249/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

249
ZÁKON
zo 7. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a zákona č. 277/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa písmeno p) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
garážové stojisko určené ako priestor v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome na odstavenie motorového vozidla,“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
štartovací byt je nájomný byt bežného štandardu podľa písmena e), ktorého podlahová plocha neprevyšuje 50 m2 a pri ktorom doba nájmu oprávnenej fyzickej osobe podľa § 22 ods. 3 nepresiahne dobu šiestich po sebe nasledujúcich rokov pri dodržaní podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
dverných ústupkov a okenných ústupkov.“.
4.
V § 7 úvodnej vete sa slovo „môže“ nahrádza slovom „môžu“ a písmeno d) znie:
„d)
vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom,15) ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej podľa osobitného predpisu15a) a je zapísaný v zozname správcov podľa osobitného predpisu,15b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:
„15a) § 8a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15b) § 7 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 8 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
6.
V § 8 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zvýšiť o 10 %, ak sa obstaráva štartovací byt a neuplatňuje sa zvýšenie podľa písmena b).“.
7.
V § 8 ods. 16 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.
8.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Do oprávnených nákladov podľa odsekov 14 a 15 na účel podľa § 5 písm. a) a c) sa nezahŕňajú ani náklady na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku alebo na garážové stojisko, ak sú tieto náklady zahrnuté v oprávnených nákladoch na účel podľa § 4.“.
9.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „požadovanou dotáciou“ nahrádzajú slovami „dotáciou vypočítanou podľa § 8“.
10.
V § 10 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiadateľa uvedeného v § 7 písm. d), splnenie podmienok preukazuje správca podľa osobitného predpisu.15)“.
11.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 sa vypúšťajú.
12.
V § 10 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
13.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.24a)“.
14.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 možno poskytnúť, len ak na jej obstaranie nebola poskytnutá podpora podľa osobitného predpisu26a) okrem podpory, ktorou sa zabezpečuje splnenie podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. a).
(5)
Pre obstarávaný nájomný byt možno poskytnúť dotáciu len na jeden z druhov technickej vybavenosti uvedenej v § 2 ods. 1 písm. p) štvrtom bode a piatom bode.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 244/2017 Z. z.“.
15.
V § 14 ods. 2 písm. c) sa slová „podpora podľa osobitného predpisu.30)“ nahrádzajú slovami „podpora na odstránenie systémovej poruchy podľa osobitného predpisu.30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30) § 6 ods. 1 písm. c) druhý bod zákona č. 150/2013 Z. z.“.
16.
V § 15 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „písomnej“ a za slovo „ministerstvu“ sa vkladajú slová „v listinnej podobe“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
18.
V § 15 odsek 8 znie:
„(8)
V lehote do 31. marca príslušného roka zašle úrad ministerstvu žiadosti, ktoré na základe posúdenia úradu splnili podmienky pre poskytnutie dotácie.“.
19.
V § 15 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 15.
20.
V § 15 ods. 10 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
21.
V § 15 ods. 13 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.
22.
V § 15 ods. 15 sa slová „kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo“ nahrádzajú slovami „výberových kritérií stanovených ministerstvom podľa odseku 7“.
23.
V § 18 ods. 1 sa slová „(ďalej len „vlastník“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „vlastník nájomného bytu“)“.
24.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Vlastník nájomného bytu je povinný tvoriť z dohodnutého nájomného osobitný rezervný fond ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. Z osobitného rezervného fondu uhrádza preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv tvoreného podľa osobitného predpisu35a) vo výške podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome. Ak vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome rozhodnú o vyššej výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, ako je výška tvorby osobitného rezervného fondu podľa prvej vety, je vlastník nájomného bytu povinný tvoriť osobitný rezervný fond vo výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak byty a nebytové priestory v bytovej budove nie sú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného predpisu,35b) vlastník bytovej budovy s nájomnými bytmi tvorí na účely tohto zákona z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodžií, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Pri prvom prevode vlastníctva takéhoto nájomného bytu na inú osobu je doterajší vlastník bytovej budovy s nájomnými bytmi povinný zostatok prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy poukázať do fondu prevádzky, údržby a opráv vytvoreného podľa osobitného predpisu.35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:
„35b) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.“.
26.
Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Fond prevádzky, údržby a opráv tvorený podľa tohto zákona do 31. decembra 2017 sa považuje za osobitný rezervný fond podľa § 18 ods. 2, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ak byty a nebytové priestory v bytovej budove nie sú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného predpisu,35b) fond prevádzky, údržby a opráv tvorený podľa tohto zákona do 31. decembra 2017 sa považuje za fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy podľa § 18 ods. 3.“.
27.
Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý znie:
㤠25c
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania (oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 459/2013 Z. z.) v znení opatrenia z 15. decembra 2014 č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M (oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 381/2014 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2015 č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M (oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 54/2016 Z. z.) a opatrenia z 15. decembra 2016 č. 27706/2016/B820-SBPMR/79633-M (oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 383/2016 Z. z.).“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.