7/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

7
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 363/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa za slovo „pôdu“ vkladá čiarka a slová „chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady alebo vodné plochy“.
2.
V § 2a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak ide o mladého poľnohospodára,10c) alebo čestné vyhlásenie, že je poľnohospodárom spĺňajúcim podmienky malého podniku10d) alebo mikropodniku,10e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10c až 10e sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.