244/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

244
ZÁKON
zo 7. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 a 2 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.
2.
V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f), na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 15 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo dostavba“.
4.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
obstaranie technickej vybavenosti8a) podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora podľa písmena b) alebo dotácia na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu5)
1.
výstavbou technickej vybavenosti,
2.
kúpou technickej vybavenosti,
g)
kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora podľa písmena b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 6 ods. 5 písm. b) sa za slovo „vody“ vkladá čiarka a slovo „vzduchotechniky“.
6.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Na účely tohto zákona zariadením sociálnych služieb sa rozumie zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie podľa osobitného predpisu.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 6 ods. 7 druhej vete sa za slovo „jedáleň,“ vkladajú slová „miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb,“.
8.
V § 7 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a je zapísaný v zozname správcov podľa osobitného predpisu13aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
„13aa) § 7 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 7 ods. 4 sa slová „c), f) a g)“ nahrádzajú slovami „c) a f) a podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g)“.
10.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g).
(9)
Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g).“.
11.
V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „100 %“.
12.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa suma „65 000 eur“ nahrádza sumou „90 000 eur“.
13.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
najviac 12 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, ak ide o obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f),
h)
najviac 12 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g).“.
14.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 12.
15.
V § 8 odseky 4 až 7 znejú:
„(4)
Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a tretieho bodu, výstavby zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu je cena zhotovenia stavby. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15b) Cena pozemku a nebytového priestoru sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku alebo na garážové stojisko, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacej cene obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(5)
Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Cena pozemku a nebytového priestoru sa do obstarávacej ceny obstarania bytu a obstarania nájomného bytu nezapočíta.
(6)
Obstarávacou cenou obnovy bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) a obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) je cena zhotovenia stavby. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, cenu odborného posudku preukazujúceho existenciu systémovej poruchy a projektového energetického hodnotenia bytovej budovy. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety sa nezapočíta cena obnovy nebytového priestoru okrem garáží a garážových stojísk v bytovej budove.
(7)
Obstarávacou cenou obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu a kúpy pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Cena pozemku sa do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti nezapočíta. Do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku alebo na garážové stojisko, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacej cene obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:
„15b) § 8 zákona č. 443/2010 Z. z.“.
16.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 8, 11 a 12.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.
17.
V § 8 ods. 8 sa slová „5 až 9“ nahrádzajú slovami „4 až 7“.
18.
V § 8 ods. 8 sa nad slová „pridanej hodnoty“ umiestňuje odkaz 15c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:
„15c) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 8 ods. 9 sa za slovo „vody“ vkladá čiarka a slovo „vzduchotechniky“.
20.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu,
b)
nie je v likvidácii, v konkurze, v reštrukturalizácii alebo proti ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d)
má vysporiadané daňové nedoplatky,
e)
má vysporiadané iné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f)
plní záväzky voči iným veriteľom a
g)
spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.“.
21.
V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až f) preukazuje správca podľa § 7 ods. 1 písm. e).“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
22.
V § 9 ods. 7 sa slová „tretieho bodu a písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „tretieho bodu písm. c) až e) a písm. f) prvého bodu“ a slová „odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5“.
23.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa nad slová „bytovom dome“ umiestňuje odkaz 16a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 443/2010 Z. z.“.
24.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa nad slovami „osobitného predpisu“ odkaz 15a nahrádza odkazom 16b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
„16b) § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočíta podlahová plocha podkrovného priestoru prístupného z bytu, ak jeho podchodná výška vymedzená konštrukciou krovu nepresahuje 1 800 mm. Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) sa nezapočíta ani podlahová plocha
a)
balkóna, lodžie a terasy a
b)
garáže do 25 m2.“.
26.
V § 10 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
samelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelú fyzickú osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov.“.
27.
V § 10 ods. 10 písm. c) treťom bode na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odseky 11 a 12 neustanovujú inak.“.
28.
V § 10 ods. 11 písm. b) sa slová „8 %“ nahrádzajú slovami „10 %“.
29.
V § 10 ods. 12 sa slová „podľa § 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „100 % obstarávacej ceny“.
30.
V § 10 odsek 20 znie:
„(20)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške 100 % obstarávacej ceny možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ak
a)
žiadateľ preukáže, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 mal uzavreté nájomné zmluvy na 85 % nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa, a
b)
stavba sa nachádza v obci,
1.
ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti,
2.
v katastri ktorej sa realizuje výstavba priemyselných parkov alebo
3.
na území ktorej sa realizuje významná investícia podľa osobitného prepisu.24b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b) Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 10 sa za odsek 20 vkladá nový odsek 21, ktorý znie:
„(21)
Na účely tohto zákona okresom s nízkou mierou nezamestnanosti je okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykazuje, bola v priemere za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti nižšia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike za kalendárny rok predchádzajúci podaniu žiadosti.“.
Doterajší odsek 21 sa označuje ako odsek 22.
32.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. c) možno poskytnúť len vtedy, ak sa realizáciou stavebných úprav
a)
zabezpečí prístup do všetkých bytov osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a
b)
dodržia podmienky ustanovené osobitným predpisom,26) ak je to technicky uskutočniteľné.“.
33.
V § 11 ods. 5 druhá veta znie: „Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) až d) možno poskytnúť len jedenkrát počas životnosti bytového domu, jeho ucelenej sekcie alebo vstupu.“.
34.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa slovo „zateplením“ nahrádza slovami „realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany bytovej budovy“.
35.
V § 13 ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú slová „obstaranie alebo“.
36.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť žiadateľovi len vtedy, ak sa žiadateľ v zmluve zaviaže, že v zariadení sociálnych služieb bude poskytovať alebo zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb podľa osobitného predpisu9) počas lehoty splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej po dobu 30 rokov.“.
37.
Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠14a
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie technickej vybavenosti
(1)
Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť, ak bolo rozhodnuté o poskytnutí podpory na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť, ak súvisí s obstarávaním nájomných bytov; túto podporu možno poskytnúť len jedenkrát.
(3)
K obstarávanému nájomnému bytu možno poskytnúť podporu len na jeden z druhov technickej vybavenosti podľa osobitného predpisu.33a)
(4)
Ak obstaranie nájomného bytu podmieňuje aj obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, súčasne so žiadosťou na obstaranie nájomného bytu alebo najneskôr do 24 kalendárnych mesiacov od rozhodnutia o priznaní podpory na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo o poskytnutí dotácie podľa osobitného predpisu5) je žiadateľ povinný predložiť aj žiadosť na obstaranie technickej vybavenosti, v ktorej uvedie, či na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti požaduje poskytnutie dotácie podľa osobitného predpisu.5)
(5)
Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva. Súčasťou kúpnej zmluvy musí byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie obstarávanej technickej vybavenosti.
(6)
Splnenie povinnosti podľa odseku 4 sa nevyžaduje, ak žiadateľ vyhlási, že obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti zabezpečí bez podpory podľa tohto zákona.
§ 14b
Podmienky poskytnutia podpory na kúpu pozemku
(1)
Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť, ak bolo rozhodnuté o poskytnutí podpory na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(2)
Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť, ak súvisí s obstarávaním nájomných bytov. Podporu na kúpu pozemku k jednej stavbe podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť len jedenkrát.
(3)
Ak obstaranie nájomného bytu podmieňuje aj kúpa pozemku, súčasne so žiadosťou na obstaranie nájomného bytu je žiadateľ povinný predložiť aj žiadosť na kúpu pozemku.
(4)
Splnenie povinnosti podľa odseku 3 sa nevyžaduje, ak žiadateľ vyhlási, že kúpu pozemku zabezpečí bez podpory podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a) § 2 ods. 1 písm. p) štvrtý bod a piaty bod zákona č. 443/2010 Z. z.“.
38.
V § 15 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom“.
39.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d), e), f) a g)“.
40.
V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. b) a f)“.
41.
V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „30. júna“ a slová „ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. b), f) a g)“.
42.
V § 15 ods. 2 písm. d) sa slová „31. októbra“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.
43.
V § 15 odsek 20 znie:
„(20)
O poskytnutí podpory pri žiadosti predkladanej súčasne so žiadosťou o dotáciu na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu5) spĺňajúcej podmienky ustanovené týmto zákonom rozhodne fond až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu.5) Oznámenie doručí fondu ministerstvo bezodkladne.“.
44.
V § 16 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).
45.
V § 17 ods. 2 sa slová „7 až 14“ nahrádzajú slovami „7 až 15“.
46.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
dodržiavania zmluvných podmienok.“.
47.
V § 17 ods. 3 úvodná veta znie: „Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a podkladov k čerpaniu podpory poskytnutej z fondu pred ich zaslaním fondu vykonáva“.
48.
V § 18 ods. 3 sa slová „§ 9 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 7“.
49.
V § 18 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
50.
V § 18 odsek 7 znie:
„(7)
Fond je povinný umožniť predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru na základe písomnej žiadosti žiadateľa; táto povinnosť sa neuplatní voči žiadateľovi, ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b). Za predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru nemôže fond požadovať poplatok.“.
51.
V § 23 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
52.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Žiadateľovi, fyzickej osobe, ktorému fond poskytol úver na výstavbu bytu alebo kúpu bytu podľa predpisov účinných do 1. januára 2014, možno počas platnosti zmluvy odpustiť časť poskytnutého úveru podľa § 10 ods. 7, ak
a)
spĺňa podmienky podľa § 10 ods. 7 písm. a) a c) a
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti poskytnutého úveru na obstaranie bytu najneskôr do 31. decembra 2018.
(2)
Časť poskytnutého úveru podľa § 10 ods. 7 možno odpustiť len jedenkrát na každé dieťa žiadateľa, ktoré spĺňa podmienku podľa § 10 ods. 7 písm. a).“.
Čl. II
Zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania sa mení takto:
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k zákonu č. 17/2006 Z. z.
OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCA PRI VÝKONE PRÁCE
VO VEREJNOM ZÁUJME NA ZABEZPEČENIE PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU BÝVANIA
Odborná príprava zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je zameraná na doplnenie požadovaných odborných vedomostí a schopností.
1.
Vedomosti
1.1.
Všeobecné
1.1.1.
Ústava Slovenskej republiky.
1.1.2.
Organizácia ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy.
1.1.3.
Právna úprava slobodného prístupu k informáciám.
1.1.4.
Právna úprava týkajúca sa sťažností na orgán verejnej správy.
1.1.5.
Právna úprava kontroly v štátnej správe.
1.2.
Špecifické
1.2.1.
Koncepcia štátnej bytovej politiky.
1.2.2.
Ekonomické nástroje na podporu rozvoja bývania.
1.2.3.
Poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
1.2.4.
Poskytovanie dotácií na rozvoj bývania.
1.3.
Súvisiace
1.3.1.
Právna úprava vlastníctva bytov a nebytových priestorov.
1.3.2.
Právna úprava výstavby a povoľovania stavieb a súvisiace technické požiadavky.
1.3.3.
Právna úprava ochrany osobných údajov.
1.3.4.
Vybrané časti zákonov o
a)
katastri nehnuteľností,
b)
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,
c)
energetickej hospodárnosti budov,
d)
správcoch bytových domov,
e)
životnom minime,
f)
dani z príjmov,
g)
dani z pridanej hodnoty,
h)
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
1.3.5.
Vybrané časti občianskoprávnych predpisov.
1.3.6.
Vybrané časti obchodnoprávnych predpisov.
2.
Schopnosti
2.1.
Praktické aplikačné úradné postupy.
2.2.
Komunikácia s verejnosťou.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.