153/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

153
ZÁKON
z 11. mája 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“),
k)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, povoľuje ich okresný úrad.
(4)
Osídlením sa na účely tohto zákona rozumie sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva.
(5)
Hospodárskym dvorom sa na účely tohto zákona rozumie obvod združených pozemkov, na ktorom boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991, ktoré slúžili poľnohospodárskej výrobe.“.
3.
V § 3 ods. 3 sa slovo „navrhovateľa“ nahrádza slovami „žiadateľa o pozemkové úpravy“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997
Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 a 5 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „v ktorej záujme“ nahrádzajú slovami „na žiadosť ktorej“.
6.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zastupuje v konaní pozemkové spoločenstvo.5bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5bb znie:
„5bb) § 16 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.
7.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Pozemkové úpravy možno začať na podnet okresného úradu z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 alebo na žiadosť účastníka z dôvodov uvedených v § 2 ods. 3 alebo podľa osobitného predpisu.5c) Pozemkové úpravy z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) možno začať len na žiadosť obce. Okresný úrad posudzuje podané požiadavky, a ak sú opodstatnené, začne konanie o pozemkových úpravách.“.
8.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „hospodárskej“.
9.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa bodkočiarka za slovom zápisnicu a slová „to neplatí na konanie podľa osobitného predpisu5c)“.
10.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. j) a k), pričom záujem vlastníkov sa zisťuje a vyhodnocuje len v samostatnom obvode pozemkov pod osídlením alebo v samostatnom obvode pozemkov v hospodárskom dvore; záujem vlastníkov sa preukazuje rovnako ako je uvedené v písmene c).“.
11.
V § 7 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „vrátane predbežne určených nákladov spojených s pozemkovými úpravami; náklady sa neuvádzajú, ak pozemkové úpravy budú nariadené (§ 2 ods. 2)“.
12.
V § 7 ods. 4 písmeno f) znie:
„f)
v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor; prípravný výbor sa nezriaďuje, ak nevzniká združenie účastníkov pozemkových úprav podľa § 23 ods. 4,“.
13.
V § 7 sa odsek 4 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h)
vyzve Slovenský pozemkový fond alebo správcu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom mal vlastník pôvodné pozemky pred zmenou štátnej hranice, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. i),
i)
vyzve obec, na ktorej území sa nachádza osídlenie alebo jeho časť, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhla pozemky na účely vyrovnania, ktoré obec vlastní, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j), a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond, aby v tej istej lehote navrhol pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza prevažná časť osídlenia,
j)
vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré má vo svojom výlučnom vlastníctve a ktoré sú umiestnené v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádza hospodársky dvor, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k),
k)
zisťuje vhodnosť navrhnutých pozemkov na účely vyrovnania pre vykonanie pozemkových úprav.“.
14.
V § 7 ods. 7 sa slovo „h)“ nahrádza slovami „h), j) a k)“.
15.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Prípravný výbor podľa odseku 4 písm. f) spolupracuje s okresným úradom najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav. Prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav. Ak predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav nie je zvolené, plní do zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor; okresný úrad eviduje prípravný výbor v registri združení účastníkov pozemkových úprav.“.
16.
V § 8 ods. 1 prvá veta znie:
„Okresný úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody podľa § 2 ods. 1, rozhodne o nariadení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 2 alebo rozhodne o povolení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 3.“.
17.
V § 8 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 6aa a 6ab.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
18.
V § 8 ods. 7 sa slová „V územiach“ nahrádzajú slovami „V katastrálnych územiach“.
19.
V § 8a ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
20.
V § 8b ods. 1 sa slová „b), c) a h)“ nahrádzajú slovami „b), c), h) až k)“ a slovo „8e“ sa nahrádza slovom „8h“.
21.
§ 8b sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Prípravné konanie pri jednoduchých pozemkových úpravách sa vykoná podľa § 7.
(5)
Na rozhodnutie o povolení alebo nariadení jednoduchých pozemkových úprav sa vzťahuje § 8 a na zastavenie konania o jednoduchých pozemkových úpravách sa primerane vzťahuje
§ 8a.“.
22.
§ 8c až 8e vrátane nadpisov znejú:
㤠8c
Jednoduché pozemkové úpravy pre poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch
(1)
Žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. b) musí v prípravnom konaní preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1.
(2)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. c) alebo nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov podľa odseku 1 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(3)
Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, vlastníci prispievajú podľa § 12 ods. 8; ustanovenie § 11 ods. 7 sa nepoužije.
(4)
Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
§ 8d
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné účely ako hospodárenie na pôde
(1)
Žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. h) musí v prípravnom konaní preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1.
(2)
Budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav musí byť v súlade s platným územným plánom obce. Ak sa navrhovaný obvod projektu pozemkových úprav nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af) budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav musí byť odsúhlasený uznesením zastupiteľstva a žiadateľ musí preukázať splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.6ac)
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. c), nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov podľa odseku 1 alebo nesplnení podmienok podľa odseku 2 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Hodnota pozemkov sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalec vychádza z budúceho účelu využitia pozemku. Pri využití pozemkov na jeden účel postačuje pri určení hodnoty pozemku údaj o jednotkovej východiskovej hodnote pozemku podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ podľa odseku 1.
(5)
Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania pozemkových úprav.
§ 8e
Jednoduché pozemkové úpravy pri investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde
Investor realizujúci stavbu, ktorá svojím zásahom do súčasného usporiadania pozemkov spôsobí po realizácii výstavby obmedzenie obhospodarovania pozemkov podľa § 2 ods. 1 písm. c), požiada okresný úrad o posúdenie vplyvu plánovanej stavby alebo zrealizovanej stavby na obhospodarovanie pozemkov. Okresný úrad po posúdení vplyvu rozhodnutím určí povinnosť zabezpečiť financovanie nákladov na nové usporiadanie pozemkov a potrebné technické opatrenia spojené s novým usporiadaním pozemkov formou pozemkových úprav; zabezpečenie financovania investor preukazuje finančnými prostriedkami na účte alebo schváleným úverom na tento účel.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6af znie:
„6af) § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
23.
Za § 8e sa vkladajú § 8f až 8h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠8f
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice
(1)
Návrh na jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. i) podáva ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí dôvod zmeny štátnej hranice; zároveň zabezpečí rozpočtové prostriedky na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav.
(2)
Obvod jednoduchých pozemkových úprav sa určuje so zohľadnením pôvodného a nového priebehu štátnej hranice. Časť obvodu jednoduchých pozemkových úprav, ktorá sa nachádza na území iného štátu, sa určuje kartometricky.
(3)
Nároky na vyrovnanie za pôvodné pozemky na území mimo Slovenskej republiky môžu byť špecifikované aj na základe kartometrického zisťovania.
(4)
Na pozemky určené na účely vyrovnania podľa § 7 ods. 4 písm. h), ktoré sú v obvode projektu pozemkových úprav, vyznačí okresný úrad zákaz nakladania7i) na základe právoplatného rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav.
(5)
Súčasťou úvodných podkladov je aj súpis nárokov na vyrovnanie za pôvodné pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu; súpis nárokov sa vyhotoví vo forme zjednodušeného registra.6ag)
(6)
Nárok na vyrovnanie za pôvodné pozemky zodpovedá výmere a druhu pozemku, ktorý prešiel na územie iného štátu. Vyrovnanie sa poskytne len v pozemkoch na účely vyrovnania, ktoré poskytuje Slovenský pozemkový fond alebo správca. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej výmere a druhu pozemku, ako mali pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu. Ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú.
(7)
Druh pôvodného pozemku pred zmenou štátnej hranice určí komisia zriadená podľa § 3 ods. 3.
(8)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len z výmery pozemkov, ktoré prešli na územie iného štátu.
§ 8g
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami
(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) podáva obec, na ktorej území sa osídlenie alebo jeho väčšia časť nachádza; prílohou k žiadosti je súhlas obecného zastupiteľstva.
(2)
Umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť v súlade s platným územným plánom obce. Ak sa osídlenie nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce,6af) umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva a obec musí preukázať splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.6ac)
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. d) alebo nesplnení podmienok podľa odseku 2 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1, je povinná okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa § 8 preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa § 8a.
(5)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov pod osídlením a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
(6)
Hodnota pozemkov pod osídlením sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1. Hodnota pozemkov na účely vyrovnania sa určí podľa § 9 ods. 3.
(7)
Vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov sa vyrovnanie poskytuje v pozemkoch na účely vyrovnania alebo v pozemkoch pod osídlením alebo v peniazoch. Za pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré prechádzajú do vlastníctva obce, nie je nárok na vyrovnanie.
(8)
Okresný úrad súčasne s výpisom z registra pôvodného stavu doručí vlastníkovi výzvu, aby sa v lehote 30 dní od doručenia výzvy písomne vyjadril, či žiada vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania, alebo v pozemkoch pod osídlením, alebo v peniazoch. Vyjadrenie vlastníka je záväzné a nemožno ho počas konania meniť. Ak sa vlastník v lehote podľa prvej vety písomne nevyjadrí, patrí mu vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania. Ak nie je dostatočná výmera pozemkov na účely vyrovnania, vlastníkom sa poskytne vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania pomerne podľa pomeru ich vzájomných nárokov na vyrovnanie a zvyšok nárokov sa vyrovná v peniazoch.
(9)
Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté podľa
§ 7 ods. 4 písm. i) v prvom rade obcou a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom.
(10)
Vyrovnanie v peniazoch poskytuje obec. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi obcou a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(11)
Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej výmere, ako majú pôvodné pozemky so zohľadnením úbytku výmery na spoločné zariadenia a opatrenia okrem postupu podľa odseku 7 poslednej vety; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú.
(12)
Pozemky pod osídlením, za ktoré vlastníci dostanú vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania alebo vyrovnanie v peniazoch, a pozemky pod osídlením, ktoré sú vo vlastníctve štátu okrem tých, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu, alebo tých, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme letísk, dráh alebo ciest,6ah) prejdú do vlastníctva obce. Obec nesmie pozemok pod osídlením scudziť ani zaťažiť okrem prevodu pozemku pod obydlím alebo priľahlého pozemku do vlastníctva obyvateľovi tohto obydlia; toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Na účel prevodu pozemku podľa druhej vety obec potvrdí, či ide o obyvateľa obydlia.
(13)
Obec neprevedie vlastníctvo k pozemku pod obydlím alebo priľahlému pozemku obyvateľovi obydlia, voči ktorému je vedené exekučné konanie podľa osobitného predpisu.6ai)
(14)
Obyvateľ obydlia nesmie po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva podľa odseku 12 previesť pozemok pod obydlím alebo priľahlý pozemok na tretiu osobu s výnimkou blízkej osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka alebo príbuznej osoby podľa § 117 Občianskeho zákonníka.
(15)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pozemkov pod osídlením.
§ 8h
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch
(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k) podáva vlastník pozemnej stavby6aj) v hospodárskom dvore.
(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1.
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. d) alebo nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov podľa odseku 2 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov v hospodárskom dvore alebo časti hospodárskeho dvora a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
(5)
Hodnota pozemkov sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ podľa odseku 1.
(6)
Vlastníkom pozemkov v hospodárskych dvoroch sa vyrovnanie poskytuje v pozemkoch. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky; ustanovenia § 11 ods.1 až 6 sa nepoužijú.
(7)
Ak vlastník pozemnej stavby, ktorá sa nachádza v obvode hospodárskeho dvora, vlastní v obvode projektu pozemkových úprav pozemky, má prednostný nárok na umiestnenie nových pozemkov pod touto pozemnou stavbou.
(8)
Ak vlastník pozemnej stavby, ktorá sa nachádza v obvode hospodárskeho dvora, nevlastní v obvode projektu pozemkových úprav pozemky, pod pozemné stavby v jeho vlastníctve sa prednostne umiestnia pozemky, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa § 34 ods. 3. Ak v obvode pozemkových úprav nie sú pozemky, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa § 34 ods. 3, vlastníkmi nových pozemkov pod pozemnými stavbami zostanú pôvodní vlastníci.
(9)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pozemkov v hospodárskom dvore.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ag až 6aj znejú:
„6ag) § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení zákona
č. 24/2015 Z. z.
6ah) Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 5 až 6a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 29 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ai) § 211a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
6aj) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. h)“.
25.
V § 9 ods. 3 sa slovo „Hodnota“ nahrádza slovami „Ak tento zákon neustanovuje inak, hodnota“.
26.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6fa sa citácia „§ 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 9 ods. 16 sa slovo „Pri“ nahrádza slovami „Ak tento zákon neustanovuje inak, pri“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6fb sa vypúšťa.
28.
V § 11 ods. 3 prvej vete sa slovo „Nové“ nahrádza slovami „Ak tento zákon neustanovuje inak, nové“.
29.
V § 11 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.
30.
V § 11 odsek 12 znie:
„(12)
Okresný úrad môže na účely pozemkových úprav rozhodnutím podľa § 14 ods. 4 zriadiť alebo zrušiť iné vecné právo k pozemku.1aa) Pri zriadení iného vecného práva okresný úrad určí mieru zohľadnenia ujmy v rozdeľovacom pláne. Okresný úrad v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav pri pozemkoch podľa osobitného predpisu7ba) zriadi záložné právo v prospech Slovenského pozemkového fondu; Slovenský pozemkový fond môže začať výkon tohto záložného práva7bb) najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia vlastníctva k pozemkom.7bc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7ba až 7bc znejú:
„7ba) § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
7bb) § 151j Občianskeho zákonníka.
7bc) § 17 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z.“.
31.
V § 11 odseky 14 až 16 znejú:
„(14)
Okresný úrad môže na účely pozemkových úprav rozhodnutím podľa § 14 ods. 4 zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku.
(15)
Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu alebo ostatnú pôdu vo výmere do 400 m2, ktoré nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, zlúčia sa do celku s ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel; pri zlučovaní pozemkov do týchto celkov sa dbá na to, aby nedochádzalo k zlučovaniu spoluvlastníckych podielov známych vlastníkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe, so spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond alebo správca. Pri určení druhu pozemku na novom pozemku sa vychádza z prevažujúceho druhu pozemku pôvodného pozemku; hodnota trvalého porastu sa pritom nezohľadňuje. Pozemok môže mať menšiu výmeru ako 400 m2, ak ide o pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia alebo ak sa z celkovej výmery vlastníka vytvárajú samostatné susedné pozemky oddelené hranicou druhu pozemku, alebo ak nie je možné vytvoriť väčší pozemok z dôvodu členitosti terénu, alebo ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. h) až k).
(16)
Ak ide o lesné pozemky, najmenšia výmera pozemkov na opatrenia podľa odseku 15 je
2 000 m2. Pozemok môže mať menšiu výmeru ako 2 000 m2, ak ide o pozemok určený na spoločné zariadenia a opatrenia alebo s ohľadom na rozmiestnenie ostatných lesných pozemkov7ca) alebo ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodov podľa § 2 ods.1 písm. i) a j).“.
32.
V § 11 ods.19 tretia a štvrtá veta znejú: „Ak ide o špecifické spoločné zariadenie a opatrenie, okresný úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 3, vlastníctvo pozemkov tvoriacich spoločné zariadenie a opatrenie odsúhlasia vlastníci, ktorí na tieto prispeli podľa veľkosti podielu v zásadách umiestnenia nových pozemkov.“.
33.
V § 11 ods. 25 sa vypúšťa posledná veta.
34.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Po schválení úvodných podkladov (§ 10) a po nadobudnutí platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov (§ 11 ods. 23) okresný úrad vypracuje projekt pozemkových úprav.“.
35.
V § 12 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
cestné komunikácie okrem poľných ciest a lesných ciest,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
36.
V § 12 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Plán podľa prvej vety obsahuje aj návrh postupu realizácie navrhnutých spoločných zariadení a opatrení podľa ich potrebnosti a naliehavosti po ukončení pozemkových úprav.“.
37.
V § 12 ods. 8 sa slová „v obvode pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „v obvode projektu pozemkových úprav“.
38.
§ 12a znie:
㤠12a
Pred zverejnením rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa § 13 ods. 1 okresný úrad aktualizuje obvod projektu pozemkových úprav a register pôvodného stavu tak, aby údaje v registri pôvodného stavu a údaje v registri nového stavu boli v súlade.“.
39.
V § 13 ods. 6 sa slová „ z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) a h)“ nahrádzajú slovami
„podľa § 2 ods. 3“.
40.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája veta: „Lehotu podľa druhej vety môže okresný úrad primerane skrátiť pri jednoduchých pozemkových úpravách.“.
41.
V § 14 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dňom nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom alebo práva na vyrovnanie v peniazoch sa pozemkové úpravy považujú za ukončené.“.
42.
V § 14 ods. 8 prvej vete sa slová „dňom uvedeným v rozhodnutí“ nahrádzajú slovami „dňom uvedeným v tomto rozhodnutí“.
43.
V § 18 ods. 3 sa slová „b), c) a h)“ nahrádzajú slovami „ b), c), h), j) a k)“.
44.
§ 20 znie:
㤠20
Náklady na pozemkové úpravy, povolené podľa § 2 ods. 3, vrátane nákladov na činnosť združenia účastníkov pozemkových úprav uhradí s výnimkou osobných a vecných nákladov štátnych orgánov ten, na koho žiadosť boli pozemkové úpravy vykonané. To platí aj pri dôvodoch pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. c).“.
45.
V § 24 ods. 3 druhej vete sa slová „5 až 9“ nahrádzajú slovami „3 až 9“ a v tretej vete sa slová „volia traja“ nahrádzajú slovami „volí jeden až traja“.
46.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby, ak majú oprávnenie podľa § 25a, a právnické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby s takýmto oprávnením a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom, s ústredným orgánom štátnej správy podľa § 8f, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané podľa § 2 ods. 1 písm. i), alebo s inou osobou, na ktorej žiadosť sú pozemkové úpravy povolené.“.
47.
V § 25 ods. 6 sa vypúšťajú slová „[§ 43 ods. 1 písm. e)]“.
48.
V § 25 sa vypúšťa odsek 9.
49.
V § 25a ods. 9 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“.
50.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a) a d) až g) zabezpečuje ministerstvo podľa osobitného predpisu.16c) Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav vykonávaných podľa § 2 ods. 1 písm. i) zabezpečuje ústredný orgán štátnej správy podľa § 8f podľa osobitného predpisu.16c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
„16c) Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
51.
V § 27 ods. 3 sa slová „ods. 1 písm. b) a h)“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a slová „na návrh koho“ sa nahrádzajú slovami „na ktorého žiadosť“.
52.
V § 27 ods. 4 sa slová „ods. 1 písm. b) a h)“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
53.
V § 34 odsek 9 znie:
„(9)
Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,23f) ktorých stavebníkom bude obec alebo vyšší územný celok, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.“.
54.
V § 34 ods. 13 sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
55.
V § 35a ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
56.
V § 35a ods. 5 písm. e) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem právnych aktov, ktoré sú uzatvárané na základe právoplatných rozhodnutí súdov,“.
57.
V § 42i prvej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo bola opakovane uložená pokuta podľa osobitných predpisov.57aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:
„57aa) § 25 a 26 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 38 a 39 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
58.
Za § 42u sa vkladá § 42v, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)
Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu.60)
(2)
Rozhodnutia podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007 strácajú platnosť 31. decembra 2018, ak nebol podaný návrh podľa osobitného predpisu.61)
(3)
Konania o pozemkových úpravách začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2017, v ktorých sú platné zásady umiestnenia nových pozemkov podľa § 11 ods. 23, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2017.
(4)
V konaniach o schválení vykonania projektu pozemkových úprav pri pozemkoch podľa osobitného predpisu7ba) začatých a právoplatne neskončených do 31. augusta 2017 sa postupuje podľa § 11 ods. 12 v znení účinnom od 1. septembra 2017.
(5)
Ak ide o zmenu štátnej hranice, ktorá bola vykonaná do 31. augusta 2017, návrh podľa
§ 8f ods. 1 musí byť podaný do 31. augusta 2018.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 znejú:
„60) Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61) § 12b zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. 153/2017 Z. z.“.
59.
Slová „zásady pre umiestnenie“ a slová „zásady na umiestnenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zásady umiestnenia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 9 sa na konci vety vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak bolo rozhodnutie podľa odseku 1 vydané po schválení registra8)“.
2.
V § 11 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Ak správny orgán o návrhu podľa odseku 1 nerozhodne do schválenia registra, zaradí pozemok, ktorý je predmetom návrhu podľa odseku 1, do súpisu pozemkov uvedených v § 8 ods. 1 písm. b). Rozhodnutie vydané podľa odseku 1 alebo 8 po schválení registra je verejná listina, na ktorej základe sa vykoná zápis do katastra nehnuteľností.14)
(12)
S pozemkom, ktorý je predmetom návrhu podľa odseku 1 a o ktorom bude rozhodnuté po schválení registra, nemôže jeho vlastník nakladať. Zákaz nakladania s pozemkom podľa prvej vety do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 alebo 8 sa vyznačí v registri; po schválení registra sa vyznačí na liste vlastníctva.25aa) Zákaz nakladania s pozemkom podľa prvej vety sa zruší zápisom rozhodnutia podľa odseku 11 do katastra nehnuteľností alebo na základe právoplatného rozhodnutia vydaného podľa odseku 8.
(13)
Ak pôvodný vlastník neuplatnil námietky v konaní podľa odseku 1, výsledky doterajšieho konania sú pre právneho nástupcu záväzné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25aa znie:
„25aa) § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 14.
3.
V § 11 odsek 14 znie:
„(14)
Nadobudnutie vlastníctva vydržaním na základe rozhodnutia vydaného podľa odseku 1 sa zapíše do registra okrem postupu podľa odseku 11. Tým nie je dotknuté právo iných osôb domáhať sa určenia vlastníctva na súde.“.
4.
V § 11a odsek 3 znie:
„(3)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 sa primerane použije ustanovenie § 11.“.
5.
V §12 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
6.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 sa primerane použije ustanovenie § 11.“.
7.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Fond prijíma aj náhrady za vyvlastnenie pozemkov uvedených v § 16 ods. 1 písm. b) a c). Prijatú náhradu vyplatí vlastníkovi, ak o ňu požiada; to platí aj pre náhrady prijaté fondom na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu. Náhradu nie je možné previesť na tretiu osobu. Náhrada je splatná najneskôr do dvoch rokov odo dňa podania žiadosti.“.
8.
V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov.“.
9.
V § 19 ods. 4 sa slová „z dôvodov uvedených v odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 1“.
10.
V § 19 ods. 8 znie:
„(8)
Ak fond alebo správca prevedie vlastníctvo k pozemkom podľa odseku 3 alebo zriadi vecné bremeno podľa odseku 5, alebo vyporiada spoluvlastníctvo podľa odseku 6 a vlastník si uplatní svoje právo, patrí mu náhrada vo výške, ktorú fond alebo správca prijal podľa cenových predpisov platných v čase uskutočnenia týchto právnych úkonov, ktorá je splatná najneskôr do dvoch rokov odo dňa uplatnenia práva. Náhradu podľa prvej vety nie je možné previesť na tretiu osobu.“.
11.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak jestvujúci pozemok podľa odseku 1 sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav zapísaného do katastra nehnuteľností, výška odvodu podľa odseku 1 sa zdvojnásobuje.“.
12.
Za § 29c sa vkladá nový § 29d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)
Konanie, v ktorom nebolo do 31. augusta 2017 právoplatne rozhodnuté o schválení registra, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2017.
(2)
Na plnenie finančných náhrad podľa § 17 ods. 2 a § 19 ods. 8 prijatých fondom do 31. augusta 2017 sa po 1. septembri 2017 použijú ustanovenia tohto zákona.“.
Čl. III
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č.396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z. a zákona č. 24/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 4 sa za slovo „§ 12a“ vkladajú slová „a § 12b“.
2.
V § 10 ods. 6 sa za slovo „§ 12a“ vkladajú slová „a § 12b“.
3.
V § 12 ods. 3 sa za slovo „§ 12a“ vkladajú slová „a § 12b“.
4.
Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý znie:
㤠12b
(1)
Ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa osobitného predpisu12d) (ďalej len „doterajšie rozhodnutie“) nestratilo platnosť, môže vlastník pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania (ďalej len „doterajší náhradný pozemok“) podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto vlastníka na čas do
a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav12e) alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí,
b)
výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy12f) alebo
d)
prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.
(2)
Vlastník, ktorý podal návrh podľa odseku 1 (ďalej len „navrhovateľ“), v návrhu uvedie
a)
názov katastrálneho územia,
b)
doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania,
c)
označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.
(3)
Prílohou k návrhu podľa odseku 1 je
a)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu,
b)
čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky podľa písmena a).
(4)
Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah podľa odseku 1, ak sa preukáže, že
a)
navrhovateľ je osobou, ktorej bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok,
b)
doterajšie rozhodnutie nestratilo platnosť,12g)
c)
navrhovateľ vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu podľa odseku 3 písm. a) najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve navrhovateľa na dotknutých pozemkoch, a
d)
doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.
(5)
Ak sa nepreukážu skutočnosti podľa odseku 4, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku.
(6)
Rozhodnutie podľa odseku 4 okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému vzniká navrhovateľovi podnájomný vzťah; neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je grafické zobrazenie tohto pozemku.
(7)
Dňom právoplatnosti rozhodnutí podľa odsekov 4 a 5 doterajšie rozhodnutie stráca platnosť.
(8)
Účastníkom konania podľa odseku 1 je navrhovateľ. Rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 sa doručujú navrhovateľovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu podľa odseku 4 nie je možné podať odvolanie.
(9)
Okresný úrad vedie evidenciu rozhodnutí podľa odseku 4, navrhovateľov a doterajších náhradných pozemkov, ku ktorým vznikol podnájomný vzťah.
(10)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s vlastníkom, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, uzatvorenú nájomnú zmluvu na tento doterajší náhradný pozemok (ďalej len „hospodáriaci subjekt“), môže v mene tohto vlastníka konať vo veci vydania rozhodnutia podľa odseku 1. Ak hospodáriaci subjekt podá v mene vlastníka návrh podľa odseku 1, vstupuje tento vlastník do postavenia navrhovateľa. Prílohou návrhu podľa odseku 1 je aj nájomná zmluva na doterajší náhradný pozemok. Účastníkom konania je hospodáriaci subjekt a vlastník, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok. Rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 sa doručujú hospodáriacemu subjektu a vlastníkovi, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, do vlastných rúk. Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa použijú primerane.
(11)
Na konanie podľa odsekov 1 až 10 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12h) ak tento zákon v § 24c neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12d až 12h znejú:
„12d) § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z.
12e) § 14 zákona č. 330/1991 Zb.
12f) § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
12g) § 42i zákona č. 330/1991 Zb.
12h) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)
Návrh podľa § 12b ods. 1 možno podať do 28. februára 2018.
(2)
Konanie o návrhu podľa § 12b ods. 1 začne uplynutím lehoty podľa odseku 1. Okresný úrad rozhodne o návrhu podľa § 12b ods. 1 do 29. februára 2020.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.