
(Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení
36. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/974 zo 4. júla 2018 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (Ú. v. EÚ L 179, 16. 7. 2018)
37. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
38. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 z 25. apríla 2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) (Ú. v. EÚ L 113, 30. 4. 2007)

39.
Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, čo sa týka zavedenia európskych systémov výberových zisťovaní
(Ú. v. EÚ L 155, 15. 6. 2007) v platnom znení

40. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 z 20. júna 2007 o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení
41. Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7. 2007) v platnom znení
42. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007)
43. Nariadenie Komisie (ES) č. 1322/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vhodné formáty na zasielanie údajov, zasielané výsledky a kritériá merania kvality pre základný systém ESSPROS a modul o poberateľoch dôchodkov (Ú. v. EÚ L 294, 13. 11. 2007)
44. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania (Ú. v. EÚ L 336, 20. 12. 2007) v platnom znení
45. Nariadenie Komisie (ES) č. 10/2008 z 8. januára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, podrobné klasifikácie a aktualizáciu pravidiel zverejňovania údajov základného systému ESSPROS a modulu o poberateľoch dôchodkov (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2008)
46. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení
47. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008) v platnom znení
48. Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008) v platnom znení
49. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení
50. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008)
51. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 z 23. apríla 2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008)
52. Nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008) v platnom znení
53. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 z 9. júla 2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 788/96 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení
54. Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18. 9. 2008) v platnom znení
55. Nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite (Ú. v. EÚ L 285, 29. 10. 2008)
56. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008) v platnom znení
57. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 z 19. novembra 2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Ú. v. EÚ L 321, 1. 12. 2008) v platnom znení
58. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008)
59. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ
L 152, 16. 6. 2009)
60. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 z 18. júna 2009 o štatistike rastlinnej produkcie a o zrušení nariadení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009) v platnom znení
61. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009) v platnom znení
62. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 92/2010 z 2. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi colnými orgánmi a národnými štatistickými orgánmi, zostavovanie štatistiky a posudzovanie kvality (Ú. v. EÚ L 31, 3. 2. 2010)
63. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010)
64. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
65. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 328/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku o príčinách smrti (Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2011)
66. Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z. [§ 4 ods. 3 písm. l) a m)]
67. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku pracovných úrazov (Ú. v. EÚ L 97, 12. 4. 2011)
68. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 408/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov
(Ú. v. EÚ L 108, 28. 4. 2011) v platnom znení
69. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011)
70. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (Ú. v. EÚ L 192, 22. 7. 2011) v platnom znení
71. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES (Ú. v. EÚ L 192, 22. 7. 2011) v platnom znení
72. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2011) v platnom znení
73. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 70/2012 z 18. januára 2012 o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave (Ú. v. EÚ L 32, 3. 2. 2012) v platnom znení
74. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 995/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Ú. v. EÚ L 299, 27. 10. 2012)
75. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28. 11. 2012)
76. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2013)
77. Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
78. Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.
79. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 318/2013 z 8. apríla 2013, ktorým sa prijíma program modulov ad hoc na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98
(Ú. v. EÚ L 99, 9. 4. 2013) v platnom znení
80. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení
81. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 912/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania v oblasti štatistiky systémov vzdelávania a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ L 252, 24. 9. 2013)
82. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1260/2013 z 20. novembra 2013 o európskej demografickej štatistike (Ú. v. EÚ L 330, 10. 12. 2013)
83. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení

84. Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.
85. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1196/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ
L 319, 6. 11. 2014)
86. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
87. Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/359 zo 4. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie (Ú. v. EÚ L 62, 6. 3. 2015)
88. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní v znení vyhlášky č. 286/2019 Z. z.
89. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/792 z 11. mája 2016 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95
90. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1851 zo 14. júna 2016, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2019, 2020 a 2021 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98
91. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1952 z 26. októbra 2016 o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES (Ú. v. EÚ L 311, 17. 11. 2016)
92. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/310 z 22. februára 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa materiálnej deprivácie, blahobytu a ťažkostí s bývaním na rok 2018 (Ú. v. EÚ L 45, 23. 2. 2017)
93. Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1515 z 31. augusta 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2018 (Ú. v. EÚ L 226, 1. 9. 2017)
94. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2018 z 19. februára 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú. v. EÚ L 48, 21. 2. 2018)
95. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (Ú. v. EÚ L 200, 7. 8. 2018)
96. Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1798 z 21. novembra 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2019 (Ú. v. EÚ L 296, 22. 11. 2018)
97. Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2018/1874 z 29. novembra 2018 o údajoch, ktoré treba predložiť za rok 2020 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011, pokiaľ ide o zoznam premenných a ich opis (Ú. v. EÚ L 306, 30. 11. 2018)
98. Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/414 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2020, ktoré sa týkajú nadmernej zadlženosti, spotreby a majetku, ako aj práce (Ú. v. EÚ L 73, 15. 3. 2019)
Príloha č. 5
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28. 3. 1996, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18) v znení nariadenia (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach, ktoré sa týkajú mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 7, 13.1. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – druhá časť (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
4.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1350/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa menia určité legislatívne akty v oblasti štatistiky poľnohospodárstva a rybolovu (Ú. v. EÚ L 351, 21. 12. 2013).