108/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

108
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. mája 2017,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júna 2017 platová tarifa uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 365/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 108/2017 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 436,50
2. 474,50
3. 562,50
4. 596,00
5. 671,50
6. 719,50
7. 816,50
8. 928,50
9. 1 056,50