165/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

165
ZÁKON
z 13. júna 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona
č. 69/2017 Z. z. a zákona č. 73/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 13 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na základe rozhodnutia toho, kto ho delegoval.“.
2.
Za § 219 sa vkladá § 219a, ktorý znie:
㤠219a
Voľby podľa § 219 ods. 3 možno vyhlásiť do 31. októbra 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.