237/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017 do 02.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

237
ZÁKON
zo 6. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „(ďalej len „centrálny depozitár“),“ vkladajú slová „poskytovanie služieb vykazovania údajov,“.
4.
V § 4a ods. 3 písm. a) sa slová „identifikátor právneho subjektu (LEI)“ nahrádzajú slovami „kód LEI“.
15.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 až 30, ktoré znejú:
(30)
Kódom LEI je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu právneho subjektu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18b až 18h znejú:
„18b) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18c) Čl. 20 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18d) Čl. 6, 7, 10,12, 13, 20 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18e) Čl. 2 ods. 1 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18f) Čl. 2 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18g) Čl. 2 ods. 1 bod 30 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
18h) Čl. 1 a príloha I časti I až XX a XXIV oddiel 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L EÚ 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24d sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
35.
V § 55 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak kvalifikované účasti neexistujú, prehľad o dvadsiatich najväčších akcionároch,“.
37.
V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
vecné, personálne, technické a organizačné predpoklady vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb obchodníka s cennými papiermi.“.
71.
V poznámke pod čiarou k odkazu 56b sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
76.
V § 71j ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „podielový“.
113.
Za § 79a sa vkladajú § 79b až 79k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 79b
Služby vykazovania údajov
Službou vykazovania údajov sa rozumie
a)
vykonávanie činnosti poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA),
b)
vykonávanie činnosti poskytovateľa konsolidovaného informačného systému (CTP),
c)
vykonávanie činnosti poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM).
§ 79c
Požiadavky na riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov
(1)
Členovia riadiaceho orgánu poskytovateľa služieb vykazovania údajov musia byť dôveryhodní, mať dostatočné znalosti, primeranú odbornú spôsobilosť a dostatok času pre výkon ich povinností. Odbornou spôsobilosťou členov riadiaceho orgánu sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej ročná prax v obdobnej oblasti ako je činnosť poskytovania služieb vykazovania údajov alebo ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej trojročná prax v obdobnej oblasti ako je činnosť poskytovania služieb vykazovania údajov.
(2)
Riadiaci orgán musí mať primerané kolektívne znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby rozumel činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov. Členovia riadiaceho orgánu sú povinní konať čestne, bezúhonne a nezávisle s cieľom, ak je to potrebné, účinne spochybňovať rozhodnutia vrcholového manažmentu a účinne dozerať na rozhodovanie manažmentu a monitorovať ho.
(3)
Ak burza cenných papierov žiada o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľom konsolidovaného informačného systému (CTP) alebo poskytovateľom schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) a členovia riadiaceho orgánu poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľa konsolidovaného informačného systému (CTP) alebo poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) sú tie isté osoby ako členovia riadiaceho orgánu burzy cenných papierov, považujú sa za osoby, ktoré spĺňajú požiadavku podľa odseku 1.
(4)
Poskytovateľ služieb vykazovania údajov je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska totožnosť všetkých členov riadiaceho orgánu a akékoľvek zmeny, ako aj všetky informácie potrebné na posúdenie súladu s odsekom 1.
(5)
Riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov je povinný zaviesť mechanizmus správy a riadenia, ktorý zabezpečí účinné a obozretné riadenie poskytovateľa služieb vykazovania údajov, vrátane oddelenia funkcií, mechanizmu predchádzania konfliktom záujmov, a dozoru tak, aby podporoval integritu trhu a záujmy klientov.
Povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov
§ 79d
(1)
Poskytovať služby vykazovania údajov je možné len na základe povolenia Národnej banky Slovenska udeleného obchodníkovi s cennými papiermi, burze cenných papierov alebo inej osobe, ktorí spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,60t) na základe žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov.
(2)
Na udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov musí byť preukázané splnenie podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu60t) a technická pripravenosť na výkon povolených činností.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov musí obsahovať všetky informácie, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na poskytovanie služieb vykazovania údajov žiadateľom, obchodný plán, v ktorom okrem iného uvedie druhy plánovaných služieb, a ďalšie údaje podľa osobitného predpisu.60t)
(4)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok podľa odseku 2.
(6)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov.
(7)
Ak o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov žiada obchodník s cenným papiermi podľa § 55, zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 56 alebo burza cenných papierov prevádzkujúci obchodné miesto podľa osobitného predpisu,60u) Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní týchto žiadostí podľa odsekov 2 až 6 primerane a toto povolenie im udelí v rámci udelenia povolenia alebo v rámci zmeny ich povolenia podľa § 55 alebo osobitného predpisu.60u)
§ 79e
(1)
Povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, nie je prevoditeľné na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu. Na základe povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov je osoba oprávnená poskytovať povolené služby vo všetkých členských štátoch v rozsahu, v akom bolo toto povolenie udelené.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu54) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov, obsahovať služby vykazovania údajov, na poskytovanie ktorých sa udeľuje povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov.
(3)
Na základe žiadosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov je možné rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov zmeniť. Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu takéhoto povolenia primerane podľa § 79d.
(4)
Poskytovateľ služieb vykazovania údajov je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v podmienkach pre udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov. Pri zmenách týkajúcich sa nových členov riadiaceho orgánu sa uvedú aj informácie potrebné na posúdenie splnenia podmienok podľa § 79d.
§ 79f
Domovským členským štátom poskytovateľa služieb vykazovania údajov je, ak ide o
a)
fyzickú osobu, členský štát, v ktorom sa nachádza jej miesto podnikania,
b)
právnickú osobu, členský štát, v ktorom sa nachádza jej registrované sídlo,
c)
osobu, ktorá nemá podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jej miesto podnikania.
§ 79g
Zánik povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov
(1)
Povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov zaniká dňom
a)
vrátenia povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov,
b)
vyhlásenia konkurzu na majetok poskytovateľa služieb vykazovania údajov alebo dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu na poskytovateľa služieb vykazovania údajov pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,21) alebo dňom vstupu poskytovateľa služieb vykazovania údajov do likvidácie,
c)
zrušenia právnickej osoby alebo smrti fyzickej osoby poskytovateľa služieb vykazovania údajov,
d)
predaja podniku, zlúčením, splynutím alebo rozdelením poskytovateľa služieb vykazovania údajov.
(2)
Zánikom povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov nie sú dotknuté tie povinnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ktoré má ku dňu, v ktorom nastala skutočnosť, na základe ktorej toto povolenie zaniká.
§ 79h
Organizačné požiadavky na poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA)
(1)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) je povinný mať zavedené vhodné stratégie a opatrenia na zverejňovanie informácií požadovaných podľa osobitného predpisu18c) v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližší k reálnemu času vykonania transakcie, a za primeraných obchodných podmienok.
(2)
Informácie sa sprístupňujú bezplatne 15 minút po tom, čo ich zverejnil poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA).
(3)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) je povinný účinne a jednotne šíriť informácie
a)
spôsobom, ktorý zaručí rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe,
b)
vo formáte, ktorý uľahčuje konsolidáciu informácií s podobnými údajmi z iných zdrojov.
(4)
Informácie, ktoré poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) zverejní v súlade s odsekom 1, obsahujú najmenej tieto údaje:
a)
identifikátor finančného nástroja,
b)
cenu, za ktorú bola transakcia uzavretá,
c)
objem transakcie,
d)
čas transakcie,
e)
čas oznámenia transakcie,
f)
označenie ceny transakcie,
g)
kód obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, kód „SI“, ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, inak kód „OTC“,
h)
ukazovateľ, že transakcia podliehala osobitným podmienkam, ak je to potrebné.
(5)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) je povinný
a)
uskutočňovať a udržiavať účinné opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov s jeho klientmi,
b)
mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa
1.
zaručí bezpečnosť prostriedkov na prenos informácií,
2.
minimalizuje riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu,
3.
predíde úniku informácií pred ich zverejnením,
c)
mať primerané zdroje a záložné systémy, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby,
d)
mať zavedené systémy na účinnú kontrolu úplnosti správ o obchode, na identifikáciu vynechaných údajov a zjavných chýb a na odosielanie žiadostí o opätovné predloženie správnych a úplných správ.
(6)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), ktorý je zároveň burzou cenných papierov alebo obchodníkom s cennými papiermi, je povinný nakladať so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a uskutočňovať a udržiavať primerané mechanizmy s cieľom oddeliť rôzne obchodné funkcie.
§ 79i
Organizačné požiadavky na poskytovateľa konsolidovaného informačného systému (CTP)
(1)
Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) je povinný mať zavedené vhodné stratégie a opatrenia na
a)
zhromažďovanie informácií zverejnených v súlade s osobitným predpisom,60ua)
b)
konsolidáciu údajov uvedených v písmene a) do nepretržitého prenosu informácií elektronickými prostriedkami,
c)
zverejňovanie informácií v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližší k reálnemu času vykonania transakcie, za primeraných obchodných podmienok.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmenej tieto údaje:
a)
identifikátor finančného nástroja,
b)
cenu, za ktorú bola transakcia uzavretá,
c)
objem transakcie,
d)
čas transakcie,
e)
čas oznámenia transakcie,
f)
označenie ceny transakcie,
g)
kód obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, kód „SI“, ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, inak kód „OTC“,
h)
skutočnosť, či za investičné rozhodnutie a vykonanie transakcie bol zodpovedný počítačový algoritmus obchodníka s cennými papiermi, ak je to potrebné,
i)
ukazovateľ, že transakcia podliehala osobitným podmienkam, ak je to potrebné,
j)
indikátor na označenie toho, ktorá zo skutočností podľa osobitného predpisu60v) sa vzťahovala na príslušnú transakciu, ak v súlade s týmto osobitným predpisom60v) došlo k upusteniu od povinnosti zverejniť informácie podľa osobitného predpisu.60w)
(3)
Informácie podľa odseku 2 sa musia sprístupniť bezplatne 15 minút po tom, čo ich zverejnil poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP). Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) je povinný účinne a jednotne šíriť tieto informácie takým spôsobom, ktorým sa zaručí rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe a vo všeobecne uznaných formátoch, ktoré sú prepojené a pre účastníkov trhu ľahko dostupné a použiteľné.
(7)
Poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) je povinný
a)
zabezpečiť konsolidáciu poskytovaných údajov zo všetkých regulovaných trhov, mnohostranných obchodných systémov, organizovaných obchodných systémov a od poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), o finančných nástrojoch podľa osobitného predpisu,60t)
b)
uskutočňovať a udržiavať účinné opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov,
c)
mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť prostriedkov na prenos informácií a minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu,
d)
mať primerané zdroje a záložné systémy, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby.
(8)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi alebo poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), ktorý zároveň prevádzkuje konsolidovaný informačný systém, je povinný nakladať so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a uskutočňovať a udržiavať primerané mechanizmy, aby oddelil rôzne obchodné funkcie.
§ 79j
Organizačné požiadavky na poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM)
(1)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) je povinný mať zavedené vhodné stratégie a opatrenia na oznamovanie informácií požadovaných podľa osobitného predpisu,60x) čo najrýchlejšie a najneskôr na záver pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola transakcia vykonaná. Uvedené informácie sa oznamujú podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom.60x)
(2)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) je povinný
a)
uskutočňovať a udržiavať účinné opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov s jeho klientmi,
b)
mať zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť a overenie prostriedkov na prenos informácií, minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a predíde sa úniku informácií, pričom sa vždy zachová dôvernosť údajov,
c)
mať primerané zdroje a záložné systémy, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby,
d)
mať zavedené systémy na účinnú kontrolu úplnosti správ o transakciách, na identifikáciu vynechaných údajov a zjavných chýb spôsobených obchodníkom s cennými papiermi a pri výskyte takejto chyby alebo vynechania informácie informovať obchodníka s cennými papiermi o podrobnostiach o tejto chybe alebo vynechanom údaji a na odosielanie žiadostí o opätovné predloženie správnych a úplných správ,
e)
mať zavedené systémy, ktoré umožňujú odhalenie chýb alebo vynechaní údajov spôsobených ním samotným a predloženie alebo opätovné predloženie správnych a úplných správ o transakciách Národnej banke Slovenska alebo inému príslušnému orgánu dohľadu.
(3)
Poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ (ARM), ktorý je zároveň burzou cenných papierov alebo obchodníkom s cennými papiermi, je povinný nakladať so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a uskutočňovať a udržiavať primerané mechanizmy, aby oddelil rôzne obchodné funkcie.
§ 79k
Zoznam poskytovateľov služieb vykazovania údajov
(1)
Národná banka Slovenska vedie verejne prístupný zoznam poskytovateľov služieb vykazovania údajov na svojom webovom sídle.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 obsahuje informácie o rozsahu udeleného povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov. Údaje v tomto zozname Národná banka Slovenska pravidelne aktualizuje.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) každé udelenie povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov a každé odobratie a zánik povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov. Informácia o odobratí alebo zániku povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov musí byť v tomto zozname zverejnená minimálne päť rokov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60t až 60x znejú:
60t) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/571.
60u) Napríklad § 4 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60ua) Čl. 6 a 20 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
60v) Čl. 4 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
60va) Čl. 10 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
60w) Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
60x) Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“.
116.
V poznámke pod čiarou k odkazu 89 sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
118.
V § 103 odsek 3 znie:
„(3)
Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle centrálneho depozitára a v sídlach členov a zverejniť o tom oznam na svojom webovom sídle. Aktuálne znenie prevádzkového poriadku a jeho zmeny sa zverejňujú na webovom sídle centrálneho depozitára.“.
119.
V § 107 ods. 4 písm. b) prvom bode sa za slová „identifikačné číslo“ vkladá čiarka a slová „kód LEI“ a v druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o fyzickú osobu zapísanú v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, register emitenta obsahuje aj kód LEI,“.
120.
V § 107 odsek 8 znie:
„(8)
Pri zaknihovaných akciách evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená centrálnym depozitárom podľa tohto zákona nahrádza zoznam akcionárov. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov89) listinných akcií na meno je povinný vykonať zápis týkajúci sa zmeny akcionára v zozname akcionárov na základe pokynu emitenta. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov akcií na meno nezapíše do ním vedeného zoznamu číselné označenie akcie.“.
121.
V § 107 ods. 10 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom uvedené ustanovenie sa primerane použije aj pri cenných papieroch na doručiteľa.“.
122.
V § 107a odsek 3 úvodnej vete sa slovo „zúčtovať“ nahrádza slovom „vyrovnať“, slová „boli v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom vyrovnania alebo systémom vyrovnania v prepojenom systéme“ sa nahrádzajú slovami „sa stali od okamihu určeného v prevádzkovom poriadku neodvolateľnými“, a v písmene b) sa slovo „podané“ nahrádza slovami „prijaté systémom vyrovnania“.
123.
V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
Národnému bezpečnostnému úradu na účely zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.97a)“.
124.
Za § 132r sa vkladá § 132s, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§132s
Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k indexom používaným ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov podľa osobitného predpisu107cd) je Národná banka Slovenska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107cd znie:
„107cd) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2016).“.
125.
V poznámke pod čiarou k odkazu 107cb sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
126.
V § 134 ods. 3 písm. k) sa za slovo „previerok“ vkladajú slová „a zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti“.
127.
V § 135 odsek 1 znie:
„(1)
Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou centrálneho depozitára, osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou, obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, poskytovateľa služieb vykazovania údajov, fondu, ratingovej agentúry, navrhovateľa ponuky na prevzatie, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu; dohľad sa vykonáva tiež nad inými osobami, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s obchodníkmi s cennými papiermi, s pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, so sprostredkovateľmi investičných služieb, s centrálnym depozitárom, s poskytovateľmi služieb vykazovania údajov a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť emitenta cenného papiera, osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoby s ňou spriaznenou, činnosť vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, činnosť osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a činnosť ďalších osôb, ktorým tento zákon a osobitné predpisy107g) ukladá povinnosti. Dohľad sa vykonáva aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami (§ 138), ktorých súčasťou sú aj obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny depozitár, a nad finančnými konglomerátmi podľa § 143j, nad osobami, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy týkajúce sa dôverných informácií, predaja nakrátko, swapov na úverové zlyhanie, mimoburzových derivátov, centrálnych protistrán, manipulácie s trhom a vypracúvania a rozširovania investičných odporúčaní, nad zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a nad finančnou holdingovou spoločnosťou, na ktorú sa vzťahujú povinnosti podľa tohto zákona. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.108)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107g znie:
„107g) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23. 12. 2015).“.
128.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110ja znie:
„110ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 2015/2365, nariadenie (EÚ) č. 2016/1011.“.
138.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110m a 110n znejú:
„110m) Napríklad čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 2015/2365, čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 2016/1011.
110n) Napríklad čl. 30 ods. 2 a čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, čl. 22 a 23 nariadenia (EÚ) 2015/2365, čl. 42 a 43 nariadenia (EÚ) 2016/1011.“.
142.
V § 144 ods. 14 prvej vete sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 12 a 15 až 33“ a v druhej vete sa slová „Pokuta podľa odsekov 1 až 5, odseku 7 alebo odseku 12“ nahrádzajú slovami „Uložená pokuta“.
143.
V § 144 ods. 15 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“, vypúšťa sa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťajú slová „a druhej“.
156.
Za § 173y sa vkladajú § 173z až 173zb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠173z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred 1. novembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2017 a ustanovenia osobitného predpisu.20)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;20) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. novembrom 2017, zostávajú zachované.
(3)
Povinnosť evidovať kód LEI v registri emitenta podľa § 107 ods. 4 v znení účinnom od 1. novembra 2017 pre emitentov, pre ktorých centrálny depozitár viedol register emitenta pred 1. novembrom 2017, sa prvýkrát uplatní pri evidovaní emisie cenných papierov vydanej po 31. októbri 2017; týmto nie je dotknuté oprávnenie emitenta požiadať o evidovanie kódu LEI v registri emitenta aj bez vydania takejto emisie cenných papierov.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018
§ 173za
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 3. januárom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 3. januárom 2018 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 2. januára 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 3. januárom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 3. januára 2018 a ustanovenia osobitného predpisu.20)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;20) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;20) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.
§ 173zb
(1)
V období od 3. januára 2018 do 3. júla 2021 zúčtovacia povinnosť ustanovená osobitným predpisom130) a postupy zmierňovania rizika ustanovené osobitným predpisom131) sa neuplatňujú na energetické derivátové zmluvy uzavreté nefinančnými protistranami, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,132) alebo nefinančnými protistranami, ktoré získali povolenie na činnosť obchodníka s cennými papiermi po prvýkrát od 3. januára 2018, pričom tieto energetické derivátové zmluvy sa nepovažujú za zmluvy o mimoburzových derivátoch na účely zúčtovacej prahovej hodnoty ustanovenej osobitným predpisom.133)
(2)
Na energetické derivátové zmluvy, pri ktorých sa uplatňuje prechodný režim podľa odseku 1, sa vzťahujú všetky ostatné požiadavky ustanovené osobitným predpisom.107cb)
(3)
Oprávnenie uplatňovať prechodný režim podľa odseku 1 udeľuje Národná banka Slovenska; Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o energetických derivátových zmluvách, pre ktoré je udelené oprávnenie uplatňovať prechodný režim podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 130 až 133 znejú:
„130) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
131) Čl. 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
132) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
133) Čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.“.
158.
Príloha sa dopĺňa 31. a 32. bodom, ktoré znejú:
„31.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).
32.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
Čl. II
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov (ďalej len „burza"), obchodovanie s finančnými nástrojmi1) na regulovanom trhu burzy, na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme, dohľad nad činnosťou burzy, nad organizovaním mnohostranného obchodného systému a nad organizovaním organizovaného obchodného systému.“.
2.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
organizovať organizovaný obchodný systém,
e)
poskytovať služby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.3)“.
8.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska nie je možné organizovať žiadny mnohostranný systém.“.
24.
§ 22a znie:
㤠22a
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti rozhoduje o oslobodení od povinnosti zverejňovať informácie podľa osobitného predpisu35b) burze alebo obchodníkovi s cennými papiermi prevádzkujúcim obchodné miesto v súlade s osobitným predpisom.35c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35b a 35c znejú:
„35b) Čl. 4 a 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
35c) Čl. 3 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35d až 35j sa vypúšťajú.
30.
V § 26 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta;39a) ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a) § 7 ods. 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.“.
31.
V § 26 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,“.
33.
V § 29 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
emitent má pridelený platný kód LEI,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
37.
§ 37b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť, aby mal pridelený platný kód LEI.“.
52.
Za § 50 sa vkladajú § 51 až 57c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠51
Mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém
(1)
Mnohostranný obchodný systém je mnohostranný systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých tretích osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi.
(2)
Organizovaný obchodný systém je mnohostranný systém, ktorý nie je regulovaným trhom ani mnohostranným obchodným systémom a v rámci ktorého môžu navzájom pôsobiť záujmy viacerých tretích osôb kupovať a predávať dlhopisy, štruktúrované finančné produkty, emisné kvóty alebo deriváty spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s vyššie uvedenými finančnými nástrojmi.
(3)
Na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme je možné obchodovať len s finančnými nástrojmi zaradenými do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému na základe žiadosti člena burzy, emitenta alebo účastníka mnohostranného obchodného systému a organizovaného obchodného systému; tým nie je dotknuté oprávnenie burzy alebo obchodníka s cennými papiermi organizujúcich mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém zaradiť finančný nástroj do týchto zoznamov aj bez žiadosti.
(4)
Žiadosť o zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému obsahuje náležitosti podľa § 26 ods. 3 písm. a) až c) a ďalšie náležitosti určené v pravidlách mnohostranného obchodného systému a pravidlách organizovaného obchodného systému.
(5)
Zo zaradenia finančného nástroja, ktorý je prijatý k obchodovaniu na regulovanom trhu, do zoznamu mnohostranného obchodného systému alebo do zoznamu organizovaného obchodného systému bez súhlasu emitenta, nevyplývajú emitentovi žiadne informačné povinnosti v súvislosti s obchodovaním na mnohostrannom obchodnom systéme alebo obchodovaním na organizovanom obchodnom systéme.
(6)
Na zaradenie finančného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému sa ustanovenia § 26 ods. 6 a 7 prvej vety a § 29 ods. 1 písm. j) vzťahujú primerane.
(7)
Finančný nástroj môže byť zaradený do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému, len ak sú splnené podmienky určené v pravidlách mnohostranného obchodného systému a pravidlách organizovaného obchodného systému.
(8)
Na mnohostrannom obchodnom systéme môže obchodovať každá osoba, ktorú zaregistroval jeho organizátor po splnení podmienok určených pravidlami mnohostranného obchodného systému. Ustanovenia § 20 sa použijú primerane.
(9)
Informačné povinnosti podľa tohto zákona súvisiace s prijatím finančných nástrojov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzťahujú na finančné nástroje zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému a na ich emitentov; tým nie je dotknuté plnenie povinností vyplývajúcich z prijatia týchto finančných nástrojov a ich emitentov na obchodovanie na regulovanom trhu ani oprávnenie organizátora mnohostranného obchodného systému a oprávnenie organizátora organizovaného obchodného systému určiť v pravidlách mnohostranného obchodného systému a v pravidlách organizovaného obchodného systému informačné povinnosti pre finančné nástroje zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému a pre ich emitentov.
§ 52
Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému
(1)
Pravidlá mnohostranného obchodného systému a pravidlá organizovaného obchodného systému upravujú
a)
postup pri organizovaní dopytu a ponuky finančných nástrojov na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme,
b)
podrobnosti o podmienkach zaradenia finančných nástrojov do zoznamu mnohostranného obchodného systému a do zoznamu organizovaného obchodného systému,
c)
podmienky a pravidlá obchodovania s týmito finančnými nástrojmi primerane podľa § 18 ods. 1 písm. a) až k) vrátane prehľadných pravidiel a postupov pre čestné a riadne obchodovanie a objektívnych kritérií pre efektívne vykonávanie pokynov.
(2)
Ak mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém organizuje burza, pravidlá mnohostranného obchodného systému alebo pravidlá organizovaného obchodného systému môžu byť súčasťou burzových pravidiel alebo samostatným dokumentom podľa rozhodnutia burzy. Ak mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi a pravidlá mnohostranného obchodného systému alebo pravidlá organizovaného obchodného systému nie sú súčasťou burzových pravidiel, ustanovenia § 18 ods. 2 až 7 sa použijú primerane.
(3)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém okrem splnenia organizačných požiadaviek podľa osobitného predpisu3) má povinnosť
a)
mať zavedené opatrenia na riadne riadenie technických činností systému vrátane určenia účinných núdzových opatrení na zvládnutie rizík spojených s narušením fungovania systémov,
b)
zabezpečiť alebo sa ubezpečiť, že existuje prístup k dostatočným verejne dostupným informáciám umožňujúcim používateľom vytvoriť si úsudok o investícii pri zohľadnení povahy používateľov a druhov obchodovaných finančných nástrojov,
c)
prijať, zverejniť, zaviesť a udržiavať prehľadné a nediskriminačné pravidlá založené na objektívnych kritériách upravujúcich prístup k ich systémom,
d)
mať zavedené opatrenia na jednoznačnú identifikáciu a zvládanie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ktoré by na organizovanie mnohostranného obchodného systému alebo na organizovanie organizovaného obchodného systému, alebo na členov alebo účastníkov a používateľov mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému mal akýkoľvek konflikt záujmov medzi záujmami mnohostranného obchodného systému, organizovaného obchodného systému, ich vlastníkmi alebo obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou organizujúcimi mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém a riadnym fungovaním mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému,
e)
dodržiavať povinnosti podľa § 13 ods. 6, § 14 ods. 5 až 14, § 38a ods. 1 až 4 a § 25 ods. 6 a 7 a na tento účel zaviesť všetky potrebné účinné systémy, postupy a opatrenia,
f)
zrozumiteľne informovať svojich členov alebo účastníkov o ich individuálnej zodpovednosti za vyrovnanie transakcií vykonaných v tomto systéme,
g)
zaviesť potrebné opatrenia na uľahčenie účinného vyrovnania transakcií uzavretých v rámci systémov mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému,
h)
disponovať minimálne tromi reálne aktívnymi členmi alebo používateľmi, aby mal každý z nich možnosť pôsobiť so všetkými ostatnými členmi alebo používateľmi, ak ide o tvorbu cien.
(4)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) podrobný opis fungovania mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 54 vrátane akýchkoľvek prepojení na regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém, organizovaný obchodný systém alebo systematického internalizátora vo vlastníctve rovnakého obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, burzy alebo zahraničnej burzy alebo ich účasti a zoznamu ich členov, účastníkov alebo používateľov. Národná banka Slovenska tieto informácie na požiadanie sprístupní Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy). Každé udelenie povolenia na organizovanie mnohostranného obchodného systému alebo povolenia na organizovanie organizovaného obchodného systému obchodníkovi s cennými papiermi alebo burze Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(5)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní zaviesť a udržiavať účinné opatrenia a postupy na príslušnom mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme na pravidelné monitorovanie dodržiavania jeho pravidiel jeho členmi, účastníkmi alebo používateľmi. Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém monitorujú zaslané pokyny vrátane zrušených pokynov a transakcie uskutočnené ich členmi, účastníkmi alebo používateľmi v rámci ich systémov s cieľom identifikovať porušenia týchto pravidiel, narušovania podmienok obchodovania, správanie, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa osobitného predpisu58b) alebo systémové narušenia v súvislosti s finančným nástrojom a poskytujú nevyhnutné zdroje na zabezpečenie účinnosti takéhoto monitorovania.
(6)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o závažných porušeniach jeho pravidiel alebo narušovaní podmienok obchodovania alebo o konaní, ktoré je zakázané podľa osobitného predpisu,58b) alebo o systémových narušeniach v súvislosti s finančným nástrojom.
(7)
Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v odseku 6. V súvislosti so správaním, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa osobitného predpisu,58b) musí byť Národná banka Slovenska pred tým, ako informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), presvedčená, že k takémuto konaniu dochádza alebo došlo.
(8)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú povinní Národnej banke Slovenska poskytnúť bezodkladne informácie podľa odseku 6, ktoré sa vyskytli v ich systémoch alebo prostredníctvom týchto systémov.
§ 53
Osobitné požiadavky na mnohostranný obchodný systém
(1)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú okrem splnenia požiadaviek podľa § 51 a 52 a požiadaviek ustanovených osobitným predpisom60) povinní určiť a zaviesť záväzné pravidlá vykonávania pokynov v systéme.
(2)
Pravidlá uvedené v § 52 ods. 3 písm. c), ktoré upravujú prístup do mnohostranného obchodného systému musia spĺňať podmienky podľa § 20 ods. 1.
(3)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém sú povinní mať
a)
primerané vybavenie na zvládnutie rizík, ktorým sú vystavení, zaviesť príslušné opatrenia a systémy na identifikáciu všetkých závažných ohrození svojej činnosti a zaviesť účinné opatrenia na zmenšenie týchto rizík,
b)
efektívne opatrenia na uľahčenie účinnej a včasnej finalizácie transakcií vykonaných prostredníctvom ich systémov,
c)
v čase udelenia povolenia na organizovanie mnohostranného obchodného systému a po celý čas vykonávania ich činnosti k dispozícii dostatočné finančné zdroje na uľahčenie riadneho fungovania vzhľadom na povahu a rozsah transakcií uzavretých na trhu a na rozsah a stupeň rizík, ktorým sú vystavení.
(4)
Ustanovenia o poskytovaní informácií klientom, posudzovaní vhodnosti a primeranosti klientov, povinnosti vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klientov a pravidlá spracovania pokynov klientov podľa osobitného predpisu60a) sa nevzťahujú na transakcie uzatvorené podľa pravidiel mnohostranného obchodného systému medzi jeho členmi alebo účastníkmi alebo medzi mnohostranným obchodným systémom a jeho členmi alebo účastníkmi vo vzťahu k používaniu mnohostranného obchodného systému. Členovia alebo účastníci mnohostranného obchodného systému sú povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom61) v súvislosti so svojimi klientmi, ak v mene svojich klientov vykonávajú ich pokyny prostredníctvom mnohostranného obchodného systému.
(5)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém nemôžu vykonávať pokyny klientov voči vlastnému kapitálu alebo zapojiť sa do obchodovania párovaním na vlastný účet.
§ 54
Osobitné požiadavky na organizovaný obchodný systém
(1)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní zaviesť mechanizmy, ktoré bránia vykonaniu pokynov klientov na organizovanom obchodnom systéme voči vlastnému kapitálu obchodníka s cennými papiermi alebo burzy organizujúcich organizovaný obchodný systém, alebo voči vlastnému kapitálu akéhokoľvek subjektu, ktorý je súčasťou tej istej skupiny alebo právnickej osoby ako obchodník s cennými papiermi alebo ako burza.
(2)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť do obchodovania párovaním na vlastný účet, ak ide o obchodovanie s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a určitými derivátmi, a len ak klient súhlasil s takýmto postupom.
(3)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém nie sú oprávnení využívať obchodovanie párovaním na vlastný účet na účely vykonania pokynov klientov na organizovanom obchodnom systéme s derivátmi, ak ide o druh derivátov, ktorý podlieha zúčtovacej povinnosti v súlade s osobitným predpisom.62)
(4)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní prijať opatrenia, ktorými sa pri obchodovaní párovaním na vlastný účet zabezpečí súlad s § 3 ods. 3 písm. ac).
(5)
Burza a obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém sa môžu zapojiť do obchodovania na vlastný účet inak ako obchodovaním párovaním na vlastný účet len v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi, pre ktoré nie je likvidný trh.
(6)
Zakazuje sa organizovanie organizovaného obchodného systému a systematického internalizátora v rámci tej istej právnickej osoby. Organizovaný obchodný systém nemôže byť spojený so systematickým internalizátorom spôsobom, ktorý umožňuje interakciu pokynov na organizovanom obchodnom systéme a pokynov alebo kotácií u systematického internalizátora. Organizovaný obchodný systém sa nemôže spojiť s iným organizovaným obchodným systémom spôsobom, ktorý umožňuje vzájomné ovplyvňovanie pokynov v rôznych organizovaných obchodných systémoch.
(7)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém môžu angažovať iného obchodníka s cennými papiermi na vykonávanie tvorby trhu na tomto organizovanom obchodnom systéme na nezávislom základe.
(8)
Na účely tohto paragrafu sa obchodník s cennými papiermi nepovažuje za obchodníka s cennými papiermi vykonávajúceho tvorbu trhu v organizovanom obchodnom systéme na nezávislom základe, ak má úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou organizujúcimi organizovaný obchodný systém.
(9)
Vykonávanie pokynov na organizovanom obchodnom systéme sa musí uskutočňovať na základe voľnej úvahy.
(10)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci organizovaný obchodný systém uplatnia voľnú úvahu len za jednej okolnosti alebo oboch týchto okolností:
a)
pri rozhodovaní o zadaní alebo zrušení pokynu v rámci organizovaného obchodného systému, ktorý organizujú,
b)
pri rozhodovaní o nespárovaní konkrétneho pokynu klienta s inými pokynmi, ktoré sa nachádzajú v systémoch v príslušnom čase, ak je to v súlade s konkrétnymi pokynmi prijatými od klienta a s ich povinnosťami vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klienta.63)
(11)
Pri systéme, v ktorom sa križujú pokyny klientov, môže obchodník s cennými papiermi alebo burza organizujúci organizovaný obchodný systém rozhodnúť, či, kedy a koľko z dvoch pokynov alebo z viacerých pokynov chcú spárovať v rámci systému. V súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 4 a 6 až 8 môže obchodník s cennými papiermi alebo burza organizujúci organizovaný obchodný systém v súvislosti so systémom, ktorým sa zabezpečuje realizácia transakcií s inými nekapitálovými nástrojmi, uľahčiť rokovanie medzi klientmi s cieľom spojiť dva alebo viaceré potenciálne kompatibilné záujmy o obchodovanie do jednej transakcie; ustanovenie odseku 5 týmto nie je dotknuté.
(12)
Povinnosťami uvedenými v odsekoch 10 a 11 nie sú dotknuté ustanovenia § 51 a 52 a ustanovenia osobitného predpisu.63)
(13)
Národná banka Slovenska môže vtedy, ak burza alebo obchodník s cennými papiermi žiada o udelenie povolenia na organizovanie organizovaného obchodného systému alebo kedykoľvek požadovať podrobné vysvetlenie, prečo systém nezodpovedá regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnému systému alebo systematickému internalizátorovi a nemôže fungovať ako regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo systematický internalizátor, podrobný opis týkajúci sa toho, ako sa bude voľná úvaha uplatňovať, najmä kedy môže byť pokyn pre organizovaný obchodný systém zrušený a kedy a ako sa dva pokyny alebo viaceré pokyny klientov spárujú v rámci organizovaného obchodného systému. Obchodník s cennými papiermi a burza organizujúci organizovaný obchodný systém sú povinní vysvetliť Národnej banke Slovenska skutočnosť, že využívajú obchodovanie párovaním na vlastný účet. Národná banka Slovenska monitoruje zapojenie burzy a obchodníka s cennými papiermi do obchodovania párovaním na vlastný účet, aby sa zabezpečilo, že je aj naďalej v súlade s vymedzením takéhoto obchodovania a že ich zapojenie do obchodovania párovaním na vlastný účet nevedie ku konfliktom záujmov medzi obchodníkom s cennými papiermi, burzou a ich klientmi.
(14)
Na transakcie uzatvorené na organizovanom obchodnom systéme sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.64)
§ 55
Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenie finančných nástrojov z obchodovania na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme
(1)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém môžu pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť z obchodovania finančný nástroj, ktorý už nespĺňa pravidlá mnohostranného obchodného systému alebo pravidlá organizovaného obchodného systému; to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo závažne poškodiť záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhu.
(2)
Ak burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém pozastavia obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčia finančný nástroj z obchodovania, zároveň v súlade s osobitným predpisom65) je povinný pozastaviť obchodovanie alebo vylúčiť z obchodovania deriváty podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, ak je to potrebné na podporu cieľov pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja. Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém zverejnia svoje rozhodnutie o pozastavení alebo vylúčení finančného nástroja a akéhokoľvek súvisiaceho derivátu a oznámi príslušné rozhodnutia Národnej banke Slovenska.
(3)
Národná banka Slovenska uloží, aby regulované trhy, iné mnohostranné obchodné systémy, iné organizované obchodné systémy a systematickí internalizátori, ktorí podliehajú jej dohľadu a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, tiež pozastavili obchodovanie s tým istým finančným nástrojom ako podľa odseku 1 alebo derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.
(4)
Národná banka Slovenska rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom členských štátov. Národná banka Slovenska rozhodnutie podľa odseku 3 ihneď zverejní a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a príslušným orgánom ostatných členských štátov.
(5)
Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu, uloží regulovaným trhom, iným mnohostranným obchodným systémom, iným organizovaným obchodným systémom a systematickým internalizátorom, ktorí spadajú do jej pôsobnosti a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo s derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, aby tiež pozastavili obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo s derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom;58) to neplatí, ak by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.
(6)
Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu, oznámi svoje rozhodnutie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom, pričom v rozhodnutí uvedie vysvetlenie, ak sa rozhodla nepozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo ho nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa uplatnia, aj ak sa zrušilo pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo s derivátmi podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.
(8)
Oznámenie podľa odsekov 4 až 6 sa uplatňuje, aj ak rozhodnutie o pozastavení obchodovania s finančným nástrojom alebo o vylúčení finančného nástroja z obchodovania, alebo o pozastavení obchodovania s derivátmi alebo o vylúčení z obchodovania derivátov podľa osobitného predpisu,56a) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, prijme Národná banka Slovenska podľa § 63 ods. 1.
§ 56
Rastové trhy pre malé a stredné podniky
(1)
Pre organizovanie mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu pre malé a stredné podniky (ďalej len „rastový trh“) burzou organizujúcou mnohostranný obchodný systém je potrebná registrácia rastového trhu.
(2)
Národná banka Slovenska zaregistruje mnohostranný obchodný systém ako rastový trh podľa odseku 1 na základe žiadosti burzy organizujúcej mnohostranný obchodný systém, ak sú splnené požiadavky podľa odseku 3 a osobitného predpisu.66)
(3)
Rastový trh musí mať zavedené účinné pravidlá, systémy a postupy, ktoré zaručujú súlad s týmito požiadavkami:
a)
najmenej 50 % emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme, sú malé a stredné podniky podľa osobitného predpisu66a) v čase, keď je mnohostranný obchodný systém zaregistrovaný ako rastový trh a v každom nasledujúcom kalendárnom roku,
b)
sú určené primerané kritériá na prvotné a priebežné prijatie finančných nástrojov emitentov na obchodovanie na trhu,
c)
pri prvotnom prijatí finančných nástrojov na obchodovanie na trhu sa zverejní dostatok informácií, aby si mohli investori vytvoriť informovaný úsudok o tom, či investovať alebo neinvestovať do príslušných finančných nástrojov, na základe vhodného dokumentu o prijatí alebo prospektu, ak sú uplatniteľné požiadavky podľa osobitného predpisu66aa) v súvislosti s verejnou ponukou, ktorá sa uskutočňuje spoločne s prvotným prijatím finančného nástroja na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme,
d)
je na ňom zavedené primerané priebežné podávanie pravidelných finančných správ emitentom alebo v mene emitenta, najmä výročných správ overených audítorom,
e)
emitenti66b) na trhu, osoby vykonávajúce riadiace činnosti66c) a osoby, ktoré sú s nimi úzko prepojené,66d) spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,58b)
f)
regulované informácie o emitentoch na tomto trhu sú uchovávané a verejne šírené,
g)
na tomto trhu sa zaviedli účinné systémy a kontroly zamerané na prevenciu a odhaľovanie zneužitia trhu podľa požiadaviek osobitného predpisu.58b)
(4)
Národná banka Slovenska žiadosť o registráciu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa odseku 3 alebo osobitného predpisu.66)
(5)
Požiadavkami ustanovenými v odseku 3 pre rastový trh nie sú dotknuté iné povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu3) pre burzu, ktoré sa týkajú organizovania mnohostranného obchodného systému. Burza organizujúca mnohostranný obchodný systém môže zaviesť aj ďalšie požiadavky.
(6)
Národná banka Slovenska zruší registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu, ak
a)
burza organizujúca rastový trh o to požiada,
b)
burza organizujúca rastový trh prestala spĺňať požiadavky uvedené v odseku 3 alebo v osobitnom predpise.66e)
(7)
Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu alebo jej zrušenie.
(8)
S finančným nástrojom emitenta, ktorý je prijatý na obchodovanie na jednom rastovom trhu, sa môže obchodovať aj na inom rastovom trhu, len ak bol emitent o tejto skutočnosti informovaný a nenamietal, pričom však emitent nepodlieha žiadnym informačným povinnostiam, ak ide o riadenie a správu spoločnosti alebo akékoľvek zverejňovanie informácií v súvislosti s týmto iným rastovým trhom.
§ 57
(1)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém sú oprávnení poskytovať na území Slovenskej republiky príslušné vybavenie umožňujúce prístup na tieto trhy a obchodovanie na nich účastníkom na diaľku.
(2)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém sú povinní písomne oznámiť Národnej banke Slovenska členský štát, v ktorom majú v úmysle poskytovať vybavenie podľa odseku 1. Národná banka Slovenska oznámi do jedného mesiaca túto informáciu príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa bude poskytovať vybavenie podľa odseku 1. Národná banka Slovenska poskytne bezodkladne na žiadosť príslušného orgánu hostiteľského členského štátu mnohostranného obchodného systému údaje o totožnosti vzdialených členov alebo účastníkov mnohostranného obchodného systému usadených v tomto členskom štáte.
(3)
Burza alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte organizujúci mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém je oprávnený na území Slovenskej republiky poskytovať príslušné vybavenie potrebné na umožnenie prístupu a používanie ich systémov účastníkmi na diaľku so sídlom v Slovenskej republike.
(4)
Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu mnohostranného obchodného systému o skutočnosti podľa odseku 3 môže požiadať tento príslušný orgán o poskytnutie údajov o členoch alebo o účastníkoch zo Slovenskej republiky tohto mnohostranného obchodného systému.
§ 57a
Obmedzenia pozícií v komoditných derivátoch
(1)
Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a uplatňovať obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ktorú môže osoba držať v každom čase v komoditných derivátoch obchodovaných na obchodných miestach a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových derivátových zmluvách v súlade s metodikou výpočtu ustanovenou v osobitnom predpise.67) Obmedzenia sa určia na základe všetkých pozícií držaných osobou a pozícií držaných v jej mene na úrovni celej skupiny s cieľom
a)
predchádzať zneužitiu trhu,
b)
podporovať riadnu tvorbu cien a podmienky vyrovnania vrátane predchádzania pozíciám narúšajúcim trh a zabezpečiť najmä zbližovanie medzi cenami derivátov v mesiaci dodania a spotovými cenami podkladovej komodity bez toho, aby bolo dotknuté určenie cien podkladovej komodity na trhu.
(2)
Obmedzenia pozícií sa neuplatňujú na pozície držané nefinančným subjektom alebo v jeho mene, ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou príslušného nefinančného subjektu.
(3)
Obmedzeniami pozícií sa určia jednoznačné kvantitatívne prahové hodnoty pre maximálnu veľkosť pozície v komoditnom deriváte, ktorú osoby môžu držať.
(4)
Národná banka Slovenska určí obmedzenia podľa odseku 1 pre každú zmluvu na komoditný derivát obchodovaný na obchodných miestach postupom podľa osobitného predpisu.67) Uvedené obmedzenie pozície zahŕňa ekonomicky rovnocenné mimoburzové derivátové zmluvy.
(5)
Národná banka Slovenska preskúma obmedzenia pozícií vždy, ak dôjde k významnej zmene doručiteľnej ponuky alebo čistých otvorených pozícií alebo akejkoľvek inej významnej zmene na trhu, a to na základe zistenej doručiteľnej ponuky alebo čistej otvorenej pozície, a určí nové obmedzenie pozícií v súlade s metodikou výpočtu určenou v osobitnom predpise.67)
(6)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) presné obmedzenia pozícií, ktoré má v úmysle určiť v súlade s metodikou výpočtu určenou v osobitnom predpise67) podľa odseku 1. Národná banka Slovenska obmedzenia pozícií zmení v súlade so stanoviskom Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) posudzujúcim zlučiteľnosť obmedzení pozícií podľa prvej vety s cieľmi podľa odseku 1 a metodikou výpočtu ustanovenou v osobitnom predpise67) alebo poskytne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) odôvodnenie, prečo zmenu nepovažuje za potrebnú. Ak Národná banka Slovenska zavedie obmedzenia, ktoré sú v rozpore so stanoviskom Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom úplne vysvetlí dôvody svojho konania.
(7)
Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte, a najväčší objem obchodov sa uskutočňuje na obchodnom mieste v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska ako centrálny orgán dohľadu určí jednotné obmedzenie pozícií, ktoré sa uplatní na obchodovanie s príslušnou derivátovou zmluvou na komoditné deriváty na všetkých obchodných miestach. Národná banka Slovenska ako centrálny orgán dohľadu konzultuje s príslušnými orgánmi iných obchodných miest, na ktorých sa tento derivát obchoduje vo významných objemoch, o jednotnom obmedzení pozícií, ktoré sa má uplatniť, a o akýchkoľvek zmenách tohto jednotného obmedzenia pozícií.
(8)
Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte, a najväčší objem obchodov sa neuskutočňuje na obchodnom mieste v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska konzultuje s centrálnym orgánom dohľadu obchodného miesta s najväčším objemom obchodov a príslušnými orgánmi dohľadu obchodných miest, na ktorých sa s týmto derivátom obchoduje vo významných objemoch, o jednotnom obmedzení pozícií. Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s ustanoveným jednotným obmedzením pozícií, ktoré sa má uplatniť alebo zmeniť, písomne o tom informuje centrálny orgán dohľadu, ktorý určil jednotné obmedzenia pozícií a uvedie úplné a podrobné dôvody, pre ktoré sa domnieva, že požiadavky určené v odseku 1 nie sú splnené.
(9)
Národná banka Slovenska uzavrie dohody o spolupráci vrátane vzájomnej výmeny príslušných údajov s cieľom umožniť monitorovanie a presadzovanie jednotného obmedzenia pozícií s príslušnými orgánmi obchodných miest, na ktorých sa obchoduje s rovnakým komoditným derivátom, a príslušnými orgánmi držiteľov pozícií v tomto komoditnom deriváte.
(10)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi, sú povinní uplatňovať mechanizmy kontroly nad riadením pozícií, pričom je oprávnený
a)
monitorovať čisté otvorené pozície osôb,
b)
mať prístup k informáciám, vrátane všetkých príslušných dokumentov, od osôb o veľkosti a účele pozície alebo expozície, do ktorej vstúpili, k informáciám o konečných vlastníkoch alebo o vlastníkoch podkladových aktív, akýchkoľvek dohodách o konaní v zhode a akýchkoľvek súvisiacich aktívach alebo o záväzkoch na trhu s podkladovým aktívom,
c)
požadovať, aby osoba uzavrela alebo znížila pozíciu, a to dočasne alebo trvalo podľa toho, ako si to vyžaduje konkrétna situácia, a jednostranne prijať vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť uzavretie alebo zníženie pozície, ak príslušná osoba požiadavke nevyhovie,
d)
požadovať, aby osoba dočasne dodala likviditu trhu späť pri dohodnutej cene a objeme s výslovným zámerom zmierniť vplyv veľkej pozície alebo dominantnej pozície, ak je to potrebné.
(11)
Obmedzenia pozícií a mechanizmy kontroly nad riadením pozícií musia byť prehľadné a nediskriminačné, a musí v nich byť uvedené, ako sa uplatňujú na osoby, a zohľadňovať povahu a zloženie účastníkov trhu a za akým účelom sa využívajú obchodované zmluvy na komoditné deriváty.
(12)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto informuje Národnú banku Slovenska o podrobnostiach mechanizmov kontroly nad riadením pozícií.
(13)
Národná banka Slovenska oznámi informácie podľa odseku 11, ako aj podrobnosti o obmedzeniach pozícií, ktoré určila, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), ktorý na svojom webovom sídle zverejňuje a spravuje databázu obsahujúcu zhrnutia obmedzení pozícií a mechanizmov kontroly nad riadením pozícií.
(14)
Národná banka Slovenska neuloží obmedzenia, ktoré sú prísnejšie ako obmedzenia prijaté podľa odseku 1 okrem výnimočných situácií, ak sú objektívne odôvodnené a primerané s prihliadnutím na likviditu príslušného trhu a jeho riadne fungovanie. Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle podrobnosti týkajúce sa prísnejších obmedzení pozícií, ktoré sa rozhodla uložiť a ktoré sú platné počas počiatočného obdobia, ktoré nepresahuje šesť mesiacov od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle. Platnosť prísnejších obmedzení pozícií sa môže obnoviť na ďalšie obdobia, ktoré jednorazovo nepresahujú šesť mesiacov, ak sa naďalej uplatňujú dôvody obmedzenia. Ak sa po uplynutí takéhoto šesťmesačného obdobia platnosť neobnoví, automaticky zanikajú.
(15)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o uložení prísnejších obmedzení pozícií, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy). Oznámenie obsahuje odôvodnenie týchto prísnejších obmedzení pozícií.
(16)
Ak Národná banka Slovenska uloží prísnejšie obmedzenia pozícií podľa odseku 15, ktoré sú v rozpore so stanoviskom Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom plne vysvetlí dôvody svojho konania.
§ 57b
Podávanie správ o pozíciách podľa kategórií držiteľov pozícií
(1)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi, sú povinní
a)
zverejňovať týždenné správy obsahujúce kumulované pozície držané rôznymi kategóriami osôb v rôznych komoditných derivátoch alebo v emisných kvótach alebo v ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na ich obchodnom mieste, a predložiť túto správu Národnej banke Slovenska a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy); v týždenných správach sa uvedú za každú kategóriu a počet osôb držiacich pozíciu v každej kategórii podľa odseku 5 tieto údaje:
1.
počet dlhých pozícií a krátkych pozícií podľa kategórie osôb,
2.
akékoľvek zmeny od predchádzajúcej týždennej správy,
3.
percentuálny podiel celkových čistých otvorených pozícií za každú kategóriu a
4.
počet osôb v každej kategórii,
b)
poskytovať na požiadanie Národnej banke Slovenska úplný zoznam pozícií držaných všetkými osobami vrátane členov alebo účastníkov obchodného miesta a ich klientov na tomto obchodnom mieste najmenej za jednotlivé dni.
(2)
Povinnosť uvedená v odseku 1 písm. a) sa uplatňuje, len ak počet osôb a ich otvorené pozície presahujú minimálne prahové hodnoty podľa osobitného predpisu.68)
(3)
Obchodník s cennými papiermi obchodujúci s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi mimo obchodného miesta je povinný poskytovať úplný zoznam svojich pozícií držaných v komoditných derivátoch alebo v emisných kvótach alebo v ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových derivátových zmluvách, ako aj pozícií svojich klientov a klientov svojich klientov až po konečného klienta najmenej za jednotlivé dni v súlade s osobitným predpisom68a)
a)
Národnej banke Slovenska, ak je orgánom dohľadu nad obchodným miestom, na ktorom sa s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi obchoduje, alebo ak je centrálnym orgánom dohľadu, ak sa s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte alebo
b)
inému príslušnému orgánu dohľadu alebo inému príslušnému centrálnemu orgánu dohľadu.
(4)
Členovia alebo účastníci regulovaných trhov a členovia alebo účastníci mnohostranných obchodných systémov a klienti organizovaných obchodných systémov sú povinní na účely monitorovania súladu s ustanovením § 57a ods. 1 podávať obchodníkovi s cennými papiermi alebo burze organizujúcim príslušné obchodné miesto správy o podrobnostiach týkajúcich sa ich vlastných pozícií držaných prostredníctvom derivátových zmlúv, s ktorými sa obchoduje na príslušnom obchodnom mieste, najmenej za jednotlivé dni, ako aj pozícií ich klientov a klientov ich klientov až po konečného klienta.
(5)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto zaradia osoby podľa odseku 1 písm. a) podľa ich hlavnej podnikateľskej činnosti, pričom zohľadnia akékoľvek príslušné povolenie, do týchto kategórií:
a)
obchodníci s cennými papiermi alebo banky,
b)
fondy kolektívneho investovania,
c)
iné finančné inštitúcie vrátane poisťovní, zaisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností a obdobných zahraničných finančných inštitúcií,
d)
podnikatelia,
e)
prevádzkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,68b) pri emisných kvótach alebo pri ich derivátoch.
(6)
V správach uvedených v odseku 1 písm. a) a v zozname uvedenom v odseku 3 sa rozlišuje medzi
a)
pozíciami identifikovanými ako pozície, ktoré objektívne merateľným spôsobom znižujú riziká priamo spojené s obchodnými činnosťami a
b)
ostatnými pozíciami.
(7)
Ak otvárajú pozície v komoditných derivátoch osoby podľa osobitného predpisu,69) ako aj poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti a fondy a ich depozitári alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti a ich depozitári, postupujú primerane podľa ustanovení odsekov 1 až 6 a § 57a.
§ 57c
Synchronizácia obchodných hodín
Všetky obchodné miesta a ich členovia alebo účastníci sú povinní synchronizovať obchodné hodiny, ktoré používajú na zaznamenávanie dátumu a času každej udalosti, ktorá podlieha oznamovaniu, podľa osobitného predpisu.69a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60 až 69a znejú:
„60) § 71, § 71a, § 71g, § 71l ods. 4 a § 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60a) § 71m, § 71n, § 71p, § 73b, § 73c, § 73d, § 73f, § 73g, § 73h, § 73o až 73t zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61) § 73b až 73m, § 73o, § 73p, § 73s až § 73t zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62) Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
63) § 73o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64) § 71l, § 71m, § 71p, § 73b až 73d, § 73f až 73h, § 73m, § 73o, § 73p a 73s zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/569.
66) Čl. 78 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).
66a) Čl. 77 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
66aa) § 120 až 125h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66b) Čl. 3 ods. 1 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
66c) Čl. 3 ods. 1 bod 25 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
66d) Čl. 3 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
66e) Čl. 79 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
67) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/591 z 1. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).
68) Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.
68a) Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12. 2011).
68b) Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
69) § 54 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
60.
V § 61 ods. 1 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a druhá veta sa nahrádza vetami, ktoré znejú:
„Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,70aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti burzy alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.70ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 70aa a 70ab znejú:
„70aa) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70ab) § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
65.
V § 65a sa za slovo „rozhodovanie“ vkladá slovo „burzy“, za slová „§ 65“ sa vkladajú slová „ods. 1 a 2“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom proti rozhodnutiu burzy nie je možné podať opravný prostriedok; na konanie a rozhodovanie burzy sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.72)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
„72) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
66.
Za § 68h sa vkladajú § 68i a 68j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠68i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred
1. novembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2017 a ustanovenia osobitného predpisu.12)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
1. novembrom 2017, zostávajú zachované.
§ 68j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 3. januárom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 3. januárom 2018 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 2. januára 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 3. januárom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 3. januára 2018 a ustanovenia osobitného predpisu.12)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
3. januárom 2018, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.“.
67.
Príloha sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:
„13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).“.
Čl. III
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z, zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „burzami cenných papierov,“ vkladajú slová „poskytovateľmi služieb vykazovania údajov,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15) Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení .“.
3.
V § 10 ods. 3 sa za slovo „výpisy;“ vkladajú slová „to sa nevzťahuje na ostatnú administratívnu dokumentáciu k dohľadu, pričom“ a slová „okrem jeho“ sa nahrádzajú slovami „ani ostatnú administratívnu dokumentáciu k dohľadu okrem ich“.
4.
V § 16 ods. 2 prvá veta znie:
„Konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej podoby písomnej žiadosti účastníka konania Národnej banke Slovenska; ak však osobitné predpisy v oblasti finančného trhu26b) vyžadujú predloženie elektronickej podoby písomnej žiadosti, konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení príslušnej žiadosti v elektronickej podobe a v náležitom elektronickom formáte na elektronickú adresu Národnej banky Slovenska, ktorá je zverejnená na webovom sídle Národnej banky Slovenska ako elektronická adresa určená na podávanie elektronickej podoby žiadostí vyžadovanej podľa osobitných predpisov v oblasti finančného trhu.26b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:
„26b) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Ú. v. EÚ L 58, 4. 3. 2016).“.
5.
V § 16 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem týchto identifikačných údajov a kontaktných údajov žiadateľa musí žiadosť v elektronickej podobe vyžadovanej podľa osobitných predpisov26b) obsahovať aj adresu elektronickej pošty žiadateľa na komunikáciu s Národnou bankou Slovenska vrátane doručovania písomností žiadateľovi v elektronickej podobe,“.
6.
V § 16 ods. 3 písm. i) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takéto osvedčenie sa nevyžaduje pri elektronickej podobe žiadosti vyžadovanej podľa osobitných predpisov,26b)“.
7.
V § 16 ods. 3 písm. k) sa slovo „zákona.“ nahrádza slovom „predpisu.25)“.
8.
V § 16 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takéto originály a úradne osvedčené kópie listín sa nevyžadujú pri elektronickej podobe písomností, ktoré tvoria prílohy elektronickej podoby žiadosti vyžadovanej podľa osobitných predpisov.26b)“.
9.
V § 18 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Písomnosť v elektronickej podobe vyžadovanej podľa osobitných predpisov,26b) ktorá je adresátovi zaslaná na adresu elektronickej pošty, ktorú v konaní písomne oznámil alebo ktorá je známa Národnej banke Slovenska, sa považuje za doručenú v deň jej zaslania na príslušnú adresu elektronickej pošty adresáta, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie; takéto elektronické doručovanie elektronickej podoby písomnosti sa považuje za doručenie tejto písomnosti do vlastných rúk adresáta.“.
10.
V § 32 ods. 2 prvej vete sa za slovo „stav,“ vkladajú slová „alebo ak výrok prvostupňového rozhodnutia obsahuje chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti,“.
11.
V § 33 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Zákonnosť právoplatných rozhodnutí a postupu Národnej banky Slovenska vo veciach dohľadu je preskúmateľná správnym súdom podľa osobitného zákona.42)“.
12.
V § 34 sa slová „predbežného opatrenia sankcionovanej osobe“ nahrádzajú slovami „neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia“.
13.
V § 35e ods. 1 písm. a) sa slovo „ktorá“ nahrádza slovami „aj keď“.
14.
V § 35h ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza slovom „desiatich“.
15.
V § 36 ods. 3 a 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
16.
V § 37 ods. 1 písm. b) sa slová „zoznamy vedené“ nahrádzajú slovami „verejné časti zoznamov vedených“.
17.
V § 37 ods. 1 písm. c) sa slová „Európskou komisiou,44)“ nahrádzajú slovami „Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy).44)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44) § 88 ods. 1 písm. a) a § 125 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
iný postup pri výkone dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) v oblasti finančného trhu.“.
19.
V § 38 ods. 3 tretej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“ a na konci vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„tieto premlčacie lehoty sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa § 19 ods. 4, pričom od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“.
20.
V § 38 ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) alebo písm. b)“.
21.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 47 znejú:
„46) Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47) Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa slová „§ 38 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 4“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa slová „§ 18 a § 44 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami
„§ 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 51a sa slová „§ 41 ods. 2 písm. g) a i) a § 45 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 45 ods. 2 písm. i) a l), § 49 a § 243h ods. 1“.
25.
V § 40 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie o určení ročného príspevku sa neopatruje doložkou ani iným potvrdením o vykonateľnosti; potvrdením o vykonateľnosti sa však opatrí výkaz nedoplatkov prispievateľa, a to odtlačkom pečiatky a uvedením dátumu vykonateľnosti na rovnopis výkazu nedoplatkov prispievateľa, spravidla do ľavého horného rohu na prvej strane tohto výkazu.“.
26.
V poznámke pod čiarou k odkazu 54 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 508/2010 Z. z.“.
27.
Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred
1. novembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2017 a ustanovenia osobitných predpisov.1)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;1) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali
pred 1. novembrom 2017, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;1) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. novembrom 2017, zostávajú zachované.“.
28.
Príloha sa dopĺňa 16. bodom, ktorý znie:
„16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).“.
Čl. IV
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V druhej časti nadpise druhej hlavy a nadpise tretej hlavy sa vypúšťa slovo „podielový“.
2.
V § 9, § 16, § 17, § 40 ods. 1 prvej a štvrtej vete, § 40 ods. 5, § 157 ods. 2 a 4, § 160, § 161 ods. 2 až 4, § 163 ods. 1 písm. i), § 178 ods. 3 písm. b) a d), § 179 ods. 1, § 207 ods. 2 a 4 a prílohe č. 2 sa slová „podielový fond“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „fond“ v príslušnom tvare.
3.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ako podľa písmena b)“.
4.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. c) sa zakazuje; to neplatí pre tuzemské subjekty kolektívneho investovania vytvorené ako investičný fond s premenlivým základným imaním. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. c) možno vykonávať len pre profesionálnych investorov.3c)“.
5.
V § 4 ods. 4 druhá veta znie: „Na vytvorenie tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. c) sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak.“.
6.
V § 4 ods. 11 prvá veta znie: „Špeciálny fond je alternatívny investičný fond, ktorým je tuzemský subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo vymedzeného štatútom špeciálneho fondu.“.
7.
V § 4 ods. 11 poslednej vete sa slovo „zhromažďujú“ nahrádza slovami „môžu zhromažďovať“.
8.
V § 4 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Verejné špeciálne fondy sú:
a)
špeciálny fond cenných papierov,
b)
špeciálny fond alternatívnych investícií,
c)
špeciálny fond nehnuteľností.“.
Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 14 až 17.
9.
V § 4 ods. 17 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
10.
V § 8 ods. 17 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„správcovská spoločnosť je oprávnená zabezpečovať majetok voči menovému riziku v emisii podielových listov vydanej v inej mene a za tým účelom investovať aj do finančných derivátov na zabezpečenie menového rizika s tým, že pohľadávky a záväzky z týchto finančných derivátov je možné uspokojiť len z majetku predmetnej emisie podielových listov,“.
11.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Ustanovenia § 10 až 12 sa vzťahujú na vedenie samostatnej evidencie a zmenu podoby listinných akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním primerane.“.
12.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na premenu uzavretého fondu s premenlivým základným imaním na otvorený fond sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4 primerane.“.
13.
V § 20 ods. 4 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:
„i)
informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond,
j)
informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).
14.
V § 20 ods. 5 prvej vete sa slová „f) a g)“ nahrádzajú slovami „f), g), i) a j)“.
15.
V § 24 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Národnej banky Slovenska“.
16.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Na zrušenie fondu s premenlivým základným imaním a jeho podfondov sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 primerane.“.
17.
V § 26d ods. 2 sa vypúšťa slovo „d),“.
18.
V § 26i ods. 1 sa slová „správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „investičného fondu s premenlivým základným imaním“ a slová „28a, 84 alebo § 121“ sa nahrádzajú slovami
„§ 28a, § 84, § 121 alebo § 137“.
19.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová „výkon funkcie riadenia investícií“ nahrádzajú slovami „riadenie investícií“.
20.
V § 28a sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.
21.
V § 31a odsek 4 znie:
„(4)
Odsek 1 sa nevzťahuje na spravovanie verejných špeciálnych fondov a špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov.“.
22.
V § 31a odsek 6 znie:
„(6)
Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. c), ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, a na samosprávne fondy kvalifikovaných investorov, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, sa vzťahujú len ustanovenia § 31b a 189a; týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 4 a 26a.“.
23.
V § 33 ods. 16 písmeno c) znie:
„c)
dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania a zodpovedá za ich uplatňovanie; členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti musia mať skúsenosti v oblasti riadenia rizík a odmeňovania,“.
24.
V § 33 ods. 16 písmeno h) znie:
„h)
hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného cyklu spravovaných subjektov kolektívneho investovania, s cieľom zabezpečiť, aby sa
1.
proces hodnotenia zakladal na ich dlhodobej výkonnosti a investičných rizikách,
2.
pri alternatívnych investičných fondoch skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania rozložila na obdobie zohľadňujúce vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ich investičné riziká,
3.
pri štandardných fondoch skutočná výplata rozložila na rovnaké obdobie ako je určené pre hodnotenie výkonnosti,“.
25.
V § § 33 ods. 16 písmeno n) znie:
„n)
významná časť, ktorá tvorí najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska životného cyklu a vyplácania príslušného alternatívneho investičného fondu a z hľadiska doby držby odporúčanej investorom príslušného štandardného fondu, a je vhodne zosúladená s povahou rizík príslušného subjektu kolektívneho investovania, pričom
1.
obdobie uvedené v úvodnej vete je najmenej tri roky, a ak ide o alternatívny investičný fond najmenej tri až päť rokov, ak nie je životný cyklus príslušného subjektu kolektívneho investovania kratší,
2.
splatná odložená odmena sa nepriznáva skôr, ako keby bola vyplácaná na pomernom základe,
3.
pri pohyblivej zložke odmeňovania, ktorá je zvlášť vysoká, sa odkladá najmenej 60 % pohyblivej zložky odmeňovania,“.
26.
V § 33 ods. 17 posledná veta znie:
„Členmi výboru pre odmeňovanie môžu byť len členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti vrátane členov dozornej rady, ktorí boli zvolení zamestnancami správcovskej spoločnosti.“.
27.
V § 40 ods. 5 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra tohto kalendárneho roka alebo do deviatich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť.“.
28.
V § 40 ods. 5 piata veta znie: „Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť schválených dozornou radou správcovskej spoločnosti a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť.“.
29.
V § 57 odsek 1 znie:
„(1)
Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe zmluvy vykonávanie jednej činnosti alebo viacerých činností alebo funkcií uvedených v § 27 ods. 2, § 27 ods. 4 a 5 a § 35 až 37 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností alebo funkcií správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov. Riadenie investícií je možné zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólií podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; výkon tejto činnosti správcovská spoločnosť nesmie zveriť depozitárovi ňou spravovaných podielových fondov alebo európskych štandardných fondov.“.
30.
V § 57 odsek 5 znie:
„(5)
Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií osobám podľa odseku 1 v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie podľa § 28 alebo § 28a alebo aby sa stala schránkovou spoločnosťou.40a) Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti len na základe povolenia podľa § 28 alebo § 28a.“.
31.
V § 66a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje na území Slovenskej republiky výhradne distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničných alternatívnych investičných fondov, ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú, pričom sa použijú ustanovenia § 147 až 150h.“.
32.
V § 79 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alternatívny investičný“.
33.
V § 80a ods. 1 písm. d) piaty bod znie:
„5.
dodržiava povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na výkon depozitárskej úschovy podľa
§ 70 ods. 5, § 71 ods. 1, § 77 až 79, § 80 ods. 5 a § 82 ods. 1,“.
34.
V § 82 odsek 2 znie:
„(2)
Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania a jeho podielnikom za stratu finančných nástrojov49f) v depozitárskej úschove podľa § 77 ods. 2
písm. a) u depozitára alebo u osoby, ktorej depozitár výkon tejto depozitárskej úschovy zveril a za ďalšie škody podľa odseku 4.“.
35.
V § 84 ods. 1 posledná veta znie:
„Ak ide o samosprávny štandardný fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na jeho vznik a činnosť je potrebné okrem povolenia podľa prvej vety aj povolenie podľa § 28.“.
36.
V § 88 ods. 3 sa za slovo „kovy“ vkladajú slová „vo fyzickej podobe“ a vypúšťa sa čiarka a slová „a to“.
37.
V § 119 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
38.
V § 119 ods. 3 písm. b) druhý bod znie:
„2.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom fond kvalifikovaných investorov,“.
39.
V § 119 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím až piatym bodom, ktoré znejú:
„3.
je zanikajúcim fondom najmenej jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho štandardného fondu,
4.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu,
5.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden zahraničný alternatívny investičný fond a nástupníckym fondom akýkoľvek tuzemský subjekt kolektívneho investovania.“.
40.
V § 121 ods. 1 posledná veta znie:
„Ak ide o samosprávny špeciálny fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na jeho vznik a činnosť je potrebné, okrem povolenia podľa prvej vety, aj povolenie podľa § 28a.“.
41.
V § 125 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „nehnuteľností“ vkladajú slová „vytvorenom ako otvorený fond“.
42.
V § 136 ods. 2 sa vypúšťa slovo „profesionálnym“.
43.
V § 136 odsek 4 znie:
„(4)
Verejná ponuka a propagácia cenných papierov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov sa zakazuje, pričom to neplatí pre špeciálne fondy kvalifikovaných investorov vytvorené ako investičný fond s premenlivým základným imaním; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 4 ods. 3.“.
44.
V § 152 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
45.
V § 152 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosť zverejniť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt podľa
odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na fond kvalifikovaných investorov; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 1 zostaviť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt.“.
46.
V § 161 ods. 1 písm. a) sa slová „podielového listu“ nahrádzajú slovom „podielu“.
47.
V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,“.
48.
V § 163 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o opätovnom zvolení tých istých osôb za členov predstavenstva, členov dozornej rady alebo o opätovnom menovaní tých istých osôb za prokuristu správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c)“.
49.
V § 168 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo § 57a“.
50.
V § 178 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
51.
V § 180 ods. 7 písmeno c) znie:
„c)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom je fond kvalifikovaných investorov.“.
52.
V § 180 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho štandardného fondu.
e)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu,
f)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden tuzemský subjekt kolektívneho investovania a nástupníckym fondom akýkoľvek zahraničný alternatívny investičný fond.“.
53.
V § 187 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
54.
V § 197 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Správcovská spoločnosť, investičný fond s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie nedostatkov a určené spôsoby tohto nahlasovania prostredníctvom osobitných prostriedkov komunikácie, ktoré sú nezávislé, autonómne, bezpečné a zaručia dôvernosť nimi prenášaných údajov.“.
55.
V § 202 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
„3.
dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej zo zistených nedostatkov, ak je túto sumu možné určiť, a to aj keď táto suma prevyšuje sumy podľa prvého bodu a druhého bodu,“.
56.
V § 202 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
zakáže akejkoľvek fyzickej osobe zodpovednej za porušenie ustanovení tohto zákona dočasne alebo pri závažných a opakovaných porušeniach ustanovení tohto zákona natrvalo vykonávať funkciu člena orgánu správcovskej spoločnosti.“.
57.
V § 202 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska berie do úvahy aj
a)
finančnú silu osoby zodpovednej za porušenie, ktorou sa rozumie celkový obrat pri právnickej osobe alebo ročný príjem pri fyzickej osobe,
b)
význam ziskov, ktoré dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila osoba zodpovedná za porušenie, ujmy, ktorú utrpeli iné osoby, alebo ujmy na fungovaní trhov či hospodárstva, ak ich je možné určiť,
c)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa osoba zodpovedná za porušenie dopustila.“.
58.
V § 202 odseky 14 až 18 znejú:
„(14)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 5, proti ktorým nie je prípustný opravný prostriedok, a to bezodkladne potom ako bola osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo o pokute informovaná. Zverejnenie podľa prvej vety obsahuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu alebo pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa prvej vety na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov, pričom osobné údaje, ktoré sú súčasťou zverejnenia, sa zverejňujú na webovom sídle len počas časového obdobia, ktoré je v súlade s osobitným predpisom.90aa)
(15)
Ak Národná banka Slovenska považuje zverejnenie totožnosti právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb na základe individuálneho posúdenia za neprimerané alebo ak zverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, Národná banka Slovenska
a)
je oprávnená odložiť zverejnenie informácií podľa odseku 14 až do času, kým pominú dôvody na nezverejnenie,
b)
zverejní informácie podľa odseku 14 anonymne,
c)
je oprávnená upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 14, ak ide o menej závažné porušenia alebo
d)
je oprávnená upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 14, ak postupy podľa písmen a) a b) nie sú dostatočné k zamedzeniu ohrozenia stability finančných trhov.
(16)
Národná banka Slovenska je oprávnená zverejnenie informácií postupom podľa odseku 15 písm. b) odložiť na primerané obdobie, ak predpokladá, že v priebehu tohto obdobia pominú dôvody na anonymné zverejnenie.
(17)
Ak bol proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska o opatrení na nápravu alebo o pokute podaný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska bezodkladne po jeho podaní, zverejní o tom informáciu na svojom webovom sídle a následné informácie o výsledku konania o opravnom prostriedku. Národná banka Slovenska zverejní aj každé rozhodnutie, ktorým sa ruší opatrenie na nápravu alebo pokuta.
(18)
Národná banka Slovenska oznamuje raz ročne Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) súhrnné informácie o sankciách a o opatreniach uložených podľa tohto zákona. Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) aj uloženie každej sankcie alebo opatrenia zverejnenej podľa odseku 14.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90aa znie:
„90aa) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
59.
Za § 220c sa vkladá § 220d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠220d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred
1. novembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2017 a ustanovenia osobitných predpisov.83)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;83) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
1. novembrom 2017, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;83) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. novembrom 2017, zostávajú zachované.“.
60.
V prílohe č. 3 prvej časti písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:
3.1
cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou,“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
61.
V prílohe č. 3 šiesta časť znie:
„6.
Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú:
a)
výnosy z akcií,
b)
straty z akcií,
c)
výnosy z dlhopisov,
d)
straty z dlhopisov,
e)
výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:
ea)
výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou,
f)
straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:
fa)
straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou,
g)
výnosy z iných cenných papierov,
h)
straty z iných cenných papierov,
i)
výnosy z nástrojov peňažného trhu,
j)
straty z nástrojov peňažného trhu,
k)
výnosy z vkladových a bežných účtov,
l)
straty z vkladových a bežných účtov,
m)
výnosy z operácií s derivátmi,
n)
straty z operácií s derivátmi,
o)
výnosy z devízových operácií,
p)
straty z devízových operácií,
q)
kapitálové výnosy,
r)
iné výnosy,
s)
výdavky na správu,
t)
výdavky na depozitára,
u)
iné výdavky a poplatky,
v)
čistý výnos,
w)
výplaty podielov na zisku,
x)
znovu investované výnosy,
y)
zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti,
z)
zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,
aa)
náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,
ab)
iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 2, 3, 5 až 14, § 7 ods. 12 až 29 v bode 15, 16, 17, 19 až 34, 36, 38 až 70, 72 až 75, 77 až 112, 114, 115, 117, 129 až 137, 139 až 141, 144 až 155 a 157, čl. II bodov 3 až 7, 9 až 23, 25 až 29, 32, 34 až 36, 38 až 51, 53 až 59 a 61 až 64, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018 a čl. I § 79i ods. 4 až 6 v bode 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. septembra 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.