181/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

181
ZÁKON
z 20. júna 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z. a zákona č. 173/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. d) sa slová „motorové palivá a iné energetické produkty použité na dopravné účely (ďalej len „pohonné látky“)“ nahrádzajú slovami „pohonné látky a iné energetické produkty používané na dopravné účely“.
2.
V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
kvapalné alebo plynné motorové palivo z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorým je kvapalné alebo plynné palivo používané v doprave a ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa.“.
3.
V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou rozumie látka používaná na dopravné účely, ktorou je
a)
motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej,
b)
skvapalnený ropný plyn,
c)
stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn,
d)
biopalivo,
e)
vodík,
f)
zmes látok podľa písmen a) až e).“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
4.
V § 2 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až k), ktoré znejú:
„d)
emisiami skleníkových plynov v predvýrobnej fáze emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába pohonná látka okrem biopaliva,
e)
plodinami bohatými na škrob plodiny s vysokým obsahom škrobu, najmä obilniny bez ohľadu na to, či sa využívajú len zrná alebo celé rastliny, hľuzové, koreňové plodiny a podcibuľové plodiny,
f)
odpadom hnuteľná vec alebo látka podľa osobitného predpisu;3b) odpadom nie je hnuteľná vec alebo látka, ktorá bola úmyselne upravená alebo znečistená, aby splnila podmienky podľa osobitného predpisu,3b)
g)
zvyškom po spracovaní látka vznikajúca pri výrobe konečného produktu, o ktorého výrobu sa priamo usiluje v rámci výrobného procesu, ktorá nie je primárnym cieľom výrobného procesu a výrobný proces nebol úmyselne pozmenený tak, aby sa v ňom vyrábala táto látka,
h)
zvyškami z poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesníctva zvyšky po spracovaní vyprodukované poľnohospodárskou, akvakultúrnou, rybolovnou alebo lesníckou činnosťou; nezahŕňajú zvyšky zo súvisiacich odvetví alebo spracovania,
i)
lignocelulózovým materiálom surovina zložená z lignínu, celulózy a hemicelulózy, najmä biomasa pochádzajúca z lesov, drevité energetické plodiny a zvyšky a odpad z lesníckej činnosti,
j)
nepotravinárskym celulózovým materiálom surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy s nižším obsahom lignínu ako lignocelulózový materiál, ktorá zahŕňa
1.
zvyšky potravinových a krmivových plodín,
2.
zvyšky trávnatých energetických plodín s nízkym obsahom škrobu a krycie plodiny pestované pred hlavnými plodinami a po nich,
3.
priemyselné zvyšky vrátane potravinových a krmivových plodín po extrakcii rastlinných tukov, cukrov, škrobov a bielkovín,
4.
materiál z biologického odpadu,
k)
celulózovým etanolom etanol vyrobený z nepotravinárskeho celulózového materiálu vrátane slamy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b) § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2016 Z. z.“.
5.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
metodicky usmerňuje právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. 1, pri uvádzaní pohonných látok s obsahom pokročilých biopalív na trh.“.
6.
V § 14a odsek 1 znie:
„(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh motorovú naftu a motorový benzín (ďalej len „motorové palivá“) s obsahom biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových palív uvedených na trh, ktorá je
a)
5,8 % pre rok 2017,
b)
5,8 % pre rok 2018,
c)
6,9 % pre rok 2019,
d)
7,6 % pre rok 2020,
e)
8,0 % pre rok 2021,
f)
8,2 % pre roky 2022 až 2030.“.
7.
V § 14a ods. 3 prvej vete sa slová „jednotlivých druhoch“ nahrádzajú slovami „každom litri jednotlivých druhov“.
8.
V § 14a ods. 3 posledná veta znie: „Na účely prílohy č. 1 sa biodieselom rozumejú aj estery vyrobené z používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu,17g) alebo z ich zmesí, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu biodiesla,3a) pričom na účely odseku 1 sa do výpočtu referenčnej hodnoty započítava ich energetický obsah dvojnásobne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17g znie:
„17g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“.
9.
V § 14a ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Prílohou hlásenia je potvrdenie o pôvode biopaliva podľa § 14b ods. 1.“.
10.
V § 14a ods. 10 sa slová „1, 2, 3, 5, 6 a 8“ nahrádzajú slovami „1 a 3“.
11.
§ 14a sa dopĺňa odsekmi 12 až 16, ktoré znejú:
„(12)
Na účely plnenia referenčnej hodnoty podľa odseku 1 sa energetický obsah celulózového etanolu započítava dvojnásobne.
(13)
Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny rok.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100-percentné biopalivo, je povinná každoročne do 25. januára oznámiť ministerstvu
a)
informácie o spôsobe výroby biopaliva,
b)
objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.
(15)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky s obsahom biopaliva mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c) a právnická osoba, ktorá také pohonné látky dováža na územie Slovenskej republiky z iných členských štátov alebo z tretích štátov, je povinná každoročne do 25. januára oznámiť ministerstvu
a)
informácie o pôvode biopaliva,
b)
objemy biopalív prepravených alebo dovezených na územie Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.
(16)
Údaje podľa odseku 14 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) a c) sa oznamujú v členení podľa surovín:
a)
obilniny a iné plodiny bohaté na škrob,
b)
cukornaté plodiny,
c)
olejniny.“.
12.
V § 14b odsek 4 znie:
„(4)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín (ďalej len „odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu“) vedená v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu. Po overení sa potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny používa bez prílohy podľa odseku 3. Prílohu podľa odseku 3 archivuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je výrobcom biopaliva alebo biokvapaliny. Na účely tohto zákona sa uznávajú potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overené právnickými osobami alebo fyzickými osobami uznanými na tieto účely v členských štátoch alebo dobrovoľné certifikačné systémy uznané niektorým členským štátom.“.
13.
§ 14c vrátane nadpisu znie:
㤠14c
Uvádzanie pohonných látok a biokvapalín na trh
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív alebo biokvapalinu na trh v Slovenskej republike, je povinná
a)
vydať potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b,
b)
zabezpečiť overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu,
c)
zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ústavu do 25. dňa nasledujúceho štvrťroka,
d)
používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny pri preukazovaní plnenia kritérií trvalej udržateľnosti.
(2)
Overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak dodávateľ pohonnej látky poskytol platné potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 má počas kalendárneho roka platné a overené potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny od dodávateľa pohonnej látky na celý objem uvedený na trh, je povinná zabezpečiť aspoň raz ročne kontrolu plnenia kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu. Za platné overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny v kalendárnom štvrťroku sa považuje aj schválenie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu za predchádzajúci štvrťrok.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh v Slovenskej republike používanú na pohon cestných vozidiel, dráhových vozidiel, necestných strojov, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, rekreačných plavidiel alebo dodáva elektrinu používanú v cestných vozidlách, je povinná monitorovať, každoročne vypracovať a zaslať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu na overenie správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie za predchádzajúci rok.
(4)
Správa podľa odseku 3 obsahuje
a)
celkový objem každého typu pohonnej látky alebo dodávanej energie s údajom o mieste ich nákupu a pôvode,
b)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie,
c)
údaje potrebné na identifikáciu pohonnej látky alebo dodávanej energie,
d)
spôsob dosahovania úspor emisií skleníkových plynov,
e)
spôsob výpočtu úspor emisií skleníkových plynov,
f)
ďalšie údaje podľa § 19b ods. 1 písm. r).
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je malým podnikom17j) alebo stredným podnikom,17k) môže pri podávaní správy podľa odseku 3 použiť zjednodušenú metodiku podľa § 19b ods. 1 písm. f).
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh v Slovenskej republike, je povinná
a)
znížiť priemerné ročné emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie o 6 % do 31. decembra 2020 v porovnaní s referenčnou hodnotou 94,1 g CO2ekv/MJ,
b)
plniť priebežné ciele podľa § 19b ods. 1 písm. k).
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosť podľa odseku 6 splniť aj dodávkami biopalív na využitie v leteckej doprave, ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).
(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosti podľa odsekov 3 a 6 plniť spoločne s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami na základe zmluvy. Zmluva musí byť predložená Slovenskému hydrometeorologickému ústavu spolu so správou podľa odseku 3 a musí obsahovať vzájomné rozdelenie zodpovednosti pre prípad nesplnenia cieľov podľa odseku 6.
(9)
Dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách môže splniť povinnosť znížiť emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie podľa odseku 6, ak preukáže, že môže náležite merať a sledovať množstvo elektriny dodávanej na využívanie v týchto vozidlách.
(10)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na plnenie povinnosti podľa odseku 6 použiť aj zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze dosiahnuté za kalendárny rok v ktoromkoľvek štáte. Zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze je možné započítať, ak
a)
opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov boli zavedené po 1. januári 2011,
b)
množstvo zníženia emisií skleníkových plynov bolo overené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou či iným oprávnením podľa právneho poriadku členského štátu a
c)
množstvo zníženia emisií skleníkových plynov nebolo zohľadnené pri plnení iných záväzkov v Slovenskej republike ani v inom štáte.
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky, biopaliva alebo biokvapaliny od pestovania alebo vzniku suroviny po jej uvedenie na trh v Slovenskej republike, je povinná svojmu odberateľovi, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, ministerstvu životného prostredia a odborne spôsobilej osobe na účely overovania výpočtu
a)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode biomasy alebo suroviny, viesť evidenciu o hmotnostnej bilancii a pohybe biomasy alebo suroviny a tieto informácie a evidenciu uchovávať najmenej päť rokov,
b)
na vyžiadanie poskytnúť informácie nevyhnutné na preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti, princípov hmotnostnej bilancie biomasy alebo suroviny a informácie nevyhnutné na výpočet úspor emisií skleníkových plynov viažuci sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny od začiatku životného cyklu do etapy životného cyklu, v ktorom sa právnická osoba alebo fyzická osoba nachádza,
c)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode surovín na výrobu pohonnej látky a o pôvode pohonnej látky.
(12)
Slovenský hydrometeorologický ústav
a)
dohliada nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín,
c)
zabezpečuje každoročné overovanie správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 3,
d)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 3,
e)
archivuje kópie potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými osobami alebo fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh v Slovenskej republike biopalivá alebo biokvapaliny,
f)
organizuje školenia odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
g)
kontroluje plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb podľa odsekov 1, 3, 6 a 11.
(13)
Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti môže byť preukázané dobrovoľným certifikačným systémom, ktorý na tento účel uznala Európska komisia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17j a 17k znejú:
„17j) Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
17k) Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
14.
V § 14d ods. 12 písm. b) sa slovo „organizácie“ nahrádza slovami „Slovenského hydrometeorologického ústavu“.
15.
V § 14d ods. 12 písmená d) až f) znejú:
„d)
najmenej raz ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie u právnických osôb a fyzických osôb podľa § 14c ods. 11, ktorým overuje potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
e)
pri kontrole dodávateľa biomasy a dodávateľa suroviny na výrobu biopaliva a biokvapaliny podľa § 2 ods. 4 písm. m) (ďalej len „surovina nebiologického pôvodu“) skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov a dodávateľov biomasy alebo suroviny nebiologického pôvodu, od ktorých biomasu alebo surovinu nebiologického pôvodu odobral,
f)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo biokvapalín a výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu alebo surovinu nebiologického pôvodu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov alebo dodávateľov biomasy alebo suroviny nebiologického pôvodu, od ktorých biomasu alebo surovinu nebiologického pôvodu priamo odobral,“.
16.
V § 14d ods. 12 písmená h) a i) znejú:
„h)
bezodkladne oznámiť Slovenskému hydrometeorologickému ústavu zistené závažné nedostatky pri kontrole právnických osôb a fyzických osôb podľa § 14c ods. 11,
i)
zasielať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu súhrnnú správu o vykonaných kontrolách alebo oznámenie o nevykonaní žiadnej kontroly v kalendárnom roku do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka,“.
17.
§ 14d sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak ide o biopalivá, ktorých energetický obsah sa započítava dvojnásobne, alebo biokvapaliny vyrobené z rovnakých surovín, odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná
a)
najmenej dvakrát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie a overiť, že nedošlo k úmyselným úpravám odpadov a zvyškov po spracovaní u právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú prvým miestom zhromažďovania, skladovania alebo vytrieďovania týchto surovín a ktorým overuje potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
b)
pri kontrole dodávateľa biomasy a suroviny nebiologického pôvodu skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 5 % pestovateľov a dodávateľov biomasy vyrobenej zo surovín podľa § 2 ods. 7 písm. h), i) okrem drevitých energetických plodín alebo písm. j) prvého a druhého bodu a 25 % pestovateľov a dodávateľov ostatnej biomasy alebo surovín nebiologického pôvodu, od ktorých dodávateľ tieto suroviny odobral,
c)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo biokvapalín a výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu alebo surovinu nebiologického pôvodu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 5 % pestovateľov a dodávateľov biomasy vyrobenej zo surovín podľa § 2 ods. 7 písm. h), i) okrem drevitých energetických plodín alebo písm. j) prvého a druhého bodu a 25 % pestovateľov alebo dodávateľov ostatnej biomasy alebo surovín nebiologického pôvodu, od ktorých výrobca alebo dovozca tieto suroviny priamo odobral.“.
18.
V § 14e písm. e) sa za slovo „látku“ vkladajú slová „alebo biokvapalinu“ a vypúšťajú sa slová „inú ako biopalivo“.
19.
§ 14e sa dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:
„g)
zverejňuje základné údaje o projektoch znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze na svojom webovom sídle na účel predchádzania viacnásobnému započítaniu,
h)
zverejňuje formát správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie,
i)
vedie evidenciu zaslaných jednotiek znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze,
j)
spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom každoročne oznamuje Európskej komisii údaje o pohonných látkach a dodanej energii.“.
20.
Za § 14e sa vkladá § 14f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14f
Pokročilé biopalivá
(1)
Pokročilým biopalivom sa na účely tohto zákona rozumie biopalivo vyrobené zo surovín alebo palív uvedených v prílohe č. 1a.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. 1, je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh, ktorá je
a)
0,1 % pre rok 2019,
b)
0,5 % pre roky 2020 až 2024,
c)
0,75 % pre roky 2025 až 2030.
(3)
Povinnosť podľa odseku 2 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny rok.“.
21.
V § 15 ods. 1 sa slová „Štátna energetická“ nahrádzajú slovami „Slovenská obchodná“.
22.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa slovo „y)“ nahrádza slovom „aj)“.
23.
V § 16 ods. 1 písmeno w) znie:
„w)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nevydá potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14c ods. 1 písm. a) alebo v ňom uvedie nepravdivé údaje s výnimkou, ak k tomu dôjde na základe porušenia povinností podľa § 14c ods. 11
písm. a) inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,“.
24.
V § 16 ods. 1 písm. y) sa slová „§ 14c ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 14c ods. 3“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v nich uvedie nepravdivé údaje alebo neúplné údaje,“.
25.
V § 16 ods. 1 písm. aa) sa slová „§ 14c ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 14c ods. 11“.
26.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami af) až al), ktoré znejú:
„af)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 1,
ag)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 14,
ah)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 15,
ai)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu podľa § 14c ods. 1 písm. b),
aj)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezašle kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ústavu podľa § 14c ods. 1 písm. c),
ak)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosti podľa § 14c ods. 6,
al)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14f ods. 2.“.
27.
V § 16 ods. 2 písm. c) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ag) až aj)“.
28.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
vypočítanú ako súčin nedosiahnutého zníženia emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 6 v kilogramoch CO2ekv a sumy 0,37 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. ak),
e)
vypočítanú ako súčin energetického obsahu biopaliva neuvedeného na trh v MJ a sumy 0,05 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. af) a al).“.
29.
Za § 18f sa vkladá § 18g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2017
(1)
Ministerstvo predloží Európskej komisii v roku 2020 správu o pokroku týkajúcu sa plnenia cieľov v oblasti pokročilých biopalív.
(2)
V správe podľa § 14c ods. 3 zasielanej v roku 2018 sa použije referenčná hodnota 94,1 g CO2ekv/MJ.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. a), ak dôjde k nemožnosti splnenia povinnosti z dôvodu fyzickej nedostupnosti biopaliva v členských štátoch; túto skutočnosť je povinná oznámiť ministerstvu do 30. júna 2019.“.
30.
V § 19b ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
metodiku výpočtu a zjednodušenú metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a spôsob výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín,“.
31.
V § 19b ods. 1 písm. i) sa slovo „organizácia“ nahrádza slovami „Slovenský hydrometeorologický ústav“.
32.
V § 19b ods. 1 písm. k) sa slová „§ 14c ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 14c ods. 6 a 9 “.
33.
V § 19b ods. 1 písm. l) sa slová „§ 14c ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 14c ods. 3“.
34.
V § 19b sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až r), ktoré znejú:
„o)
podrobnosti o oprávnenosti opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze, maximálnych možných úsporách pre jednotlivé druhy pohonných látok, spôsobe overovania množstva zníženia emisií skleníkových plynov a náležitostiach hlásenia o započítaní zníženia emisií skleníkových plynov,
p)
podrobnosti o činnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu,
q)
podrobnosti o správach predkladaných Slovenskou republikou Európskej komisii,
r)
podrobnosti o použití formátu správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie a náležitosti správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie.“.
35.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 309/2009 Z. z.
MINIMÁLNY OBSAH BIOPALIVA PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY POHONNÝCH LÁTOK
Tabuľka č. 1: Minimálny objem biopaliva v motorovej nafte kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Biodiesel 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 %
Tabuľka č. 2:Minimálny objem biopaliva v motorovom benzíne kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bioetanolová zložka 4,7 % 5,9 % 6,2 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 %
Minimálny podiel bioetyltercbu-tyléteru 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
– z toho objem bioetanolovej zložky (0,47*objem
bioetyl-tercbutyl-éteru)
1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 %2027 2028 2029 2030
Bioetanolová zložka 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 %
Minimálny podiel bioetyltercbu-tyléteru 3 % 3 % 3 % 3 %
– z toho objem bioetanolovej zložky (0,47*objem
bioetyl-tercbutyl-éteru)
1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 %
“.
36.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1a
k zákonu č. 309/2009 Z. z.
Suroviny alebo palivá na výrobu pokročilého biopaliva
1.
riasy, ak sa pestujú na pôde v rybníkoch alebo vo fotobioreaktoroch,
2.
pomerná časť biomasy v zmesovom komunálnom odpade,
3.
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácnosti, ktorý podlieha triedenému zberu,
4.
pomerná časť biomasy v rámci priemyselného odpadu nevhodného na použitie v potravinovom alebo krmivovom reťazci vrátane materiálu z malopredaja alebo veľkopredaja a agropotravinárskeho a rybolovného odvetvia a odvetvia akvakultúry s výnimkou použitého kuchynského oleja a živočíšnych tukov,
5.
slama,
6.
maštaľný hnoj a splaškové výkaly,
7.
drvený odpad z palmového oleja a trsy prázdnych palmových plodov,
8.
živica z talového oleja,
9.
surový glycerín,
10.
bagasa,
11.
hroznové výlisky a vínne kaly,
12.
škrupiny orechov,
13.
plevy,
14.
odzrnené kukuričné klasy,
15.
pomerná časť biomasy v rámci odpadu a zvyškov z lesníctva a odvetví založených na lesníctve, ako je kôra, konáre, tenčina, lístie, ihličie, vrcholce stromov, piliny, triesky, čierny lúh, hnedý lúh, vláknitý kal, lignín a talový olej,
16.
ďalší nepotravinársky celulózový materiál podľa § 2 ods. 7 písm. j),
17.
ďalší lignocelulózový materiál podľa § 2 ods. 7 písm. i) okrem piliarskych a dyhárenských výrezov,
18.
kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu,
19.
zachytávanie a využívanie uhlíka na účely dopravy, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie,
20.
baktérie, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie.“.
37.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 309/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
4.
Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015). “.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.
Andrej Kiska v. r.

Robert Danko v. r.

Robert Fico v. r.