237/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.01.2018 do 02.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

237
ZÁKON
zo 6. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „(ďalej len „centrálny depozitár“),“ vkladajú slová „poskytovanie služieb vykazovania údajov,“.
2.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno r) vkladajú nové písmená s) a t), ktoré znejú:
„s)
vkladové potvrdenky,
t)
certifikáty podľa osobitného predpisu,13a)“.
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno u).
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Čl. 2 ods. 1 bod 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.“.
3.
V § 2 ods. 2 písm. u) sa slovo „zákon“ nahrádza slovom „predpis“.
4.
V § 4a ods. 3 písm. a) sa slová „identifikátor právneho subjektu (LEI)“ nahrádzajú slovami „kód LEI“.
5.
Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4b
Vkladové potvrdenky
Vkladovými potvrdenkami sú cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu, predstavujú vlastníctvo iných cenných papierov zahraničného emitenta a ktoré môžu byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom sa s nimi môže obchodovať nezávisle od týchto cenných papierov zahraničného emitenta.“.
6.
V § 5 ods. 1 písmená c) až g) znejú:
„c)
cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
d)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f)
opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme16a) alebo na organizovanom obchodnom systéme,16a) okrem veľkoobchodných energetických produktov,16af) s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením,
g)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16af znejú:
„16a) § 51 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16af) Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).“.
7.
V § 5 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
8.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
organizovanie organizovaného obchodného systému.“.
10.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
11.
V § 6 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. e)“.
12.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta a zahŕňa uzavretie zmlúv na predaj finančných nástrojov vydaných obchodníkom s cennými papiermi alebo bankou v čase ich vydania. Investičná služba prijatie a postúpenie pokynu týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov zahŕňa aj sprostredkovanie vykonania obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi.“.
13.
V § 6 ods. 6 sa nad slovo „odporúčania“ umiestňuje odkaz 17b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b) Čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
14.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 9.
15.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 až 30, ktoré znejú:
(12)
Systematickým internalizátorom je obchodník s cennými papiermi, ktorý organizovane, často, systematicky a významne obchoduje na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov mimo regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému bez toho, aby organizoval mnohostranný systém; to platí, len ak sa prekročia vopred určené limity, a to limit pre početnosť a systematickosť a limit pre významnosť, alebo ak si obchodník s cennými papiermi zvolí režim systematického internalizátora. Početnosť a systematickosť sa meria na základe počtu mimoburzových obchodov s finančným nástrojom, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov. Významnosť sa určuje buď na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov obchodníka s cennými papiermi s konkrétnym finančným nástrojom, alebo na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov s konkrétnym finančným nástrojom v Európskej únii.
(13)
Algoritmickým obchodovaním je obchodovanie s finančnými nástrojmi, pri ktorom počítačový algoritmus automaticky s obmedzeným ľudským zásahom alebo aj bez neho, určuje individuálne parametre pokynov, vrátane zadania pokynu, jeho načasovania, ceny alebo jeho objemu alebo spôsob nakladania s pokynom po jeho podaní; algoritmickým obchodovaním nie je systém, ktorý sa používa len na účel smerovania pokynov na jedno obchodné miesto alebo na viaceré obchodné miesta, na spracovanie pokynov bez akéhokoľvek určovania obchodných parametrov, na potvrdenie pokynov alebo na poobchodné spracovanie vykonaných transakcií.
(14)
Metódou vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania je akákoľvek metóda algoritmického obchodovania, ktorú charakterizuje
a)
infraštruktúra zameraná na minimalizáciu sieťového a iného oneskorovania vrátane aspoň jedného z týchto nástrojov algoritmického vstupu pokynov:
1.
služby spoločného umiestnenia,
2.
blízkosť umiestnenia alebo
3.
vysokorýchlostný priamy elektronický prístup,
b)
systém určovania iniciácie, generovania, smerovania alebo vykonania pokynov bez ľudského zásahu pri jednotlivých obchodoch alebo pokynoch a
c)
vysoký počet správ v rámci príslušného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo zrušenia.
(15)
Štruktúrovaným vkladom je vklad podľa osobitného predpisu,18b) ktorý je úplne splatný k dátumu splatnosti za podmienok, za ktorých sa akýkoľvek úrok alebo prémia zaplatí alebo je podmienená vzorcom, ktorý zahŕňa faktory ako
a)
index alebo kombináciu indexov okrem vkladov s premenlivou sadzbou, ktorých výnos je priamo viazaný na index úrokovej miery, ako je Euribor alebo Libor,
b)
finančný nástroj alebo kombinácie finančných nástrojov,
c)
komoditu alebo kombináciu komodít alebo akékoľvek iné nezastupiteľné aktíva alebo
d)
výmenný kurz zahraničnej meny alebo kombináciu výmenných kurzov zahraničných mien.
(16)
Fondom obchodovaným na burze je fond, z ktorého najmenej jedným podielom alebo jednou emisiou cenného papiera sa počas dňa obchoduje najmenej na jednom obchodnom mieste a najmenej jedným tvorcom trhu, ktorý prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa cena jeho cenných papierov na obchodnom mieste výrazne neodchýlila od jeho čistej hodnoty aktív a podľa okolností od jeho indikatívnej čistej hodnoty aktív.
(17)
Poskytovateľom schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) je osoba, ktorá má povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zverejňovaním správ o obchodoch v mene obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.18c)
(18)
Poskytovateľom konsolidovaného informačného systému (CTP) je osoba, ktorá má povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zberom správ o obchodoch s finančnými nástrojmi podľa osobitného predpisu18d) z regulovaných trhov, z mnohostranných obchodných systémov, z organizovaných obchodných systémov a od poskytovateľov schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), a s ich konsolidáciou do nepretržitého elektronického toku aktuálnych údajov poskytujúceho informácie o cenách a objemoch finančných nástrojov.
(19)
Poskytovateľom schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) je osoba, ktorá má povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti s oznamovaním podrobných informácií o obchodoch Národnej banke Slovenska alebo príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“)“ alebo Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) v mene obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
(20)
Osobou z nečlenského štátu je osoba, ktorá by bola úverovou inštitúciou poskytujúcou investičné služby alebo vykonávajúcou investičnú činnosť alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ak by mala ústredie alebo registrované sídlo v Európskej únii.
(21)
Štátnym emitentom je niektorý z týchto emitentov vydávajúcich dlhové nástroje:
a)
Európska únia,
b)
členský štát vrátane jeho orgánu štátnej správy, agentúry alebo účelovo zriadeného subjektu členského štátu,
c)
člen federácie, ak ide o federatívny členský štát,
d)
účelovo zriadený subjekt pre niekoľko členských štátov,
e)
medzinárodná finančná inštitúcia zriadená najmenej dvoma členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy alebo
f)
Európska investičná banka.
(22)
Štátnym dlhovým nástrojom je dlhový nástroj vydaný štátnym emitentom.
(23)
Poskytovateľom služieb vykazovania údajov je poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) alebo poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ (ARM).
(24)
Štruktúrovanými finančnými produktmi sú štruktúrované finančné produkty podľa osobitného predpisu.18e)
(25)
Derivátmi sú deriváty podľa osobitného predpisu.18f)
(26)
Komoditnými derivátmi sú komoditné deriváty podľa osobitného predpisu.18g)
(27)
Veľkoobchodnými energetickými produktmi sú veľkoobchodné energetické produkty podľa osobitného predpisu.16af)
(28)
Derivátmi poľnohospodárskych komodít sú derivátové zmluvy týkajúce sa produktov podľa osobitného predpisu.18h)
(29)
Energetickými derivátovými zmluvami sú opcie, futurity, swapy a všetky ostatné derivátové zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. f) súvisiace s uhlím alebo ropou, ktoré sa obchodujú v organizovanom obchodnom systéme a musia byť vyrovnané doručením.
(30)
Kódom LEI je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu právneho subjektu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18b až 18h znejú:
„18b) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18c) Čl. 20 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18d) Čl. 6, 7, 10,12, 13, 20 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18e) Čl. 2 ods. 1 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18f) Čl. 2 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18g) Čl. 2 ods. 1 bod 30 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18h) Čl. 1 a príloha I časti I až XX a XXIV oddiel 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L EÚ 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
16.
V § 8 písmeno d) znie:
„d)
trvanlivým médiom akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje klientovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie na čas zodpovedajúci účelu týchto informácií a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,“.
17.
§ 8 sa dopĺňa písmenami v) až y), ktoré znejú:
„v)
riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,
w)
vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie u obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,
x)
priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako
1.
priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo
2.
sponzorovaný prístup, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov,
y)
krížovým predajom ponuka investičnej služby spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo balíka.“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24d sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
19.
V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovom „depozitárom“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a na konci sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
20.
V § 10 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
21.
V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pri akciách investičných fondov s premenlivým základným imaním okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná evidencia zaknihovaných akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom investičného fondu s premenlivým základným imaním podľa osobitného predpisu;26a) na základe žiadosti emitenta môže túto evidenciu viesť aj centrálny depozitár a na jej vedenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.“.
22.
V § 43 ods. 3 prvej vete sa za slovom „povinný“ vypúšťa slovo „aj“.
23.
V § 51 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „záložné právo pôsobí voči nadobúdateľovi založeného cenného papiera aj vtedy, ak záložca na nadobúdateľa previedol založené cenné papiere v obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania alebo inej činnosti.45a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a) Napríklad § 56 ods. 1 prvá veta a tretia veta Obchodného zákonníka, § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015) v platnom znení.“.
24.
V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a), centrálny depozitár vykoná registráciu zániku zákonného záložného práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.“.
25.
V § 53a ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
orgány verejnej moci členského štátu,“.
26.
V § 54 odsek 1 znie:
„(1)
Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie investičných služieb klientom alebo výkon investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.“.
27.
V § 54 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
na činnosť účastníkov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu,49) centrálnych bánk iných štátov, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu,49a) verejných orgánov iných štátov poverených správou štátneho dlhu alebo podieľajúcich sa na správe štátneho dlhu a na činnosť medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré zriadili dva členské štáty alebo viaceré členské štáty a ktorých účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech jej členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo im hrozia vážne finančné problémy,“.
28.
V § 54 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
pre osoby, ktoré neposkytujú žiadne investičné služby ani nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet s inými finančnými nástrojmi ako sú komoditné deriváty alebo emisné kvóty a ich deriváty; to neplatí pre osoby, ktoré
1.
sú tvorcami trhu,
2.
sú členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu alebo sú členmi alebo účastníkmi mnohostranného obchodného systému alebo majú priamy elektronický prístup na obchodné miesto, okrem nefinančných subjektov, ktoré vykonávajú transakcie na obchodnom mieste, ktoré je možné objektívne považovať za znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou alebo s podnikovým financovaním týchto nefinančných subjektov alebo ich skupín,
3.
používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania alebo
4.
obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov.“.
29.
V § 54 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
pre osoby, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi na vlastný účet, okrem osôb obchodujúcich na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov alebo ktoré poskytujú investičné služby v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót alebo derivátov podľa
§ 5 ods. 1 písm. j) klientom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti ako vedľajšiu činnosť, ak nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania a ak v rámci skupiny ide o vedľajšiu činnosť vo vzťahu k tomuto hlavnému predmetu činnosti a ak tento hlavný predmet činnosti nie je poskytovaním investičných služieb podľa tohto zákona alebo bankových služieb podľa osobitného zákona;15) tieto osoby každoročne oznamujú Národnej banke Slovenska, že nepotrebujú povolenie podľa odseku 2, a na žiadosť Národnej banky Slovenska jej oznamujú dôvod, na základe ktorého považujú svoju činnosť za vedľajšiu činnosť k ich hlavnej činnosti,“.
30.
V § 54 ods. 3 písmená i) a j) znejú:
„i)
pre prevádzkovateľov, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,17a) ktorí pri obchodovaní s emisnými kvótami nevykonávajú pokyny klientov a neposkytujú žiadne investičné služby alebo nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet, ak nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania,
j)
pre prevádzkovateľov prenosovej sústavy alebo prepravnej siete podľa osobitných predpisov,49b) iných predpisov alebo usmernení v oblasti sieťových odvetví prijatých na základe týchto predpisov, pre akúkoľvek osobu konajúcu v ich mene ako poskytovateľ služieb na účely vykonávania ich úloh podľa uvedených predpisov alebo usmernení a pre akéhokoľvek prevádzkovateľa alebo správcu mechanizmu na vyrovnávanie energetických odchýlok, potrubnej siete alebo systému na udržiavanie rovnováhy dodávok a použitia energie pri vykonávaní takýchto úloh, len ak pri vykonávaní uvedených činností vykonávajú aj investičné činnosti alebo poskytujú investičné služby súvisiace s komoditnými derivátmi s cieľom vykonávať uvedené činnosti; to neplatí pre organizovanie sekundárneho trhu vrátane systému pre sekundárne obchodovanie s finančnými prenosovými právami,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:
„49b) Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) v platnom znení.“.
31.
V § 54 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
pre centrálnych depozitárov vykonávajúcich činnosť v rozsahu podľa osobitného predpisu.90)“.
32.
V § 54 ods. 7 prvej vete sa za slovo „odporúčaní“ vkladá čiarka a slová „poskytovania služieb vykazovania údajov“.
33.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:
㤠54a
Obchodník s cennými papiermi, ktorý má povolenie na organizovanie mnohostranného obchodného systému, môže požiadať Národnú banku Slovenska o registráciu tohto mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu podľa osobitného zákona.50c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50c znie:
„50c) § 56 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34.
V § 55 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „splnenie“ vkladajú slová „podmienok, ktoré sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona, a to“.
35.
V § 55 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak kvalifikované účasti neexistujú, prehľad o dvadsiatich najväčších akcionároch,“.
36.
V § 55 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu, osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu,“.
37.
V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
vecné, personálne, technické a organizačné predpoklady vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb obchodníka s cennými papiermi.“.
38.
V § 55 odsek 3 znie:
„(3)
Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 ustanovujú osobitné predpisy.50d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50d znie:
„50d) Napríklad delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571 z 2. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/589 z 19. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú organizačné požiadavky investičných spoločností zapojených do algoritmického obchodovania (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
39.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51) § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z.“.
40.
V § 55 sa vypúšťajú odseky 4 a 12.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 4 až 11.
41.
V § 55 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a jej príloh a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb“ a za slovo „podania“ sa vkladá slovo „úplnej“.
42.
V § 55 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „neposkytne ďalšie informácie podľa odseku 9, alebo ak údaje a predložené doklady nie sú úplné, správne, pravdivé, pravé alebo aktuálne.“.
43.
V § 55 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a v ods. 8 sa slová „odsekov 2 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 6“.
44.
V § 55 odsek 9 znie:
„(9)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanovujú osobitné predpisy.50d) Národná banka Slovenska môže od žiadateľa na posúdenie žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 požadovať písomne aj ďalšie informácie potrebné na preukázanie splnenia podmienok podľa odseku 2.“.
45.
§ 55 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:
„(12)
Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a používať primerané metódy monitorovania splnenia podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8, a prijať vhodné opatrenia, ktoré jej umožnia získať informácie potrebné na posúdenie, či obchodníci s cennými papiermi dodržiavajú svoje povinnosti.
(13)
Národná banka Slovenska udelí obchodníkovi s cennými papiermi povolenie organizovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém po splnení podmienok uvedených v odseku 6.
(14)
V povolení podľa odseku 13 môže Národná banka Slovenska povoliť členom riadiaceho orgánu zastávať jednu ďalšiu nevýkonnú riadiacu funkciu nad rámec ustanovený podľa § 71 ods. 7. Národná banka Slovenska pravidelne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o takýchto povoleniach.“.
46.
V § 56 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a splnenie požiadaviek podľa § 71“.
47.
V § 56 odsek 2 písmeno i) znie:
„i)
poskytovanie služieb, pre ktoré zahraničný obchodník s cennými papiermi žiada povolenie, podlieha povoleniu a dohľadu v nečlenskom štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, pričom Národná banka Slovenska náležite zohľadní všetky odporúčania Finančnej akčnej skupiny proti praniu špinavých peňazí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,“.
48.
V § 56 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až m), ktoré znejú:
„j)
nečlenský štát, v ktorom je usadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, uzavrel so Slovenskou republikou medzinárodnú zmluvu alebo tento nečlenský štát a Slovenská republika sú zmluvnými stranami mnohostrannej medzinárodnej zmluvy; tieto medzinárodné zmluvy zaručujú účinnú výmenu informácií v daňovej oblasti a sú v súlade s pravidlami podľa článku 26 Modelovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaňovaní príjmov a majetku,
k)
Národná banka Slovenska má s príslušnými orgánmi dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je usadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, uzavreté dohody o spolupráci, ktoré obsahujú ustanovenia regulujúce výmenu informácií na účel zachovania integrity trhu a ochrany investorov,
l)
zahraničný obchodník s cennými papiermi prispieva do Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80 alebo do iného obdobného systému náhrad pre investorov zriadeného v inom členskom štáte v súlade s právnym aktom Európskej únie upravujúcim systém náhrad pre investorov,
m)
pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi preukáže schopnosť dodržiavať povinnosti podľa § 71, § 71g až 71k, § 71l, § 71m, § 71n, § 71p, § 73, § 73b až 73d, § 73f až 73i, § 73m, § 73o, §73p, § 73u, § 75 a osobitných predpisov.53a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a) § 52 ods. 5 až 8 a § 55 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 3 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“.
49.
V § 56 odsek 3 znie:
„(3)
V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo a právnu formu zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie jeho pobočky na území Slovenskej republiky,
b)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky s uvedením členov riadiaceho orgánu a významných akcionárov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a obchodnej stratégie, v ktorej sa uvedú investičné služby a investičné činnosti, ako aj vedľajšie služby, ktoré sa majú vykonávať alebo poskytovať, a organizačnú štruktúru pobočky vrátane opisu akýchkoľvek dôležitých prevádzkových činností zabezpečovaných tretími osobami,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu, údaje o ich odbornej spôsobilosti a miesto ich pobytu,
d)
informácie o počiatočnom kapitále, s ktorým môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi voľne nakladať,
e)
názov príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v jeho domovskom štáte; ak dohľad vykonáva viac ako jeden orgán, podrobné informácie o rozdelení ich právomocí.“.
50.
V § 56 ods. 4 písm. h) sa vypúšťa odkaz 52a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a sa vypúšťa.
51.
V § 56 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
návrh pravidiel organizovaného obchodného systému, ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi bude organizovať.“.
52.
V § 56 odsek 6 znie:
„(6)
O žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska rozhodne do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.“.
53.
V § 56 odsek 10 znie:
„(10)
Národná banka Slovenska môže spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.“.
54.
§ 56 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov alebo o jeho zmenu.
(13)
Na poskytnutie investičnej služby alebo vykonávanie investičnej činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi vrátane vzťahov osobitne súvisiacich s poskytnutím tejto služby alebo činnosti nie je potrebné povolenie podľa odseku 1, ak klient alebo profesionálny klient usadený alebo nachádzajúci sa v členskom štáte iniciuje výlučne z vlastného podnetu poskytnutie investičnej služby alebo činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi. Iniciatíva tohto klienta neoprávňuje zahraničného obchodníka s cennými papiermi uvádzať na trh nové kategórie investičných produktov alebo investičných služieb pre príslušného klienta inak, ako prostredníctvom pobočky, ak sa pobočka vyžaduje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.“.
55.
V § 59 ods. 3 prvej vete sa slová „z hlavných investičných služieb“ nahrádzajú slovami „investičnú službu“.
56.
V § 61a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia, aby zabránil všetkým negatívnym vplyvom, ktoré by mohli mať činnosti viazaného investičného agenta, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto zákona, na činnosti vykonávané viazaným investičným agentom v mene obchodníka s cennými papiermi.“.
57.
§ 61a sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:
„(7)
Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi využíva viazaného investičného agenta so sídlom alebo s miestom usadenia v Slovenskej republike, takýto viazaný investičný agent sa považuje za pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak je pobočka zriadená, a podlieha ustanoveniam tohto zákona vzťahujúcim sa na pobočky, aj ak pobočka nie je zriadená; miestom usadenia na účely tohto zákona je štát, v ktorom bolo viazanému investičnému agentovi udelené príslušné povolenie, alebo štát, v ktorom má sídlo, ak mu nebolo udelené príslušné povolenie.
(8)
Ak zahraničná banka, ktorá má oprávnenie na poskytovanie investičných služieb, má v úmysle využívať viazaného investičného agenta usadeného v Slovenskej republike s cieľom poskytovať investičné služby alebo vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v súlade s týmto zákonom, oznámi to príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu a poskytne mu informácie uvedené v § 62 ods. 1.
(9)
Ak Národná banka Slovenska nespochybní primeranosť organizačnej štruktúry alebo finančnej situácie zahraničnej banky, do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií oznámi tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu určenému ako kontaktné miesto podľa § 135a ods. 1 a následne informuje príslušnú zahraničnú banku.
(10)
Ak Národná banka Slovenska odmietne oznámiť uvedené informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi príslušnej zahraničnej banke dôvody svojho odmietnutia do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií.
(11)
Po prijatí oznámenia od príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, alebo ak takéto oznámenie od hostiteľského členského štátu nebolo uskutočnené najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa odoslania oznámenia Národnou bankou Slovenska, viazaný investičný agent môže začať vykonávať činnosť. Na viazaného investičného agenta sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte.“.
58.
V § 62 odsek 1 znie:
„(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol založiť pobočku alebo má v úmysle využívať viazaných investičných agentov na území iného štátu, je povinný Národnej banke Slovenska písomne oznámiť
a)
štát, na území ktorého chce založiť pobočku, alebo štát, v ktorom nemá zriadenú pobočku a má v úmysle využiť viazaných investičných agentov, ktorí sú tam usadení,
b)
plán činnosti, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností vrátane vedľajších činností,
c)
organizačnú štruktúru pobočky, ak je zriadená, vrátane informácie, či bude využívať viazaných investičných agentov, ako aj údaje o totožnosti týchto viazaných investičných agentov,
d)
opis zamýšľaného využitia viazaných investičných agentov a organizačnú štruktúru vrátane hierarchického usporiadania, z ktorej vyplýva, ako sú viazaní investiční agenti zahrnutí do organizačnej štruktúry obchodníka s cennými papiermi, ak sa majú v štáte, v ktorom obchodník s cennými papiermi nemá zriadenú pobočku, využiť viazaní investiční agenti,
e)
adresu umiestnenia pobočky a adresu viazaného investičného agenta, ak ho má v úmysle zahraničný obchodník s cennými papiermi využívať,
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za riadenie pobočky alebo za činnosť viazaného investičného agenta.“.
59.
V § 63 ods. 2 a 3 sa za slovo „štátom“ vkladajú slová „obchodníka s cennými papiermi“.
60.
V § 66 ods. 4 prvej vete sa čiarka za slovami „73t“ nahrádza slovom „a“ a slová „§ 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b“ sa nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise54f)“ a v druhej vete sa nahrádzajú slovami „osobitného predpisu.54f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54f znie:
„54f) Čl. 14 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“.
61.
V § 67 ods. 2 prvej vete sa čiarka za slovami „73t“ nahrádza slovom „a“ a slová „§ 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b“ sa nahrádzajú slovami „osobitného predpisu54f)“.
62.
V § 70 ods. 2 prvá veta znie: „Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska musia byť primerane splnené podmienky a predpoklady uvedené v § 55 ods. 2 a 3.“.
63.
V § 71 odseky 1 až 7 znejú:
„(1)
Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi musí mať najmenej dvoch členov. Predstavenstvo musí mať primerané kolektívne vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby rozumelo činnosti obchodníka s cennými papiermi vrátane hlavných rizík.
(2)
Členovia predstavenstva obchodníka s cennými papiermi zodpovedajú za vypracovanie, schválenie a dodržiavanie organizačnej štruktúry, zavedenie a dodržiavanie systému riadenia a za vykonávanie činností obchodníka s cennými papiermi podľa vnútorných predpisov obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Členovia predstavenstva obchodníka s cennými papiermi sú povinní poznať, riadiť a kontrolovať výkon povolených činností, zabezpečovať bezpečnosť a zdravie obchodníka s cennými papiermi a prijímať a pravidelne skúmať všeobecné zásady odmeňovania a riadiť a zabezpečovať účinný systém riadenia rizík. Bezpečnosťou a zdravím obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie také vykonávanie činností, ktoré neohrozuje udržiavanie vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k jeho požiadavkám na vlastné zdroje, likviditu, obmedzenie majetkovej angažovanosti a oprávnené záujmy klientov a ostatných veriteľov.
(4)
Členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sú povinní poznať a kontrolovať výkon povolených činností, výkon pôsobnosti predstavenstva obchodníka s cennými papiermi a uskutočňovanie ostatnej činnosti obchodníka s cennými papiermi.
(5)
Členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sú povinní kontrolovať dodržiavanie zásad odmeňovania, ktoré prijalo predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi a kontrolovať bezpečnosť a účinnosť systému riadenia rizík.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie dodržiavania povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a osobitného predpisu.56a).
(7)
Členovia štatutárneho orgánu a členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sú po celú dobu výkonu svojej funkcie povinní plniť svoje povinnosti riadne, čestne a nezávisle a venovať dostatok času jej výkonu. Pri počte riadiacich funkcií, ktoré môže naraz zastávať člen riadiaceho orgánu, sa zohľadňujú individuálne okolnosti a povaha, rozsah a zložitosť činností obchodníka s cennými papiermi. Člen štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, ktorý je významný z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činnosti, nesmie súčasne zastávať viac ako
a)
jednu výkonnú riadiacu funkciu s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,
b)
štyri nevýkonné riadiace funkcie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
„56a) Čl. 21 až 43 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.
64.
§ 71a vrátane nadpisu znie:
㤠71a
Algoritmické obchodovanie
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, je povinný mať zavedené
a)
účinné systémy a opatrenia na kontrolu rizík vhodné na činnosť, ktorú vykonáva, s cieľom zabezpečiť, aby jeho systémy obchodovania boli odolné a mali dostatočnú kapacitu, aby podliehali primeraným prahovým hodnotám obchodovania a limitom a bránili zasielaniu chybných pokynov alebo tomu, aby systém inak fungoval spôsobom, ktorý môže viesť alebo prispieť k narušeniu trhu,
b)
účinné systémy a opatrenia na kontrolu rizík s cieľom zabezpečiť, aby sa systémy obchodovania nemohli použiť na žiadny účel, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom110ja) alebo s pravidlami obchodného miesta, s ktorým je spojený,
c)
účinné opatrenia na zabezpečenie nepretržitosti svojej činnosti na zvládnutie zlyhania jeho systémov obchodovania a musí zabezpečiť, aby jeho systémy boli plne testované a riadne monitorované, aby spĺňali požiadavky ustanovené v tomto odseku.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, je povinný oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska a obchodnému miestu, v ktorom sa zapája do algoritmického obchodovania ako člen alebo účastník obchodného miesta.
(3)
Národná banka Slovenska môže od obchodníka s cennými papiermi požadovať, aby predkladal pravidelne alebo na požiadanie opis povahy svojich stratégií algoritmického obchodovania, podrobnosti o parametroch obchodovania alebo obmedzenia, ktorým systém podlieha, hlavné opatrenia na dodržiavanie súladu a kontrolu rizík, ktoré má zavedené na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v odseku 1, a podrobnosti o testovaní svojich obchodných systémov. Národná banka Slovenska si môže od obchodníka s cennými papiermi kedykoľvek vyžiadať ďalšie informácie o jeho algoritmickom obchodovaní a o systémoch používaných na toto obchodovanie.
(4)
Národná banka Slovenska na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad obchodným miestom, na ktorom sa obchodník s cennými papiermi ako člen alebo účastník tohto obchodného miesta zapája do algoritmického obchodovania, bezodkladne tomuto orgánu oznámi informácie uvedené v odseku 3, ktoré prijíma od obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, aby realizoval stratégiu tvorby trhu so zohľadnením likvidity, rozsahu a povahy konkrétneho trhu a charakteristík obchodovaného finančného nástroja
a)
vykonáva túto tvorbu trhu nepretržite počas určenej časti obchodných hodín obchodného miesta, okrem výnimočných okolností, výsledkom čoho je poskytovanie likvidity obchodnému miestu na pravidelnom a predvídateľnom základe,
b)
uzatvorí záväznú písomnú dohodu s obchodným miestom, ktorá uvádza aspoň záväzky obchodníka s cennými papiermi podľa písmena a) a
c)
má zavedené účinné systémy a kontroly, aby zabezpečil, že splní svoje záväzky podľa dohody uvedenej v písmene b) za všetkých okolností.
(6)
Na účely ustanovení tohto paragrafu, § 75 ods. 9 až 11 a osobitného predpisu56aba) obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického obchodovania, sa považuje za obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva stratégiu tvorby trhu, ak jeho stratégia ako člena alebo účastníka jedného obchodného miesta alebo viacerých obchodných miest pri obchodovaní na vlastný účet zahŕňa zadávanie záväzných, simultánnych, dvojsmerných kotácií porovnateľnej veľkosti a v konkurencieschopných cenách v súvislosti s jedným finančným nástrojom alebo s viacerými finančnými nástrojmi na jednom obchodnom mieste alebo na viacerých rôznych obchodných miestach, výsledkom čoho je poskytovanie likvidity celému trhu na pravidelnom a frekventovanom základe.
(7)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup k obchodnému miestu, je povinný mať zavedené účinné systémy a opatrenia na kontrolu, ktoré zabezpečujú primerané posúdenie a preskúmanie vhodnosti klientov využívajúcich uvedený prístup, aby títo nemohli prekročiť primerané vopred určené prahové hodnoty pre obchodovanie a čerpanie úveru, aby obchodovanie klientmi, ktorí využívajú uvedený prístup, bolo riadne monitorované a aby primerané opatrenia na kontrolu nad rizikom bránili obchodovaniu, ktoré môže vytvárať riziká pre samotného obchodníka s cennými papiermi alebo by mohlo viesť alebo prispieť k narušeniu trhu alebo by mohlo byť v rozpore s osobitným predpisom110ja) alebo s pravidlami obchodného miesta. Priamy elektronický prístup bez takýchto kontrol je zakázaný.
(8)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup, je povinný zabezpečiť, aby klienti využívajúci takýto prístup dodržiavali požiadavky tohto zákona, osobitných predpisov56abb) a pravidiel obchodného miesta. Obchodník s cennými papiermi monitoruje transakcie s cieľom identifikovať porušenie týchto pravidiel narúšajúce obchodné podmienky alebo správanie, ktoré môže znamenať zneužívanie trhu a ktoré oznámi Národnej banke Slovenska. Obchodník s cennými papiermi zabezpečí, aby existovala záväzná písomná dohoda medzi ním a klientom, týkajúca sa základných práv a povinností vyplývajúcich z poskytovania priameho elektronického prístupu, a aby si na základe tejto dohody obchodník s cennými papiermi ponechal zodpovednosť podľa tohto zákona a osobitných predpisov.56abb)
(9)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje priamy elektronický prístup k obchodnému miestu, túto skutočnosť oznámi Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad obchodným miestom, na ktorom tento obchodník s cennými papiermi poskytuje priamy elektronický prístup.
(10)
Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať, aby jej obchodník s cennými papiermi poskytoval pravidelne alebo na požiadanie opis systémov a opatrení na kontrolu uvedených v odseku 7, a dôkazy o tom, že boli uplatňované.
(11)
Národná banka Slovenska na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad obchodným miestom, ku ktorému obchodník s cennými papiermi poskytuje priamy elektronický prístup, bezodkladne oznámi informácie uvedené v odseku 10, ktoré dostáva od obchodníka s cennými papiermi.
(12)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť všeobecného zúčtovacieho člena pre iné osoby, je povinný mať zavedené účinné systémy a opatrenia na kontrolu na zabezpečenie toho, aby sa služby zúčtovania uplatňovali len pre osoby, ktoré sú vhodné a spĺňajú jednoznačne vymedzené kritériá, a aby boli týmto osobám uložené primerané požiadavky s cieľom zmenšiť riziká pre obchodníka s cennými papiermi a trh. Obchodník s cennými papiermi je povinný mať s príslušnou osobou uzavretú záväznú písomnú dohodu o základných právach a povinnostiach vyplývajúcich z poskytovania príslušnej služby.
(13)
Ak sa do algoritmického obchodovania ako členovia alebo účastníci regulovaných trhov a mnohostranných obchodných systémov zapájajú osoby uvedené v § 54 ods. 3 písm. g) a i), ako aj poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti a fondy a ich depozitári, dôchodkové správcovské spoločnosti a ich depozitári alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti a ich depozitári, postupujú pri algoritmickom obchodovaní primerane podľa tohto ustanovenia a
§ 75 ods. 11.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56aba a 56abb znejú:
„56aba) § 14 a 38a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56abb) Napríklad § 18 a 52 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
65.
§ 71b vrátane nadpisu znie:
㤠71b
Riadenie rizík
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je významný z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, je povinný vytvoriť výbor pre riadenie rizík zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí u príslušného obchodníka s cennými papiermi nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu. Členovia výboru pre riziká musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu obchodníka s cennými papiermi podstupovať riziká. Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa nepovažuje za významného podľa prvej vety, nie je povinný zriadiť výbor pre riadenie rizík, ak riadenie rizík vykonáva výborom pre audit podľa osobitného predpisu.56ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56ac znie:
„56ac) § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
66.
§ 71c, § 71e a 71f sa vypúšťajú.
67.
V § 71d ods. 1 sa vypúšťa prvá veta a slovo „ďalej“.
68.
V § 71d ods. 2 prvá veta znie: „Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní posudzovať, pravidelne skúmať a schvaľovať účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených s cieľom riadiť, monitorovať a zmierňovať riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je alebo môže byť vystavený, vrátane rizík, ktoré vyplývajú z makroekonomického prostredia, v ktorom obchodník s cennými papiermi pôsobí vo vzťahu k hospodárskemu cyklu.“.
69.
V § 71d odsek 3 znie:
„(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie toho, že obchodník s cennými papiermi vrátane svojich vedúcich zamestnancov, zamestnancov a viazaných investičných agentov, dodržiava ustanovenia tohto zákona vrátane pravidiel upravujúcich osobné obchody týchto osôb. Obchodník s cennými papiermi je povinný mať spoľahlivé administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, efektívne postupy na hodnotenie rizika a účinné kontrolné a ochranné opatrenia týkajúce sa systémov spracovania informácií.“.
70.
§ 71da sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak obchodníkovi s cennými papiermi bolo poskytnuté stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy, je povinný uplatniť aj zásady odmeňovania na
a)
pohyblivé zložky celkovej odmeny osoby podľa odseku 1, ktoré nepresiahnu 1 % z čistých príjmov, ak nie sú v súlade s obchodnou stratégiou obchodníka s cennými papiermi, jeho záujmami a s ukončením poskytnutej stabilizačnej pomoci,
b)
základe požiadania Národnej banky Slovenska tak, aby upravil ich štruktúru, a ak je to potrebné, aj určenie limitov na odmeňovanie členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, takým spôsobom, aby boli v súlade s vhodným riadením rizík,
c)
pohyblivé zložky celkovej odmeny členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, ktoré sa nepriznajú za hodnotené obdobie, ak sú neodôvodnené.“.
71.
V poznámke pod čiarou k odkazu 56b sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
72.
V § 71g sa vypúšťajú odseky 2 až 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 2.
73.
V § 71h ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom musia byť použiteľné ako kontrolné záznamy,“.
74.
§ 71h sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
Ak to nevyžadujú príslušné právne predpisy nečlenského štátu, v ktorom sú držané finančné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta, zakazuje sa zabezpečovanie záväzkov cennými papiermi, zriaďovanie záložného práva alebo uplatňovanie práva vzájomného započítania v súvislosti s finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami klienta, ktoré by tretej osobe umožnili disponovať s finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami klienta s cieľom vymáhať dlhy, ktoré sa netýkajú príslušného klienta alebo poskytovania služieb príslušnému klientovi. Ak je príslušný obchodník s cennými papiermi povinný uzavrieť dohody o zabezpečení záväzkov cennými papiermi, zriaďovať záložné práva alebo uplatňovať práva vzájomného započítania, je povinný sprístupniť informácie o týchto dohodách klientom, pričom im uvedie riziká s nimi súvisiace.
(7)
Ak obchodník s cennými papiermi zabezpečil záväzky cennými papiermi, zriadil záložné práva alebo uplatnil práva vzájomného započítania v súvislosti s finančnými nástrojmi alebo finančnými prostriedkami klienta, alebo ak tento obchodník s cennými papiermi bol informovaný, že boli zriadené, urobí o nich záznam v zmluvách s klientmi a v účtovníctve za účelom určenia vlastníckeho vzťahu k aktívam klienta, tak ako pri platobnej neschopnosti.
(8)
Informácie týkajúce sa finančných nástrojov a finančných prostriedkov klientov je obchodník s cennými papiermi povinný sprístupniť Národnej banke Slovenska, vymenovaným správcom konkurznej podstaty a rezolučnej rade. Informácie, ktoré sa majú sprístupniť, zahŕňajú
a)
príslušné interné účty a záznamy, na základe ktorých sa dajú jednoznačne identifikovať saldá finančných prostriedkov a finančných nástrojov držaných pre jednotlivých klientov,
b)
údaje o tom, či finančné prostriedky klienta drží obchodník s cennými papiermi podľa
§ 71j, ako aj podrobné údaje o účtoch, na ktorých sa finančné prostriedky klienta držia, a príslušné dohody so subjektmi uvedenými v § 71j,
c)
údaje o tom, či finančné nástroje drží obchodník s cennými papiermi podľa § 71i, ako aj podrobné údaje o účtoch, ktoré boli otvorené u tretích osôb, a príslušné dohody s týmito tretími osobami,
d)
podrobné údaje o tretích osobách, ktoré uskutočňujú akékoľvek súvisiace externe zabezpečované úlohy, a podrobné údaje o akýchkoľvek externe zabezpečovaných úlohách,
e)
údaje o kľúčových osobách obchodníka s cennými papiermi, ktoré sa podieľajú na súvisiacich procesoch, vrátane údajov o osobách zodpovedných za dohľad nad požiadavkami obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s ochranou aktív klienta a
f)
príslušné dohody pre určenie vlastníctva aktív klientov.
(9)
Obchodník s cennými papiermi vymenuje jedného zamestnanca, ktorý má dostatočné odborné znalosti a oprávnenia, a ktorý bude osobitne zodpovedať za plnenie povinností obchodníkom s cennými papiermi týkajúcich sa ochrany finančných nástrojov a finančných prostriedkov klienta. Obchodník s cennými papiermi môže rozhodnúť, či zamestnanec podľa prvej vety bude vykonávať výlučne tieto činnosti alebo bude súčasne vykonávať aj ďalšie činnosti v mene obchodníka s cennými papiermi.
(10)
Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvoriť zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva s neprofesionálnymi klientmi na účel zaistenia alebo pokrytia súčasných alebo budúcich, skutočných, podmienených alebo iných povinností neprofesionálnych klientov.“.
75.
§ 71i sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa uplatňujú, aj ak príslušná tretia osoba zverila ktorúkoľvek zo svojich funkcií týkajúcich sa držby a úschovy finančných nástrojov inej tretej osobe.“.
76.
V § 71j ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „podielový“.
77.
V § 71j odsek 4 znie:
„(4)
Na účely odseku 3 písm. b) sa nástroj peňažného trhu považuje za vysokokvalitný, ak správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi uskutoční svoje vlastné zdokumentované posúdenie kreditnej kvality nástrojov peňažného trhu, ktoré jej umožní považovať tento nástroj peňažného trhu za nástroj vysokej kvality. Ak pre príslušný nástroj poskytla rating jedna ratingová agentúra alebo viaceré ratingové agentúry, ktoré zaregistroval alebo nad ktorými vykonáva dohľad Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), v internom posúdení správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi sa zohľadnia aj tieto úverové ratingy.“.
78.
V § 71j odsek 7 znie:
„(7)
Pred uložením peňažných prostriedkov klienta do kvalifikovaného fondu peňažného trhu je obchodník s cennými papiermi povinný získať výslovný súhlas klienta s umiestnením jeho peňažných prostriedkov v kvalifikovanom fonde peňažného trhu. Klient je oprávnený odmietnuť takéto uloženie svojich peňažných prostriedkov. Obchodník s cennými papiermi je povinný klientov informovať, že prostriedky klienta umiestnené v kvalifikovanom fonde peňažného trhu nebudú držané v súlade s požiadavkami ochrany peňažných prostriedkov klienta ustanovenými osobitným predpisom.18b)“.
79.
§ 71j sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak obchodník s cennými papiermi uloží peňažné prostriedky klienta v banke alebo vo fonde peňažného trhu v rámci tej istej skupiny, ku ktorej patrí tento obchodník s cennými papiermi, je povinný obmedziť peňažné prostriedky, ktoré ukladá v akomkoľvek takomto subjekte skupiny alebo v kombinácii akýchkoľvek takýchto subjektov skupiny tak, aby tieto peňažné prostriedky nepresahovali 20 % všetkých takýchto peňažných prostriedkov.
(9)
Obchodník s cennými papiermi nie je povinný obmedzenie podľa odseku 8 dodržať, ak preukáže, že vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť svojich činností a zároveň vzhľadom na bezpečnosť, ktorú poskytujú tretie osoby podľa odseku 8, a vzhľadom na nízky zostatok finančných prostriedkov klienta obchodník s cennými papiermi usúdil, že obmedzenie podľa odseku 8 nie je primerané. Obchodník s cennými papiermi pravidelne preskúmava posúdenie uskutočnené podľa prvej vety a o svojom pôvodnom a opakovanom posúdení informuje Národnú banku Slovenska.“.
80.
§ 71k sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia na zabránenie neoprávnenému používaniu finančných nástrojov klienta na svoj vlastný účet alebo na účet akejkoľvek inej osoby, a to najmä
a)
uzavretie dohôd s klientmi o opatreniach, ktoré prijme obchodník s cennými papiermi, ak klient nemá na svojom účte ku dňu vyrovnania dostatok prostriedkov, najmä vypožičiavanie príslušných cenných papierov v mene klienta alebo zníženie pozície,
b)
monitorovanie predpokladanej schopnosti obchodníka s cennými papiermi splniť si záväzky ku dňu vyrovnania a zavedenie nápravných opatrení, ak tak nedokáže urobiť, alebo
c)
monitorovanie a urýchlené požiadanie o dodanie cenných papierov nedodaných ku dňu vyrovnania a po tomto dni.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať osobitné opatrenia pre všetkých klientov s cieľom zabezpečiť, aby osoba vypožičiavajúca si finančné nástroje klienta poskytla primerané finančné záruky a aby obchodník s cennými papiermi priebežne sledoval primeranosť takýchto finančných záruk a prijal opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zachovala vzájomná rovnováha hodnôt finančných záruk a aktív klienta.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zvážiť použitie dohôd o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva v súvislosti s povinnosťou klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi a aktívami klienta, na ktoré obchodník s cennými papiermi uplatňuje dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, a ak je to potrebné, musí byť schopný preukázať túto skutočnosť.
(8)
Pri zvažovaní a zdokumentovaní vhodnosti používania dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva je povinný obchodník s cennými papiermi zohľadniť, či
a)
existuje len nepatrná súvislosť medzi povinnosťou klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi a použitím dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva vrátane toho, či je pravdepodobnosť záväzku klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi nízka alebo zanedbateľná,
b)
výška finančných prostriedkov alebo finančných nástrojov klienta, na ktoré sa vzťahujú dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, značne presahuje záväzok klienta alebo je neobmedzená, a či klient má voči obchodníkovi s cennými papiermi akýkoľvek záväzok a
c)
sa na všetky finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta začnú uplatňovať dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva bez toho, aby došlo k zváženiu, aký záväzok majú jednotliví klienti voči obchodníkovi s cennými papiermi.
(9)
Ak obchodník s cennými papiermi využíva dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva, upozorní profesionálnych klientov a oprávnené protistrany na súvisiace riziká a účinok akejkoľvek dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva na finančné nástroje a finančné prostriedky klienta; inak sú takéto dohody zakázané.“.
81.
§ 71l až 71n vrátane nadpisu znejú:
㤠71l
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov, jeho prevenciu alebo riadenie, medzi ním vrátane konfliktov medzi členmi jeho vrcholového manažmentu, zamestnancami, viazanými investičnými agentmi, osobami prepojenými s obchodníkom s cennými papiermi vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a medzi ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom, ktoré vznikajú počas poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností alebo pri ich kombinácii; ak sa pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností nie je možné vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a zdroj konfliktu oznámiť klientovi pred poskytnutím takejto služby alebo výkonom takejto činnosti a pri ich poskytnutí alebo vykonaní uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými záujmami a pri konflikte záujmov klientov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
(2)
Ak opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa tohto zákona a osobitného predpisu57aa) na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú dostatočné na zabránenie rizika poškodenia záujmov klienta, je obchodník s cennými papiermi povinný jednoznačne oboznámiť klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov a opatreniami prijatými na zmiernenie týchto rizík pred uskutočnením obchodu na jeho účet.
(3)
Informácie podľa odseku 2 je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu a v takom rozsahu, aby si klient mohol vytvoriť správny úsudok a rozhodnúť sa so znalosťou veci o postupe vo vzťahu k investičnej službe alebo k vedľajšej službe, v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.
(4)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby klientom, zabezpečí, aby neodmeňoval svojich zamestnancov ani neposudzoval ich výkon spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho povinnosťou konať v najlepšom záujme jeho klientov. Najmä nezavedie žiadne opatrenia formou odmeňovania, cieľov predaja alebo iné obdobné opatrenia, ktoré by mohli motivovať jeho zamestnancov odporúčať klientovi konkrétny finančný nástroj, ak by obchodník s cennými papiermi mohol ponúknuť iný finančný nástroj, ktorý lepšie spĺňa klientove potreby.
Požiadavky na vytváranie finančných nástrojov a ich distribúciu
§ 71m
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančný nástroj, je povinný zaviesť, dodržiavať, preskúmavať a uplatňovať postupy pre schvaľovanie každého finančného nástroja a jeho zmien, a primerane sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona s prihliadnutím na charakter finančného nástroja, investičnej služby a cieľový trh pre príslušný finančný nástroj pred jeho ponúkaním alebo distribúciou klientom. Vytváraním finančného nástroja sa rozumie tvorba, vývoj, vydávanie a dizajn finančného nástroja.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje určené na predaj klientom zabezpečí, že tieto finančné nástroje budú vytvorené tak, aby spĺňali potreby identifikovaného cieľového trhu klientov v rámci príslušnej kategórie klientov, spôsob distribúcie finančných nástrojov je zlučiteľný s identifikovaným cieľovým trhom, a prijme primerané opatrenia na zabezpečenie, že finančný nástroj je distribuovaný na identifikovanom cieľovom trhu.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri postupoch podľa odseku 1
a)
určiť cieľový trh konečných klientov v rámci príslušnej kategórie klientov pre každý finančný nástroj,
b)
zabezpečiť, že sú hodnotené všetky príslušné riziká pre určený cieľový trh a
c)
zabezpečiť, že zamýšľaná stratégia distribúcie je v súlade s identifikovaným cieľovým trhom.
(4)
Obchodník s cennými papiermi pravidelne preskúmava finančné nástroje, ktoré ponúka alebo uvádza na trh, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh, s cieľom posúdiť aspoň, či je finančný nástroj v súlade s potrebami identifikovaného cieľového trhu a plánovaná stratégia distribúcie naďalej vhodná.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť, udržiavať a uplatňovať postupy a opatrenia na zabezpečenie toho, že vytváranie finančného nástroja je v súlade s požiadavkami na riadenie konfliktu záujmov a zásadami odmeňovania. Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje najmä zabezpečí, že dizajn finančného nástroja, vrátane jeho vlastností, nemá nepriaznivý vplyv na klientov alebo nevedie k problémom s integritou trhu tým, že umožní obchodníkovi s cennými papiermi znížiť alebo odstrániť vlastné riziko spojené s podkladovými aktívami finančného nástroja, ak obchodník s cennými papiermi už drží takéto podkladové aktíva na vlastnom účte.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný skúmať možný konflikt záujmov vždy pri vytváraní finančného nástroja, najmä je povinný posúdiť, či finančný nástroj má za následok vznik situácie, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na klientov, ak títo klienti vstúpia do opačnej pozície voči
a)
pozícii, ktorú predtým držal tento obchodník s cennými papiermi alebo
b)
pozícii, ktorú chce tento obchodník s cennými papiermi držať po predaji finančného nástroja.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný posúdiť ešte pred prijatím rozhodnutia uviesť finančný nástroj na trh, či finančný nástroj môže ohroziť riadne fungovanie alebo stabilitu finančných trhov.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že príslušní zamestnanci zapojení do vytvárania finančného nástroja majú potrebné odborné znalosti na to, aby rozumeli vlastnostiam a rizikám vyplývajúcim z finančných nástrojov, ktoré mienia vytvárať.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že riadiaci orgán účinne kontroluje postupy podľa odseku 1. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby správy o dodržiavaní pravidiel predkladané riadiacemu orgánu systematicky obsahovali informácie o finančných nástrojoch vytváraných obchodníkom s cennými papiermi, vrátane informácií o spôsoboch distribúcie finančných nástrojov. Obchodník s cennými papiermi takéto správy sprístupní Národnej banke Slovenska na jej žiadosť.
(10)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelné preskúmavanie postupov podľa tohto paragrafu s cieľom odhaliť akékoľvek riziko zlyhania pri plnení povinností podľa tohto paragrafu.
(11)
Ak obchodník s cennými papiermi pri vytváraní finančného nástroja spolupracuje s osobami, ktoré nemajú povolenie a nie sú dohliadané podľa tohto zákona alebo s osobami z nečlenských štátov, je povinný uviesť ich vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve.
(12)
Obchodník s cennými papiermi je povinný identifikovať na dostatočnej úrovni potenciálny cieľový trh pre každý finančný nástroj a špecifikovať typ klienta, pre ktorého potreby, charakteristiky a ciele je finančný nástroj vhodný. Ako súčasť tohto procesu je povinný obchodník s cennými papiermi identifikovať každú skupinu klientov, pre ktorých potreby, charakteristiky a ciele finančný nástroj nie je vhodný. Ak obchodníci s cennými papiermi spolupracujú pri vytváraní finančného nástroja, postačuje identifikovať len jeden cieľový trh.
(13)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančný nástroj distribuovaný prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, určí potreby a charakteristiky klientov, pre ktorých je finančný nástroj vhodný, na základe jeho teoretických vedomostí a skúseností s finančným nástrojom alebo podobnými finančnými nástrojmi, s finančnými trhmi a na základe potrieb, charakteristík a cieľov potenciálnych konečných klientov.
(14)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uskutočniť analýzu scenárov výkonnosti ním vytváraného finančného nástroja, ktorou posúdi riziká slabej výkonnosti tohto finančného nástroja pre klientov a za akých okolností môže nastať slabá výkonnosť. Obchodník s cennými papiermi posúdi finančný nástroj za predpokladu zhoršených podmienok, vrátane toho, ak
a)
trhové prostredie sa zhoršilo,
b)
emitent alebo tretia osoba zapojená do vytvárania alebo fungovania finančného nástroja má finančné problémy alebo sa objavia iné riziká protistrany,
c)
finančný nástroj sa nestane obchodne úspešným alebo
d)
dopyt po finančnom nástroji je oveľa vyšší ako sa predpokladalo, a tým zaťažuje zdroje obchodníka s cennými papiermi alebo trh podkladového nástroja.
(15)
Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť, či finančný nástroj spĺňa identifikované potreby, charakteristiky a ciele cieľového trhu, okrem iného tým, že skúma najmä tieto skutočnosti:
a)
profil rizika a výnosu finančného nástroja je v súlade s cieľovým trhom a
b)
či z vytvorenia finančného nástroja má prospech klient a nie obchodný model, ktorého ziskovosť je založená na slabej výkonnosti finančného nástroja pre klienta.
(16)
Obchodník s cennými papiermi zváži štruktúru poplatkov navrhnutú pre vytváraný finančný nástroj, pričom skúma najmä, či
a)
náklady finančného nástroja a poplatky sú v súlade s potrebami, cieľmi a charakteristikami cieľového trhu,
b)
poplatky nenarušujú očakávanú návratnosť finančného nástroja, najmä či náklady a poplatky sa rovnajú, prevyšujú alebo odstraňujú takmer všetky očakávané daňové výhody spojené s určitým finančným nástrojom,
c)
štruktúra poplatkov finančného nástroja je primerane prehľadná pre cieľový trh, najmä neskrýva poplatky alebo nie je príliš zložitá na pochopenie.
(17)
Obchodník s cennými papiermi je povinný preskúmavať finančné nástroje, ktoré vytvára, v pravidelných intervaloch, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh, a musí zvážiť, či finančný nástroj stále spĺňa potreby, charakteristiky a ciele cieľového trhu, a či je distribuovaný na cieľovom trhu, alebo sa dostáva ku klientom, pre ktorých potreby, charakteristiky a ciele tento finančný nástroj nie je vhodný.
(18)
Obchodník s cennými papiermi je povinný preskúmavať finančný nástroj pred každým ďalším vydaním alebo opätovným uvedením na trh, ak si je vedomý akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla podstatným spôsobom ovplyvniť možné riziko pre investorov a v pravidelných intervaloch posudzovať, či finančný nástroj napĺňa zamýšľané ciele. Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť interval preskúmavania vytváraného finančného nástroja na základe podstatných faktorov, vrátane faktorov súvisiacich so zložitosťou alebo inovatívnym charakterom investičných stratégií. Obchodník s cennými papiermi je povinný identifikovať kľúčové udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť možné riziko alebo očakávanú výnosnosť finančného nástroja, najmä
a)
prekročenie prahovej hodnoty, ktorá ovplyvní výnosnosť finančného nástroja alebo
b)
solventnosť niektorých emitentov, ktorých cenné papiere alebo záruky môžu ovplyvniť výkonnosť finančného nástroja.
(19)
Pri výskyte udalostí podľa odseku 18 obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia, ktoré môžu zahŕňať
a)
poskytnutie všetkých podstatných informácií o udalosti a jej dôsledkoch na finančný nástroj klientovi alebo osobe, ktorá distribuuje finančné nástroje (ďalej len „distribútor“), ak obchodník s cennými papiermi neponúka ani nepredáva finančný nástroj priamo klientom,
b)
zmenu schvaľovacieho procesu finančného nástroja,
c)
zastavenie ďalšieho vydávania finančného nástroja,
d)
zmenu finančného nástroja, aby sa zabránilo nevýhodným zmluvným podmienkam,
e)
zváženie vhodnosti spôsobov distribúcie, akými sú finančné nástroje predávané, ak obchodník s cennými papiermi zistí, že tieto finančné nástroje nie sú predávané predpokladanými spôsobmi,
f)
kontaktovanie distribútora za účelom prerokovania zmien v distribučnom procese,
g)
ukončenie spolupráce s distribútorom alebo
h)
informovanie Národnej banky Slovenska.
(20)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že poskytovanie informácií o finančnom nástroji distribútorom obsahuje informácie o vhodných spôsoboch distribúcie finančného nástroja, informácie o schvaľovacom procese finančného nástroja a informácie o posúdení cieľového trhu. Tieto informácie sú poskytované na primeranej úrovni, ktorá umožní distribútorom porozumieť finančnému nástroju, a tento správne odporučiť alebo predať.
§ 71n
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje, je povinný sprístupniť každému distribútorovi všetky príslušné informácie o finančnom nástroji a schvaľovacom procese finančného nástroja vrátane identifikovaného cieľového trhu finančného nástroja.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný rozumieť finančným nástrojom, ktoré ponúka alebo odporúča, a posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytuje investičné služby, a to aj s prihliadnutím na identifikovaný cieľový trh konečných klientov uvedený v § 71m, a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta.
(3)
Ak obchodník s cennými papiermi ponúka alebo odporúča finančné nástroje, ktoré sám nevytvára, je povinný zaviesť vhodné opatrenia na získavanie informácií podľa odseku 1 a opatrenia na porozumenie charakteristikám a cieľovému trhu každého finančného nástroja. Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť postupy, ktoré mu zabezpečia dostatok informácií o týchto finančných nástrojoch aj od osoby, ktorá vytvára finančné nástroje, a na ktorú sa nevzťahuje tento zákon. Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť cieľový trh pre finančný nástroj aj vtedy, ak ho neurčila osoba, ktorá vytvára finančné nástroje.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť opatrenia na správu produktov za účelom zabezpečenia súladu produktov a služieb, ktoré má v úmysle predávať, s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu a na zabezpečenie súladu navrhnutej distribučnej stratégie s identifikovaným cieľovým trhom.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov, ktoré vytvára alebo ktoré vytvárajú iné osoby, a služieb, ktoré má v úmysle ponúkať alebo odporúčať klientom, sa primerane riadiť ustanoveniami tohto zákona, pričom je povinný zohľadniť povahu finančného nástroja, investičnej služby a cieľový trh, pre ktorý sú finančné nástroje a služby určené. Obchodník s cennými papiermi je povinný vhodne identifikovať a zhodnotiť okolnosti a potreby klientov, ktorým má v úmysle finančný nástroj alebo službu ponúkať alebo odporúčať, aby zabezpečil, že záujmy klientov nie sú ohrozené v dôsledku obchodného nátlaku alebo finančného nátlaku. V rámci tohto procesu je obchodník s cennými papiermi povinný identifikovať skupinu klientov, pre ktorých s ohľadom na ich potreby, charakteristiku a ciele príslušný finančný nástroj alebo služba nie je vhodná.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že získa dostatočné a spoľahlivé informácie za účelom porozumenia finančným nástrojom od osôb vytvárajúcich finančné nástroje, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon, a ubezpečil sa, že finančné nástroje budú distribuované v súlade s charakteristikami, cieľmi a potrebami cieľového trhu. Ak tieto informácie nie sú verejne dostupné, distribútor je povinný prijať všetky primerané opatrenia na to, aby získal príslušné informácie od osoby, ktorá vytvára finančné nástroje, alebo jej zástupcu; za verejne dostupné informácie sa považujú informácie, ktoré sú zrozumiteľné, spoľahlivé a vytvorené na splnenie požiadaviek podľa tohto zákona a osobitného predpisu.103) Táto povinnosť sa vzťahuje na finančné nástroje predávané na primárnych trhoch a sekundárnych trhoch a musí sa aplikovať primeraným spôsobom, v závislosti od miery, do akej je možné získať verejne dostupné informácie a od zložitosti finančného nástroja. Obchodník s cennými papiermi použije tieto informácie získané od osôb, ktoré vytvárajú finančné nástroje, a informácie o svojich klientoch na identifikáciu cieľového trhu a distribučnej stratégie. Ak obchodník s cennými papiermi pôsobí aj ako osoba, ktorá vytvára finančné nástroje, aj ako distribútor, vyžaduje sa určenie len jedného cieľového trhu.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov a služieb, ktoré budú ponúkané alebo odporúčané na príslušnom cieľovom trhu, dodržiavať postupy a opatrenia na zabezpečenie súladu so všetkými ustanoveniami tohto zákona najmä tých, ktoré sa týkajú zverejňovania údajov, posúdenia vhodnosti a primeranosti, prijímania a uhrádzania poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod a účinného riadenia konfliktu záujmov, pričom tieto postupy osobitne zohľadnia, ak distribútori majú v úmysle ponúkať nové finančné nástroje alebo zavádzajú zmeny v poskytovaných službách.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pravidelne preskúmavať a aktualizovať postupy pre vytváranie a správu finančných nástrojov, aby bola zachovaná odolnosť a vhodnosť pre im určený účel, a prijať vhodné opatrenia, ak je to potrebné.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný opätovne preskúmavať finančné nástroje, ktoré distribuuje a služby, ktoré poskytuje, v pravidelných intervaloch, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh. Zhodnotí aspoň, či finančný nástroj alebo služba je aj naďalej v súlade s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu a či predpokladaná distribučná stratégia je naďalej vhodná. Obchodník s cennými papiermi je povinný prehodnotiť cieľový trh alebo aktualizovať postupy vytvárania finančného nástroja, ak zistí, že cieľový trh pre určitý finančný nástroj alebo službu bol nesprávne identifikovaný, alebo že finančný nástroj alebo služba už nespĺňa podmienky identifikovaného cieľového trhu, najmä ak sa finančný nástroj stane nelikvidným alebo jeho cena je veľmi volatilnou v dôsledku trhových zmien.
(10)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelné preskúmavanie postupov pre vytváranie finančných nástrojov s cieľom odhaliť akékoľvek riziko nedodržania povinností ustanovených v tomto paragrafe. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že príslušní zamestnanci majú potrebné odborné znalosti, aby rozumeli charakteristikám a rizikám finančných nástrojov, ktoré sa majú ponúkať alebo odporúčať, a poskytovaným službám, ako aj potrebám, charakteristikám a cieľom identifikovaného cieľového trhu.
(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že jeho riadiaci orgán účinne kontroluje proces vytvárania finančných nástrojov a určí rozsah ponuky distribuovaných finančných nástrojov a rozsah poskytovaných služieb na príslušných cieľových trhoch. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby správa o dodržiavaní pravidiel predkladaná riadiacemu orgánu systematicky obsahovala informácie o ponúkaných alebo predávaných finančných nástrojoch a poskytovaných službách, vrátane informácií o distribučnej stratégii. Obchodník s cennými papiermi takéto správy sprístupní Národnej banke Slovenska na jej žiadosť.
(12)
Distribútori finančných nástrojov sú povinní poskytovať osobám, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje, informácie o predaji finančných nástrojov, a ak je to vhodné, aj informácie o ich pravidelnom preskúmavaní za účelom podpory preskúmavania finančného nástroja osobami, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje.
(13)
Ak viacerí obchodníci s cennými papiermi spolupracujú na distribúcii finančného nástroja alebo služby, obchodník s cennými papiermi s priamym vzťahom ku klientovi má konečnú zodpovednosť za splnenie povinností, ktoré sa týkajú vytvárania finančného nástroja podľa tohto paragrafu, pričom obchodník s cennými papiermi je pri distribúcii povinný
a)
zabezpečiť, že príslušné informácie o finančnom nástroji sa odovzdávajú od osôb, ktoré vytvárajú finančné nástroje, až ku konečnému distribútorovi v reťazci,
b)
umožniť osobám, ktoré vytvárajú finančné nástroje, získať informácie o predaji finančných nástrojov na dosiahnutie súladu so svojimi povinnosťami v súvislosti s vytváraním finančných nástrojov,
c)
uplatňovať povinnosti v súvislosti s vytváraním finančných nástrojov pre osoby, ktoré vytvárajú finančné nástroje, ak je to potrebné vo vzťahu k službám, ktoré poskytuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:
„57aa) Čl. 33 a 34 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.
82.
§ 71o sa vypúšťa.
83.
V § 73a ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta na účely tohto zákona,“.
84.
§ 73b znie:
㤠73b
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný postupovať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
(2)
Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l, sa považuje aj to, ak akejkoľvek osobe okrem klienta alebo osobe konajúcej v mene klienta uhradí alebo prijme od nej akýkoľvek poplatok alebo províziu alebo ak poskytne alebo je mu poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby inou osobou ako je klient alebo osoba, ktorá koná v mene klienta; to neplatí, ak platba poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody
a)
je určená na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta,
b)
nebráni plneniu povinnosti obchodníka s cennými papiermi konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
(3)
Pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody alebo ak ich výšku nie je možné zistiť, o metóde ich výpočtu. Ak v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi dochádza k prevodu poplatkov, provízií a nepeňažných výhod na klienta, obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta aj o spôsoboch tohto prevodu.
(4)
Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l sa nepovažuje úhrada poplatku alebo provízie alebo nepeňažná výhoda, ktoré
a)
umožňujú alebo sú potrebné na poskytnutie investičných služieb, najmä poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku organizátorom regulovaného trhu, poplatku orgánu dohľadu, správneho poplatku alebo súdneho poplatku a
b)
nemôžu svojím charakterom viesť k rozporu s povinnosťami obchodníka s cennými papiermi konať v súlade s odsekom 1.
(5)
Úhradu poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody je možné považovať za určenú na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
je odôvodnená poskytnutím dodatočnej služby alebo vyššej úrovne služieb príslušnému klientovi, primerane k úrovni poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody, najmä
1.
poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe o širokom rozsahu vhodných finančných nástrojov a prístupu k nim vrátane primeraného počtu finančných nástrojov od tretích osôb, ktoré nemajú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi,
2.
poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe kombinovaného s ponukou klientovi minimálne na ročnej báze opätovne vyhodnotiť vhodnosť finančných nástrojov, do ktorých klient investoval alebo inej služby poskytovanej priebežne, ktorá má prínos pre klienta, najmä poradenstvo o navrhovanej optimalizácii umiestnenia aktív klienta,
3.
poskytnutie prístupu za konkurencieschopnú cenu k širokému rozsahu finančných nástrojov, u ktorých je možné predpokladať splnenie požiadaviek klienta, vrátane primeraného počtu finančných nástrojov od tretích osôb, ktoré nemajú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi, spolu s poskytnutím ďalších výhod, ako sú nástroje objektívnych informácií pomáhajúce príslušnému klientovi prijať investičné rozhodnutie alebo ktoré mu umožňujú monitorovať, modelovať a prispôsobovať rozsah finančných nástrojov, do ktorých investoval alebo poskytovať pravidelné správy o výkonnosti, nákladoch a poplatkoch spojených s finančnými nástrojmi,
b)
neprináša priame výhody obchodníkovi s cennými papiermi, jeho akcionárom, zamestnancom, ktorí ich prijímajú bez toho, aby prinášal skutočný prospech aj príslušnému klientovi,
c)
je odôvodnená poskytnutím pretrvávajúcej výhody v prospech príslušného klienta vo vzťahu k pretrvávajúcim poplatkom, províziám alebo nepeňažným výhodám.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný plniť podmienky ustanovené v odseku 5 priebežne počas celého obdobia, v ktorom platí alebo prijíma poplatok, províziu alebo nepeňažnú výhodu.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný, ak je to potrebné, preukázať, že všetky poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody, ktoré zaplatil alebo prijal, sú určené na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta a na tento účel je povinný
a)
viesť interný zoznam všetkých poplatkov, provízií a nepeňažných výhod prijímaných obchodníkom s cennými papiermi od tretích osôb v súvislosti s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb,
b)
zaznamenávať ako poplatky, provízie a nepeňažné výhody, ktoré obchodník s cennými papiermi zaplatil alebo prijal, alebo ktoré plánuje využiť, zvyšujú kvalitu služieb poskytovaných príslušnému klientovi a opatrenia prijaté s cieľom neoslabiť schopnosti obchodníka s cennými papiermi konať so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v súvislosti s platbou alebo nepeňažnou výhodou, ktoré sú prijaté od tretej osoby, poskytnúť klientovi informácie o
a)
úhradách alebo výhodách v súlade s odsekom 3, a to pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom, ostatné nepeňažné výhody poskytované alebo prijímané obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s investičnou službou poskytovanou klientovi sa oceňujú a uvádzajú samostatne,
b)
skutočnej sume prijatých platieb alebo plnení alebo uhradených platieb alebo plnení, ak obchodník s cennými papiermi nebol schopný dopredu určiť sumu prijímaných alebo uhradených platieb alebo plnení a namiesto toho klienta informoval o metóde výpočtu uvedenej sumy,
c)
skutočnej sume prijatých úhrad alebo plnení obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s investičnými službami poskytovanými príslušným klientom na individuálnej báze aspoň raz ročne za obdobie, v ktorom sú prijímané; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom.
(9)
Ustanovením odseku 8 nie sú dotknuté ustanovenia § 73d ods. 1 písm. d) a osobitného predpisu.58haa) Ak sa na spôsobe distribúcie podieľa viacero obchodníkov s cennými papiermi, každý obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu, si musí splniť informačné povinnosti voči svojim klientom.
(10)
Poskytnutie investičného prieskumu treťou osobou obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo iné investičné služby alebo vedľajšie služby klientovi, sa na účely tohto zákona nepovažuje za poplatok, províziu alebo nepeňažnú výhodu, ak
a)
investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za priame úhrady obchodníka s cennými papiermi z jeho vlastných prostriedkov,
b)
investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za úhrady za investičné prieskumy z osobitného účtu určeného na úhrady za investičné prieskumy (ďalej len „účet na prieskumy“), ktorým disponuje obchodník s cennými papiermi, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
účet na prieskumy je financovaný z osobitného poplatku klienta za investičné prieskumy,
2.
pri zriadení účtu na prieskumy a pri odsúhlasovaní poplatku za investičné prieskumy s klientmi obchodník s cennými papiermi určuje a pravidelne posudzuje rozpočet na investičné prieskumy ako vnútorné opatrenie,
3.
obchodník s cennými papiermi je zodpovedný za účet na prieskumy,
4.
obchodník s cennými papiermi pravidelne posudzuje kvalitu obstaraných investičných prieskumov na základe osvedčených kritérií kvality a schopnosti investičných prieskumov prispievať k lepším investičným rozhodnutiam a ak
c)
obchodník s cennými papiermi, ktorý využije účet na prieskumy, poskytne klientom
1.
informácie o plánovanej sume za investičný prieskum a o sume odhadovaného poplatku určeného pre jednotlivých klientov za investičný prieskum, a to pred poskytnutím investičnej služby klientom,
2.
ročné informácie o celkových nákladoch, ktoré každému klientovi vznikli za investičný prieskum uskutočňovaný tretími osobami.
(11)
Ak obchodník s cennými papiermi využíva účet na prieskumy, je povinný na požiadanie svojich klientov alebo Národnej banky Slovenska poskytnúť zoznam poskytovateľov investičného prieskumu, ktorí boli vyplatení z tohto účtu, celkovú sumu, ktorá im bola vyplatená za príslušné obdobie, výhody a služby, ktoré obchodník s cennými papiermi dostal, a akú časť rozpočtu, ktorý obchodník s cennými papiermi určil na toto obdobie, tvorí celková suma úhrad zaplatená z účtu na prieskumy, pričom zaznamená akékoľvek zľavy alebo zostatky súm, ak na tomto účte zostane nevyčerpaná suma peňažných prostriedkov. Osobitný poplatok na investičný prieskum podľa odseku 10 písm. b) prvého bodu
a)
môže byť založený len na rozpočte na investičné prieskumy, ktorý určil obchodník s cennými papiermi ako potrebný na účely investičného prieskumu uskutočňovaného tretími osobami, týkajúci sa investičných služieb poskytovaných jeho klientom a
b)
nemôže byť viazaný na objem alebo na hodnotu obchodov vykonávaných v mene klientov.
(12)
Ak obchodník s cennými papiermi osobitný poplatok na investičný prieskum od klienta nevyberá oddelene, ale ako súčasť poplatkov za obchod, je povinný klientovi zabezpečiť oddelenú identifikáciu tohto poplatku a splniť všetky podmienky uvedené v odseku 10 písm. b) a c).
(13)
Celková suma prijatých osobitných poplatkov na investičné prieskumy nesmie presiahnuť rozpočet na investičné prieskumy.
(14)
Obchodník s cennými papiermi si vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v zmluve s klientom dohodne osobitný poplatok na investičný prieskum podľa výšky určenej v rozpočte na investičné prieskumy, a frekvenciu, v akej bude v priebehu roka dochádzať k uhrádzaniu osobitného poplatku na investičný prieskum z prostriedkov klienta. K navýšeniu rozpočtu na investičné prieskumy môže dôjsť len po tom, ako obchodník s cennými papiermi poskytne klientom o takomto plánovanom navýšení presné informácie. Obchodník s cennými papiermi je povinný mať prijatý postup na vrátenie týchto prostriedkov klientovi alebo na ich vzájomné započítanie s rozpočtom na investičné prieskumy a osobitným poplatkom na investičné prieskumy vypočítaným na nasledujúce obdobie na účely, že na konci príslušného obdobia zostane na účte na prieskumy prebytok.
(15)
Na účely odseku 10 písm. b) druhého bodu spravuje rozpočet na investičné prieskumy výhradne obchodník s cennými papiermi, pričom tento rozpočet vychádza z primeraného posúdenia potreby investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami. Prideľovanie prostriedkov z rozpočtu na investičné prieskumy na obstaranie investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami podlieha primeraným kontrolným mechanizmom a kontrole zo strany vrcholového manažmentu, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa tento rozpočet spravoval a používal s ohľadom na najlepšie záujmy klientov obchodníka s cennými papiermi. Tieto kontrolné mechanizmy obsahujú jednoznačný kontrolný záznam v súvislosti s platbami uskutočnenými v prospech poskytovateľov investičných prieskumov a o tom, ako boli zaplatené sumy určené podľa kritérií kvality uvedených v odseku 10 písm. b) štvrtom bode. Obchodník s cennými papiermi nesmie rozpočet na investičné prieskumy a účet na prieskumy používať na financovanie vlastných investičných prieskumov.
(16)
Obchodník s cennými papiermi môže zveriť tretej osobe nakladanie s účtom na prieskumy, ak tento mechanizmus uľahčuje obstaranie investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami a vykonávanie úhrad poskytovateľom investičných prieskumov v mene obchodníka s cennými papiermi a podľa pokynov obchodníka s cennými papiermi tak, aby nedochádzalo k neprimeranému oneskoreniu úhrad; tým nie je dotknutá zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 10 písm. b) tretieho bodu.
(17)
Pri posudzovaní kvality obstaraných investičných prieskumov podľa odseku 10 písm. b) štvrtého bodu obchodník s cennými papiermi je povinný určiť vo forme písomného dokumentu všetky nevyhnutné súčasti posudzovania kvality a poskytnúť tento dokument svojim klientom. V tomto dokumente je povinný uviesť do akej miery investičné prieskumy obstarané prostredníctvom účtu na prieskumy môžu byť využité na prospech portfólií klientov, a to aj pri zohľadnení investičných stratégií uplatniteľných na rozličné druhy portfólií, a uvedie aj prístup, ktorý obchodník s cennými papiermi uplatní pri rozdeľovaní takýchto nákladov spravodlivým spôsobom na jednotlivé portfóliá klientov.
(18)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu vykonávania pokynov, je povinný určiť osobitne identifikovateľné poplatky za tieto služby tak, aby zohľadňovali výlučne náklady na vykonanie pokynov. Ak ten istý obchodník s cennými papiermi poskytuje akúkoľvek ďalšiu výhodu alebo službu iným obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorí sú usadení v členských štátoch, je povinný určiť osobitne identifikovateľný poplatok za takúto výhodu alebo službu; poskytovanie takýchto výhod alebo služieb a poplatky za ich poskytovanie nemôžu byť ovplyvňované ani podmieňované výškou platieb za vykonávanie pokynov.
(19)
Ak je investičná služba ponúkaná spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka služieb alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo toho istého balíka služieb, obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta, či je možné kúpiť jednotlivo rôzne súčasti tohto balíka a je povinný poskytnúť doklad s osobitným uvedením nákladov a poplatkov pre každú súčasť tohto balíka. Ak je pravdepodobné, že riziká vyplývajúce z takej dohody alebo z takého balíka služieb ponúkaného neprofesionálnym klientom sú odlišné od rizík spojených s jednotlivými položkami dohody alebo súčasťami tohto balíka, obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť primeraný opis jednotlivých položiek dohody alebo súčastí tohto balíka a spôsobu, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58haa znie:
„58haa) Čl. 50 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.
85.
V § 73c sa vypúšťajú odseky 2 až 12. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
86.
§ 73d znie:
㤠73d
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom v zrozumiteľnej forme informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia, a to informácie o
a)
obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách,
b)
finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta, a či je finančný nástroj určený pre neprofesionálnych klientov alebo profesionálnych klientov, s ohľadom na identifikovaný cieľový trh,
c)
mieste výkonu služby,
d)
všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré musia obsahovať informácie súvisiace s investičnými službami a vedľajšími službami vrátane nákladov na poradenstvo, nákladov na finančné nástroje odporúčané klientovi a ako ich klient môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany.
(2)
Ak je poskytované investičné poradenstvo, obchodník s cennými papiermi je povinný včas pred poskytnutím investičného poradenstva informovať klienta o tom, či
a)
sa poradenstvo poskytuje na nezávislom základe alebo nie,
b)
je poradenstvo založené na širšej analýze alebo užšej analýze rôznych druhov finančných nástrojov a najmä či rozsah finančných nástrojov je obmedzený na finančné nástroje vydané alebo poskytované osobami, ktoré majú úzke väzby s príslušným obchodníkom s cennými papiermi alebo iné právne vzťahy alebo obchodné vzťahy, ako napríklad zmluvný vzťah, ktoré sú také úzke, že by potenciálne mohli ovplyvniť nezávislosť poskytovaného poradenstva,
c)
sa poskytne klientovi pravidelné posúdenie vhodnosti finančných nástrojov odporúčaných obchodníkom s cennými papiermi príslušným klientom.
(3)
Ak obchodník s cennými papiermi informuje klienta, že investičné poradenstvo poskytuje na nezávislom základe, obchodník s cennými papiermi
a)
je povinný posúdiť dostatočný rozsah finančných nástrojov dostupných na trhu, ktoré musia byť dostatočne rozmanité, ak ide o ich typ a emitentov alebo poskytovateľov produktov na zabezpečenie dostatočného plnenia investičných cieľov klienta, a nesmú byť obmedzené na finančné nástroje vydané alebo poskytované
1.
samotným obchodníkom s cennými papiermi alebo osobami, ktoré majú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi alebo
2.
inými osobami, ktoré majú také úzke právne vzťahy alebo obchodné vzťahy s obchodníkom s cennými papiermi, ako sú zmluvné vzťahy, ktoré by potenciálne mohli ovplyvniť nezávislosť poskytovaného poradenstva,
b)
nesmie prijímať ani si ponechávať poplatky, provízie alebo iné peňažné výhody a nepeňažné výhody zaplatené alebo poskytnuté akoukoľvek treťou osobou alebo osobou, ktorá koná v mene tretej osoby v súvislosti s poskytnutím služby klientom; menšie nepeňažné výhody, ktoré boli oznámené klientovi pred poskytnutím príslušnej investičnej služby a ktoré môžu zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných klientovi a v dôsledku svojho rozsahu a povahy sa nepovažujú za narúšajúce súlad s povinnosťou obchodníka s cennými papiermi konať v najlepšom záujme klienta, pričom menšie nepeňažné výhody môžu byť opísané všeobecným spôsobom.
(4)
Obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia neakceptuje ani si neponecháva poplatky, provízie alebo iné peňažné výhody a nepeňažné výhody zaplatené alebo poskytnuté akoukoľvek treťou osobou alebo osobou, ktorá koná v mene tretej osoby v súvislosti s poskytnutím služby klientom. Menšie nepeňažné výhody, ktoré boli oznámené klientovi pred poskytnutím príslušnej investičnej služby a ktoré môžu zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných klientovi a v dôsledku svojho rozsahu a povahy sa nepovažujú za výhody, ktoré narúšajú súlad s povinnosťou obchodníka s cennými papiermi konať v najlepšom záujme klienta, pričom menšie nepeňažné výhody môžu byť opísané všeobecným spôsobom.
(5)
Poplatky, provízie alebo iné peňažné plnenia uhradené alebo poskytnuté obchodníkovi s cennými papiermi poskytujúcemu klientovi investičné poradenstvo na nezávislom základe alebo vykonávajúcemu pre klienta investičnú službu riadenia portfólia akoukoľvek treťou osobou alebo osobou, ktorá koná v jej mene v súvislosti s poskytnutím služieb klientovi je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne po ich prijatí previesť v plnej výške na príslušného klienta.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a dodržiavať opatrenia s cieľom dodržiavať povinnosti podľa odseku 5 a pravidelne informovať klienta o poplatkoch, províziách alebo iných peňažných plneniach prevedených na klienta.
(7)
Obchodník s cennými papiermi poskytujúci investičné poradenstvo na nezávislom základe alebo vykonávajúci investičnú službu riadenia portfólia nesmie prijímať nepeňažné výhody iné ako sú menšie nepeňažné výhody, ktoré majú spôsobilosť zvýšiť kvalitu poskytovanej služby pre klienta a ktoré majú taký rozsah a povahu, že ich nie je možné posudzovať ako spôsobilé oslabiť schopnosť obchodníka s cennými papiermi konať v záujme svojich klientov. Menšie nepeňažné výhody sú prijateľné len vtedy, ak ide o
a)
dokumentáciu alebo informácie, ktoré sa týkajú finančného nástroja alebo investičnej služby; táto informácia môže byť všeobecnej povahy alebo personalizovaná za účelom zohľadnenia podmienok individuálneho klienta,
b)
písomnosti od tretej osoby, ktoré objednal a zaplatil emitent alebo potenciálny emitent, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, s cieľom propagovať vydanie novej emisie cenných papierov tohto emitenta alebo ak tretia osoba je zmluvne zaviazaná a platená emitentom priebežne vytvárať také písomnosti a ak tento vzťah je jednoznačne uvedený v písomnosti a písomnosť je sprístupnená v rovnakom čase každému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má o ňu záujem alebo je verejne prístupná,
c)
účasť na konferenciách, seminároch a iných vzdelávacích podujatiach o výhodách a vlastnostiach určitých finančných nástrojov alebo investičných služieb,
d)
stravovanie a ubytovanie v primeranom rozsahu a minimálnej hodnote, najmä strava a nápoje počas obchodných rokovaní alebo konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí podľa písmena c),
e)
iné malé nepeňažné výhody, ktoré môžu zlepšiť kvalitu služby poskytovanej klientovi a s ohľadom na celkovú výšku plnení, ktoré poskytuje jeden subjekt alebo skupina subjektov, majú taký rozsah a povahu, že nemôžu narušiť povinnosť obchodníka s cennými papiermi konať v najlepšom záujme klienta.
(8)
Prijateľné malé nepeňažné výhody musia byť primerané a proporcionálne a musia byť v takom rozsahu, ktorý nemôže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť správanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré by mohlo narušiť záujmy príslušného klienta.
(9)
Informovanie o malých nepeňažných výhodách sa musí uskutočniť pred poskytnutím príslušných investičných služieb alebo vedľajších služieb klientom. Malé nepeňažné výhody môžu byť opísané všeobecným spôsobom.
(10)
Informácie o nákladoch a poplatkoch podľa odseku 1 vrátane nákladov a poplatkov v súvislosti s investičnou službou a finančným nástrojom, ktoré nie sú spôsobené výskytom základného trhového rizika, musia byť zrátané, aby klient vedel pochopiť celkové náklady, ako aj kumulatívny vplyv na návratnosť investície, a na žiadosť klienta sa musí poskytnúť rozpis obsahujúci jednotlivé položky. Ak je to vhodné, tieto informácie sa poskytujú klientovi pravidelne, najmenej raz ročne, v priebehu životnosti investície.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58ha sa vypúšťa.
87.
§ 73e sa vypúšťa.
88.
§ 73f znie:
㤠73f
(1)
Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia je obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu vrátane jeho schopnosti znášať stratu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností. Obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičného poradenstva môže odporúčať balík služieb alebo produktov poskytovaných podľa § 73b ods. 4, len ak celkový balík je vhodný pre klienta.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytovať klientovi príslušné správy o poskytovanej službe na trvanlivom médiu. Tieto správy musia obsahovať pravidelné oznámenia klientom s prihliadnutím na druh a zložitosť zahrnutých finančných nástrojov a na povahu služby poskytovanej klientovi a musia obsahovať náklady spojené s transakciami a službami uskutočnenými v mene alebo na účet klienta, ak je to potrebné.
(3)
Pri poskytovaní investičného poradenstva je povinný obchodník s cennými papiermi pred uskutočnením transakcie poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu písomné vyhlásenie o vhodnosti pre klienta, v ktorom sa uvedie, akým spôsobom poskytnuté investičné poradenstvo zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám neprofesionálneho klienta.
(4)
Ak sa zmluva o kúpe alebo o predaji finančného nástroja uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, čo bráni poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti pre klienta vopred, obchodník s cennými papiermi môže poskytnúť písomné vyhlásenie o vhodnosti pre klienta na trvanlivom médiu bezprostredne po tom, ako je klient viazaný takouto zmluvou, ak sú splnené obe tieto podmienky:
a)
klient súhlasil s prijatím vyhlásenia o vhodnosti pre klienta bezodkladne po uzatvorení transakcie a
b)
obchodník s cennými papiermi poskytol klientovi možnosť oddialiť transakciu s cieľom vopred prijať vyhlásenie o vhodnosti pre klienta.
(5)
Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo informoval klienta, že bude pravidelne poskytovať hodnotenie vhodnosti pre klienta, pravidelné oznámenie podľa odseku 2 obsahuje aktuálne vyhlásenie o tom, ako investícia zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám neprofesionálneho klienta.
(6)
Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný pre klienta, ak sa posudzujú samostatne, môže byť nevhodná pre klienta, ak sú odporúčania alebo rozhodnutia obchodovať poskytované vo frekvencii, ktorá nie je v súlade so záujmami klienta.“.
89.
V § 73g ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje balík služieb alebo produktov podľa § 73b ods. 4, celkový balík musí byť vhodný pre klienta.“.
90.
V § 73g sa vypúšťajú odseky 2 a 5 až 7. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
91.
V § 73g ods. 2 a 3 sa slovo „vhodné“ nahrádza slovom „primerané“.
92.
V § 73h ods. 1 úvodnej vete sa za slová „alebo b)“ vkladajú slová „okrem poskytovania úverov alebo pôžičiek podľa § 6 ods. 2 písm. a), ktoré nepozostávajú z existujúcich úverových limitov pôžičiek, bežných účtov alebo kontokorentných nástrojov klientov“.
93.
V § 73h ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
poskytované investičné služby sa týkajú
1.
akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na rovnocennom trhu nečlenského štátu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme okrem akcií a obdobných cenných papierov podnikov, ktoré nie sú otvorenými fondami a okrem akcií a obdobných cenných papierov, ktoré obsahujú derivát; trh nečlenského štátu sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak spĺňa rovnocenné požiadavky ako ustanovuje osobitný zákon,58hc) a je uvedený v zozname zostavenom Komisiou,
2.
nástrojov peňažného trhu, okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku,
3.
dlhopisov alebo iných druhov dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na rovnocennom trhu nečlenského štátu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme; to neplatí, ak tieto cenné papiere obsahujú derivát, alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku,
4.
cenných papierov štandardných fondov a európskych štandardných fondov okrem štruktúrovaných štandardných fondov a štruktúrovaných európskych štandardných fondov podľa osobitného predpisu,58hca)
5.
nekomplexných finančných nástrojov58hcb) iných ako uvedených v prvom až štvrtom bode, ktoré spĺňajú kritériá podľa osobitného predpisu,58hcb)
6.
štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu,
7.
ostatných nekomplexných finančných nástrojov,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58hca a 58hcb znejú:
„58hca) Čl. 36 nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o kľúčové informácie pre investorov a podmienky, ktoré treba splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov alebo prospektu na trvanlivom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom webových stránok (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).
58hcb) Čl. 57 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.
94.
V § 73h odsek 2 znie:
„(2)
Ustanovenia § 73g a 73f sa nepoužijú, ak podmienkou zmluvy o úver, ktorá sa týka nehnuteľného majetku určeného na bývanie, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia o posúdení úverovej bonity spotrebiteľov podľa osobitného predpisu,58hcc) je poskytnutie investičnej služby tomu istému spotrebiteľovi vo vzťahu k hypotekárnemu dlhopisu osobitne emitovanému na zabezpečenie financovania a majúcemu rovnaké podmienky ako zmluva o úvere, ktorá sa týka nehnuteľného majetku určeného na bývanie, aby bol úver splatný, refinancovaný alebo umorený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58hcc znie:
„58hcc) Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z.“.
95.
V § 73i sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
96.
§ 73j, § 73k a 73l sa vypúšťajú. Poznámka pod čiarou k odkazu 58hd sa vypúšťa.
97.
V § 73m sa slová „§ 73b až 73l“ nahrádzajú slovami „§ 73b až 73d“.
98.
§ 73o znie:
㤠73o
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať dostatočné opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov klientov získal pre nich najlepší možný výsledok pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu, vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií, ktoré sa týkajú vykonania pokynu. Ak klient vydá konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho špecifického charakteru, obchodník s cennými papiermi je povinný vykonať pokyn podľa tejto konkrétnej inštrukcie, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho klienta.
(2)
Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyn na účet klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojeným do vykonania pokynu. Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, pri posudzovaní poskytnutia najlepšieho možného výsledku pre klienta sa prihliada na provízie a náklady obchodníka s cennými papiermi na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu uvedenom v stratégii vykonávania pokynov a ktoré je dostupné na vykonanie pokynu.
(3)
Obchodník s cennými papiermi nesmie prijať žiadnu odmenu, zľavu ani nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov klientov na konkrétne obchodné miesto alebo miesto výkonu, čo by bolo v rozpore s požiadavkami konfliktu záujmov alebo prijímania a uhrádzania poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod.
(4)
Pri finančných nástrojoch, ktoré podliehajú obchodovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,58hf) každé obchodné miesto a systematický internalizátor, a pri ostatných finančných nástrojoch, každé miesto výkonu je povinné bezplatne sprístupniť verejnosti údaje o kvalite výkonu transakcií na príslušnom mieste, a to aspoň raz ročne. Obchodník s cennými papiermi je povinný po vykonaní pokynu alebo transakcie na účet klienta informovať klienta o tom, kde bol pokyn vykonaný. Pravidelné správy zahŕňajú podrobné údaje o cene, nákladoch, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu pri jednotlivých finančných nástrojoch.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný preukázať svojim klientom na ich žiadosť, že vykonal ich pokyny v súlade so stratégiou tohto obchodníka s cennými papiermi na ich vykonávanie, a preukázať Národnej banke Slovenska na požiadanie dodržanie tejto povinnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58hf znie:
„58hf) Čl. 23 a 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“.
99.
V § 73p ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Takáto stratégia vykonávania pokynov musí umožniť, aby sa inak porovnateľné pokyny klientov vykonali podľa času ich prijatia obchodníkom s cennými papiermi.“.
100.
V § 73p odseky 3 až 7 znejú:
„(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť svojim klientom príslušné informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov a pred poskytnutím investičnej služby získať ich predchádzajúci súhlas so stratégiou vykonávania pokynov. V týchto informáciách sa jednoznačne a dostatočne podrobne vysvetlí ľahko pochopiteľným spôsobom pre klientov, ako bude obchodník s cennými papiermi vykonávať pokyny v mene klienta.
(4)
Pri limitovaných pokynoch klientov týkajúcich sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovaných na obchodnom mieste, ktoré nie sú vykonané ihneď podľa prevládajúcich trhových podmienok, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať, ak klient výslovne nevydá iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu. Obchodník s cennými papiermi môže túto povinnosť splniť postúpením limitovaného pokynu klienta na obchodné miesto. Národná banka Slovenska môže upustiť od povinnosti zverejniť limitovaný pokyn veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom určeným podľa osobitného predpisu.58hfa)
(5)
Ak stratégia vykonávania pokynov umožňuje, aby sa pokyny klienta mohli vykonať mimo regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému alebo mimo organizovaného obchodného systému, obchodník s cennými papiermi je o tejto možnosti povinný informovať svojich klientov. Obchodník s cennými papiermi môže vykonať pokyny klienta mimo regulovaného trhu, mimo mnohostranného obchodného systému alebo mimo organizovaného obchodného systému, len ak získal predchádzajúci výslovný súhlas klienta s takým spôsobom vykonania pokynu; takýto súhlas môže byť udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody klienta alebo vo forme individuálnych súhlasov na jednotlivé obchody.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov a stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Najmä je povinný pravidelne podľa osobitného predpisu58hfb) vyhodnocovať účinnosť stratégie vykonávania pokynov a to, či miesta výkonu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov. Obchodník s cennými papiermi je povinný oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynu. Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva pokyny klientov, je povinný pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, kde sa vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku a údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť klienta preukázať, že vykonal jeho pokyn v súlade so stratégiou vykonávania pokynov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58hfa a 58hfb znejú:
„58hfa) Čl. 4 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
58hfb) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565.“.
101.
§ 73r sa vypúšťa.
102.
§ 73s znie:
㤠73s
Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. b), je povinný zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klienta vo vzťahu k pokynom ostatných klientov alebo k obchodným záujmom obchodníka s cennými papiermi.“.
103.
V § 73t sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
104.
§ 73u sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vo vzťahu s oprávnenými protistranami konať čestne, spravodlivo a profesionálne a komunikovať s nimi jasným, prehľadným a nezavádzajúcim spôsobom s prihliadnutím na povahu oprávnenej protistrany a jej činnosti.58hg)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58hg znie:
„58hg) Čl. 61 a 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.
105.
§ 73v sa vypúšťa.
106.
§ 75 znie:
㤠75
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť uchovávanie záznamov o všetkých poskytnutých investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách a vykonaných transakciách tak, aby Národná banka Slovenska mohla plniť svoje úlohy v oblasti dohľadu a najmä zistiť, či obchodník s cennými papiermi dodržiava všetky povinnosti vrátane povinností vo vzťahu ku klientom alebo potenciálnym klientom a integrite trhu, v súlade s osobitným predpisom.58jf)
(2)
Záznamy podľa odseku 1 musia zahŕňať záznamy telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie, ktoré sa týkajú minimálne transakcií uzatvorených pri obchodovaní na vlastný účet a poskytovania služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov klienta. Takéto záznamy telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie zahŕňajú aj tie, ktoré sa uskutočňujú so zámerom vyústiť do transakcií uzavretých pri obchodovaní na vlastný účet alebo poskytnutia služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, zasielaním a vykonávaním pokynov klientov, a to aj ak tieto konverzácie alebo komunikácia nevedú k uzavretiu takýchto transakcií alebo k poskytnutiu služieb týkajúcich sa pokynov klientov.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia s cieľom zaznamenať príslušné telefonické rozhovory a elektronickú komunikáciu uskutočnené, zaslané alebo prijaté zariadeniami, ktoré obchodník s cennými papiermi poskytol zamestnancovi alebo zmluvnému dodávateľovi, alebo používanie ktorých zamestnancom alebo zmluvným dodávateľom obchodník s cennými papiermi odsúhlasil alebo povolil. Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať nových i existujúcich klientov o tom, že telefonický rozhovor medzi obchodníkom s cennými papiermi a jeho klientmi, ktorý vyústi alebo môže vyústiť do transakcie, sa bude nahrávať. Takéto oznámenie sa môže uskutočniť raz pred poskytnutím investičných služieb novým klientom alebo existujúcim klientom.
(4)
Obchodník s cennými papiermi nesmie poskytnúť investičné služby a investičné činnosti telefonicky tým klientom, ktorí neboli vopred informovaní o nahrávaní ich telefonického rozhovoru alebo elektronickej komunikácie, ak takéto investičné služby a investičné činnosti súvisia s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov klientov. Títo klienti môžu pokyny oznamovať iným spôsobom, takáto komunikácia sa však musí uskutočniť na trvanlivom médiu, ako sú najmä poštové zásielky, faxy, emaily alebo záznamy pokynov klienta urobené na stretnutiach. Môže sa zaznamenávať predovšetkým obsah príslušnej osobnej konverzácie s klientom v podobe písanej zápisnice alebo poznámok. Takéto pokyny sa považujú za rovnocenné pokynom prijatým telefonicky.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia s cieľom zabrániť zamestnancovi alebo zmluvnému dodávateľovi, aby uskutočňovali, zasielali alebo prijímali príslušné telefonické rozhovory a elektronickú komunikáciu svojimi súkromnými zariadeniami, z ktorých obchodník s cennými papiermi nedokáže robiť záznamy alebo ich kopírovať. Zaznamenané záznamy sa na požiadanie poskytnú dotknutým klientom a uchovávajú sa počas piatich rokov a na žiadosť Národnej banky Slovenska počas siedmich rokov.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť obchodnú knihu, v ktorej denne zaznamenáva pozície v jednotlivých finančných nástrojoch a v jednotlivých komoditách, ktoré drží s úmyslom obchodovania alebo na účel zabezpečenia svojich obchodov s finančnými nástrojmi alebo komoditami zaznamenanými v obchodnej knihe, ak sú tieto finančné nástroje alebo komodity obchodovateľné alebo je možné obchody s týmito finančnými nástrojmi alebo komoditami zabezpečiť. Pri vedení obchodnej knihy postupuje obchodník s cennými papiermi rovnako ako banka podľa osobitného predpisu.58k) Požiadavky na riadenie obchodnej knihy a povinnosť ich dodržiavať je obchodník s cennými papiermi povinný určiť vo svojom vnútornom predpise. Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o vedení obchodnej knihy obchodníka s cennými papiermi.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(8)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje klientom investičné služby v rámci dlhodobého investičného sporenia, je povinný viesť záznamy o obchodoch v portfóliu klienta takým spôsobom, aby bolo možné zdokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v rámci dlhodobého investičného sporenia od jeho vzniku. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi aj investičné služby, ktoré nie sú súčasťou dlhodobého investičného sporenia, záznamy podľa prvej vety musia byť vedené tak, aby bolo možné odlíšiť obchody uskutočnené v rámci dlhodobého investičného sporenia od iných obchodov klienta. Tieto záznamy je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať spôsobom podľa odseku 4 od začiatku dlhodobého investičného sporenia až do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubiť daň podľa osobitného predpisu58l) daňovníkovi, ktorý je klientom tohto obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi je povinný doručiť tieto záznamy správcovi dane a klientovi pri porušení podmienok podľa § 7 ods. 11 bezodkladne; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.58la)
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby sa uchovávali záznamy, ktoré sa týkajú skutočností uvedených v odseku 10 a v § 71a ods. 2 až 4 a zabezpečiť, aby boli tieto záznamy dostatočné na to, aby Národnej banke Slovenska umožnili monitorovať dodržiavanie požiadaviek podľa tohto zákona a osobitného predpisu.103)
(10)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, uchováva v schválenej forme presné a časovo usporiadané záznamy o všetkých svojich vydaných pokynoch vrátane zrušených pokynov, vykonaných pokynov a kotácií na obchodných miestach a sprístupní ich Národnej banke Slovenska na požiadanie.
(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby sa uchovávali záznamy, ktoré sa týkajú skutočností uvedených v § 71a ods. 7 až 10 a zabezpečiť, aby boli tieto záznamy dostatočné na to, aby Národnej banke Slovenska umožnili monitorovať dodržiavanie plnenia požiadaviek podľa tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58jf a 58la znejú:
„58jf) Napríklad čl. 72 až 76 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
58la) Čl. 59 a 60 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.
107.
V § 77 ods. 3 sa vypúšťajú slová „bezodkladne najneskôr“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najneskôr však do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.“.
108.
§ 78 až 78b sa vypúšťajú. Poznámky pod čiarou k odkazom 60c a 60p sa vypúšťajú.
109.
V § 79a ods. 2 a 4 sa slová „71o“ nahrádzajú slovami „71n“ a slová „73v“ sa nahrádzajú slovami „73u“.
110.
V § 79a ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „78, 78a, 78b,“ a druhá veta znie: „Na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu investičnú službu alebo viac investičných služieb na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,60s) sa vzťahujú ustanovenia § 62 až 66, § 67 ods. 2 až 4, § 68, § 75, § 104, § 135, § 135a a 144 a osobitného predpisu.60r)“.
111.
V § 79a ods. 4 sa za slovami „ods. 7“ vypúšťa čiarka a slová „§ 78 až 78b“.
112.
§ 79a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi predávajú alebo poskytujú poradenstvo klientom v súvislosti so štruktúrovanými vkladmi, vzťahujú sa na nich ustanovenia § 58, § 61a, § 63, § 71, § 71d až 71l, § 73b až 73d, § 73m, § 73p, § 73s, § 73u, § 75, § 81, § 135, § 137, § 144 a 146a a sú povinní prispievať na tento účel do Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80.“.
113.
Za § 79a sa vkladajú § 79b až 79k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠79b
Služby vykazovania údajov
Službou vykazovania údajov sa rozumie
a)
vykonávanie činnosti poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA),
b)
vykonávanie činnosti poskytovateľa konsolidovaného informačného systému (CTP),
c)
vykonávanie činnosti poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM).
§ 79c
Požiadavky na riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov
(1)
Členovia riadiaceho orgánu poskytovateľa služieb vykazovania údajov musia byť dôveryhodní, mať dostatočné znalosti, primeranú odbornú spôsobilosť a dostatok času pre výkon ich povinností. Odbornou spôsobilosťou členov riadiaceho orgánu sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej ročná prax v obdobnej oblasti ako je činnosť poskytovania služieb vykazovania údajov alebo ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej trojročná prax v obdobnej oblasti ako je činnosť poskytovania služieb vykazovania údajov.
(2)
Riadiaci orgán musí mať primerané kolektívne znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby rozumel činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov. Členovia riadiaceho orgánu sú povinní konať čestne, bezúhonne a nezávisle s cieľom, ak je to potrebné, účinne spochybňovať rozhodnutia vrcholového manažmentu a účinne dozerať na rozhodovanie manažmentu a monitorovať ho.
(3)
Ak burza cenných papierov žiada o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľom konsolidovaného informačného systému (CTP) alebo poskytovateľom schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) a členovia riadiaceho orgánu poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľa konsolidovaného informačného systému (CTP) alebo poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) sú tie isté osoby ako členovia riadiaceho orgánu burzy cenných papierov, považujú sa za osoby, ktoré spĺňajú požiadavku podľa odseku 1.
(4)
Poskytovateľ služieb vykazovania údajov je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska totožnosť všetkých členov riadiaceho orgánu a akékoľvek zmeny, ako aj všetky informácie potrebné na posúdenie súladu s odsekom 1.
(5)
Riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov je povinný zaviesť mechanizmus správy a riadenia, ktorý zabezpečí účinné a obozretné riadenie poskytovateľa služieb vykazovania údajov, vrátane oddelenia funkcií, mechanizmu predchádzania konfliktom záujmov, a dozoru tak, aby podporoval integritu trhu a záujmy klientov.
Povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov
§ 79d
(1)
Poskytovať služby vykazovania údajov je možné len na základe povolenia Národnej banky Slovenska udeleného obchodníkovi s cennými papiermi, burze cenných papierov alebo inej osobe, ktorí spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,60t) na základe žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov.
(2)
Na udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov musí byť preukázané splnenie podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu60t) a technická pripravenosť na výkon povolených činností.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov musí obsahovať všetky informácie, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na poskytovanie služieb vykazovania údajov žiadateľom, obchodný plán, v ktorom okrem iného uvedie druhy plánovaných služieb, a ďalšie údaje podľa osobitného predpisu.60t)
(4)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok podľa odseku 2.
(6)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov.
(7)
Ak o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov žiada obchodník s cenným papiermi podľa § 55, zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 56 alebo burza cenných papierov prevádzkujúci obchodné miesto podľa osobitného predpisu,60u) Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní týchto žiadostí podľa odsekov 2 až 6 primerane a toto povolenie im udelí v rámci udelenia povolenia alebo v rámci zmeny ich povolenia podľa § 55 alebo osobitného predpisu.60u)
§ 79e
(1)
Povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, nie je prevoditeľné na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu. Na základe povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov je osoba oprávnená poskytovať povolené služby vo všetkých členských štátoch v rozsahu, v akom bolo toto povolenie udelené.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu54) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov, obsahovať služby vykazovania údajov, na poskytovanie ktorých sa udeľuje povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov.
(3)
Na základe žiadosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov je možné rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov zmeniť. Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu takéhoto povolenia primerane podľa § 79d.
(4)
Poskytovateľ služieb vykazovania údajov je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v podmienkach pre udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov. Pri zmenách týkajúcich sa nových členov riadiaceho orgánu sa uvedú aj informácie potrebné na posúdenie splnenia podmienok podľa § 79d.
§ 79f
Domovským členským štátom poskytovateľa služieb vykazovania údajov je, ak ide o
a)
fyzickú osobu, členský štát, v ktorom sa nachádza jej miesto podnikania,
b)
právnickú osobu, členský štát, v ktorom sa nachádza jej registrované sídlo,
c)
osobu, ktorá nemá podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jej miesto podnikania.
§ 79g
Zánik povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov
(1)
Povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov zaniká dňom
a)
vrátenia povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov,
b)
vyhlásenia konkurzu na majetok poskytovateľa služieb vykazovania údajov alebo dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu na poskytovateľa služieb vykazovania údajov pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,21) alebo dňom vstupu poskytovateľa služieb vykazovania údajov do likvidácie,
c)
zrušenia právnickej osoby alebo smrti fyzickej osoby poskytovateľa služieb vykazovania údajov,
d)
predaja podniku, zlúčením, splynutím alebo rozdelením poskytovateľa služieb vykazovania údajov.
(2)
Zánikom povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov nie sú dotknuté tie povinnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ktoré má ku dňu, v ktorom nastala skutočnosť, na základe ktorej toto povolenie zaniká.
§ 79h
Organizačné požiadavky na poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA)
(1)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) je povinný mať zavedené vhodné stratégie a opatrenia na zverejňovanie informácií požadovaných podľa osobitného predpisu18c) v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližší k reálnemu času vykonania transakcie, a za primeraných obchodných podmienok.
(2)
Informácie sa sprístupňujú bezplatne 15 minút po tom, čo ich zverejnil poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA).
(3)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) je povinný účinne a jednotne šíriť informácie
a)
spôsobom, ktorý zaručí rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe,
b)
vo formáte, ktorý uľahčuje konsolidáciu informácií s podobnými údajmi z iných zdrojov.
(4)
Informácie, ktoré poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) zverejní v súlade s odsekom 1, obsahujú najmenej tieto údaje:
a)
identifikátor finančného nástroja,
b)
cenu, za ktorú bola transakcia uzavretá,
c)
objem transakcie,
d)
čas transakcie,
e)
čas oznámenia transakcie,
f)
označenie ceny transakcie,
g)
kód obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, kód „SI“, ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, inak kód „OTC“,
h)
ukazovateľ, že transakcia podliehala osobitným podmienkam, ak je to potrebné.
(5)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) je povinný
a)
uskutočňovať a udržiavať účinné opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov s jeho klientmi,
b)
mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa
1.
zaručí bezpečnosť prostriedkov na prenos informácií,
2.
minimalizuje riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu,
3.
predíde úniku informácií pred ich zverejnením,
c)
mať primerané zdroje a záložné systémy, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby,
d)
mať zavedené systémy na účinnú kontrolu úplnosti správ o obchode, na identifikáciu vynechaných údajov a zjavných chýb a na odosielanie žiadostí o opätovné predloženie správnych a úplných správ.
(6)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), ktorý je zároveň burzou cenných papierov alebo obchodníkom s cennými papiermi, je povinný nakladať so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a uskutočňovať a udržiavať primerané mechanizmy s cieľom oddeliť rôzne obchodné funkcie.
§ 79i
Organizačné požiadavky na poskytovateľa konsolidovaného informačného systému (CTP)
(1)
Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) je povinný mať zavedené vhodné stratégie a opatrenia na
a)
zhromažďovanie informácií zverejnených v súlade s osobitným predpisom,60ua)
b)
konsolidáciu údajov uvedených v písmene a) do nepretržitého prenosu informácií elektronickými prostriedkami,
c)
zverejňovanie informácií v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližší k reálnemu času vykonania transakcie, za primeraných obchodných podmienok.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmenej tieto údaje:
a)
identifikátor finančného nástroja,
b)
cenu, za ktorú bola transakcia uzavretá,
c)
objem transakcie,
d)
čas transakcie,
e)
čas oznámenia transakcie,
f)
označenie ceny transakcie,
g)
kód obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, kód „SI“, ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, inak kód „OTC“,
h)
skutočnosť, či za investičné rozhodnutie a vykonanie transakcie bol zodpovedný počítačový algoritmus obchodníka s cennými papiermi, ak je to potrebné,
i)
ukazovateľ, že transakcia podliehala osobitným podmienkam, ak je to potrebné,
j)
indikátor na označenie toho, ktorá zo skutočností podľa osobitného predpisu60v) sa vzťahovala na príslušnú transakciu, ak v súlade s týmto osobitným predpisom60v) došlo k upusteniu od povinnosti zverejniť informácie podľa osobitného predpisu.60w)
(3)
Informácie podľa odseku 2 sa musia sprístupniť bezplatne 15 minút po tom, čo ich zverejnil poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP). Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) je povinný účinne a jednotne šíriť tieto informácie takým spôsobom, ktorým sa zaručí rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe a vo všeobecne uznaných formátoch, ktoré sú prepojené a pre účastníkov trhu ľahko dostupné a použiteľné.
(7)
Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) je povinný
a)
zabezpečiť konsolidáciu poskytovaných údajov zo všetkých regulovaných trhov, mnohostranných obchodných systémov, organizovaných obchodných systémov a od poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), o finančných nástrojoch podľa osobitného predpisu,60t)
b)
uskutočňovať a udržiavať účinné opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov,
c)
mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť prostriedkov na prenos informácií a minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu,
d)
mať primerané zdroje a záložné systémy, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby.
(8)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi alebo poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), ktorý zároveň prevádzkuje konsolidovaný informačný systém, je povinný nakladať so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a uskutočňovať a udržiavať primerané mechanizmy, aby oddelil rôzne obchodné funkcie.
§ 79j
Organizačné požiadavky na poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM)
(1)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) je povinný mať zavedené vhodné stratégie a opatrenia na oznamovanie informácií požadovaných podľa osobitného predpisu,60x) čo najrýchlejšie a najneskôr na záver pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola transakcia vykonaná. Uvedené informácie sa oznamujú podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom.60x)
(2)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) je povinný
a)
uskutočňovať a udržiavať účinné opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov s jeho klientmi,
b)
mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť a overenie prostriedkov na prenos informácií, minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a predíde sa úniku informácií, pričom sa vždy zachová dôvernosť údajov,
c)
mať primerané zdroje a záložné systémy, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby,
d)
mať zavedené systémy na účinnú kontrolu úplnosti správ o transakciách, na identifikáciu vynechaných údajov a zjavných chýb spôsobených obchodníkom s cennými papiermi a pri výskyte takejto chyby alebo vynechania informácie informovať obchodníka s cennými papiermi o podrobnostiach o tejto chybe alebo vynechanom údaji a na odosielanie žiadostí o opätovné predloženie správnych a úplných správ,
e)
mať zavedené systémy, ktoré umožňujú odhalenie chýb alebo vynechaní údajov spôsobených ním samotným a predloženie alebo opätovné predloženie správnych a úplných správ o transakciách Národnej banke Slovenska alebo inému príslušnému orgánu dohľadu.
(3)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ (ARM), ktorý je zároveň burzou cenných papierov alebo obchodníkom s cennými papiermi, je povinný nakladať so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a uskutočňovať a udržiavať primerané mechanizmy, aby oddelil rôzne obchodné funkcie.
§ 79k
Zoznam poskytovateľov služieb vykazovania údajov
(1)
Národná banka Slovenska vedie verejne prístupný zoznam poskytovateľov služieb vykazovania údajov na svojom webovom sídle.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 obsahuje informácie o rozsahu udeleného povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov. Údaje v tomto zozname Národná banka Slovenska pravidelne aktualizuje.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) každé udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov a každé odobratie a zánik povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov. Informácia o odobratí alebo zániku povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov musí byť v tomto zozname zverejnená minimálne päť rokov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60t až 60x znejú:
„60t) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/571.
60u) Napríklad § 4 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60ua) Čl. 6 a 20 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
60v) Čl. 4 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
60va) Čl. 10 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
60w) Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
60x) Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“.
114.
V § 81 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „prostriedky“ vkladá čiarka a slová „štruktúrované vklady“.
115.
V § 91 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „peňažné prostriedky fondu, ktoré sú uložené na týchto osobitných účtoch, nepodliehajú výkonu rozhodnutia90a) a sú z neho vylúčené.“.
116.
V poznámke pod čiarou k odkazu 89 sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
117.
V poznámke pod čiarou k odkazu 90a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia:
„nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).“.
118.
V § 103 odsek 3 znie:
„(3)
Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle centrálneho depozitára a v sídlach členov a zverejniť o tom oznam na svojom webovom sídle. Aktuálne znenie prevádzkového poriadku a jeho zmeny sa zverejňujú na webovom sídle centrálneho depozitára.“.
119.
V § 107 ods. 4 písm. b) prvom bode sa za slová „identifikačné číslo“ vkladá čiarka a slová „kód LEI“ a v druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o fyzickú osobu zapísanú v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, register emitenta obsahuje aj kód LEI,“.
120.
V § 107 odsek 8 znie:
„(8)
Pri zaknihovaných akciách evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená centrálnym depozitárom podľa tohto zákona nahrádza zoznam akcionárov. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov89) listinných akcií na meno je povinný vykonať zápis týkajúci sa zmeny akcionára v zozname akcionárov na základe pokynu emitenta. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov akcií na meno nezapíše do ním vedeného zoznamu číselné označenie akcie.“.
121.
V § 107 ods. 10 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom uvedené ustanovenie sa primerane použije aj pri cenných papieroch na doručiteľa.“.
122.
V § 107a odsek 3 úvodnej vete sa slovo „zúčtovať“ nahrádza slovom „vyrovnať“, slová „boli v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom vyrovnania alebo systémom vyrovnania v prepojenom systéme“ sa nahrádzajú slovami „sa stali od okamihu určeného v prevádzkovom poriadku neodvolateľnými“, a v písmene b) sa slovo „podané“ nahrádza slovami „prijaté systémom vyrovnania“.
123.
V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
Národnému bezpečnostnému úradu na účely zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.97a)“.
124.
Za § 132r sa vkladá § 132s, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§132s
Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k indexom používaným ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov podľa osobitného predpisu107cd) je Národná banka Slovenska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107cd znie:
„107cd) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2016).“.
125.
V poznámke pod čiarou k odkazu 107cb sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
126.
V § 134 ods. 3 písm. k) sa za slovo „previerok“ vkladajú slová „a zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti“.
127.
V § 135 odsek 1 znie:
„(1)
Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou centrálneho depozitára, osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou, obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, poskytovateľa služieb vykazovania údajov, fondu, ratingovej agentúry, navrhovateľa ponuky na prevzatie, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu; dohľad sa vykonáva tiež nad inými osobami, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s obchodníkmi s cennými papiermi, s pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, so sprostredkovateľmi investičných služieb, s centrálnym depozitárom, s poskytovateľmi služieb vykazovania údajov a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť emitenta cenného papiera, osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoby s ňou spriaznenou, činnosť vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, činnosť osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a činnosť ďalších osôb, ktorým tento zákon a osobitné predpisy107g) ukladá povinnosti. Dohľad sa vykonáva aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami (§ 138), ktorých súčasťou sú aj obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny depozitár, a nad finančnými konglomerátmi podľa § 143j, nad osobami, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy týkajúce sa dôverných informácií, predaja nakrátko, swapov na úverové zlyhanie, mimoburzových derivátov, centrálnych protistrán, manipulácie s trhom a vypracúvania a rozširovania investičných odporúčaní, nad zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a nad finančnou holdingovou spoločnosťou, na ktorú sa vzťahujú povinnosti podľa tohto zákona. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.108)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107g znie:
„107g) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23. 12. 2015).“.
128.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110ja znie:
„110ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 2015/2365, nariadenie (EÚ) č. 2016/1011.“.
129.
V § 135a ods. 3 úvodnej vete sa za slová „odseku 1,“ vkladajú slová „vykonanie dohľadu podľa odseku 5 alebo konzultácie podľa § 58,“.
130.
V § 135a ods. 3 sa vypúšťa písmeno a) a na konci písmena c) sa vypúšťa táto veta: „V takom prípade Národná banka Slovenska informuje o dôvodoch žiadajúci orgán členského štátu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a poskytne im informácie o konaní alebo rozsudku podľa písmena b) alebo c), ak ich má k dispozícii a ak je možné ich poskytnúť v súlade s osobitným zákonom.108a)“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
131.
V § 135a ods. 5 poslednej vete sa slová „podľa písmena b) alebo c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b)“.
132.
§ 135a sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:
„(15)
Národná banka Slovenska je oprávnená spolupracovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov pri poskytovaní pomoci pri vymáhaní pokút.
(16)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, vnútroštátnym správcom110jc) a príslušnými orgánmi iných členských štátov v oblasti dohľadu nad spotovými trhmi a aukciami, správcami registrov a inými verejnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad dodržiavaním ustanovení právneho predpisu Európskej únie o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.
(17)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať a vymieňať si informácie so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a príslušnými orgánmi iných členských štátov zodpovednými za dohľad, správu a reguláciu poľnohospodárskych trhov podľa osobitného predpisu.110jd)
(18)
Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 3 odmietne poskytnúť informácie, vykonať dohľad alebo konzultácie, informuje o tejto skutočnosti a dôvodoch žiadajúci orgán členského štátu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a poskytne im informácie o súdnom konaní podľa odseku 3 písm. a) alebo o rozsudku podľa odseku 3 písm. b), ak ich má a ak je možné ich poskytnúť podľa osobitného predpisu.108a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110jc a 110jd znejú:
„110jc) § 17 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
110jd)Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.“.
133.
§ 136 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohody o spolupráci, ktoré zabezpečujú výmenu informácií s orgánmi a osobami z nečlenského štátu zodpovednými za
a)
dohľad nad subjektmi finančného trhu,
b)
konkurz a likvidáciu obchodníkov s cennými papiermi a podobné konania, ktoré sa týkajú zahraničných obchodníkov s cennými papiermi,
c)
vykonávanie povinných auditov účtovníctva obchodníkov s cennými papiermi a iných finančných inštitúcií, bánk a poisťovní, pri výkone ich funkcií dohľadu, alebo pri inštitúciách spravujúcich systémy náhrad pri výkone ich funkcií,
d)
dohľad nad osobami, ktoré sa zúčastňujú na konkurze a likvidácii obchodníkov s cennými papiermi a na podobných konaniach, ktoré sa týkajú zahraničných obchodníkov s cennými papiermi,
e)
dohľad nad osobami poverenými vykonávaním povinných auditov účtovníctva poisťovní, bánk, obchodníkov s cennými papiermi a iných finančných inštitúcií,
f)
dohľad nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s emisnými kvótami, na účel zaistenia konsolidovaného prehľadu o finančných trhoch a spotových trhoch,
g)
dohľad nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi,110jd) na účel zaistenia konsolidovaného prehľadu o finančných trhoch a spotových trhoch.
(6)
Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohody o spolupráci, ktoré zabezpečujú výmenu informácií s príslušnými orgánmi nečlenských štátov podľa odseku 5, len ak sa zabezpečí, že informácie poskytované Národnou bankou Slovenska budú podliehať povinnosti mlčanlivosti najmenej v rozsahu podľa tohto zákona a osobitného predpisu114f) a poskytnuté informácie sa použijú len na plnenie úloh tohto príslušného orgánu.
(7)
Národná banka Slovenska zabezpečuje prenos osobných údajov príslušnému orgánu dohľadu v nečlenskom štáte podľa osobitného predpisu.114f)“.
134.
V § 144 ods. 1 úvodnej vete sa slová „a 7“ nahrádzajú slovami „a 6“ a vypúšťajú sa slová „podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov“.
135.
V § 144 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
uložiť pokutu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi do 5 000 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo pri závažnom nedostatku až do 10 000 000 eur, pričom tieto horné sadzby pokuty sa zvyšujú až na
1.
10 % celkového ročného obratu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi v predchádzajúcom kalendárnom roku; ak je obchodník s cennými papiermi dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti, alebo na
2.
dvojnásobok sumy obohatenia v súvislosti s porušením týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť,“.
136.
V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami z) až ab), ktoré znejú:
„z)
pozastaviť uvádzanie na trh alebo predaj finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov, ak obchodník s cennými papiermi nezaviedol účinný proces schvaľovania produktov alebo iným spôsobom nesplnil povinnosti podľa § 71m a 71n,
aa)
nariadiť povinnosť uhradiť náhradu, ktorá sa rovná hodnote majetkového prospechu tej osobe, na úkor ktorej sa majetkový prospech získal,
ab)
dočasne zakázať obchodníkovi s cennými papiermi členstvo na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, obchodovať na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo byť klientom organizovaného obchodného systému.“.
137.
V § 144 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ktoré spočívajú v nedodržiavaní podmienok určených v jemu udelenom povolení, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených poskytovateľovi služieb vykazovania údajov alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov, môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie uvedené v odseku 1 písm. a) až ab).“.
138.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110m a 110n znejú:
„110m) Napríklad čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 2015/2365, čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 2016/1011.
110n) Napríklad čl. 30 ods. 2 a čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, čl. 22 a 23 nariadenia (EÚ) 2015/2365, čl. 42 a 43 nariadenia (EÚ) 2016/1011.“.
139.
V § 144 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov“.
140.
V § 144 ods. 7 prvej vete sa slová „pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo konsolidovaného celku, alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálny depozitár; vedúcemu zamestnancovi51) je možné uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo od centrálneho depozitára, alebo konsolidovaného celku, do ktorého patrí obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálny depozitár“ nahrádzajú slovami „pokutu až do výšky podľa odseku 1 písm. e) alebo mu uloží dočasný zákaz a pri opakovanom závažnom porušení trvalý zákaz vykonávania funkcie člena riadiaceho orgánu“ a v druhej vete sa za slovo „uložením“ vkladajú slová „dočasného zákazu alebo trvalého zákazu vykonávania funkcie člena riadiaceho orgánu alebo“.
141.
V § 144 ods. 12 prvá veta znie: „Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi alebo finančnou inštitúciou, je oprávnená uložiť tejto osobe pokutu až do výšky podľa odseku 25, alebo uloží povinnosť uhradiť náhradu, ktorá sa rovná hodnote majetkového prospechu, tej osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal.“.
142.
V § 144 ods. 14 prvej vete sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 12 a 15 až 33“ a v druhej vete sa slová „Pokuta podľa odsekov 1 až 5, odseku 7 alebo odseku 12“ nahrádzajú slovami „Uložená pokuta“.
143.
V § 144 ods. 15 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“, vypúšťa sa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťajú slová „a druhej“.
144.
V § 144 odsek 26 znie:
„(26)
Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 7, 12, 25, § 145 ods.1, § 145a ods. 1 a 2 a § 146 ods. 1, Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov,114e) a to bezodkladne potom ako je obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo o pokute informovaná.“.
145.
V § 144 ods. 27 druhá veta znie: „Ak je proti rozhodnutiu o uloženom opatrení zverejnenému podľa prvej vety podaný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska uvedie túto informáciu súčasne so zverejnením podľa prvej vety alebo bezodkladne po podaní opravného prostriedku, ak je podaný po zverejnení podľa prvej vety.“.
146.
V § 144 ods. 27 sa na konci pripája táto veta: „Tieto informácie sa zverejňujú v súlade s osobitnými predpismi.114f)“.
147.
V § 144 odsek 28 znie:
„(28)
Ak Národná banka Slovenska považuje zverejnenie identifikačných údajov právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb na základe individuálneho posúdenia za neprimerané alebo ak zverejnenie podľa odseku 27 by mohlo ohroziť stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie,114g) je povinná
a)
odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 27 až dovtedy, kým pominú dôvody na nezverejnenie,
b)
zverejniť informácie podľa odseku 27 anonymne spôsobom, ktorý zabezpečí účinnú ochranu príslušných osobných údajov, alebo
c)
upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 27, ak možnosti podľa písmen a) a b) považuje za nedostatočné na to, aby sa nimi zabezpečila
1.
ochrana stability finančných trhov,
2.
primeranosť zverejnenia informácií podľa odseku 27 vo vzťahu k závažnosti porušenia.“.
148.
§ 144 sa dopĺňa odsekmi 32 a 33, ktoré znejú:
„(32)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) informáciu o uložení každej sankcie, ktorá nebola zverejnená podľa odseku 28 písm. c) a o každom opravnom prostriedku uplatnenom proti rozhodnutiu o uložení týchto sankcií a o rozhodnutí o opravnom prostriedku.
(33)
Národná banka Slovenska pri určovaní druhu a výšky sankcií zohľadňuje
a)
závažnosť a trvanie porušenia,
b)
mieru zodpovednosti osoby,
c)
finančnú situáciu zodpovednej osoby podľa celkového ročného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby,
d)
výšku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo výšku strát, ktorým zabránila, ak je možné ich určiť,
e)
straty tretích osôb spôsobené porušením, ak je možné ich určiť,
f)
úroveň spolupráce zodpovednej osoby s Národnou bankou Slovenska,
g)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná osoba.“.
149.
V § 145 ods. 1 úvodnej vete a § 145a ods. 1 úvodnej vete sa slová „pokutu od 10 000 Sk do 20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „pokutu v rozpätí sadzby podľa § 144 ods. 1 písm. e)“.
150.
§ 146a znie:
㤠146a
(1)
Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo člena iného obdobného orgánu dohliadanej osoby podľa § 135, ktorý poskytol Národnej banke Slovenska akúkoľvek informáciu o nedostatkoch20) v činnosti dohliadanej osoby podľa § 135. Poskytnutie informácii podľa prvej vety sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti ani ochrany údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu41) a nie je možné uplatniť žiadnu zodpovednosť voči osobe podľa prvej vety za takéto poskytnutie informácií.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém, poskytovateľ služieb vykazovania údajov a banka pri poskytovaní investičnej služby sú povinní upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie nedostatkov a určené spôsoby tohto nahlasovania prostredníctvom nezávislých, osobitných a samostatných prostriedkov.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a pobočky finančných inštitúcií z nečlenského štátu.“.
151.
V § 148 ods. 2 sa slová „vzťahujú ustanovenia § 55 ods. 11“ nahrádzajú slovami „vzťahuje ustanovenie § 55 ods. 10“.
152.
V § 148 ods. 8 sa slová „§ 55 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 10“.
153.
§ 156 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov, ak poskytovateľ služieb vykazovania údajov
a)
do 12 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia nezačal poskytovať služby uvedené v tomto povolení alebo počas predchádzajúcich šiestich mesiacov tieto služby neposkytoval,
b)
získal toto povolenie na základe uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti o udelenie tohto povolenia, alebo iného konania v rozpore s právnymi predpismi,
c)
prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo toto povolenie udelené,
d)
závažne a opakovane porušil ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.121a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 121a znie:
„121a) Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.“.
154.
V § 160a ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
155.
Poznámky pod čiarou k odkazom 123a, 123b a 123c znejú:
„123a) Napríklad čl. 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
123b) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 575/2013.
123c) Napríklad čl. 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.“.
156.
Za § 173y sa vkladajú § 173z až 173zb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠173z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred 1. novembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2017 a ustanovenia osobitného predpisu.20)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;20) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. novembrom 2017, zostávajú zachované.
(3)
Povinnosť evidovať kód LEI v registri emitenta podľa § 107 ods. 4 v znení účinnom od 1. novembra 2017 pre emitentov, pre ktorých centrálny depozitár viedol register emitenta pred 1. novembrom 2017, sa prvýkrát uplatní pri evidovaní emisie cenných papierov vydanej po 31. októbri 2017; týmto nie je dotknuté oprávnenie emitenta požiadať o evidovanie kódu LEI v registri emitenta aj bez vydania takejto emisie cenných papierov.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018
§ 173za
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 3. januárom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 3. januárom 2018 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 2. januára 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 3. januárom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 3. januára 2018 a ustanovenia osobitného predpisu.20)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;20) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;20) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.
§ 173zb
(1)
V období od 3. januára 2018 do 3. júla 2021 zúčtovacia povinnosť ustanovená osobitným predpisom130) a postupy zmierňovania rizika ustanovené osobitným predpisom131) sa neuplatňujú na energetické derivátové zmluvy uzavreté nefinančnými protistranami, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,132) alebo nefinančnými protistranami, ktoré získali povolenie na činnosť obchodníka s cennými papiermi po prvýkrát od 3. januára 2018, pričom tieto energetické derivátové zmluvy sa nepovažujú za zmluvy o mimoburzových derivátoch na účely zúčtovacej prahovej hodnoty ustanovenej osobitným predpisom.133)
(2)
Na energetické derivátové zmluvy, pri ktorých sa uplatňuje prechodný režim podľa odseku 1, sa vzťahujú všetky ostatné požiadavky ustanovené osobitným predpisom.107cb)
(3)
Oprávnenie uplatňovať prechodný režim podľa odseku 1 udeľuje Národná banka Slovenska; Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o energetických derivátových zmluvách, pre ktoré je udelené oprávnenie uplatňovať prechodný režim podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 130 až 133 znejú:
„130) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
131) Čl. 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
132) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
133) Čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.“.
157.
Za § 174b sa vkladá § 174c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠174c
Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018
Zrušujú sa:
1.
opatrenie Národnej banky Slovenska č. 378/2007 Z. z. o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby,
2.
opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2008 z 20. mája 2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb (oznámenie č. 198/2008 Z. z.).“.
158.
Príloha sa dopĺňa 31. a 32. bodom, ktoré znejú:
„31.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).
32.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
Čl. II
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov (ďalej len „burza"), obchodovanie s finančnými nástrojmi1) na regulovanom trhu burzy, na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme, dohľad nad činnosťou burzy, nad organizovaním mnohostranného obchodného systému a nad organizovaním organizovaného obchodného systému.“.
2.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
organizovať organizovaný obchodný systém,
e)
poskytovať služby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.3)“.
3.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa slovo „regulovaného“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 ods. 3 písm. f) sa slová „doplnková dôchodková poisťovňa,11)“ nahrádzajú slovami „doplnková dôchodková spoločnosť,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 ods. 3 písmeno o) znie:
„o)
centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu,11c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
„11c) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení.“.
7.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami t) až ad), ktoré znejú:
„t)
tvorcom trhu osoba, ktorá sústavne prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné nástroje s využitím vlastného majetku a pri cenách určených touto osobou,
u)
malým a stredným podnikom podnik, ktorého priemerná trhová kapitalizácia je na základe koncoročných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky nižšia ako
200 000 000 eur,
v)
limitovaným pokynom pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v konkrétnom objeme,
w)
organizátorom trhu osoba alebo osoby, ktoré riadia alebo organizujú činnosť regulovaného trhu a môže ním byť aj samotný regulovaný trh; pričom organizátorom trhu na území Slovenskej republiky je burza,
x)
mnohostranným systémom každý systém alebo platforma, v rámci ktorých môžu navzájom pôsobiť viaceré záujmy o obchodovanie tretích osôb, ak ide o kúpu a predaj finančných nástrojov; všetky mnohostranné systémy môžu byť organizované len ako regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo ako organizovaný obchodný systém podľa tohto zákona,
y)
obchodným miestom regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém,
z)
likvidným trhom trh pre finančný nástroj alebo druh finančných nástrojov, na ktorom sa nepretržite nachádzajú pripravení kupujúci a predávajúci so záujmom obchodovať, ktorý sa so zreteľom na osobitnú štruktúru trhu konkrétneho finančného nástroja alebo konkrétneho druhu finančných nástrojov posudzuje v súlade s týmito kritériami:
1.
priemerná frekvencia a objem transakcií za rôznych trhových podmienok so zreteľom na povahu a životný cyklus produktov v rámci príslušného druhu finančných nástrojov,
2.
počet a typ účastníkov trhu vrátane pomeru účastníkov trhu k obchodovaným nástrojom vo vzťahu k určitému produktu,
3.
priemerná veľkosť rozpätí medzi nákupnými cenami a predajnými cenami, ak sú známe,
aa)
riadiacim orgánom štatutárny orgán burzy splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie burzy, ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,
ab)
vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie na burze a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie burzy vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,
ac)
obchodovaním párovaním na vlastný účet transakcia, pri ktorej sprostredkovateľ vstupuje medzi kupujúceho a predávajúceho spôsobom, pri ktorom počas vykonávania transakcie nie je nikdy vystavený trhovému riziku, obe strany transakcie sa vykonávajú súčasne a transakcia sa realizuje pri cene, pri ktorej sprostredkovateľ nevytvára zisk ani stratu okrem vopred zverejnenej provízie, poplatku alebo platby za transakciu,
ad)
priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako
1.
priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo
2.
sponzorovaný prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov.“.
8.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska nie je možné organizovať žiadny mnohostranný systém.“.
9.
V § 4 ods. 2 písm. h) sa za slovo „systém“ vkladajú slová „alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať služby vykazovania údajov“.
10.
V § 4 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať služby vykazovania údajov“.
11.
V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
obchodný plán obsahujúci druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra burzy, ktorými sa preukáže prijatie všetkých potrebných opatrení na dodržanie povinností burzy.“.
12.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 15 až 23, ktoré znejú:
„(15)
Burza môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov súčasne so žiadosťou o udelenie povolenia alebo na základe žiadosti o zmenu povolenia.
(16)
Členovia riadiaceho orgánu burzy musia byť dôveryhodní, mať primerané znalosti, schopnosti, skúsenosti; pričom burza je povinná zabezpečiť, aby zloženie riadiaceho orgánu odrážalo primerane široký rozsah skúseností.
(17)
Členovia riadiaceho orgánu burzy sú povinní venovať dostatok času výkonu svojich povinností. Počet riadiacich funkcií, ktoré člen riadiaceho orgánu môže súčasne vykonávať v akejkoľvek právnickej osobe, musí zohľadňovať konkrétne okolnosti a povahu, rozsah a zložitosť činností organizátora trhu.
(18)
Členovia riadiacich orgánov burzy, ktorá je významná z hľadiska jej veľkosti, vnútornej organizácie, povahy, rozsahu a zložitosti jej činností, ak nezastupujú členský štát, môžu vykonávať súčasne funkcie podľa jednej z týchto kombinácií:
a)
jedna výkonná riadiaca funkcia s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,
b)
štyri nevýkonné riadiace funkcie.
(19)
Výkonné riadiace funkcie alebo nevýkonné riadiace funkcie v rámci rovnakej skupiny alebo podnikov, v ktorých burza vlastní kvalifikovanú účasť, sa počítajú ako jedna riadiaca funkcia.
(20)
Národná banka Slovenska môže povoliť členovi riadiaceho orgánu burzy, aby zastával jednu dodatočnú nevýkonnú riadiacu funkciu. Národná banka Slovenska pravidelne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o tejto skutočnosti.
(21)
Na riadiace funkcie v právnickej osobe, ktorá nie je zriadená na podnikanie, sa nevzťahuje obmedzenie počtu riadiacich funkcií, ktoré môže člen riadiaceho orgánu zastávať.
(22)
Burza je povinná zabezpečiť, že riadiaci orgán burzy je povinný mať ako kolektív primerané znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby rozumel činnostiam burzy vrátane hlavných rizík. Členovia riadiaceho orgánu burzy sú povinní konať čestne, bezúhonne a nezávisle s cieľom, účinne posudzovať, a ak je to potrebné, spochybňovať rozhodnutia vrcholového manažmentu, a účinne dozerať na rozhodovanie manažmentu a monitorovať ho.
(23)
Burza je povinná venovať zaškoleniu a odbornej príprave členov riadiaceho orgánu primerané ľudské zdroje a finančné zdroje.“.
13.
V § 5 ods. 5 sa za slová „Národná banka Slovenska“ vkladajú slová „zostaví a“ a na konci sa pripája táto veta: „Tento zoznam obsahuje aj jedinečný kód ustanovený v osobitnom predpise,16aa) ktorý identifikuje regulované trhy pre použitie v správach podľa osobitných predpisov.16ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16aa a 16ab znejú:
„16aa) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571 z 2. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).
16ab) § 79i ods. 2 písm. g) a ods. 5 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
Čl. 6, 10 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.“.
14.
V § 13 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný sprístupniť Národnej banke Slovenska údaje týkajúce sa knihy objednávok alebo sprístupniť knihu objednávok s cieľom umožniť Národnej banke Slovenska monitorovať obchodovanie.“.
15.
V § 13 ods. 8 sa slová „osobitného zákona,3)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,20a)“.
Poznámka k odkazu 20a znie:
„20a) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.“.
16.
V § 13 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Na organizovanie organizovaného obchodného systému burzou alebo obchodníkom s cennými papiermi sa toto ustanovenie vzťahuje rovnako.“.
17.
V § 14 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „na zabezpečenie odolnosti obchodného systému a dostatku kapacít na zvládnutie prudko zvýšeného objemu pokynov a správ obchodným systémom, na zabezpečenie riadneho obchodovania v podmienkach veľmi napätého trhu, na úplné otestovanie zabezpečenia splnenia týchto podmienok, a podliehali účinným opatreniam na zabezpečenie nepretržitého pokračovania činnosti s cieľom zabezpečiť nepretržité poskytovanie služieb, ak sa vyskytne akékoľvek zlyhanie systémov obchodovania,“.
18.
V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:
„d)
účinné systémy, postupy a opatrenia vrátane určenia povinnosti, aby členovia alebo účastníci vykonávali vhodné testovanie algoritmov, a vytvorenia podmienok, ktoré takéto testovanie umožnia, s cieľom zabezpečiť, aby systémy algoritmického obchodovania nemohli vytvoriť narušenie podmienok obchodovania na príslušnom trhu alebo prispieť k takémuto narušeniu, a zvládnuť akékoľvek narušenie podmienok obchodovania, ktoré vyplýva zo systémov algoritmického obchodovania, vrátane systémov na obmedzenie podielu nevykonaných pokynov na transakciách, ktoré môže do systému vkladať člen alebo účastník, aby bolo možné spomaliť tok pokynov, ak hrozí dosiahnutie úplnej kapacity systému, a obmedziť a presadiť minimálnu veľkosť tiku,22aa) ktorý je možné vykonať na trhu,
e)
účinné systémy, postupy a opatrenia na regulovanom trhu, ktorý povoľuje priamy elektronický prístup, s cieľom zabezpečiť, aby členovia alebo účastníci mohli poskytovať takéto služby, len ak sú obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, bankou alebo zahraničnou bankou a zaviesť a uplatňovať primerané kritériá, ak ide o vhodnosť osôb, ktorým sa môže poskytnúť takýto prístup, a aby člen alebo účastník niesol zodpovednosť za pokyny a obchody vykonané prostredníctvom priameho elektronického prístupu vo vzťahu k požiadavkám tohto zákona a osobitného predpisu,3)
f)
primerané normy, ak ide o kontrolu rizika a prahové hodnoty súvisiace s obchodovaním prostredníctvom priameho elektronického prístupu, a aby bola schopná rozpoznať, a ak je to potrebné, zastaviť pokyny alebo obchodovanie, ktoré vykonáva osoba s priamym elektronickým prístupom, oddelene od ostatných pokynov alebo obchodovania, ktoré vykonáva člen alebo účastník,
g)
opatrenia na pozastavenie alebo ukončenie poskytovania priameho elektronického prístupu klientovi zo strany člena alebo účastníka, ak nie sú dodržané požiadavky na priamy elektronický prístup na regulovaný trh uvedené v písmenách e) a f).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
„22aa) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/588 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa režimu veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky a fondy obchodované na burze (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
19.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 až 14, ktoré znejú:
„(6)
Burza je povinná mať na regulovanom trhu
a)
uzavreté písomné dohody so všetkými obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi, ktorí na regulovanom trhu vykonávajú stratégiu tvorby trhu,
b)
zavedené systémy na zabezpečenie účasti dostatočného počtu obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na takýchto dohodách, ktoré od nich vyžadujú, aby zverejňovali záväzné kotácie pri konkurenčných cenách, výsledkom čoho je, že sa trhu poskytuje na pravidelnom a predvídateľnom základe likvidita, ak je takáto požiadavka vhodná vzhľadom na povahu a rozsah obchodovania na tomto regulovanom trhu.
(7)
Písomná dohoda uvedená v odseku 6 písm. a) zahŕňa minimálne
a)
povinnosti obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k poskytovaniu likvidity, a ak je to vhodné, akékoľvek iné povinnosti vyplývajúce z účasti v systéme uvedenom v odseku 6 písm. b),
b)
akékoľvek zvýhodnenie vo forme zliav alebo v inej forme, ktoré ponúka regulovaný trh obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi na to, aby sa trhu na pravidelnom a predvídateľnom základe poskytovala likvidita, a aj akékoľvek iné práva, ktoré má obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi na základe účasti v systéme uvedenom v odseku 6 písm. b).
(8)
Burza na regulovanom trhu monitoruje a presadzuje dodržiavanie požiadaviek takýchto písomných dohôd zo strany obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi. Burza bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska o obsahu písomnej dohody a na požiadanie jej poskytne všetky ďalšie informácie potrebné na to, aby sa Národná banka Slovenska mohla ubezpečiť, že regulovaný trh plní požiadavky podľa odseku 6.
(9)
Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť účinné systémy, postupy a opatrenia na odmietnutie pokynov, ktoré prekračujú vopred určené objemové a cenové prahové hodnoty alebo ktoré sú jednoznačne chybné.
(10)
Burza je povinná na regulovanom trhu zabezpečiť prehľadné, spravodlivé a nediskriminačné pravidlá týkajúce sa služieb spoločného umiestňovania.
(11)
Burza je povinná na regulovanom trhu zabezpečiť, že jeho štruktúra poplatkov vrátane poplatkov za vykonanie pokynov, vedľajších poplatkov a akýchkoľvek zliav je prehľadná, spravodlivá a nediskriminačná a že nevytvára podnet na umiestnenie, zmenu alebo zrušenie pokynov alebo na vykonanie transakcií takým spôsobom, ktorý prispieva k narušeniu podmienok obchodovania alebo k zneužívaniu trhu. Výmenou za poskytnutie akýchkoľvek zliav, ktoré sa udelia pri individuálnych akciách alebo pri vhodnom balíku akcií, burza uloží povinnosť tvorby trhu.
(12)
Burza na regulovanom trhu môže upraviť svoje poplatky za zrušené pokyny v závislosti od dĺžky času, počas ktorého sa pokyn uchovával, a tieto poplatky nastaviť pre každý finančný nástroj, na ktorý sa vzťahujú.
(13)
Burza na regulovanom trhu môže určiť vyšší poplatok za zadanie pokynu, ktorý sa následne zruší, ako za pokyn, ktorý sa vykoná, a určiť vyšší poplatok pre účastníkov s vysokým podielom zrušených pokynov voči vykonaným pokynom, a pre účastníkov, ktorí používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, aby sa zohľadnilo dodatočné zaťaženie kapacity systému.
(14)
Burza je povinná na regulovanom trhu prostredníctvom označenia členmi alebo účastníkmi identifikovať pokyny generované algoritmickým obchodovaním, jednotlivé algoritmy použité na vytvorenie pokynov a príslušné osoby, ktoré tieto pokyny iniciovali. Burza je povinná uvedené informácie sprístupniť Národnej banke Slovenska na požiadanie.“.
20.
§ 18a sa vypúšťa.
21.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
je dôveryhodná a bezúhonná.“.
22.
V § 22 sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 4.
23.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Rozsah zverejňovaných údajov o burzových obchodoch, spôsob a frekvenciu ich zverejňovania upraví burza v burzových pravidlách.“.
24.
§ 22a znie:
㤠22a
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti rozhoduje o oslobodení od povinnosti zverejňovať informácie podľa osobitného predpisu35b) burze alebo obchodníkovi s cennými papiermi prevádzkujúcim obchodné miesto v súlade s osobitným predpisom.35c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35b a 35c znejú:
„35b) Čl. 4 a 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
35c) Čl. 3 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35d až 35j sa vypúšťajú.
25.
V § 23 ods. 2 druhej vete sa za slovo „vyrovnanie“ vkladajú slová „niektorých obchodov alebo všetkých“ a na konci sa pripája táto veta: „Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a) Čl. 14 až 54 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.“.
26.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Národná banka Slovenska môže pri zohľadnení podmienok pre systémy vyrovnania podľa odseku 4 zakázať burze alebo organizátorovi mnohostranného obchodného systému použitie centrálnej protistrany, clearingového ústavu alebo systému vyrovnania v inom štáte, len ak je to odôvodnené potrebou zachovania riadneho fungovania burzy alebo mnohostranného obchodného systému. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.36a)“.
27.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa zabránilo nenáležitej duplicitnej kontrole a dohľadu nad systémom zúčtovania a vyrovnania.“.
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/568 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prijatie finančných nástrojov na obchodovanie na regulovaných trhoch (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
29.
§ 25 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje a pre akékoľvek iné finančné nástroje podľa osobitného predpisu.22aa)
(7)
Režimy veľkosti tikov uvedené v odseku 6
a)
musia byť nastavené tak, aby odzrkadľovali profil likvidity finančného nástroja na rôznych trhoch a priemerné rozpätie ponuky kúpy a predaja s prihliadnutím na umožnenie primerane stabilných cien bez toho, aby sa neprimerane obmedzilo ďalšie zúženie týchto rozpätí,
b)
musia primeraným spôsobom upravovať veľkosť tiku pre každý finančný nástroj.“.
30.
V § 26 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta;39a) ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a) § 7 ods. 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.“.
31.
V § 26 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,“.
32.
V § 27 ods. 2 písm. c) sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.
33.
V § 29 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
emitent má pridelený platný kód LEI,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
34.
V § 29 ods. 1 písm. k) sa za slová „tento zákon“ vkladá čiarka a slová „alebo osobitný zákon,39)“ sa nahrádzajú slovami „Obchodný zákonník alebo osobitné predpisy,39)“.
35.
V § 29 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4. Poznámka pod čiarou k odkazu 51a sa vypúšťa.
36.
§ 37 znie:
㤠37
Za správnosť údajov, ktoré emitent vypracúva a zverejňuje podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona,4) zodpovedá emitent v plnom rozsahu. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.“.
37.
§ 37b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť, aby mal pridelený platný kód LEI.“.
38.
§ 38 znie:
㤠38
(1)
Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom na trhu alebo vylúčiť finančný nástroj z obchodovania na príslušnom trhu, ktorý organizuje, ak finančný nástroj alebo emitent prestanú spĺňať podmienky na prijatie finančného nástroja na príslušný trh burzy ustanovené týmto zákonom alebo burzovými pravidlami alebo ak emitent neplní povinnosti, pri ktorých zákon vyžaduje pozastavenie obchodovania. Burza písomne vyzve emitenta na odstránenie nedostatkov; ak nie je možné emitentovi doručiť písomnú výzvu, môže vyzvať emitenta aj zverejnením v tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo iným vhodným spôsobom určeným v burzových pravidlách. Burza bezodkladne pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúči finančný nástroj, ak sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by pri nepozastavení obchodovania mohli viesť k poškodeniu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu, ak zistila manipuláciu s trhom alebo ak má dôvodné podozrenie z manipulácie s trhom v súvislosti s týmto finančným nástrojom. Burza nie je povinná pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj, ak by to spôsobilo závažné poškodenie záujmov investorov alebo ohrozilo riadne fungovanie trhu.
(2)
Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom, alebo vylúči finančný nástroj z obchodovania na príslušnom trhu, je povinná zároveň pozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo vylúčiť z obchodovania na príslušnom trhu deriváty v súlade s osobitným predpisom,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, ak je to potrebné na podporu cieľov pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja.
(3)
Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom najviac na tri mesiace. Útvar inšpekcie burzových obchodov preverí skutočnosti, ktoré viedli k pozastaveniu obchodovania podľa odseku 1 tretej vety, podá správu Národnej banke Slovenska, predstavenstvu a generálnemu riaditeľovi. V správe uvedie najmä, či bol porušený zákon a burzové pravidlá, rozsah tohto porušenia a osoby zodpovedné za toto porušenie. Ak bolo pozastavené obchodovanie podľa odseku 1 a emitent v určenej lehote na výzvu burzy neodstráni nedostatky, burza vylúči finančný nástroj z obchodovania na príslušnom trhu alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky spĺňa.
(4)
Skončenie obchodovania, pozastavenie obchodovania alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania na príslušnom trhu burza bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska a zverejní v tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Burza je oprávnená zverejniť skutočnosť, že emitent neplní alebo nie je schopný plniť povinnosti vyplývajúce z prijatia ním vydaných finančných nástrojov na trh burzy.
(5)
Ak emitent alebo právny nástupca emitenta požiada burzu o skončenie obchodovania pri zániku finančných nástrojov prijatých na príslušný trh burzy, burza skončí obchodovanie s týmito finančnými nástrojmi v požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená, skončí obchodovanie do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(6)
Ak požiada burzu o skončenie obchodovania na príslušnom trhu burzy emitent akcií, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 39 alebo podľa osobitného predpisu,57) je povinný predložiť burze doklady o splnení tejto povinnosti alebo rozhodnutie všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy. Burza skončí obchodovanie s týmito akciami do piatich dní odo dňa, keď jej emitent oznámil splnenie záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie,32) alebo bezodkladne po prijatí oznámenia emitenta o rozhodnutí všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy.
(7)
Emitent cenného papiera prijatého na príslušný regulovaný trh alebo emitent cenného papiera prijatého na príslušný regulovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s cenným papierom bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie cenného papiera na príslušný regulovaný trh, zodpovedá majiteľom cenných papierov a investorom za škody, ktoré im vznikli v dôsledku pozastavenia obchodovania s finančným nástrojom podľa odseku 1 alebo v dôsledku vylúčenia cenného papiera z príslušného regulovaného trhu z dôvodu podľa odseku 3 štvrtej vety.
(8)
Emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent akcií prijatých na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, je povinný vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie33) na kúpu všetkých akcií, s ktorými by po vylúčení z trhu burzy podľa odseku 3 už nebolo možné obchodovať na žiadnej burze, na zahraničnej burze alebo na zahraničnom regulovanom trhu; tým nie je dotknuté ustanovenie
§ 39 ani osobitný predpis.57) Na účely vykonania povinnej ponuky na prevzatie sa akcie vylúčené z trhu považujú za akcie prijaté na regulovanom trhu.
(9)
Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom alebo derivátom alebo vylúči finančný nástroj alebo derivát podľa odsekov 1 a 2, Národná banka Slovenska je oprávnená aj na ostatných regulovaných trhoch, na mnohostranných obchodných systémoch, na organizovaných obchodných systémoch a na systematických internalizátoroch, pre ktoré je príslušným orgánom dohľadu a na ktorých sa obchoduje s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, v súlade s osobitným predpisom57a) pozastaviť obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo s derivátmi, alebo vylúčiť tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.
(10)
Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie o pozastavení alebo vylúčení od príslušného orgánu iného členského štátu, rozhodne v súvislosti s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi podľa osobitného predpisu,58) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou o pozastavení obchodovania alebo vylúčení finančného nástroja z obchodovania, ak je pozastavenie obchodovania alebo vylúčenie oznámené príslušným orgánom iného členského štátu spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.
(11)
Národná banka Slovenska oznámi rozhodnutie burzy podľa odsekov 1 a 2 a svoje rozhodnutie podľa odsekov 9 a 10 Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom; ak sa rozhodne obchodovanie s finančným nástrojom nepozastaviť alebo ho nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, v rozhodnutí uvedie aj vysvetlenie.
(12)
Odseky 1, 2, 9 až 11 sa uplatňujú, aj ak sa pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania alebo pozastavenie obchodovania s derivátmi alebo vylúčenie z obchodovania derivátov podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, zrušilo.
(13)
Za splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa považuje, aj ak burza preradí finančný nástroj na iný trh burzy, ktorého podmienky spĺňa.
(14)
O prijatí opatrení podľa odsekov 1 až 8, 12 a 13 je burza povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska a zverejniť oznámenie o prijatí takýchto opatrení na svojom webovom sídle.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56a, 57a a 58 znejú:
„56a) § 5 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/569 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa pozastavenia obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenia finančných nástrojov z obchodovania (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).
58) Čl. 7 a 17 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.“.
39.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38a
Dočasné zastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi
(1)
Burza môže dočasne zastaviť alebo obmedziť obchodovanie, ak nastane významný pohyb cien finančného nástroja na príslušnom trhu alebo súvisiacom trhu v krátkom čase.
(2)
Burza je oprávnená vo výnimočných situáciách zrušiť, zmeniť alebo opraviť akúkoľvek transakciu. Burza je povinná zabezpečiť, že parametre pre zastavenie obchodovania na regulovanom trhu sú vhodne nastavené spôsobom, ktorý berie do úvahy likviditu jednotlivých tried a podtried aktív, povahu trhového modelu a typy používateľov a ktorý je dostačujúci na to, aby sa zabránilo významným narušeniam riadneho obchodovania.
(3)
Burza je povinná podávať správy o parametroch na zastavenie obchodovania na regulovanom trhu a o všetkých podstatných zmenách týchto parametrov Národnej banke Slovenska uceleným a porovnateľným spôsobom, ktorá ich následne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(4)
Pri dočasnom zastavení obchodovania s finančným nástrojom na regulovanom trhu, ktorý je významný z hľadiska likvidity v príslušnom finančnom nástroji, je burza povinná mať zavedené nevyhnutné systémy a postupy, ktoré zabezpečia, že bude informovať príslušné orgány, aby mohli koordinovať reakciu v rámci celého trhu a určiť, či je vhodné zastaviť obchodovanie na ostatných obchodných miestach, na ktorých sa s týmto finančným nástrojom obchoduje, až kým sa neobnoví obchodovanie na pôvodnom trhu.“.
40.
§ 39 znie:
㤠39
Emitent akcií prijatých na regulovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, môže rozhodnúť o tom, že akcie prestanú byť obchodované na burze len za podmienok a postupom podľa osobitného zákona;57) to neplatí, ak sa skončenie obchodovania s týmito akciami netýka všetkých búrz, zahraničných búrz alebo zahraničných regulovaných trhov, na ktorých sa s týmito akciami obchoduje.“.
41.
§ 39a a 39b sa vypúšťajú. Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.
42.
V § 43 ods. 3 písm. f) druhom bode sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“, bodkočiarka sa nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „u zahraničnej osoby sa namiesto rodného čísla uvádza dátum narodenia,“.
43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58b znie:
„58b) Nariadenie (EÚ) č. 596/2014.“.
44.
V § 45 ods. 4 druhej vete sa za slovo „jeden“ vkladá slovo „domovský“.
45.
V § 47 ods. 4 úvodná veta znie:
„Emitent je povinný zverejniť regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií, ktorými sú“.
46.
V § 47 ods. 4 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
47.
V § 47 ods. 4 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
48.
V § 47 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
iným vhodným spôsobom zabezpečujúcim včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám.“.
49.
V § 47 odsek 5 znie:
„(5)
Regulované informácie emitent zverejní spôsobom podľa odseku 4 písm. a) a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa odseku 4 písm. b) až d). Za šírenie regulovaných informácií podľa odseku 4 písm. d) sa považuje aj ich zverejnenie podľa § 47 ods. 1.“.
50.
V § 47 ods. 9 prvá veta znie:
„Emitent oznámi regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií v úplnom a nezmenenom znení.“.
51.
V § 47 ods. 9 druhej vete sa slová „predbežné vyhlásenie“ nahrádzajú slovami „ročné správy o platbách orgánom verejnej moci“.
52.
Za § 50 sa vkladajú § 51 až 57c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠51
Mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém
(1)
Mnohostranný obchodný systém je mnohostranný systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých tretích osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi.
(2)
Organizovaný obchodný systém je mnohostranný systém, ktorý nie je regulovaným trhom ani mnohostranným obchodným systémom a v rámci ktorého môžu navzájom pôsobiť záujmy viacerých tretích osôb kupovať a predávať dlhopisy, štruktúrované finančné produkty, emisné kvóty alebo deriváty spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s vyššie uvedenými finančnými nástrojmi.
(3)
Na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme je možné obchodovať len s finančnými nástrojmi zaradenými do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému na základe žiadosti člena burzy, emitenta alebo účastníka mnohostranného obchodného systému a organizovaného obchodného systému; tým nie je dotknuté oprávnenie burzy alebo obchodníka s cennými papiermi organizujúcich mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém zaradiť finančný nástroj do týchto zoznamov aj bez žiadosti.
(4)
Žiadosť o zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému obsahuje náležitosti podľa § 26 ods. 3 písm. a) až c) a ďalšie náležitosti určené v pravidlách mnohostranného obchodného systému a pravidlách organizovaného obchodného systému.
(5)
Zo zaradenia finančného nástroja, ktorý je prijatý k obchodovaniu na regulovanom trhu, do zoznamu mnohostranného obchodného systému alebo do zoznamu organizovaného obchodného systému bez súhlasu emitenta, nevyplývajú emitentovi žiadne informačné povinnosti v súvislosti s obchodovaním na mnohostrannom obchodnom systéme alebo obchodovaním na organizovanom obchodnom systéme.
(6)
Na zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému sa ustanovenia § 26 ods. 6 a 7 prvej vety a § 29 ods. 1 písm. j) vzťahujú primerane.
(7)
Finančný nástroj môže byť zaradený do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému, len ak sú splnené podmienky určené v pravidlách mnohostranného obchodného systému a pravidlách organizovaného obchodného systému.
(8)
Na mnohostrannom obchodnom systéme môže obchodovať každá osoba, ktorú zaregistroval jeho organizátor po splnení podmienok určených pravidlami mnohostranného obchodného systému. Ustanovenia § 20 sa použijú primerane.
(9)
Informačné povinnosti podľa tohto zákona súvisiace s prijatím finančných nástrojov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzťahujú na finančné nástroje zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému a na ich emitentov; tým nie je dotknuté plnenie povinností vyplývajúcich z prijatia týchto finančných nástrojov a ich emitentov na obchodovanie na regulovanom trhu ani oprávnenie organizátora mnohostranného obchodného systému a oprávnenie organizátora organizovaného obchodného systému určiť v pravidlách mnohostranného obchodného systému a v pravidlách organizovaného obchodného systému informačné povinnosti pre finančné nástroje zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému a pre ich emitentov.
§ 52
Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému
(1)
Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému upravujú
a)
postup pri organizovaní dopytu a ponuky finančných nástrojov na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme,
b)
podrobnosti o podmienkach zaradenia finančných nástrojov do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému,
c)
podmienky a pravidlá obchodovania s týmito finančnými nástrojmi primerane podľa § 18 ods. 1 písm. a) až k) vrátane prehľadných pravidiel a postupov pre čestné a riadne obchodovanie a objektívnych kritérií pre efektívne vykonávanie pokynov.
(2)
Ak mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém organizuje burza, pravidlá mnohostranného obchodného systému alebo pravidlá organizovaného obchodného systému môžu byť súčasťou burzových pravidiel alebo samostatným dokumentom podľa rozhodnutia burzy. Ak mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi a pravidlá mnohostranného obchodného systému alebo pravidlá organizovaného obchodného systému nie sú súčasťou burzových pravidiel, ustanovenia § 18 ods. 2 až 7 sa použijú primerane.
(3)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém okrem splnenia organizačných požiadaviek podľa osobitného predpisu3) má povinnosť
a)
mať zavedené opatrenia na riadne riadenie technických činností systému vrátane určenia účinných núdzových opatrení na zvládnutie rizík spojených s narušením fungovania systémov,
b)
zabezpečiť alebo sa ubezpečiť, že existuje prístup k dostatočným verejne dostupným informáciám umožňujúcim používateľom vytvoriť si úsudok o investícii pri zohľadnení povahy používateľov a druhov obchodovaných finančných nástrojov,
c)
prijať, zverejniť, zaviesť a udržiavať prehľadné a nediskriminačné pravidlá založené na objektívnych kritériách upravujúcich prístup k ich systémom,
d)
mať zavedené opatrenia na jednoznačnú identifikáciu a zvládanie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ktoré by na organizovanie mnohostranného obchodného systému alebo na organizovanie organizovaného obchodného systému, alebo na členov alebo účastníkov a používateľov mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému mal akýkoľvek konflikt záujmov medzi záujmami mnohostranného obchodného systému, organizovaného obchodného systému, ich vlastníkmi alebo obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou organizujúcimi mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém a riadnym fungovaním mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému,
e)
dodržiavať povinnosti podľa § 13 ods. 6, § 14 ods. 5 až 14, § 38a ods. 1 až 4 a § 25 ods. 6 a 7 a na tento účel zaviesť všetky potrebné účinné systémy, postupy a opatrenia,
f)
zrozumiteľne informovať svojich členov alebo účastníkov o ich individuálnej zodpovednosti za vyrovnanie transakcií vykonaných v tomto systéme,
g)
zaviesť potrebné opatrenia na uľahčenie účinného vyrovnania transakcií uzavretých v rámci systémov mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému,
h)
disponovať minimálne tromi reálne aktívnymi členmi alebo používateľmi, aby mal každý z nich možnosť pôsobiť so všetkými ostatnými členmi alebo používateľmi, ak ide o tvorbu cien.
(4)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) podrobný opis fungovania mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 54 vrátane akýchkoľvek prepojení na regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém, organizovaný obchodný systém alebo systematického internalizátora vo vlastníctve rovnakého obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, burzy alebo zahraničnej burzy alebo ich účasti a zoznamu ich členov, účastníkov alebo používateľov. Národná banka Slovenska tieto informácie na požiadanie sprístupní Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy). Každé udelenie povolenia na organizovanie mnohostranného obchodného systému alebo povolenia na organizovanie organizovaného obchodného systému obchodníkovi s cennými papiermi alebo burze Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(5)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní zaviesť a udržiavať účinné opatrenia a postupy na príslušnom mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme na pravidelné monitorovanie dodržiavania jeho pravidiel jeho členmi, účastníkmi alebo používateľmi. Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém monitorujú zaslané pokyny vrátane zrušených pokynov a transakcie uskutočnené ich členmi, účastníkmi alebo používateľmi v rámci ich systémov s cieľom identifikovať porušenia týchto pravidiel, narušovania podmienok obchodovania, správanie, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa osobitného predpisu58b) alebo systémové narušenia v súvislosti s finančným nástrojom a poskytujú nevyhnutné zdroje na zabezpečenie účinnosti takéhoto monitorovania.
(6)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o závažných porušeniach jeho pravidiel alebo narušovaní podmienok obchodovania alebo o konaní, ktoré je zakázané podľa osobitného predpisu,58b) alebo o systémových narušeniach v súvislosti s finančným nástrojom.
(7)
Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v odseku 6. V súvislosti so správaním, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa osobitného predpisu,58b) musí byť Národná banka Slovenska pred tým, ako informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), presvedčená, že k takémuto konaniu dochádza alebo došlo.
(8)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní Národnej banke Slovenska poskytnúť bezodkladne informácie podľa odseku 6, ktoré sa vyskytli v ich systémoch alebo prostredníctvom týchto systémov.
§ 53
Osobitné požiadavky na mnohostranný obchodný systém
(1)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú okrem splnenia požiadaviek podľa § 51 a 52 a požiadaviek ustanovených osobitným predpisom60) povinní určiť a zaviesť záväzné pravidlá vykonávania pokynov v systéme.
(2)
Pravidlá uvedené v § 52 ods. 3 písm. c), ktoré upravujú prístup do mnohostranného obchodného systému musia spĺňať podmienky podľa § 20 ods. 1.
(3)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú povinní mať
a)
primerané vybavenie na zvládnutie rizík, ktorým sú vystavení, zaviesť príslušné opatrenia a systémy na identifikáciu všetkých závažných ohrození svojej činnosti a zaviesť účinné opatrenia na zmenšenie týchto rizík,
b)
efektívne opatrenia na uľahčenie účinnej a včasnej finalizácie transakcií vykonaných prostredníctvom ich systémov,
c)
v čase udelenia povolenia na organizovanie mnohostranného obchodného systému a po celý čas vykonávania ich činnosti k dispozícii dostatočné finančné zdroje na uľahčenie riadneho fungovania vzhľadom na povahu a rozsah transakcií uzavretých na trhu a na rozsah a stupeň rizík, ktorým sú vystavení.
(4)
Ustanovenia o poskytovaní informácií klientom, posudzovaní vhodnosti a primeranosti klientov, povinnosti vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klientov a pravidlá spracovania pokynov klientov podľa osobitného predpisu60a) sa nevzťahujú na transakcie uzatvorené podľa pravidiel mnohostranného obchodného systému medzi jeho členmi alebo účastníkmi alebo medzi mnohostranným obchodným systémom a jeho členmi alebo účastníkmi vo vzťahu k používaniu mnohostranného obchodného systému. Členovia alebo účastníci mnohostranného obchodného systému sú povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom61) v súvislosti so svojimi klientmi, ak v mene svojich klientov vykonávajú ich pokyny prostredníctvom mnohostranného obchodného systému.
(5)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém nemôžu vykonávať pokyny klientov voči vlastnému kapitálu alebo zapojiť sa do obchodovania párovaním na vlastný účet.
§ 54
Osobitné požiadavky na organizovaný obchodný systém
(1)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní zaviesť mechanizmy, ktoré bránia vykonaniu pokynov klientov na organizovanom obchodnom systéme voči vlastnému kapitálu obchodníka s cennými papiermi alebo burzy organizujúcich organizovaný obchodný systém, alebo voči vlastnému kapitálu akéhokoľvek subjektu, ktorý je súčasťou tej istej skupiny alebo právnickej osoby ako obchodník s cennými papiermi alebo ako burza.
(2)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť do obchodovania párovaním na vlastný účet, ak ide o obchodovanie s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a určitými derivátmi, a len ak klient súhlasil s takýmto postupom.
(3)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém nie sú oprávnení využívať obchodovanie párovaním na vlastný účet na účely vykonania pokynov klientov na organizovanom obchodnom systéme s derivátmi, ak ide o druh derivátov, ktorý podlieha zúčtovacej povinnosti v súlade s osobitným predpisom.62)
(4)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní prijať opatrenia, ktorými sa pri obchodovaní párovaním na vlastný účet zabezpečí súlad s § 3 ods. 3 písm. ac).
(5)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť do obchodovania na vlastný účet inak ako obchodovaním párovaním na vlastný účet len v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi, pre ktoré nie je likvidný trh.
(6)
Zakazuje sa organizovanie organizovaného obchodného systému a systematického internalizátora v rámci tej istej právnickej osoby. Organizovaný obchodný systém nemôže byť spojený so systematickým internalizátorom spôsobom, ktorý umožňuje interakciu pokynov na organizovanom obchodnom systéme a pokynov alebo kotácií u systematického internalizátora. Organizovaný obchodný systém sa nemôže spojiť s iným organizovaným obchodným systémom spôsobom, ktorý umožňuje vzájomné ovplyvňovanie pokynov v rôznych organizovaných obchodných systémoch.
(7)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém môžu angažovať iného obchodníka s cennými papiermi na vykonávanie tvorby trhu na tomto organizovanom obchodnom systéme na nezávislom základe.
(8)
Na účely tohto paragrafu sa obchodník s cennými papiermi nepovažuje za obchodníka s cennými papiermi vykonávajúceho tvorbu trhu v organizovanom obchodnom systéme na nezávislom základe, ak má úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou organizujúcimi organizovaný obchodný systém.
(9)
Vykonávanie pokynov na organizovanom obchodnom systéme sa musí uskutočňovať na základe voľnej úvahy.
(10)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém uplatnia voľnú úvahu len za jednej okolnosti alebo oboch týchto okolností:
a)
pri rozhodovaní o zadaní alebo zrušení pokynu v rámci organizovaného obchodného systému, ktorý organizujú,
b)
pri rozhodovaní o nespárovaní konkrétneho pokynu klienta s inými pokynmi, ktoré sa nachádzajú v systémoch v príslušnom čase, ak je to v súlade s konkrétnymi pokynmi prijatými od klienta a s ich povinnosťami vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klienta.63)
(11)
Pri systéme, v ktorom sa križujú pokyny klientov, môže obchodník s cennými papiermi alebo burza organizujúci organizovaný obchodný systém rozhodnúť, či, kedy a koľko z dvoch pokynov alebo z viacerých pokynov chcú spárovať v rámci systému. V súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 4 a 6 až 8 môže obchodník s cennými papiermi alebo burza organizujúci organizovaný obchodný systém v súvislosti so systémom, ktorým sa zabezpečuje realizácia transakcií s inými nekapitálovými nástrojmi, uľahčiť rokovanie medzi klientmi s cieľom spojiť dva alebo viaceré potenciálne kompatibilné záujmy o obchodovanie do jednej transakcie; ustanovenie odseku 5 týmto nie je dotknuté.
(12)
Povinnosťami uvedenými v odsekoch 10 a 11 nie sú dotknuté ustanovenia § 51 a 52 a ustanovenia osobitného predpisu.63)
(13)
Národná banka Slovenska môže vtedy, ak burza alebo obchodník s cennými papiermi žiada o udelenie povolenia na organizovanie organizovaného obchodného systému alebo kedykoľvek požadovať podrobné vysvetlenie, prečo systém nezodpovedá regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnému systému alebo systematickému internalizátorovi a nemôže fungovať ako regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo systematický internalizátor, podrobný opis týkajúci sa toho, ako sa bude voľná úvaha uplatňovať, najmä kedy môže byť pokyn pre organizovaný obchodný systém zrušený a kedy a ako sa dva pokyny alebo viaceré pokyny klientov spárujú v rámci organizovaného obchodného systému. Obchodník s cennými papiermi a burza organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní vysvetliť Národnej banke Slovenska skutočnosť, že využívajú obchodovanie párovaním na vlastný účet. Národná banka Slovenska monitoruje zapojenie burzy a obchodníka s cennými papiermi do obchodovania párovaním na vlastný účet, aby sa zabezpečilo, že je aj naďalej v súlade s vymedzením takéhoto obchodovania a že ich zapojenie do obchodovania párovaním na vlastný účet nevedie ku konfliktom záujmov medzi obchodníkom s cennými papiermi, burzou a ich klientmi.
(14)
Na transakcie uzatvorené na organizovanom obchodnom systéme sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.64)
§ 55
Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenie finančných nástrojov z obchodovania na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme
(1)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém môžu pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť z obchodovania finančný nástroj, ktorý už nespĺňa pravidlá mnohostranného obchodného systému alebo pravidlá organizovaného obchodného systému; to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo závažne poškodiť záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhu.
(2)
Ak burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém pozastavia obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčia finančný nástroj z obchodovania, zároveň v súlade s osobitným predpisom65) je povinný pozastaviť obchodovanie alebo vylúčiť z obchodovania deriváty podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, ak je to potrebné na podporu cieľov pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja. Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém zverejnia svoje rozhodnutie o pozastavení alebo vylúčení finančného nástroja a akéhokoľvek súvisiaceho derivátu a oznámi príslušné rozhodnutia Národnej banke Slovenska.
(3)
Národná banka Slovenska uloží, aby regulované trhy, iné mnohostranné obchodné systémy, iné organizované obchodné systémy a systematickí internalizátori, ktorí podliehajú jej dohľadu a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, tiež pozastavili obchodovanie s tým istým finančným nástrojom ako podľa odseku 1 alebo derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.
(4)
Národná banka Slovenska rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom členských štátov. Národná banka Slovenska rozhodnutie podľa odseku 3 ihneď zverejní a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a príslušným orgánom ostatných členských štátov.
(5)
Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu, uloží regulovaným trhom, iným mnohostranným obchodným systémom, iným organizovaným obchodným systémom a systematickým internalizátorom, ktorí spadajú do jej pôsobnosti a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo s derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, aby tiež pozastavili obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo s derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.
(6)
Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu, oznámi svoje rozhodnutie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom, pričom v rozhodnutí uvedie vysvetlenie, ak sa rozhodla nepozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo ho nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa uplatnia, aj ak sa zrušilo pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo s derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.
(8)
Oznámenie podľa odsekov 4 až 6 sa uplatňuje, aj ak rozhodnutie o pozastavení obchodovania s finančným nástrojom alebo o vylúčení finančného nástroja z obchodovania, alebo o pozastavení obchodovania s derivátmi alebo o vylúčení z obchodovania derivátov podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, prijme Národná banka Slovenska podľa § 63 ods. 1.
§ 56
Rastové trhy pre malé a stredné podniky
(1)
Pre organizovanie mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu pre malé a stredné podniky (ďalej len „rastový trh“) burzou organizujúcou mnohostranný obchodný systém je potrebná registrácia rastového trhu.
(2)
Národná banka Slovenska zaregistruje mnohostranný obchodný systém ako rastový trh podľa odseku 1 na základe žiadosti burzy organizujúcej mnohostranný obchodný systém, ak sú splnené požiadavky podľa odseku 3 a osobitného predpisu.66)
(3)
Rastový trh musí mať zavedené účinné pravidlá, systémy a postupy, ktoré zaručujú súlad s týmito požiadavkami:
a)
najmenej 50 % emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme, sú malé a stredné podniky podľa osobitného predpisu66a) v čase, keď je mnohostranný obchodný systém zaregistrovaný ako rastový trh a v každom nasledujúcom kalendárnom roku,
b)
sú určené primerané kritériá na prvotné a priebežné prijatie finančných nástrojov emitentov na obchodovanie na trhu,
c)
pri prvotnom prijatí finančných nástrojov na obchodovanie na trhu sa zverejní dostatok informácií, aby si mohli investori vytvoriť informovaný úsudok o tom, či investovať alebo neinvestovať do príslušných finančných nástrojov, na základe vhodného dokumentu o prijatí alebo prospektu, ak sú uplatniteľné požiadavky podľa osobitného predpisu66aa) v súvislosti s verejnou ponukou, ktorá sa uskutočňuje spoločne s prvotným prijatím finančného nástroja na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme,
d)
je na ňom zavedené primerané priebežné podávanie pravidelných finančných správ emitentom alebo v mene emitenta, najmä výročných správ overených audítorom,
e)
emitenti66b) na trhu, osoby vykonávajúce riadiace činnosti66c) a osoby, ktoré sú s nimi úzko prepojené,66d) spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,58b)
f)
regulované informácie o emitentoch na tomto trhu sú uchovávané a verejne šírené,
g)
na tomto trhu sa zaviedli účinné systémy a kontroly zamerané na prevenciu a odhaľovanie zneužitia trhu podľa požiadaviek osobitného predpisu.58b)
(4)
Národná banka Slovenska žiadosť o registráciu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa odseku 3 alebo osobitného predpisu.66)
(5)
Požiadavkami ustanovenými v odseku 3 pre rastový trh nie sú dotknuté iné povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu3) pre burzu, ktoré sa týkajú organizovania mnohostranného obchodného systému. Burza organizujúca mnohostranný obchodný systém môže zaviesť aj ďalšie požiadavky.
(6)
Národná banka Slovenska zruší registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu, ak
a)
burza organizujúca rastový trh o to požiada,
b)
burza organizujúca rastový trh prestala spĺňať požiadavky uvedené v odseku 3 alebo v osobitnom predpise.66e)
(7)
Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu alebo jej zrušenie.
(8)
S finančným nástrojom emitenta, ktorý je prijatý na obchodovanie na jednom rastovom trhu, sa môže obchodovať aj na inom rastovom trhu, len ak bol emitent o tejto skutočnosti informovaný a nenamietal, pričom však emitent nepodlieha žiadnym informačným povinnostiam, ak ide o riadenie a správu spoločnosti alebo akékoľvek zverejňovanie informácií v súvislosti s týmto iným rastovým trhom.
§ 57
(1)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú oprávnení poskytovať na území Slovenskej republiky príslušné vybavenie umožňujúce prístup na tieto trhy a obchodovanie na nich účastníkom na diaľku.
(2)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém sú povinní písomne oznámiť Národnej banke Slovenska členský štát, v ktorom majú v úmysle poskytovať vybavenie podľa odseku 1. Národná banka Slovenska oznámi do jedného mesiaca túto informáciu príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa bude poskytovať vybavenie podľa odseku 1. Národná banka Slovenska poskytne bezodkladne na žiadosť príslušného orgánu hostiteľského členského štátu mnohostranného obchodného systému údaje o totožnosti vzdialených členov alebo účastníkov mnohostranného obchodného systému usadených v tomto členskom štáte.
(3)
Burza alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte organizujúci mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém je oprávnený na území Slovenskej republiky poskytovať príslušné vybavenie potrebné na umožnenie prístupu a používanie ich systémov účastníkmi na diaľku so sídlom v Slovenskej republike.
(4)
Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu mnohostranného obchodného systému o skutočnosti podľa odseku 3 môže požiadať tento príslušný orgán o poskytnutie údajov o členoch alebo o účastníkoch zo Slovenskej republiky tohto mnohostranného obchodného systému.
§ 57a
Obmedzenia pozícií v komoditných derivátoch
(1)
Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a uplatňovať obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ktorú môže osoba držať v každom čase v komoditných derivátoch obchodovaných na obchodných miestach a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových derivátových zmluvách v súlade s metodikou výpočtu ustanovenou v osobitnom predpise.67) Obmedzenia sa určia na základe všetkých pozícií držaných osobou a pozícií držaných v jej mene na úrovni celej skupiny s cieľom
a)
predchádzať zneužitiu trhu,
b)
podporovať riadnu tvorbu cien a podmienky vyrovnania vrátane predchádzania pozíciám narúšajúcim trh a zabezpečiť najmä zbližovanie medzi cenami derivátov v mesiaci dodania a spotovými cenami podkladovej komodity bez toho, aby bolo dotknuté určenie cien podkladovej komodity na trhu.
(2)
Obmedzenia pozícií sa neuplatňujú na pozície držané nefinančným subjektom alebo v jeho mene, ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou príslušného nefinančného subjektu.
(3)
Obmedzeniami pozícií sa určia jednoznačné kvantitatívne prahové hodnoty pre maximálnu veľkosť pozície v komoditnom deriváte, ktorú osoby môžu držať.
(4)
Národná banka Slovenska určí obmedzenia podľa odseku 1 pre každú zmluvu na komoditný derivát obchodovaný na obchodných miestach postupom podľa osobitného predpisu.67) Uvedené obmedzenie pozície zahŕňa ekonomicky rovnocenné mimoburzové derivátové zmluvy.
(5)
Národná banka Slovenska preskúma obmedzenia pozícií vždy, ak dôjde k významnej zmene doručiteľnej ponuky alebo čistých otvorených pozícií alebo akejkoľvek inej významnej zmene na trhu, a to na základe zistenej doručiteľnej ponuky alebo čistej otvorenej pozície, a určí nové obmedzenie pozícií v súlade s metodikou výpočtu určenou v osobitnom predpise.67)
(6)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) presné obmedzenia pozícií, ktoré má v úmysle určiť v súlade s metodikou výpočtu určenou v osobitnom predpise67) podľa odseku 1. Národná banka Slovenska obmedzenia pozícií zmení v súlade so stanoviskom Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) posudzujúcim zlučiteľnosť obmedzení pozícií podľa prvej vety s cieľmi podľa odseku 1 a metodikou výpočtu ustanovenou v osobitnom predpise67) alebo poskytne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) odôvodnenie, prečo zmenu nepovažuje za potrebnú. Ak Národná banka Slovenska zavedie obmedzenia, ktoré sú v rozpore so stanoviskom Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom úplne vysvetlí dôvody svojho konania.
(7)
Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte, a najväčší objem obchodov sa uskutočňuje na obchodnom mieste v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska ako centrálny orgán dohľadu určí jednotné obmedzenie pozícií, ktoré sa uplatní na obchodovanie s príslušnou derivátovou zmluvou na komoditné deriváty na všetkých obchodných miestach. Národná banka Slovenska ako centrálny orgán dohľadu konzultuje s príslušnými orgánmi iných obchodných miest, na ktorých sa tento derivát obchoduje vo významných objemoch, o jednotnom obmedzení pozícií, ktoré sa má uplatniť, a o akýchkoľvek zmenách tohto jednotného obmedzenia pozícií.
(8)
Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte, a najväčší objem obchodov sa neuskutočňuje na obchodnom mieste v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska konzultuje s centrálnym orgánom dohľadu obchodného miesta s najväčším objemom obchodov a príslušnými orgánmi dohľadu obchodných miest, na ktorých sa s týmto derivátom obchoduje vo významných objemoch, o jednotnom obmedzení pozícií. Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s ustanoveným jednotným obmedzením pozícií, ktoré sa má uplatniť alebo zmeniť, písomne o tom informuje centrálny orgán dohľadu, ktorý určil jednotné obmedzenia pozícií a uvedie úplné a podrobné dôvody, pre ktoré sa domnieva, že požiadavky určené v odseku 1 nie sú splnené.
(9)
Národná banka Slovenska uzavrie dohody o spolupráci vrátane vzájomnej výmeny príslušných údajov s cieľom umožniť monitorovanie a presadzovanie jednotného obmedzenia pozícií s príslušnými orgánmi obchodných miest, na ktorých sa obchoduje s rovnakým komoditným derivátom, a príslušnými orgánmi držiteľov pozícií v tomto komoditnom deriváte.
(10)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi, sú povinní uplatňovať mechanizmy kontroly nad riadením pozícií, pričom je oprávnený
a)
monitorovať čisté otvorené pozície osôb,
b)
mať prístup k informáciám, vrátane všetkých príslušných dokumentov, od osôb o veľkosti a účele pozície alebo expozície, do ktorej vstúpili, k informáciám o konečných vlastníkoch alebo o vlastníkoch podkladových aktív, akýchkoľvek dohodách o konaní v zhode a akýchkoľvek súvisiacich aktívach alebo o záväzkoch na trhu s podkladovým aktívom,
c)
požadovať, aby osoba uzavrela alebo znížila pozíciu, a to dočasne alebo trvalo podľa toho, ako si to vyžaduje konkrétna situácia, a jednostranne prijať vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť uzavretie alebo zníženie pozície, ak príslušná osoba požiadavke nevyhovie,
d)
požadovať, aby osoba dočasne dodala likviditu trhu späť pri dohodnutej cene a objeme s výslovným zámerom zmierniť vplyv veľkej pozície alebo dominantnej pozície, ak je to potrebné.
(11)
Obmedzenia pozícií a mechanizmy kontroly nad riadením pozícií musia byť prehľadné a nediskriminačné, a musí v nich byť uvedené, ako sa uplatňujú na osoby, a zohľadňovať povahu a zloženie účastníkov trhu a za akým účelom sa využívajú obchodované zmluvy na komoditné deriváty.
(12)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto informuje Národnú banku Slovenska o podrobnostiach mechanizmov kontroly nad riadením pozícií.
(13)
Národná banka Slovenska oznámi informácie podľa odseku 11, ako aj podrobnosti o obmedzeniach pozícií, ktoré určila, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), ktorý na svojom webovom sídle zverejňuje a spravuje databázu obsahujúcu zhrnutia obmedzení pozícií a mechanizmov kontroly nad riadením pozícií.
(14)
Národná banka Slovenska neuloží obmedzenia, ktoré sú prísnejšie ako obmedzenia prijaté podľa odseku 1 okrem výnimočných situácií, ak sú objektívne odôvodnené a primerané s prihliadnutím na likviditu príslušného trhu a jeho riadne fungovanie. Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle podrobnosti týkajúce sa prísnejších obmedzení pozícií, ktoré sa rozhodla uložiť a ktoré sú platné počas počiatočného obdobia, ktoré nepresahuje šesť mesiacov od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle. Platnosť prísnejších obmedzení pozícií sa môže obnoviť na ďalšie obdobia, ktoré jednorazovo nepresahujú šesť mesiacov, ak sa naďalej uplatňujú dôvody obmedzenia. Ak sa po uplynutí takéhoto šesťmesačného obdobia platnosť neobnoví, automaticky zanikajú.
(15)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o uložení prísnejších obmedzení pozícií, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy). Oznámenie obsahuje odôvodnenie týchto prísnejších obmedzení pozícií.
(16)
Ak Národná banka Slovenska uloží prísnejšie obmedzenia pozícií podľa odseku 15, ktoré sú v rozpore so stanoviskom Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom plne vysvetlí dôvody svojho konania.
§ 57b
Podávanie správ o pozíciách podľa kategórií držiteľov pozícií
(1)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi, sú povinní
a)
zverejňovať týždenné správy obsahujúce kumulované pozície držané rôznymi kategóriami osôb v rôznych komoditných derivátoch alebo v emisných kvótach alebo v ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na ich obchodnom mieste, a predložiť túto správu Národnej banke Slovenska a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy); v týždenných správach sa uvedú za každú kategóriu a počet osôb držiacich pozíciu v každej kategórii podľa odseku 5 tieto údaje:
1.
počet dlhých pozícií a krátkych pozícií podľa kategórie osôb,
2.
akékoľvek zmeny od predchádzajúcej týždennej správy,
3.
percentuálny podiel celkových čistých otvorených pozícií za každú kategóriu a
4.
počet osôb v každej kategórii,
b)
poskytovať na požiadanie Národnej banke Slovenska úplný zoznam pozícií držaných všetkými osobami vrátane členov alebo účastníkov obchodného miesta a ich klientov na tomto obchodnom mieste najmenej za jednotlivé dni.
(2)
Povinnosť uvedená v odseku 1 písm. a) sa uplatňuje, len ak počet osôb a ich otvorené pozície presahujú minimálne prahové hodnoty podľa osobitného predpisu.68)
(3)
Obchodník s cennými papiermi obchodujúci s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi mimo obchodného miesta je povinný poskytovať úplný zoznam svojich pozícií držaných v komoditných derivátoch alebo v emisných kvótach alebo v ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových derivátových zmluvách, ako aj pozícií svojich klientov a klientov svojich klientov až po konečného klienta najmenej za jednotlivé dni v súlade s osobitným predpisom68a)
a)
Národnej banke Slovenska, ak je orgánom dohľadu nad obchodným miestom, na ktorom sa s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi obchoduje, alebo ak je centrálnym orgánom dohľadu, ak sa s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte alebo
b)
inému príslušnému orgánu dohľadu alebo inému príslušnému centrálnemu orgánu dohľadu.
(4)
Členovia alebo účastníci regulovaných trhov a členovia alebo účastníci mnohostranných obchodných systémov a klienti organizovaných obchodných systémov sú povinní na účely monitorovania súladu s ustanovením § 57a ods. 1 podávať obchodníkovi s cennými papiermi alebo burze organizujúcim príslušné obchodné miesto správy o podrobnostiach týkajúcich sa ich vlastných pozícií držaných prostredníctvom derivátových zmlúv, s ktorými sa obchoduje na príslušnom obchodnom mieste, najmenej za jednotlivé dni, ako aj pozícií ich klientov a klientov ich klientov až po konečného klienta.
(5)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto zaradia osoby podľa odseku 1 písm. a) podľa ich hlavnej podnikateľskej činnosti, pričom zohľadnia akékoľvek príslušné povolenie, do týchto kategórií:
a)
obchodníci s cennými papiermi alebo banky,
b)
fondy kolektívneho investovania,
c)
iné finančné inštitúcie vrátane poisťovní, zaisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností a obdobných zahraničných finančných inštitúcií,
d)
podnikatelia,
e)
prevádzkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,68b) pri emisných kvótach alebo pri ich derivátoch.
(6)
V správach uvedených v odseku 1 písm. a) a v zozname uvedenom v odseku 3 sa rozlišuje medzi
a)
pozíciami identifikovanými ako pozície, ktoré objektívne merateľným spôsobom znižujú riziká priamo spojené s obchodnými činnosťami a
b)
ostatnými pozíciami.
(7)
Ak otvárajú pozície v komoditných derivátoch osoby podľa osobitného predpisu,69) ako aj poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti a fondy a ich depozitári alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti a ich depozitári, postupujú primerane podľa ustanovení odsekov 1 až 6 a § 57a.
§ 57c
Synchronizácia obchodných hodín
Všetky obchodné miesta a ich členovia alebo účastníci sú povinní synchronizovať obchodné hodiny, ktoré používajú na zaznamenávanie dátumu a času každej udalosti, ktorá podlieha oznamovaniu, podľa osobitného predpisu.69a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60 až 69a znejú:
„60) § 71, § 71a, § 71g, § 71l ods. 4 a § 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60a) § 71m, § 71n, § 71p, § 73b, § 73c, § 73d, § 73f, § 73g, § 73h, § 73o až 73t zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61) § 73b až 73m, § 73o, § 73p, § 73s až § 73t zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62) Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
63) § 73o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64) § 71l, § 71m, § 71p, § 73b až 73d, § 73f až 73h, § 73m, § 73o, § 73p a 73s zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/569.
66) Čl. 78 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).
66a) Čl. 77 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
66aa) § 120 až 125h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66b) Čl. 3 ods. 1 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
66c) Čl. 3 ods. 1 bod 25 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
66d) Čl. 3 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
66e) Čl. 79 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
67) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/591 z 1. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).
68) Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
68a) Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12. 2011).
68b) Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
69) § 54 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
53.
V § 58 ods. 1 sa slová „burzou, členmi burzy, organizátorom mnohostranného obchodného systému,“ nahrádzajú slovami „burzou a iným organizátorom mnohostranného systému, ich členmi a účastníkmi, poskytovateľom služieb vykazovania údajov,“.
54.
V § 59a ods. 3 sa za slovom „trh“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „obchodný systém“ sa vkladajú slová „alebo organizovaný obchodný systém“.
55.
V § 60 ods. 1 písm. e) sa za slová „právnickej osobe“ vkladajú slová „alebo fyzickej osobe“ a číslo „5“ sa nahrádza číslom „10“.
56.
V § 60 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
57.
V § 60 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska môže držiteľom pozícií uložiť sankcie podľa odseku 1 za porušenia obmedzenia pozícií určených podľa tohto zákona, ak
a)
pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, prekračujú obmedzenia týkajúce sa zmlúv na komoditné deriváty, ktoré Národná banka Slovenska určila v súvislosti s týmito derivátovými zmluvami na obchodných miestach nachádzajúcich sa alebo pôsobiacich na území Slovenskej republiky alebo s ekonomicky rovnocennými mimoburzovými derivátovými zmluvami,
b)
pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky, prekračujú obmedzenia týkajúce sa zmlúv na komoditné deriváty určené príslušnými orgánmi v iných členských štátoch.“.
Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 14.
58.
V § 60 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4“, v ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“, v ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“, v ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“ a slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“, v ods. 12 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“, v ods. 13 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a v ods. 14 sa slová „odsekov 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 11 a 12“.
59.
V § 60 ods. 14 sa vypúšťajú slová „Európskej komisii a“.
60.
V § 61 ods. 1 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a druhá veta sa nahrádza vetami, ktoré znejú:
„Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,70aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti burzy alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.70ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 70aa a 70ab znejú:
„70aa) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70ab) § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
61.
V § 63 odsek 1 znie:
„(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj z obchodovania na príslušnom trhu mnohostranného systému alebo pozastaviť alebo zrušiť burzový obchod.“.
62.
V § 63 odsek 4 znie:
„(4)
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť burze alebo obchodníkovi s cennými papiermi organizujúcim mnohostranný systém vykonanie opatrení podľa odseku 1 v rámci ich pôsobnosti.“.
63.
§ 63a znie:
㤠63a
Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný predložiť Národnej banke Slovenska všetky informácie, ktoré sú potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania trhu burzy a podľa požiadaviek Národnej banky Slovenska tieto informácie zverejniť rovnakým spôsobom ako informácie podľa § 37. Ak emitent požiadavke Národnej banke Slovenska na zverejnenie informácie nevyhovie, túto informáciu je oprávnená zverejniť Národná banka Slovenska.“.
64.
V § 64 odsek 2 znie:
„(2)
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti burzy, pri závažnom a systematickom porušovaní povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom71a) alebo ak burza neplní podmienky podľa § 4 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
„71a) Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.“.
65.
V § 65a sa za slovo „rozhodovanie“ vkladá slovo „burzy“, za slová „§ 65“ sa vkladajú slová „ods. 1 a 2“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom proti rozhodnutiu burzy nie je možné podať opravný prostriedok; na konanie a rozhodovanie burzy sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.72)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
„72) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
66.
Za § 68h sa vkladajú § 68i a 68j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠68i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred
1. novembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2017 a ustanovenia osobitného predpisu.12)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
1. novembrom 2017, zostávajú zachované.
§ 68j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 3. januárom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 3. januárom 2018 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 2. januára 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 3. januárom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 3. januára 2018 a ustanovenia osobitného predpisu.12)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
3. januárom 2018, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.“.
67.
Príloha sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:
„13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).“.
Čl. III
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z, zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „burzami cenných papierov,“ vkladajú slová „poskytovateľmi služieb vykazovania údajov,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15) Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení .“.
3.
V § 10 ods. 3 sa za slovo „výpisy;“ vkladajú slová „to sa nevzťahuje na ostatnú administratívnu dokumentáciu k dohľadu, pričom“ a slová „okrem jeho“ sa nahrádzajú slovami „ani ostatnú administratívnu dokumentáciu k dohľadu okrem ich“.
4.
V § 16 ods. 2 prvá veta znie:
„Konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej podoby písomnej žiadosti účastníka konania Národnej banke Slovenska; ak však osobitné predpisy v oblasti finančného trhu26b) vyžadujú predloženie elektronickej podoby písomnej žiadosti, konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení príslušnej žiadosti v elektronickej podobe a v náležitom elektronickom formáte na elektronickú adresu Národnej banky Slovenska, ktorá je zverejnená na webovom sídle Národnej banky Slovenska ako elektronická adresa určená na podávanie elektronickej podoby žiadostí vyžadovanej podľa osobitných predpisov v oblasti finančného trhu.26b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:
„26b) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Ú. v. EÚ L 58, 4. 3. 2016).“.
5.
V § 16 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem týchto identifikačných údajov a kontaktných údajov žiadateľa musí žiadosť v elektronickej podobe vyžadovanej podľa osobitných predpisov26b) obsahovať aj adresu elektronickej pošty žiadateľa na komunikáciu s Národnou bankou Slovenska vrátane doručovania písomností žiadateľovi v elektronickej podobe,“.
6.
V § 16 ods. 3 písm. i) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takéto osvedčenie sa nevyžaduje pri elektronickej podobe žiadosti vyžadovanej podľa osobitných predpisov,26b)“.
7.
V § 16 ods. 3 písm. k) sa slovo „zákona.“ nahrádza slovom „predpisu.25)“.
8.
V § 16 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takéto originály a úradne osvedčené kópie listín sa nevyžadujú pri elektronickej podobe písomností, ktoré tvoria prílohy elektronickej podoby žiadosti vyžadovanej podľa osobitných predpisov.26b)“.
9.
V § 18 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Písomnosť v elektronickej podobe vyžadovanej podľa osobitných predpisov,26b) ktorá je adresátovi zaslaná na adresu elektronickej pošty, ktorú v konaní písomne oznámil alebo ktorá je známa Národnej banke Slovenska, sa považuje za doručenú v deň jej zaslania na príslušnú adresu elektronickej pošty adresáta, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie; takéto elektronické doručovanie elektronickej podoby písomnosti sa považuje za doručenie tejto písomnosti do vlastných rúk adresáta.“.
10.
V § 32 ods. 2 prvej vete sa za slovo „stav,“ vkladajú slová „alebo ak výrok prvostupňového rozhodnutia obsahuje chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti,“.
11.
V § 33 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Zákonnosť právoplatných rozhodnutí a postupu Národnej banky Slovenska vo veciach dohľadu je preskúmateľná správnym súdom podľa osobitného zákona.42)“.
12.
V § 34 sa slová „predbežného opatrenia sankcionovanej osobe“ nahrádzajú slovami „neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia“.
13.
V § 35e ods. 1 písm. a) sa slovo „ktorá“ nahrádza slovami „aj keď“.
14.
V § 35h ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza slovom „desiatich“.
15.
V § 36 ods. 3 a 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
16.
V § 37 ods. 1 písm. b) sa slová „zoznamy vedené“ nahrádzajú slovami „verejné časti zoznamov vedených“.
17.
V § 37 ods. 1 písm. c) sa slová „Európskou komisiou,44)“ nahrádzajú slovami „Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy).44)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44) § 88 ods. 1 písm. a) a § 125 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
iný postup pri výkone dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) v oblasti finančného trhu.“.
19.
V § 38 ods. 3 tretej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“ a na konci vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„tieto premlčacie lehoty sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa § 19 ods. 4, pričom od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“.
20.
V § 38 ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) alebo písm. b)“.
21.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 47 znejú:
„46) Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47) Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa slová „§ 38 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 4“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa slová „§ 18 a § 44 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami
„§ 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 51a sa slová „§ 41 ods. 2 písm. g) a i) a § 45 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 45 ods. 2 písm. i) a l), § 49 a § 243h ods. 1“.
25.
V § 40 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie o určení ročného príspevku sa neopatruje doložkou ani iným potvrdením o vykonateľnosti; potvrdením o vykonateľnosti sa však opatrí výkaz nedoplatkov prispievateľa, a to odtlačkom pečiatky a uvedením dátumu vykonateľnosti na rovnopis výkazu nedoplatkov prispievateľa, spravidla do ľavého horného rohu na prvej strane tohto výkazu.“.
26.
V poznámke pod čiarou k odkazu 54 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 508/2010 Z. z.“.
27.
Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred
1. novembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2017 a ustanovenia osobitných predpisov.1)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;1) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali
pred 1. novembrom 2017, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;1) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. novembrom 2017, zostávajú zachované.“.
28.
Príloha sa dopĺňa 16. bodom, ktorý znie:
„16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).“.
Čl. IV
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V druhej časti nadpise druhej hlavy a nadpise tretej hlavy sa vypúšťa slovo „podielový“.
2.
V § 9, § 16, § 17, § 40 ods. 1 prvej a štvrtej vete, § 40 ods. 5, § 157 ods. 2 a 4, § 160, § 161 ods. 2 až 4, § 163 ods. 1 písm. i), § 178 ods. 3 písm. b) a d), § 179 ods. 1, § 207 ods. 2 a 4 a prílohe č. 2 sa slová „podielový fond“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „fond“ v príslušnom tvare.
3.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ako podľa písmena b)“.
4.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. c) sa zakazuje; to neplatí pre tuzemské subjekty kolektívneho investovania vytvorené ako investičný fond s premenlivým základným imaním. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. c) možno vykonávať len pre profesionálnych investorov.3c)“.
5.
V § 4 ods. 4 druhá veta znie: „Na vytvorenie tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. c) sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak.“.
6.
V § 4 ods. 11 prvá veta znie: „Špeciálny fond je alternatívny investičný fond, ktorým je tuzemský subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo vymedzeného štatútom špeciálneho fondu.“.
7.
V § 4 ods. 11 poslednej vete sa slovo „zhromažďujú“ nahrádza slovami „môžu zhromažďovať“.
8.
V § 4 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Verejné špeciálne fondy sú:
a)
špeciálny fond cenných papierov,
b)
špeciálny fond alternatívnych investícií,
c)
špeciálny fond nehnuteľností.“.
Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 14 až 17.
9.
V § 4 ods. 17 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
10.
V § 8 ods. 17 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„správcovská spoločnosť je oprávnená zabezpečovať majetok voči menovému riziku v emisii podielových listov vydanej v inej mene a za tým účelom investovať aj do finančných derivátov na zabezpečenie menového rizika s tým, že pohľadávky a záväzky z týchto finančných derivátov je možné uspokojiť len z majetku predmetnej emisie podielových listov,“.
11.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Ustanovenia § 10 až 12 sa vzťahujú na vedenie samostatnej evidencie a zmenu podoby listinných akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním primerane.“.
12.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na premenu uzavretého fondu s premenlivým základným imaním na otvorený fond sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4 primerane.“.
13.
V § 20 ods. 4 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:
„i)
informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond,
j)
informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).
14.
V § 20 ods. 5 prvej vete sa slová „f) a g)“ nahrádzajú slovami „f), g), i) a j)“.
15.
V § 24 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Národnej banky Slovenska“.
16.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Na zrušenie fondu s premenlivým základným imaním a jeho podfondov sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 primerane.“.
17.
V § 26d ods. 2 sa vypúšťa slovo „d),“.
18.
V § 26i ods. 1 sa slová „správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „investičného fondu s premenlivým základným imaním“ a slová „28a, 84 alebo § 121“ sa nahrádzajú slovami
„§ 28a, § 84, § 121 alebo § 137“.
19.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová „výkon funkcie riadenia investícií“ nahrádzajú slovami „riadenie investícií“.
20.
V § 28a sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.
21.
V § 31a odsek 4 znie:
„(4)
Odsek 1 sa nevzťahuje na spravovanie verejných špeciálnych fondov a špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov.“.
22.
V § 31a odsek 6 znie:
„(6)
Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. c), ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, a na samosprávne fondy kvalifikovaných investorov, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, sa vzťahujú len ustanovenia § 31b a 189a; týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 4 a 26a.“.
23.
V § 33 ods. 16 písmeno c) znie:
„c)
dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania a zodpovedá za ich uplatňovanie; členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti musia mať skúsenosti v oblasti riadenia rizík a odmeňovania,“.
24.
V § 33 ods. 16 písmeno h) znie:
„h)
hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného cyklu spravovaných subjektov kolektívneho investovania, s cieľom zabezpečiť, aby sa
1.
proces hodnotenia zakladal na ich dlhodobej výkonnosti a investičných rizikách,
2.
pri alternatívnych investičných fondoch skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania rozložila na obdobie zohľadňujúce vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ich investičné riziká,
3.
pri štandardných fondoch skutočná výplata rozložila na rovnaké obdobie ako je určené pre hodnotenie výkonnosti,“.
25.
V § § 33 ods. 16 písmeno n) znie:
„n)
významná časť, ktorá tvorí najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska životného cyklu a vyplácania príslušného alternatívneho investičného fondu a z hľadiska doby držby odporúčanej investorom príslušného štandardného fondu, a je vhodne zosúladená s povahou rizík príslušného subjektu kolektívneho investovania, pričom
1.
obdobie uvedené v úvodnej vete je najmenej tri roky, a ak ide o alternatívny investičný fond najmenej tri až päť rokov, ak nie je životný cyklus príslušného subjektu kolektívneho investovania kratší,
2.
splatná odložená odmena sa nepriznáva skôr, ako keby bola vyplácaná na pomernom základe,
3.
pri pohyblivej zložke odmeňovania, ktorá je zvlášť vysoká, sa odkladá najmenej 60 % pohyblivej zložky odmeňovania,“.
26.
V § 33 ods. 17 posledná veta znie:
„Členmi výboru pre odmeňovanie môžu byť len členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti vrátane členov dozornej rady, ktorí boli zvolení zamestnancami správcovskej spoločnosti.“.
27.
V § 40 ods. 5 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra tohto kalendárneho roka alebo do deviatich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť.“.
28.
V § 40 ods. 5 piata veta znie: „Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť schválených dozornou radou správcovskej spoločnosti a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť.“.
29.
V § 57 odsek 1 znie:
„(1)
Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe zmluvy vykonávanie jednej činnosti alebo viacerých činností alebo funkcií uvedených v § 27 ods. 2, § 27 ods. 4 a 5 a § 35 až 37 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností alebo funkcií správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov. Riadenie investícií je možné zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólií podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; výkon tejto činnosti správcovská spoločnosť nesmie zveriť depozitárovi ňou spravovaných podielových fondov alebo európskych štandardných fondov.“.
30.
V § 57 odsek 5 znie:
„(5)
Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií osobám podľa odseku 1 v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie podľa § 28 alebo § 28a alebo aby sa stala schránkovou spoločnosťou.40a) Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti len na základe povolenia podľa § 28 alebo § 28a.“.
31.
V § 66a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje na území Slovenskej republiky výhradne distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničných alternatívnych investičných fondov, ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú, pričom sa použijú ustanovenia § 147 až 150h.“.
32.
V § 79 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alternatívny investičný“.
33.
V § 80a ods. 1 písm. d) piaty bod znie:
„5.
dodržiava povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na výkon depozitárskej úschovy podľa
§ 70 ods. 5, § 71 ods. 1, § 77 až 79, § 80 ods. 5 a § 82 ods. 1,“.
34.
V § 82 odsek 2 znie:
„(2)
Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania a jeho podielnikom za stratu finančných nástrojov49f) v depozitárskej úschove podľa § 77 ods. 2
písm. a) u depozitára alebo u osoby, ktorej depozitár výkon tejto depozitárskej úschovy zveril a za ďalšie škody podľa odseku 4.“.
35.
V § 84 ods. 1 posledná veta znie:
„Ak ide o samosprávny štandardný fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na jeho vznik a činnosť je potrebné okrem povolenia podľa prvej vety aj povolenie podľa § 28.“.
36.
V § 88 ods. 3 sa za slovo „kovy“ vkladajú slová „vo fyzickej podobe“ a vypúšťa sa čiarka a slová „a to“.
37.
V § 119 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
38.
V § 119 ods. 3 písm. b) druhý bod znie:
„2.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom fond kvalifikovaných investorov,“.
39.
V § 119 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím až piatym bodom, ktoré znejú:
„3.
je zanikajúcim fondom najmenej jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho štandardného fondu,
4.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu,
5.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden zahraničný alternatívny investičný fond a nástupníckym fondom akýkoľvek tuzemský subjekt kolektívneho investovania.“.
40.
V § 121 ods. 1 posledná veta znie:
„Ak ide o samosprávny špeciálny fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na jeho vznik a činnosť je potrebné, okrem povolenia podľa prvej vety, aj povolenie podľa § 28a.“.
41.
V § 125 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „nehnuteľností“ vkladajú slová „vytvorenom ako otvorený fond“.
42.
V § 136 ods. 2 sa vypúšťa slovo „profesionálnym“.
43.
V § 136 odsek 4 znie:
„(4)
Verejná ponuka a propagácia cenných papierov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov sa zakazuje, pričom to neplatí pre špeciálne fondy kvalifikovaných investorov vytvorené ako investičný fond s premenlivým základným imaním; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 4 ods. 3.“.
44.
V § 152 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
45.
V § 152 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosť zverejniť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt podľa
odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na fond kvalifikovaných investorov; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 1 zostaviť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt.“.
46.
V § 161 ods. 1 písm. a) sa slová „podielového listu“ nahrádzajú slovom „podielu“.
47.
V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,“.
48.
V § 163 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o opätovnom zvolení tých istých osôb za členov predstavenstva, členov dozornej rady alebo o opätovnom menovaní tých istých osôb za prokuristu správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c)“.
49.
V § 168 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo § 57a“.
50.
V § 178 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
51.
V § 180 ods. 7 písmeno c) znie:
„c)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom je fond kvalifikovaných investorov.“.
52.
V § 180 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho štandardného fondu.
e)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu,
f)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden tuzemský subjekt kolektívneho investovania a nástupníckym fondom akýkoľvek zahraničný alternatívny investičný fond.“.
53.
V § 187 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
54.
V § 197 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Správcovská spoločnosť, investičný fond s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie nedostatkov a určené spôsoby tohto nahlasovania prostredníctvom osobitných prostriedkov komunikácie, ktoré sú nezávislé, autonómne, bezpečné a zaručia dôvernosť nimi prenášaných údajov.“.
55.
V § 202 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
„3.
dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej zo zistených nedostatkov, ak je túto sumu možné určiť, a to aj keď táto suma prevyšuje sumy podľa prvého bodu a druhého bodu,“.
56.
V § 202 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
zakáže akejkoľvek fyzickej osobe zodpovednej za porušenie ustanovení tohto zákona dočasne alebo pri závažných a opakovaných porušeniach ustanovení tohto zákona natrvalo vykonávať funkciu člena orgánu správcovskej spoločnosti.“.
57.
V § 202 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska berie do úvahy aj
a)
finančnú silu osoby zodpovednej za porušenie, ktorou sa rozumie celkový obrat pri právnickej osobe alebo ročný príjem pri fyzickej osobe,
b)
význam ziskov, ktoré dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila osoba zodpovedná za porušenie, ujmy, ktorú utrpeli iné osoby, alebo ujmy na fungovaní trhov či hospodárstva, ak ich je možné určiť,
c)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa osoba zodpovedná za porušenie dopustila.“.
58.
V § 202 odseky 14 až 18 znejú:
„(14)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 5, proti ktorým nie je prípustný opravný prostriedok, a to bezodkladne potom ako bola osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo o pokute informovaná. Zverejnenie podľa prvej vety obsahuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu alebo pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa prvej vety na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov, pričom osobné údaje, ktoré sú súčasťou zverejnenia, sa zverejňujú na webovom sídle len počas časového obdobia, ktoré je v súlade s osobitným predpisom.90aa)
(15)
Ak Národná banka Slovenska považuje zverejnenie totožnosti právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb na základe individuálneho posúdenia za neprimerané alebo ak zverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, Národná banka Slovenska
a)
je oprávnená odložiť zverejnenie informácií podľa odseku 14 až do času, kým pominú dôvody na nezverejnenie,
b)
zverejní informácie podľa odseku 14 anonymne,
c)
je oprávnená upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 14, ak ide o menej závažné porušenia alebo
d)
je oprávnená upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 14, ak postupy podľa písmen a) a b) nie sú dostatočné k zamedzeniu ohrozenia stability finančných trhov.
(16)
Národná banka Slovenska je oprávnená zverejnenie informácií postupom podľa odseku 15 písm. b) odložiť na primerané obdobie, ak predpokladá, že v priebehu tohto obdobia pominú dôvody na anonymné zverejnenie.
(17)
Ak bol proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska o opatrení na nápravu alebo o pokute podaný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska bezodkladne po jeho podaní, zverejní o tom informáciu na svojom webovom sídle a následné informácie o výsledku konania o opravnom prostriedku. Národná banka Slovenska zverejní aj každé rozhodnutie, ktorým sa ruší opatrenie na nápravu alebo pokuta.
(18)
Národná banka Slovenska oznamuje raz ročne Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) súhrnné informácie o sankciách a o opatreniach uložených podľa tohto zákona. Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) aj uloženie každej sankcie alebo opatrenia zverejnenej podľa odseku 14.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90aa znie:
„90aa) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
59.
Za § 220c sa vkladá § 220d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠220d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred
1. novembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2017 a ustanovenia osobitných predpisov.83)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;83) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
1. novembrom 2017, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;83) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. novembrom 2017, zostávajú zachované.“.
60.
V prílohe č. 3 prvej časti písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:
3.1
cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou,“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
61.
V prílohe č. 3 šiesta časť znie:
„6.
Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú:
a)
výnosy z akcií,
b)
straty z akcií,
c)
výnosy z dlhopisov,
d)
straty z dlhopisov,
e)
výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:
ea)
výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou,
f)
straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:
fa)
straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou,
g)
výnosy z iných cenných papierov,
h)
straty z iných cenných papierov,
i)
výnosy z nástrojov peňažného trhu,
j)
straty z nástrojov peňažného trhu,
k)
výnosy z vkladových a bežných účtov,
l)
straty z vkladových a bežných účtov,
m)
výnosy z operácií s derivátmi,
n)
straty z operácií s derivátmi,
o)
výnosy z devízových operácií,
p)
straty z devízových operácií,
q)
kapitálové výnosy,
r)
iné výnosy,
s)
výdavky na správu,
t)
výdavky na depozitára,
u)
iné výdavky a poplatky,
v)
čistý výnos,
w)
výplaty podielov na zisku,
x)
znovu investované výnosy,
y)
zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti,
z)
zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,
aa)
náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,
ab)
iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 2, 3, 5 až 14, § 7 ods. 12 až 29 v bode 15, 16, 17, 19 až 34, 36, 38 až 70, 72 až 75, 77 až 112, 114, 115, 117, 129 až 137, 139 až 141, 144 až 155 a 157, čl. II bodov 3 až 7, 9 až 23, 25 až 29, 32, 34 až 36, 38 až 51, 53 až 59 a 61 až 64, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018 a čl. I § 79i ods. 4 až 6 v bode 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. septembra 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.