170/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

170
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 19. júna 2017 č. 2/2017, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Opatrenie ustanovuje zoznam výrobkov obranného priemyslu v súlade so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017.

Materiál sa týka podnikateľov obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu na základe platného povolenia.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2017 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. Opatrenie je uverejnené v Registri opatrení v rámci právneho a informačného portálu Slov-Lex.