98/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

98
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. januára 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 písmená k) a l) znejú:

„Optické žiarenie
k) Lasery7)
Kategória Charakteristika prác
2. a) Práce s lasermi triedy 2, 2M alebo 3R.
b) Práce s lasermi triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie vylučuje zásah zamestnancov priamym lúčom alebo odrazeným lúčom.
3. Práce s lasermi triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie nevylučuje zásah zamestnancov priamym lúčom alebo odrazeným lúčom.
4. Neurčuje sa.
l) Biologické faktory8)
Kategória Charakteristika prác
2. Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 2 alebo biologickým faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok nešíria vzduchom, a pri ktorých je dostupná účinná profylaxia a liečba.
3. Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok šíria vzduchom, a pri ktorých je dostupná účinná profylaxia a liečba; podmienky a spôsob vykonávania práce predstavujú pre zamestnancov zvýšené riziko.
4. Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 4 alebo biologickým faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok šíria vzduchom, a pre ktoré nie je dostupná účinná profylaxia a liečba.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.“.
2.
V prílohe č. 1 písmená p) až s) znejú:

„p) Psychická pracovná záťaž9)
Kategória Charakteristika prác
2. Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a pracovného prostredia dosahuje zvýšenú intenzitu podľa použitej metódy,11) ale nie je dosiahnutý najvyšší stupeň.
3. Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a pracovného prostredia dosahuje najvyšší stupeň podľa použitej metódy.11)
4. Neurčuje sa.
r) Záťaž teplom14)
Kategória Charakteristika prác
2. a) Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku alebo na vonkajšom pracovisku, kde je v dôsledku tepelnej záťaže z technológie prekročená prípustná hodnota operatívnej teploty, ale miera tepelnej záťaže nevyžaduje obmedzenie času práce dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce.
b) Práce dlhodobo vykonávané na vonkajšom pracovisku počas teplého obdobia.
3. Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku alebo na vonkajšom pracovisku, kde je v dôsledku tepelnej záťaže z technológie prekročená prípustná hodnota operatívnej teploty a ochrana zdravia zamestnanca dlhodobo vyžaduje obmedzenie času práce dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce.
4. Neurčuje sa.
s) Záťaž chladom14)
Kategória Charakteristika prác
2. a) Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, kde z technologických dôvodov nie je dosahovaná prípustná hodnota operatívnej teploty, ale operatívna teplota v týchto priestoroch nie je nižšia ako + 4 °C.
b) Práce dlhodobo vykonávané na vonkajšom pracovisku počas chladného obdobia.
c) Práce spojené so striedaním veľkých teplotných rozdielov, najmä v chladiarňach alebo mraziarňach, pri frekvencii striedania vyššej ako 15-krát za pracovnú zmenu alebo v intervaloch striedania kratších ako 30 minút.
3. Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, kde z technologických dôvodov je operatívna teplota udržiavaná na hodnote nižšej ako + 4 °C .
4. Neurčuje sa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Príloha č. 5 časť A k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
v z. Mário Mikloši v. r.