386/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

386
ZÁKON
z 29. novembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky propagovania hazardných hier“.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenom týmto zákonom (ďalej len „dozor“).“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Tento zákon sa vzťahuje na hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky.“.
4.
V § 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spôsobu a lehoty na jej vybavenie“.
5.
V § 2 písm. l) sa slová „hazardná hra, ktorú tvoria“ nahrádzajú slovami „hazardné hry, ktorými sú“.
6.
V § 2 písm. o) sa za slovo „hier“ vkladajú slová „prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a musí byť súčasťou pozemnej stavby podľa osobitného predpisu,1aaa) ktorá má steny“.
Poznámka pod čiarou k odkazu laaa znie:
„1aaa) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
7.
V § 2 písm. s) sa slovo „upozorňujúca“ nahrádza slovom „upozorňujúci“.
8.
§ 2 sa dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t)
hazardnou hrou dostupnou na území Slovenskej republiky hazardná hra, ktorej sa možno zúčastniť na území alebo z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry,
u)
poskytovaním zakázanej ponuky propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa tohto zákona prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete,
v)
výťažkom rozdiel medzi vkladmi hráčov prijatými v kalendárnom roku a vyplatenými výhrami v tom istom kalendárnom roku.“.
9.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „herným plánom“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Hazardnou hrou je aj hra, pri ktorej vklad do hry predstavuje rozdiel medzi cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou pre účasť na tejto hre a cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby pre odchádzajúce volania, odosielanie krátkych textových správ a odosielanie multimediálnych správ na geografické čísla1ab) alebo na čísla účastníkov mobilnej siete vrátane ceny za volanie alebo za odosielanie krátkej textovej správy alebo multimediálnej správy, ktorá je potvrdením účasti v hre.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
„1ab) § 2 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.
10.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona, za podmienok ustanovených týmto zákonom a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a pri dodržaní povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce, na ktoré sa uplatňuje § 58m ods. 20 a pri hazardných hrách prevádzkovaných v herni možno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 len na území obce, na ktorom v týchto budovách jej umiestnenie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d); zostavenie, podanie alebo vybavenie petície1ac) podľa § 10 ods. 6 nie je dôvodom na neudelenie individuálnej licencie. Propagovať hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona, možno len v súlade s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými týmto zákonom a určenými v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a so schváleným herným plánom, pričom propagovanie tejto hazardnej hry je dovolené, len ak je prevádzkovaná za podmienok podľa prvej vety. Prevádzkovať hazardnú hru a propagovať hazardnú hru, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona, sa zakazuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ac znie:
„1ac) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 3 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
športové podujatia podľa osobitného predpisu1ad) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,1ae)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1ad a 1ae znejú:
„1ad) § 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ae) § 1 ods. 6 zákona č. 1/2014 Z. z.“.
12.
V § 3 ods. 7 prvej vete sa za slovo „hier“ vkladajú slová „a propagovanie zahraničných hazardných hier“.
13.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
colné úrady.“.
14.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo
a)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu3) nad dodržiavaním tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, daňovými úradmi, colnými úradmi, obcami a poverenými skúšobňami podľa § 30 ods. 5,
b)
vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona, ak tak ustanovuje tento zákon,
c)
rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,
d)
metodicky usmerňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové úrady, colné úrady a obce v oblasti hazardných hier, okrem metodického usmerňovania výkonu dozoru,
e)
je odvolacím orgánom pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v správnom konaní podľa osobitného predpisu4) vo veciach ním uložených sankcií dozorovaným subjektom podľa tohto zákona,
f)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.“.
15.
V § 10 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní a údaje z nich predkladá ministerstvu do troch dní od doručenia žiadosti ministerstva,“.
16.
V § 10 ods. 3 písm. c) sa slová „informačný systém“ nahrádzajú slovami „databázu informačného systému“.
17.
V § 10 ods. 3 písm. d) sa za slovo „oblasti“ vkladá slovo „prevádzkovania“.
18.
V § 10 ods. 3 písmená e) a f) znejú:
„e)
metodicky usmerňuje daňové úrady a colné úrady v oblasti výkonu dozoru,
f)
je odvolacím orgánom pre daňové úrady a colné úrady v správnom konaní podľa osobitného predpisu4) vo veciach nimi uložených sankcií dozorovaným subjektom podľa tohto zákona,“.
19.
V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.“.
20.
V § 10 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Daňový úrad
a)
vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
b)
vydáva potvrdenia o zložení finančnej zábezpeky pre žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier podľa ich sídla,
c)
je odvolacím orgánom pre obce v správnom konaní podľa osobitného predpisu4) vo veciach individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov a vo veciach nimi uložených sankcií prevádzkovateľom hazardných hier podľa tohto zákona,
d)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(5)
Obec
a)
rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona,
b)
vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce,
c)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,
d)
môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 38 ods. 4 písm. a) až d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce; na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.“.
21.
V § 10 odsek 6 znie:
„(6)
Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takú petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Osobitný predpis o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave4a) a osobitný predpis o meste Košice4b) môžu ustanoviť nižšie kvórum obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a ktorí musia takú petíciu podporiť, pričom toto kvórum nemôže byť nižšie ako 15 %; toto nižšie kvórum sa uplatní, len ak pôsobnosť v oblasti hazardných hier nie je štatútom mesta prenesená na mestské časti. Vyvesenie návrhu takého všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli obec oznámi ministerstvu do troch dní odo dňa jeho vyvesenia a prijatie takého všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi ministerstvu do troch dní odo dňa jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
4b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.
22.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Orgány dozoru a ich pôsobnosť
(1)
Orgánmi dozoru, ak § 58m ods. 7 neustanovuje inak, sú:
a)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
b)
daňové úrady,
c)
colné úrady.
(2)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
a)
vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk,
b)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa § 15b ods. 7 a osobitných predpisov,4c) ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk a ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. k), a to formou dozoru na mieste a dozoru na diaľku,
c)
vykonáva dozor, ak § 58m ods. 5 neustanovuje inak, nad
1.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v tomto zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. a) až c) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
2.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. d) až j) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti.
(3)
Daňový úrad
a)
vykonáva dozor nad
1.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v tomto zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. a) až c) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
2.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. d) až j) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti okrem dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk,
b)
vydáva poverenia na výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne (ďalej len „prizvaná osoba“), ak je súčasťou dozoru technická kontrola.
(4)
Colný úrad
a)
vykonáva dozor, ak § 58m ods. 5 neustanovuje inak, nad
1.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v tomto zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. a) až c) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste a vyhľadávacej činnosti,
2.
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. d) až j) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste a vyhľadávacej činnosti okrem dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk,
b)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c) § 98a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.
§ 41 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 386/2016 Z. z.“.
23.
§ 12 sa dopĺňa písmenami g) až k), ktoré znejú:
„g)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú zakázanú ponuku,
h)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona používajú označenie „kasíno“ vrátane z neho odvodených tvarov slov,
i)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú športové podujatia podľa § 3 ods. 4 písm. a), okrem športovej organizácie zapísanej v informačnom systéme športu,
j)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prevádzkujú alebo propagujú súťaže, hry alebo kvízy podľa § 3 ods. 4 písm. b) až f) a ods. 5 a 6,
k)
iné fyzické osoby a právnické osoby v rozsahu ich povinností podľa § 15b ods. 7 a osobitných predpisov,4c) ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk.“.
24.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Všeobecné zásady výkonu dozoru
(1)
Dozor sa vykonáva nad dozorovanými subjektmi. Orgán dozoru pri výkone dozoru nad dozorovanými subjektmi zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier a pri propagovaní hazardných hier alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, najmä o nedostatkoch v činnosti dozorovaných subjektov, príčinách zistených nedostatkov, dôsledkoch zistených nedostatkov a osobách zodpovedných za zistené nedostatky. Pri výkone dozoru sa postupuje podľa tohto zákona.
(2)
Dozor nad dozorovanými subjektmi je neverejný.
(3)
Pri výkone dozoru patria orgánu dozoru a jeho zamestnancom, ktorí v mene orgánu dozoru vykonávajú dozor (ďalej len „osoba poverená výkonom dozoru“) a prizvanej osobe oprávnenia podľa tohto zákona. Za výkon dozoru zodpovedá príslušný orgán dozoru. Osoby poverené výkonom dozoru a prizvaná osoba nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dozoru; tým nie je dotknutá ich pracovnoprávna zodpovednosť voči orgánu dozoru a voči poverenej skúšobni a ani ich trestnoprávna zodpovednosť.
(4)
Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin alebo iné skutočnosti, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.5) Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí neobvyklú obchodnú operáciu alebo porušenie povinností dozorovaných subjektov pri predchádzaní alebo odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, bezodkladne to oznámi službe finančnej polície Policajného zboru a štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy v oblasti ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.
(5)
Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, sú povinní umožniť výkon dozoru, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru, a poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentáciu, súčinnosť a pomoc požadované orgánom dozoru alebo osobami poverenými výkonom dozoru na účely výkonu dozoru; ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, dozorovaný subjekt je povinný predložiť na svoje vlastné náklady aj vyhotovený úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyka.
(6)
Dozorom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, spravidla priamo v dozorovanom subjekte alebo od jeho zamestnancov, ako aj vyhodnocovanie takto získaných informácií a podkladov; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní v oblasti hazardných hier vedených orgánmi štátnej správy v oblasti hazardných hier a obcami. Dozorom na mieste nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov na mieste v konaní vedenom podľa § 57 ods. 1.
(7)
Dozorom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, inak ako dozorom na mieste, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov predložených orgánu dozoru na základe jeho písomnej žiadosti, na základe informácií sprístupnených alebo predkladaných orgánu dozoru a orgánom štátnej správy v oblasti hazardných hier a obciam podľa tohto zákona a na základe verejne dostupných informácií; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní v oblasti hazardných hier vedených orgánmi štátnej správy v oblasti hazardných hier a obcami. Dozorom na diaľku nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov na diaľku v konaní vedenom podľa § 57 ods. 1. O vykonanom dozore na diaľku osoba poverená výkonom dozoru spíše zápisnicu, na ktorú sa vzťahuje § 15 ods. 9 primerane.
(8)
Daňový úrad pri výkone dozoru na diaľku nad prevádzkovaním videohier využíva koncové zariadenie umožňujúce on-line prístup.5a)
(9)
Vyhľadávacou činnosťou je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, inak ako dozorom na mieste a dozorom na diaľku, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov miestnym zisťovaním vykonaným osobami poverenými výkonom dozoru, a to aj pod utajenou identitou; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní v oblasti hazardných hier vedených orgánmi štátnej správy v oblasti hazardných hier a obcami. Vyhľadávacou činnosťou nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov miestnym zisťovaním v konaní vedenom podľa § 57 ods. 1. O vykonanej vyhľadávacej činnosti osoba poverená výkonom dozoru spíše zápisnicu, na ktorú sa vzťahuje § 15 ods. 9 primerane.
(10)
Náklady spojené s dozorom na mieste, dozorom na diaľku a vyhľadávacou činnosťou, ktoré vznikli orgánu dozoru, znáša orgán dozoru, a náklady, ktoré vznikli dozorovanému subjektu, znáša dozorovaný subjekt.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry.“.
25.
V § 14 ods. 1 sa slová „Zamestnanci orgánu dozoru sú povinní“ nahrádzajú slovami „Osoby poverené výkonom dozoru a prizvané osoby sú povinné“.
26.
V § 14 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a)
inému orgánu dozoru alebo inej osobe poverenej výkonom dozoru toho istého orgánu dozoru na účely vykonávania dozoru,
b)
daňovým úradom alebo obciam miestne príslušným podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, ktoré vykonávajú správu odvodov do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu obce podľa tohto zákona (ďalej len „príslušný správca odvodu“) na účely správy odvodov,“.
27.
V § 14 sa odsek 4 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely podľa osobitného predpisu.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
28.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Postup pri dozore na mieste
(1)
Dozor na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom dozoru, ktorá má služobný preukaz oprávňujúci na vykonanie dozoru; ak je súčasťou dozoru technická kontrola, prizvaná osoba musí mať písomné poverenie na výkon dozoru na mieste vydané daňovým úradom.
(2)
Osoba poverená výkonom dozoru a prizvaná osoba je vylúčená z výkonu dozoru na mieste, ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu dozoru, dozorovanému subjektu alebo jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
(3)
Dozor na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dozoru preukázala dozorovanému subjektu služobným preukazom oprávňujúcim na vykonanie dozoru; ak je súčasťou dozoru technická kontrola, dozor na mieste sa začína dňom, keď sa prizvaná osoba preukázala dozorovanému subjektu písomným poverením na výkon dozoru podľa odseku 1. Od začatia dozoru na mieste sú orgán dozoru, osoba poverená výkonom dozoru a prizvaná osoba oprávnené vyžadovať od dozorovaného subjektu a jeho zamestnancov súčinnosť a plnenie povinností na účely výkonu dozoru na mieste vrátane predloženia dokladov, podkladov, informácií na technických nosičoch a iných informácií, písomností a vecí, ako aj ich doručenie v lehote určenej orgánom dozoru.
(4)
Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste oprávnená
a)
vstupovať do sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, priestorov dozorovaného subjektu, do herní, na pozemky a do iných objektov alebo priestorov, ktoré súvisia s prevádzkovaním hazardných hier alebo propagovaním hazardných hier v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely výkonu dozoru,
b)
vyžadovať od dozorovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v ňou určenej lehote poskytovali
1.
prvopisy dokladov, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných na výkon dozoru,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dozoru a k zisteným nedostatkom,
c)
zaistiť v odôvodnených prípadoch doklady, prípadne výherný prístroj, technické zariadenie, ďalšie zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2 a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom,
d)
prizvať prizvanú osobu, ak je súčasťou dozoru aj technická kontrola; prizvaná osoba je povinná sa na tejto kontrole zúčastniť, pričom náklady spojené s jej účasťou na technickej kontrole hradí poverená skúšobňa.
(5)
Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste povinná
a)
preukázať sa dozorovanému subjektu najneskôr pri začatí svojej účasti na výkone dozoru na mieste služobným preukazom oprávňujúcim na vykonanie dozoru; ak je súčasťou dozoru technická kontrola, prizvaná osoba sa musí preukázať dozorovanému subjektu najneskôr pri začatí svojej účasti na výkone dozoru na mieste písomným poverením na výkon dozoru podľa odseku 1,
b)
vydať dozorovanému subjektu písomné potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov údajov, zariadení a systémov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto listiny alebo veci nie sú potrebné na ďalší výkon dozoru nad dozorovaným subjektom, je povinná vrátiť ich tomu, komu boli odňaté, a vydať písomné potvrdenie o ich vrátení,
c)
vypracovať písomnú správu o výsledku dozoru na mieste (ďalej len „správa“), doručiť dozorovanému subjektu jedno vyhotovenie správy, určiť primeranú lehotu, najmenej tri pracovné dni, dozorovanému subjektu na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe, bezodkladne preveriť oprávnenosť písomných námietok predložených dozorovaným subjektom a doručiť dozorovanému subjektu písomné oznámenie o výsledku preverenia predložených písomných námietok,
d)
určiť a písomne oznámiť, ak je to potrebné, dozorovanému subjektu lehoty, v ktorých je dozorovaný subjekt povinný prijať a splniť svoje opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri dozore na mieste a príčin ich vzniku a predložiť orgánu dozoru písomnú správu o prijatých opatreniach a o splnení prijatých opatrení; lehoty podľa tohto ustanovenia môže orgán dozoru z objektívneho dôvodu určiť alebo zmeniť aj po skončení dozoru na mieste,
e)
rešpektovať práva dozorovaného subjektu podľa tohto zákona,
f)
zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dozore na mieste tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, obchodného tajomstva, daňového tajomstva a iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou mlčanlivosti výslovne uloženou alebo uznanou podľa osobitných predpisov;10b) porušením tejto povinnosti nie je poskytnutie takých informácií a podkladov na výkon pôsobností orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier podľa tohto zákona, ak je to na ich výkon potrebné,
g)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(6)
Dozorovaný subjekt a jeho zamestnanci, sú oprávnení
a)
byť prítomní osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca pri výkone dozoru na mieste,
b)
vyjadriť sa písomne k nedostatkom zisteným pri výkone dozoru na mieste, ktoré im v priebehu výkonu dozoru na mieste oznámili osoby poverené výkonom dozoru,
c)
predložiť v určenej lehote písomné námietky voči údajom uvedeným v správe.
(7)
Dozorovaný subjekt je povinný
a)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dozoru na mieste,
b)
prijať a splniť prijaté opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa odseku 5 písm. d),
c)
predložiť bezodkladne orgánu dozoru písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
(8)
Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, sú pri výkone dozoru na mieste povinní tiež
a)
umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré pri výkone dozoru na mieste patria orgánu dozoru, osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe,
b)
poskytovať osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe nimi požadovanú súčinnosť na účely výkonu dozoru na mieste, najmä doklady, iné písomnosti, ústne a písomné informácie a ústne a písomné vyjadrenia k predmetu dozoru a k zisteným nedostatkom,
c)
zúčastniť sa na požiadanie osôb poverených výkonom dozoru na prerokovaní správy a písomných námietok dozorovaného subjektu voči údajom uvedeným v správe; odopretie účasti na prerokovaní správy a prednesené dôvody odopretia tejto účasti sa zaznamenajú v správe,
d)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(9)
Správa obsahuje
a)
názov a sídlo orgánu dozoru a meno a priezvisko osôb poverených výkonom dozoru, ktoré vykonali dozor na mieste a meno a priezvisko prizvanej osoby, ak bola súčasťou dozoru technická kontrola,
b)
názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a adresu dozorovaného subjektu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
miesto, dátum začatia a dobu trvania výkonu dozoru na mieste,
d)
predmet vykonaného dozoru na mieste a dozorované obdobie, ak bolo určené,
e)
opis skutkového stavu a nedostatkov zistených pri vykonanom dozore vrátane uvedenia písomných podkladov a iných skutočností, ktoré tieto zistenia preukazujú, a právnych predpisov, ktorých porušenie bolo zistené, a to aj nedostatkov zistených počas výkonu dozoru na mieste nad rámec predmetu dozoru,
f)
lehotu určenú pre dozorovaný subjekt na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe,
g)
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré vykonali dozor, a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ak je dozorovaným subjektom fyzická osoba; ak je dozorovaným subjektom právnická osoba, uvádza sa meno, priezvisko a podpis jej štatutárneho zástupcu alebo jeho oprávneného zástupcu,
h)
miesto a dátum vyhotovenia správy.
(10)
Súčasťou správy je doklad o doručení správy dozorovanému subjektu, ako aj prípadné písomné námietky dozorovaného subjektu voči údajom uvedeným v správe, rovnopis písomného oznámenia dozorovanému subjektu o výsledku preverenia predložených písomných námietok dozorovaného subjektu a doklad o doručení tohto oznámenia dozorovanému subjektu.
(11)
Dozor na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dozorovanému subjektu o výsledku preverenia jeho písomných námietok voči údajom uvedeným v správe, ak dozorovaný subjekt predložil také námietky; inak je výkon dozoru na mieste skončený márnym uplynutím lehoty určenej pre dozorovaný subjekt na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe.
(12)
Nedostatky v činnosti dozorovaného subjektu uvedené v správe sa považujú za zistené odo dňa skončenia dozoru na mieste.
(13)
Správu uchováva orgán dozoru päť rokov po skončení dozoru na mieste.
(14)
Policajný zbor poskytuje osobám povereným výkonom dozoru pri výkone dozoru na mieste ochranu podľa osobitného predpisu.10c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:
„10b) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 249/1994 Z. z., zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10c) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.“.
29.
Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠15a
Postup pri vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou
(1)
Ak sa vykonáva dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou, orgán dozoru vydá písomné poverenie na výkon dozoru pod utajenou identitou, ktoré obsahuje číslo preukazu osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou, ktorý jej vydal orgán dozoru.
(2)
Dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou začína okamihom, keď osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou urobila voči dozorovanému subjektu prvý úkon, a trvá až do momentu preukázania sa osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou písomným poverením orgánu dozoru.
(3)
Osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou je oprávnená vykonávať dozor nad dodržiavaním ustanovení § 35 ods. 6 až 8.
(4)
Osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou je povinná preukázať sa poverením na výkon dozoru pod utajenou identitou až po vykonaní úkonov potrebných pri dozore formou vyhľadávacej činnosti.
(5)
Všetky plnenia vykonané pri dozore formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou sa od začiatku zrušujú preukázaním sa osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou. Dozorovaný subjekt je povinný uhradiť orgánu dozoru všetky plnenia v rámci výkonu tohto dozoru a orgán dozoru vráti dozorovanému subjektu celé finančné plnenie prijaté v rámci výkonu tohto dozoru, pričom tieto finančné plnenia sa musia uhradiť do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď sa osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou preukázala poverením na výkon dozoru.
§ 15b
Dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk
(1)
Dozorom nad poskytovaním zakázaných ponúk sa rozumie vyhľadávanie poskytovania zakázaných ponúk formou dozoru na diaľku a zostavenie zoznamu webových sídiel, prostredníctvom ktorých právnické osoby alebo fyzické osoby poskytujú zakázané ponuky (ďalej len „zoznam zakázaných webových sídiel“), na základe vykonaného dozoru na diaľku.
(2)
Zoznam zakázaných webových sídiel zostavuje a zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vždy v prvý pracovný deň v týždni na svojom webovom sídle. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zodpovedá za správnosť údajov podľa odseku 3.
(3)
Zoznam zakázaných webových sídiel obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá poskytuje zakázanú ponuku,
b)
adresu webového sídla, prostredníctvom ktorého právnická osoba alebo fyzická osoba poskytuje zakázanú ponuku,
c)
obsah poskytovanej zakázanej ponuky,
d)
číslo účtu, ktoré používa právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu, ak je zistené,
e)
dátum, ku ktorému je zoznam zakázaných webových sídiel zostavený.
(4)
Na účely zisťovania údajov podľa odseku 3 písm. a) až d) je osoba poverená výkonom dozoru oprávnená používať identifikačné údaje inej fyzickej osoby s jej súhlasom. Pred zaradením údajov podľa odseku 3 písm. a) až d) do zoznamu zakázaných webových sídiel odošle Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prostredníctvom elektronickej pošty dozorovanému subjektu výzvu na ukončenie poskytovania zakázanej ponuky v lehote desiatich dní odo dňa odoslania výzvy; ak elektronická adresa nie je na webovom sídle uvedená, možno do tohto zoznamu zaradiť údaje podľa odseku 3 písm. a) až d) aj bez odoslania výzvy. Výzva musí obsahovať upozornenie na dôsledky neukončenia poskytovania zakázanej ponuky.
(5)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky nezaradí do zoznamu zakázaných webových sídiel alebo vyradí z tohto zoznamu dozorovaný subjekt, ktorý preukáže, že neposkytuje zakázanú ponuku, alebo ak bolo poskytovanie zakázanej ponuky ukončené.
(6)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je pri výkone dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk oprávnené vyžadovať podklady na výkon dozoru od poskytovateľa platobných služieb,10d) a to identifikáciu používateľa platobných služieb a ďalšie informácie o používateľovi platobných služieb, ktorý je dozorovaným subjektom; Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky si môže vyžiadať od tohto poskytovateľa platobných služieb aj podklady na výkon dozoru podľa § 11 ods. 2 písm. b).
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e) je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zamedziť prístup k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje platobné služby,10d) je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zamedziť vykonaniu platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu, ktorý používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky.
(8)
Na vydanie príkazu podľa odseku 7 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.10f) Proti príkazu súdu podľa odseku 7 nie je prípustný opravný prostriedok.
(9)
Žiadosť podľa odseku 7 prvej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať
a)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e)
b)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup,
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu,
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu.
(10)
Príkaz súdu podľa odseku 7 prvej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní od podania žiadosti a musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e)
c)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup,
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu,
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu.
(11)
Žiadosť podľa odseku 7 druhej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať
a)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,10d)
b)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu,
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena b),
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena b).
(12)
Príkaz súdu podľa odseku 7 druhej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní odo dňa podania žiadosti a musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,10d)
c)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu,
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena c),
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena c).
(13)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní príkaz súdu podľa odseku 7 na svojom webovom sídle a doručí ho do vlastných rúk osobám uvedeným v odseku 10 písm. b), ak ide o príkaz súdu podľa odseku 7 prvej vety, alebo osobám uvedeným v odseku 12 písm. b), ak ide o príkaz súdu podľa odseku 7 druhej vety, ktoré na základe tohto príkazu vykonajú úkony podľa osobitných predpisov.4c)
(14)
Ak pominú dôvody na vydanie príkazu súdu podľa odseku 7, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky požiada príslušný súd o jeho zrušenie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10d až 10f znejú:
„10d) § 2 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
10e) Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10f) § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 19 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „V potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti sa uvedie obdobie prevádzkovania hazardnej hry, platnosť tohto potvrdenia, ktorá je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vydania, údaje týkajúce sa úhrady odvodu a zoznam prevádzok. K tomuto potvrdeniu sa priloží kópia oznámenia podľa odseku 2 a herný plán hazardnej hry, ktorý musí byť označený na každej strane odtlačkom úradnej pečiatky a dátumom zhodným s dátumom vydania potvrdenia.“.
31.
V § 19 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak chce prevádzkovateľ hazardnej hry pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry na základe všeobecnej licencie počas dlhšieho obdobia, ako bolo uvedené v oznámení podľa odseku 2 písm. d), je povinný oznámiť svoj zámer miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr 15 dní pred dňom ukončenia prevádzkovania hazardnej hry. Daňový úrad na základe doručenia tohto oznámenia ponechá prevádzkovateľa hazardnej hry zapísaného v evidencii prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie a vydá potvrdenie tomuto prevádzkovateľovi hazardnej hry o splnení oznamovacej povinnosti.
(5)
Daňový úrad miestne príslušný podľa sídla prevádzkovateľa kartovej hry mimo kasína, najneskôr do piatich dní odo dňa pripísania odvodu na jeho účet, vyhotoví evidenčný štítok pre každý kartový stôl samostatne a v tej istej lehote zašle evidenčné štítky spolu s kópiou oznámenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti a herného plánu podľa odseku 3 daňovému úradu príslušnému podľa miesta prevádzkovania kartového stola. Evidenčný štítok obsahuje označenie miestne príslušného daňového úradu podľa sídla prevádzkovateľa kartovej hry mimo kasína, číslo evidenčného štítka, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa kartovej hry mimo kasína, obdobie platnosti evidenčného štítka, dátum vyhotovenia a odtlačok pečiatky daňového úradu, ktorý štítok vyhotovil. Označenie kartového stola evidenčným štítkom vykoná daňový úrad príslušný podľa miesta prevádzkovania kartového stola, najneskôr do piatich dní od jeho doručenia tak, aby po odlepení evidenčného štítka nastalo jeho nezvratné poškodenie.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
32.
V § 19 ods. 6 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľom hazardnej hry podľa odseku 4“.
33.
V § 19 ods. 7 prvej vete sa za slová „Finančné riaditeľstvo“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
34.
V § 20 ods. 1 sa za slovo „obmedzeným“ vkladá čiarka a slová „ktorá má zriadenú dozornú radu“.
35.
V § 20 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
331 900 eur pri žrebových peňažných lotériách a žrebových peňažno-vecných lotériách,
b)
331 900 eur pri okamžitých lotériách,“.
36.
V § 20 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak je zriadená,“.
37.
V § 20 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške spôsobom podľa
odseku 6 písm. j) a n),“.
38.
V § 20 ods. 6 písmeno j) znie:
„j)
potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ktorým žiadateľ preukáže, že zložil sumu zodpovedajúcu výške finančnej zábezpeky a čestné vyhlásenie o tom, že na zloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov podľa § 36 ods. 2; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,“.
39.
V § 20 ods. 6 písm. l) sa slová „miestne príslušného daňového úradu podľa sídla žiadateľa“ nahrádzajú slovami „daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) § 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 20 ods. 6 písm. m) sa za slová „nariadením obce“ vkladá čiarka a slová „podľa § 10 ods. 5 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „na ktoré sa uplatňuje § 58m ods. 20“.
41.
V § 20 sa odsek 6 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce umiestniť herňu v budove uvedenej v § 38 ods. 4, nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie obmedzené jej umiestnenie v takej budove všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) a že umiestnenie herne spĺňa požiadavky podľa § 38
ods. 4,
o)
výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorým žiadateľ preukáže, že splatil sumu zodpovedajúcu výške základného imania podľa odsekov 2 a 3; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov.“.
42.
V § 20a ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením potvrdenia daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa,“.
43.
V § 20b ods. 1 úvodnej vete sa nad slovom „nadácia“ odkaz „11a)“ nahrádza odkazom „11aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
„11aa) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
44.
V § 20b ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením potvrdenia daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa,“.
45.
V § 21 ods. 5 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý je vypracovaný autorizovanou osobou,11d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:
„11d) § 3 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 624/2004 Z. z.“.
46.
V § 21 ods. 6 sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovami „štatutárneho orgánu“.
47.
V § 21 ods. 12 sa za slová „individuálna licencia udelená“ vkladá čiarka a slová „okrem údajov podľa § 20 ods. 5 písm. d) a e)“.
48.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení individuálnej licencie ministerstvo zašle bezodkladne toto rozhodnutie Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky; obec bezodkladne zasiela také rozhodnutie daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry. Ak žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry je prevádzkovateľom tejto hazardnej hry na základe už udelenej individuálnej licencie, ministerstvo alebo obec udelí tomu žiadateľovi novú individuálnu licenciu na prevádzkovanie tej istej hazardnej hry s platnosťou najskôr v deň nasledujúci po dni, keď mala uplynúť lehota na prevádzkovanie hazardnej hry podľa už udelenej individuálnej licencie, pričom individuálnu licenciu možno udeliť najskôr 60 dní pred dňom začatia prevádzkovania hazardnej hry určeným v individuálnej licencii; lehoty na udelenie individuálnej licencie podľa § 23 ods. 1, § 26 ods. 2 a § 28 ods. 2 sa nepoužijú.“.
49.
V § 23 ods. 2 sa za slová „podľa § 37“ vkladá čiarka a slová „výrobné čísla zariadení využívaných pri prevádzkovaní výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier, podmienky začatia prevádzkovania hazardnej hry alebo ukončenia prevádzkovania hazardnej hry v obci, ak je v tejto obci v čase konania o udelení individuálnej licencie vyvesený na úradnej tabuli návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa § 10 ods. 5 písm. d)“ a na konci sa pripája táto veta: „V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry, pri ktorom sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov, ministerstvo prevádzkovateľovi hazardných hier uloží, aby
a)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu v tomto znení: „Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.“,
b)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu o zdravotných rizikách, ktoré prináša nadmerné hranie,
c)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry varovanie v tomto znení: „Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát.“,
d)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča informáciu o dĺžke času jeho hrania,
e)
sa zdržal ponuky a poskytnutia akejkoľvek pôžičky alebo úveru pre hráča pred začatím hry alebo v jej priebehu.“.
50.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo alebo obec môže individuálnu licenciu odňať na základe podnetu orgánu dozoru, ak je hazardná hra prevádzkovaná v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v individuálnej licencii. Ministerstvo alebo obec odníme individuálnu licenciu, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné udeliť individuálnu licenciu, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje, na základe ktorých bola udelená individuálna licencia, nie sú pravdivé, alebo na žiadosť prevádzkovateľa hazardnej hry; odňatie individuálnej licencie ministerstvo alebo obec oznámi Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí individuálnej licencie.“.
51.
§ 24 znie:
㤠24
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier do desiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o udelení individuálnej licencie nadobudlo právoplatnosť, a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra.“.
52.
V § 26 ods. 2 sa za číslo „15“ vkladá slovo „pracovných“.
53.
V § 26 ods. 4 sa za slovo „udeľuje“ vkladá čiarka a slová „výrobné čísla zariadení využívaných pri prevádzkovaní výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier, podmienky začatia prevádzkovania hazardných hier v kasíne alebo ukončenia prevádzkovania hazardných hier v kasíne v obci, ak je v tejto obci v čase konania o udelení tejto licencie vyvesený na úradnej tabuli návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa § 10 ods. 5 písm. d)“.
54.
§ 27 znie:
㤠27
Ministerstvo môže licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne odňať na základe podnetu orgánu dozoru, ak sa hazardné hry v kasíne prevádzkujú v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v individuálnej licencii na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. Ministerstvo odníme licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné udeliť licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje, na základe ktorých bola udelená licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, nie sú pravdivé; odňatie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne ministerstvo oznámi Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí tejto licencie.“.
55.
Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu ministerstvo prevádzkovateľovi štátnej lotérie uloží, aby
a)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu v tomto znení: „Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.“,
b)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu o zdravotných rizikách, ktoré prináša nadmerné hranie,
c)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry varovanie v tomto znení: „Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát.“,
d)
zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča informáciu o dĺžke času jeho hrania,
e)
zdržal sa ponuky a poskytnutia akejkoľvek pôžičky alebo úveru pre hráča pred začatím hry alebo v jej priebehu.“.
56.
V § 30 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií a binga,“.
57.
V § 31 ods. 6 sa slová „ods. 3, 5, 9 až 13“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 7, 9 až 11 a § 56 ods. 1 písm. c)“.
58.
V § 34 sa na konci pripája táto veta: „Poverená skúšobňa predkladá ministerstvu informácie zo svojho informačného systému o vydaných osvedčeniach v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré písomne určí ministerstvo.“.
59.
Názov Tretej časti znie: „ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER A OPATRENIA PRE ZODPOVEDNÉ HRANIE“.
60.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Pri prevádzkovaní hazardných hier sa môžu využívať iba zariadenia a systémy podľa
§ 30 ods. 2 odborne posúdené poverenou skúšobňou, ktoré majú platné osvedčenie podľa
§ 32. Zariadenia podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný označiť na viditeľnom mieste druhom zariadenia a výrobným číslom zariadenia.“.
61.
V § 35 ods. 6 štvrtá veta znie:
„Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizuje prostredníctvom internetovej siete, je na tieto účely povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu,16a) kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) § 12 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
62.
V § 35 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Účasť na hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. b) a d) až g) a § 4 ods. 3 písm. d) a na hazardných hrách, pri ktorých je prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizovaný prostredníctvom internetovej siete, je zakázaná aj fyzickým osobám zaevidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „register vylúčených osôb“). Prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v prvej vete nesmie týmto fyzickým osobám umožniť účasť na takej hazardnej hre. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú z hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a g) a § 4 ods. 3 písm. d) okrem hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, je na tieto účely povinný využívať register vylúčených osôb a požadovať predloženie preukazu totožnosti; na účely výkonu dozoru je aj orgán dozoru oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizuje prostredníctvom internetovej siete, je na tieto účely povinný využívať register vylúčených osôb a požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu,16a) kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre.
(8)
Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb je zakázaný vstup do herne. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni je na tento účel povinný využívať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti; ak zistí, že do herne vstúpila fyzická osoba podľa prvej vety, je povinný ju z herne vykázať. Na účely výkonu dozoru je orgán dozoru oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti od každej fyzickej osoby nachádzajúcej sa v herni. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni na základe individuálnej licencie, pričom tento stály dohľad musí byť v herni prítomný počas celého prevádzkového času herne; prevádzka herne sa riadi prevádzkovými pravidlami herne.“.
Doterajšie odseky 7 až 24 sa označujú ako odseky 9 až 26.
63.
V § 35 ods. 12 sa za slovo „je“ vkladajú slová „okrem prevádzkovania číselnej lotérie s názvom Eurojackpot vrátane jej doplnkovej hry,“.
64.
V § 35 odsek 13 znie:
„(13)
Herňa nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách štátnych orgánov.“.
65.
V § 35 ods. 15 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 14“ a za písmeno b) sa vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely podľa osobitného predpisu,10a)“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
66.
V § 35 ods. 18 sa na konci pripájajú tieto vety: „Prevádzkovateľ kartových hier mimo kasína je povinný viesť mesačnú evidenciu vkladov, výhier a poplatkov za účasť na hazardnej hre osobitne za jednotlivé prevádzky, v ktorých prevádzkuje kartové hry. Údaje o prijatých vkladoch a vyplatených výhrach za príslušný kalendárny mesiac je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný zasielať elektronickou zásielkou príslušnému správcovi odvodu v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca a uvádzať v ročnom vyúčtovaní odvodov predkladanom podľa § 37; to sa nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorí prevádzkujú hazardné hry podľa § 4 ods. 3 písm. a), b), e) a f).“.
67.
V § 35 odseky 19 a 20 znejú:
„(19)
Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom výherných prístrojov, hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier je povinný pred spustením do prevádzky jednotlivého výherného prístroja, technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi a terminálu videohry oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry spolu s vyčíslením stavu elektronického počítadla alebo mechanického počítadla vkladov a elektronického počítadla alebo mechanického počítadla výhier takého zariadenia; ak má také zariadenie oba typy počítadiel vkladov a oba typy počítadiel výhier, nahlási sa stav všetkých elektronických počítadiel aj mechanických počítadiel. Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa prvej vety je povinný oznámiť výmenu elektronického počítadla alebo mechanického počítadla vkladov alebo elektronického počítadla alebo mechanického počítadla výhier spolu s vyčíslením stavu elektronického počítadla alebo mechanického počítadla vkladov alebo elektronického počítadla alebo mechanického počítadla výhier alebo ukončenie prevádzkovania takého zariadenia spolu s vyčíslením stavu elektronického počítadla alebo mechanického počítadla vkladov a elektronického počítadla alebo mechanického počítadla výhier daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry najneskôr do piatich dní odo dňa výmeny počítadla alebo ukončenia prevádzkovania; ak má také zariadenie oba typy počítadiel vkladov a počítadiel výhier, nahlási sa stav všetkých elektronických počítadiel aj mechanických počítadiel. Prevádzkovateľ kurzových stávok je povinný pred začatím prevádzkovania stávkovej kancelárie oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry. Prevádzkovateľ kurzových stávok oznámi ukončenie prevádzkovania stávkovej kancelárie daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry do piatich dní odo dňa ukončenia prevádzkovania. Rozsah a spôsob oznámení podľa tohto odseku písomne určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
(20)
Hazardné hry, ktoré môžu byť zameniteľné alebo podobné štátnej lotérii, sa zakazuje prevádzkovať iným prevádzkovateľom hazardných hier ako národnej lotériovej spoločnosti, ak § 9a neustanovuje inak.“.
69.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Register vylúčených osôb
(1)
Register vylúčených osôb je informačným systémom18a) verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v § 35 ods. 7 prvej vete.
(2)
Fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách sú fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a
a)
ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť,18aa)
b)
ktoré sami požiadali o vylúčenie,
c)
ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,18ab)
d)
ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium.
(3)
Správcom registra vylúčených osôb je ministerstvo, ktoré môže prevádzkou registra písomne poveriť právnickú osobu, zriadenú orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu18ac) (ďalej len „správca registra“); správca registra je prevádzkovateľom podľa osobitného predpisu.18ad)
(4)
Do registra vylúčených osôb sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby,
b)
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c)
dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb,
d)
dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb podľa odseku 2.
(5)
Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzických osobách poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny18ae) do 20. dňa kalendárneho mesiaca. Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a), b) a d) o osobách, ktoré sami požiadali o vylúčenie, poskytujú tieto osoby. Údaje podľa odseku 4 písm. a), b) a d) o fyzických osobách, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva,18ab) poskytuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.18af) Túto povinnosť je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný plniť až do času, kým správca registra nezabezpečí automatizované získavanie údajov z registra podľa osobitného predpisu.18ag) Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzických osobách, ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium, poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 20. dňa kalendárneho mesiaca.
(6)
Fyzické osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách zasielajú údaje do registra vylúčených osôb v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla správcu registra alebo v listinnej podobe zaslaním formulára správcovi registra zverejneného na webovom sídle správcu registra.
(7)
Správca registra bezodkladne vykoná výmaz fyzickej osoby z registra vylúčených osôb, ak zistí, že pominuli dôvody pre tento zápis. Pri zápise fyzickej osoby do registra vylúčených osôb na vlastnú žiadosť môže osoba zapísaná v registri vylúčených osôb požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise.
(8)
Užívateľom údajov podľa odseku 4 je prevádzkovateľ hazardnej hry za podmienok ustanovených v odseku 9.
(9)
Správca registra je povinný umožniť prevádzkovateľom hazardných hier na účely porovnania totožnosti fyzickej osoby nepretržitý prístup do registra vylúčených osôb, a to len k údajom o tom, či konkrétna fyzická osoba je zapísaná v registri vylúčených osôb. Ak správca registra nemôže umožniť nepretržitý prístup prevádzkovateľom hazardných hier do registra vylúčených osôb, oznam s uvedením dôvodu tejto skutočnosti zverejní na svojom webovom sídle, pričom prevádzkovateľ hazardnej hry v čase od zverejnenia takého oznamu až do zverejnenia oznamu na tomto webovom sídle o obnovení nepretržitého prístupu do registra vylúčených osôb nie je povinný využívať register vylúčených osôb. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry nemôže využívať register vylúčených osôb z dôvodov na svojej strane, splnenie jeho povinností podľa § 35 ods. 7 a 8 tým nie je dotknuté. Prístup do registra vylúčených osôb má prevádzkovateľ hazardnej hry výlučne po dobu platnosti individuálnej licencie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18ag znejú:
18a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
18aa) § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18ab) § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18ac) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18ad) § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z.
18ae) § 31 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z.
18af) § 24 ods. 5 až 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 386/2016 Z. z.
18ag) Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
70.
V § 36 ods. 1 sa slová „§ 54 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 8“, za slovo „predloženia“ sa vkladá slovo „potvrdeného“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „18a)“ nahrádza odkazom „18ah)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ah znie:
„18ah) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
71.
V § 36 odsek 2 znie:
„(2)
Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa. Žiadateľ nesmie použiť na uloženie finančnej zábezpeky finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov. Finančnú zábezpeku alebo jej časť možno uvoľniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ak
a)
prevádzkovateľovi hazardnej hry uplynula doba platnosti licencie, má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčov a doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, pričom tento doklad vydá príslušný správca odvodu,
b)
prevádzkovateľovi hazardnej hry bola zrušená alebo odňatá licencia, má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčov a doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, pričom tento doklad vydá príslušný správca odvodu,
c)
prevádzkovateľ hazardnej hry nemá vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky; ministerstvo rozhodne o použití finančnej zábezpeky a o tom, na vysporiadanie ktorých záväzkov bude finančná zábezpeka použitá, pričom doklad o nevysporiadaných záväzkoch podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, vydá príslušný správca odvodu,
d)
prevádzkovateľ hazardnej hry ukončí prevádzkovanie hazardnej hry na základe všeobecnej licencie, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčov a doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, pričom tento doklad vydá príslušný správca odvodu,
e)
prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o zníženie finančnej zábezpeky z dôvodu zníženia počtu kasín, prevádzkovaných výherných prístrojov alebo hracích stolov, má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčov a doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, ktorými sú odvod a úrok z omeškania, pričom tento doklad vydá príslušný správca odvodu,
f)
prevádzkovateľ hazardnej hry má po dobu viac ako jeden mesiac neuhradené záväzky z odvodov, na vysporiadanie ktorých slúži finančná zábezpeka podľa odseku 1; ministerstvo na žiadosť príslušného správcu odvodu o uvoľnenie finančnej zábezpeky na účely úhrady týchto záväzkov rozhodne o uvoľnení finančnej zábezpeky v sume zodpovedajúcej neuhradeným záväzkom určenej príslušným správcom odvodu a o prevode tejto sumy na účet príslušného správcu odvodu, pričom príslušný správca odvodu do piatich pracovných dní nasledujúcich odo dňa prevodu tejto sumy oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry pokles výšky finančnej zábezpeky a dôvod tohto poklesu.“.
72.
V § 36 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zo zloženej finančnej zábezpeky nemá prevádzkovateľ hazardnej hry nárok na úroky.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
73.
V § 36 ods. 4 písm. i) sa suma „1 000 eur“ nahrádza sumou „1 500 eur“.
74.
V § 37 ods. 1 písm. i) sa číslo „29“ nahrádza číslom „30“ a číslo „26“ sa nahrádza číslom „27“.
75.
V § 37 ods. 1 písmená j) až l) znejú:
„j)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov na základe individuálnej licencie udelenej obcou 2 600 eur za kalendárny rok a za každý výherný prístroj do štátneho rozpočtu bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka; pri výherných prístrojoch prevádzkovaných na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne za každý taký výherný prístroj bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 4 700 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obce vo výške a postupom ako pri termináloch videohier podľa odseku 9, najmenej však 800 eur za každý taký výherný prístroj za kalendárny rok do rozpočtu obce, pričom na spôsob, lehoty a ďalšie podmienky úhrady odvodu do štátneho rozpočtu sa pri takom výhernom prístroji použijú ustanovenia odseku 8,
k)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé také technické zariadenie bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 3 900 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obce vo výške a postupom podľa odseku 7, najmenej však 900 eur za každé také technické zariadenie za kalendárny rok do rozpočtu obce,
l)
videohrách za každý terminál vrátane terminálov prevádzkovaných na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 4 700 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obce vo výške a postupom podľa odseku 9, najmenej však 800 eur za každý taký terminál za kalendárny rok do rozpočtu obce,“.
76.
V § 37 ods. 3 sa slová „daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa a obci“ nahrádzajú slovami „príslušnému správcovi odvodu“.
77.
V § 37 ods. 4 sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 21“, slová „daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardných hier“ sa nahrádzajú slovami „príslušnému správcovi odvodu“ a za slová „do 15 dní od“ sa vkladajú slová „potvrdenia správnosti“.
78.
V § 37 ods. 5 posledná veta znie: „Prevádzkovateľ výherného prístroja uhrádza odvod príslušnému správcovi odvodu.“.
79.
V § 37 ods. 6 sa slová „daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi“ nahrádzajú slovami „príslušnému správcovi odvodu“.
80.
V § 37 odsek 7 znie:
„(7)
Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do rozpočtu obce odvod za také jednotlivé technické zariadenie za každý deň jeho umiestnenia na území tejto obce vo výške 2,50 eura na základe hlásenia o počte technických zariadení a počte dní, počas ktorých bolo technické zariadenie umiestnené na území obce; hlásenie predkladá tejto obci k 1. máju a k 31. decembru kalendárneho roka a v týchto termínoch predkladá tejto obci vyúčtovanie a uhrádza tejto obci odvod. Ak prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v priebehu roka premiestní toto zariadenie na územie inej obce, odvod za počet dní, keď toto zariadenie je premiestňované a nie je prevádzkované, uhradí tej obci, z územia ktorej toto zariadenie premiestnil; odvod obci, na územie ktorej toto zariadenie premiestnil, sa začne uhrádzať až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene licencie, ktorým bolo toto premiestnenie povolené. Ak prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi začne prevádzkovať toto zariadenie prvýkrát v priebehu roka, odvod za počet dní od začiatku roka uhradí tej obci, na území ktorej toto zariadenie prvýkrát umiestnil v priebehu roka.“.
81.
V § 37 ods. 8 sa slová „daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa videohier“ nahrádzajú slovami „príslušnému správcovi odvodu“.
82.
V § 37 odseky 9 až 11 znejú:
„(9)
Prevádzkovateľ videohier uhrádza do rozpočtu obce odvod za taký jednotlivý terminál videohier za každý deň jeho prevádzkovania na území tejto obce vo výške 2,20 eura na základe hlásenia o počte terminálov a počte dní, počas ktorých boli terminály prevádzkované na území obce; hlásenie predkladá tejto obci k 1. máju a k 31. decembru kalendárneho roka a v týchto termínoch predkladá tejto obci vyúčtovanie a uhrádza tejto obci odvod. Ak prevádzkovateľ videohier v priebehu roka premiestni toto zariadenie na územie inej obce, odvod za počet dní, keď toto zariadenie je premiestňované a nie je prevádzkované uhradí tej obci, z územia ktorej toto zariadenie premiestnil; odvod obci, na územie ktorej toto zariadenie premiestnil, sa začne uhrádzať až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene licencie, ktorým bolo toto premiestnenie povolené. Ak prevádzkovateľ videohier začne prevádzkovať toto zariadenie prvýkrát v priebehu roka, odvod za počet dní od začiatku roka uhradí tej obci, na území ktorej toto zariadenie prvýkrát umiestnil v priebehu roka.
(10)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. c), e) až o) a odseku 2 do štátneho rozpočtu, predloží príslušnému správcovi odvodu najneskôr do
31. marca kalendárneho roka ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí príslušnému správcovi odvodu do 30 dní po potvrdení ročného vyúčtovania odvodov nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného vyúčtovania odvodov a sumy uhradených preddavkov za príslušný kalendárny rok.
(11)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. e), f), i), k) a l) a odseku 2 do rozpočtu obce, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka predloží príslušnému správcovi odvodu ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí príslušnému správcovi odvodu do 30 dní po potvrdení ročného vyúčtovania odvodu nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného vyúčtovania odvodov a sumy uhradených preddavkov za príslušný kalendárny rok.“.
83.
V § 37 ods. 12 sa slová „daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov, alebo obec“ nahrádzajú slovami „príslušný správca odvodu“.
84.
V § 37 odsek 13 znie:
„(13)
Ak odvody podľa odsekov 1 a 2 neboli uhradené v lehote splatnosti, príslušný správca odvodu začne nedoplatok vymáhať; pri vymáhaní nedoplatkov sa postupuje najprv podľa § 36 ods. 2 písm. f).“.
85.
V § 37 sa vypúšťa odsek 19.
Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 19 a 20.
86.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Herňa
(1)
Ak sa hazardná hra prevádzkuje v herni, prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá herne, ktoré obsahujú najmä
a)
prevádzkový čas herne,
b)
práva a povinnosti hráčov,
c)
práva a povinnosti stáleho dohľadu herne,
d)
označenie stáleho dohľadu herne,
e)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá herne umiestniť na viditeľnom mieste v herni.
(3)
Nápisom „herňa“ môže prevádzkovateľ hazardnej hry označiť herňu len, ak je slovo „herňa“ súčasťou jeho obchodného mena. Na vonkajších častiach herne nesmie byť žiadna svetelná ani iná reklama, upozorňujúca na existenciu herne, nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ani reklama na podávanie alkoholických nápojov.
(4)
Herňu možno umiestniť len v
a)
hoteloch, moteloch a penziónoch,
b)
budovách pre obchod a služby,
c)
budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
d)
bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 18d sa vypúšťajú.
87.
V § 41 ods. 2 úvodná veta znie:
„Žreb pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých lotériách musí obsahovať“.
88.
V § 41 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
číslo individuálnej licencie,“.
89.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Žreb pri okamžitých lotériách musí okrem náležitostí uvedených v odseku 2 obsahovať aj jedinečný kód na overenie výhernosti žrebu umiestnený pod stieracou vrstvou, bez ktorého nemožno overiť výhernosť žrebu.“.
90.
V § 42 ods. 1 tretej vete sa za slovo „hry“ vkladá čiarka a slová „okrem lotériovej hry podľa § 4 ods. 3 písm. d) a číselnej lotérie s názvom Klub keno,“.
91.
V § 45 sa slovo „Vyradenie“ nahrádza slovom „Znehodnotenie“ a slová „jedného roka“ sa nahrádzajú slovami „šiestich mesiacov“.
92.
V § 46 odsek 1 znie:
„(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne môže v kasíne prevádzkovať len hazardnú hru uvedenú v individuálnej licencii na prevádzkovanie hazardnej hry v kasíne. Iné hazardné hry, ako sú uvedené v individuálnej licencii na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, možno v kasíne prevádzkovať až po udelení príslušnej individuálnej licencie na ich prevádzkovanie; prevádzkový čas týchto hier nesmie presiahnuť prevádzkový čas hazardných hier v kasíne.“.
93.
V § 46 ods. 4 sa slová „kontrolné účely“ nahrádzajú slovami „účely dozoru“.
94.
V § 46 ods. 10 sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovami „štatutárneho orgánu“.
95.
V § 47 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Prevádzkovateľ stávkovej hry nesmie prijímať stávky na
a)
výsledky číselných lotérií,
b)
športové podujatie podľa § 3 ods. 4 písm. a), ak sa koná na území Slovenskej republiky a je určené pre športovcov mladších ako 18 rokov.
(4)
Prevádzkovateľ stávkovej hry je povinný bezodkladne informovať národný športový zväz príslušného športu o podozrení z manipulácie súťaže19a) alebo podozrení z prípravy manipulácie súťaže.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) § 94 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
96.
V § 51a ods. 1 sa nad slovom „predpisom“ odkaz „19a)“ nahrádza odkazom „19aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:
„19aa) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).“.
97.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i), ktoré sú zameniteľné alebo podobné štátnej lotérii, možno udeliť iba národnej lotériovej spoločnosti.“.
98.
§ 54 až 56 vrátane nadpisov znejú:
㤠54
(1)
Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt porušil ustanovenia tohto zákona, osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier, propagovanie hazardných hier, podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené v tomto zákone alebo určené v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii, povinnosti podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo nesplní povinnosti jemu uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru, uloží mu jednu alebo viacero z týchto sankcií:
a)
opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov vrátane lehoty na jeho splnenie a povinnosti v určenej lehote informovať orgán dozoru o jeho splnení,
b)
predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
c)
skončenie nepovolenej činnosti alebo zakázanej činnosti,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry,
e)
pokutu za priestupok podľa § 55,
f)
pokutu za správny delikt podľa § 56.
(2)
Pri ukladaní sankcií orgán dozoru vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že dozorovaný subjekt alebo osoba uvedená v odseku 7 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sami zistili porušenie povinnosti a obnovili právny stav.
(3)
Orgán dozoru môže pozastaviť prevádzkovanie technického zariadenia, určeného na prevádzkovanie hazardných hier, prevádzky, herne alebo hazardnej hry, ak pri výkone dozoru zistil
a)
nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadne prevádzkovanie hazardnej hry, a to až do ich odstránenia,
b)
nesplnenie niektorej z podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených v licencii,
c)
porušovanie podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených v licencii,
d)
nedodržanie povinnosti podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo
e)
nedodržanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier alebo propagovanie hazardných hier.
(4)
O pozastavení prevádzkovania hazardnej hry vyhotoví orgán dozoru písomný záznam. Pri pozastavení prevádzkovania hazardnej hry je orgán dozoru oprávnený zapečatiť výherné prístroje, prípadne iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry. Škody spôsobené pozastavením prevádzkovania hazardnej hry znáša dozorovaný subjekt.
(5)
Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie hazardnej hry pozastavilo, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu dozoru; orgán dozoru je povinný udeliť písomný súhlas najneskôr do troch pracovných dní od preukázania odstránenia nedostatkov prevádzkovateľom. Orgán dozoru je povinný pozastavenie hazardnej hry, zapečatenie výherného prístroja alebo iného zariadenia a systému využívaného pri prevádzkovaní hazardnej hry, ako aj súhlas s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo obci, ktoré individuálnu licenciu prevádzkovateľovi hazardnej hry udelili.
(6)
Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt počas obdobia platnosti licencie prevádzkuje hazardnú hru opakovane v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v individuálnej licencii, podá ministerstvu alebo obci podnet na odňatie individuálnej licencie.
(7)
Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že v súvislosti s porušením ustanovení tohto zákona získala majetkový prospech právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila ustanovenia tohto zákona, alebo osoba jej blízka, alebo takou osobou ovládaná osoba, orgán dozoru uloží osobe, ktorá takto získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť sumu rovnajúcu sa hodnote takto získaného majetkového prospechu do štátneho rozpočtu.
(8)
Príslušný správca odvodu uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť uhradiť úrok z omeškania, ak odvody podľa § 37 neboli prevádzkovateľom hazardnej hry zaplatené včas alebo v správnej výške, a to vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti odvodu do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušného správcu odvodu. Príslušný správca odvodu úrok z omeškania neuloží, ak úrok z omeškania nepresiahne v úhrne sumu päť eur za jeden kalendárny rok. Úrok z omeškania sa zaokrúhľuje na celý eurocent nahor. Úrok z omeškania je splatný do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení úroku z omeškania. Úrok z omeškania uložený správcom odvodu, ktorým je daňový úrad, je príjmom štátneho rozpočtu. Úrok z omeškania uložený správcom odvodu, ktorým je obec, je príjmom rozpočtu obce. Ak úrok z omeškania nebol uhradený v lehote splatnosti, príslušný správca odvodu začne nedoplatok vymáhať; pri vymáhaní nedoplatkov sa postupuje najprv podľa ustanovenia § 36 ods. 2 písm. f).
(9)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán dozoru alebo príslušný správca odvodu zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.21)
(10)
Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok alebo pokuty za správny delikt dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola rovnakému subjektu uložená pokuta, orgán dozoru môže uložiť pokutu až do výšky jej dvojnásobku.
(11)
Pokuta za priestupok alebo pokuta za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty a je príjmom štátneho rozpočtu.
(12)
Pokuty za priestupky a pokuty za správne delikty, ktoré právoplatne uložil orgán dozoru podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c), spravuje Úrad vládneho auditu;21a) na tento účel príslušný orgán dozoru zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty.
§ 55
Pokuty za priestupky
(1)
Priestupku v oblasti prevádzkovania hazardných hier, propagovania hazardných hier alebo súvisiacich činností sa dopustí fyzická osoba, ktorá je dozorovaným subjektom podľa
§ 12 písm. b) až k) a ktorá
a)
nesplní povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru,
b)
marí výkon dozoru podľa tohto zákona,
c)
propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v licencii alebo s herným plánom,
d)
podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry alebo pri prevádzkovaní hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v licencii alebo s herným plánom,
e)
používa označenie „kasíno“ vrátane z neho odvodených tvarov slov bez licencie podľa tohto zákona,
f)
propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona,
g)
nesplní povinnosť podľa § 15b ods. 7 v súlade s osobitným predpisom,4c)
h)
prevádzkuje hazardnú hru, podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pri prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona.
(2)
Orgán dozoru uloží fyzickej osobe podľa odseku 1 pokutu
a)
od 200 eur do 1 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. a),
b)
od 700 eur do 5 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. b),
c)
od 1 000 eur do 10 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. c),
d)
od 2 000 eur do 20 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. d),
e)
od 3 000 eur do 30 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. e),
f)
od 5 000 eur do 50 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. f),
g)
od 10 000 eur do 100 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. g),
h)
od 15 000 eur do 250 000 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. h).
(3)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.17)
§ 56
Pokuty za správne delikty
(1)
Orgán dozoru uloží za správny delikt pokutu
a)
500 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), za nesplnenie povinností ustanovených v § 21 ods. 12 a 13, § 24 alebo § 35 ods. 2 druhej vete,
b)
od 500 eur do 10 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), za nesplnenie povinností ustanovených v § 35 ods. 6 až 8, 18 a 19, § 38, § 54 ods. 1 písm. b) alebo uložených opatrením podľa § 54 ods. 1 písm. a),
c)
od 700 eur do 15 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12, za marenie výkonu dozoru podľa tohto zákona,
d)
od 1 500 eur do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. e) a f), za propagovanie hazardnej hry alebo vykonávanie činnosti súvisiacej s propagovaním hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v licencii alebo s herným plánom,
e)
od 3 000 eur do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa
§ 12 písm. a) a b), za prevádzkovanie hazardnej hry, podieľanie sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonávanie činností pre prevádzkovateľa hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v licencii, herným plánom, záznamom o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry alebo za nesplnenie povinnosti uloženej právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru,
f)
od 5 000 do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. h), za používanie označenia „kasíno“ vrátane z neho odvodených tvarov slov bez licencie podľa tohto zákona,
g)
od 5 000 do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), za prevádzkovanie zakázanej hazardnej hry podľa § 35 ods. 20,
h)
od 5 000 eur do 250 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa
§ 12 písm. e) až g) a j), za propagovanie hazardnej hry alebo vykonávanie činnosti súvisiacej s propagovaním hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona,
j)
od 10 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa
§ 12 písm. k), za nesplnenie povinnosti podľa § 15b ods. 7 v súlade s osobitným predpisom,4c)
k)
od 15 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa
§ 12 písm. b), d), g), i) a j) za prevádzkovanie hazardnej hry alebo za podieľanie sa na prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona.
(2)
Príslušný správca odvodu uloží právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. a), pokutu 300 eur za nepredloženie vyúčtovania odvodov z prevádzkovania hazardnej hry v lehotách podľa § 37.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
99.
V § 57 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
100.
V § 57 ods. 2 písm. e) a ods. 3 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“ a slová
„ods. 13“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8“.
101.
V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
výkon dozoru podľa tohto zákona a
g)
zápis fyzických osôb do registra vylúčených osôb a výmaz fyzických osôb z registra vylúčených osôb.“.
102.
Za § 58l sa vkladajú § 58m a 58n, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
§ 58m
(1)
Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie začaté a neskončené do
31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do
31. decembra 2016, pričom na udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných v herni po 31. decembri 2016 sa vzťahuje aj ustanovenie odseku 24 a na udelenie alebo zmenu licencie podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu po
31. decembri 2017 sa vzťahuje aj ustanovenie odseku 22.
(2)
Konania podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(3)
Konania o uložení sankcií začaté do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(4)
Výkon dozoru, ktorý sa neskončil do 31. decembra 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(5)
V období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 môže orgán dozoru, ktorým je
a)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonávať dozor podľa § 11 ods. 2 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2017,
b)
colný úrad vykonávať dozor podľa § 11 ods. 4 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2017.
(6)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky začne od 1. júla 2017 vykonávať dozor podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2017, pričom zoznam zakázaných webových sídiel zverejní prvýkrát 17. júla 2017.
(7)
Obec do 31. decembra 2017 vykonáva dozor nad prevádzkovaním hazardných hier podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, pričom tento dozor sa musí ukončiť najneskôr do 31. decembra 2017; konania o uložení sankcií uložených na základe výkonu tohto dozoru sa začnú a dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(8)
Prevádzkovatelia videohier sú povinní sprístupniť daňovému úradu miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa videohier koncové zariadenia, umožňujúce on-line prístup od 1. januára 2018.
(9)
Na uvoľnenie finančnej zábezpeky podľa § 36 v znení účinnom do 31. decembra 2016 uloženej na samostatnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky sa použije predpis účinný do 31. decembra 2016.
(10)
Prevádzkovatelia hazardnej hry a žiadatelia, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 na samostatnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky, sú povinní previesť túto finančnú zábezpeku na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa najneskôr do 31. marca 2017; ak je táto finančná zábezpeka uložená na samostatnom termínovanom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky, jej prevod sa musí vykonať najneskôr do 31. decembra 2017.
(11)
Ustanovenie odseku 10 sa nevzťahuje na
a)
prevádzkovateľov hazardnej hry, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 v znení účinnom do 31. decembra 2016 a ktorí pred uplynutím príslušnej lehoty podľa odseku 8 požiadajú o zrušenie individuálnej licencie alebo ukončia prevádzkovanie hazardnej hry prevádzkovanej na základe všeobecnej licencie,
b)
žiadateľov, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 v znení účinnom do 31. decembra 2016 a ktorí pred uplynutím príslušnej lehoty podľa odseku 8 požiadajú o zastavenie konania o udelení individuálnej licencie.
(12)
Prevádzkovatelia hazardnej hry sú povinní do 31. januára 2017 upraviť herný plán a predložiť ho na schválenie orgánu, ktorý individuálnu licenciu udelil a orgánu, ktorý všeobecnú licenciu vydal.
(13)
Prevádzkovatelia hazardnej hry sú povinní do 31. marca 2017 upraviť vzhľad herne podľa § 38 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2017.
(14)
Prevádzkovanie okamžitých lotérií, na ktoré bola udelená individuálna licencia pred 1. januárom 2017 sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016.
(15)
Register vylúčených osôb sa zriadi s účinnosťou od 1. januára 2019. Prevádzkovatelia hazardných hier uvedených v § 35 ods. 7 v znení účinnom od
1. januára 2017 sú povinní odmietnuť účasť na týchto hazardných hrách osobám zapísaným v registri vylúčených osôb od 1. januára 2019. Prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovanej v herni sú povinní podľa § 35 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2017 odmietnuť vstup do herne osobám zapísaným v registri vylúčených osôb od
1. januára 2019.
(16)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi, alebo terminály videohier, je povinný tieto zariadenia označiť v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2017 do 31. marca 2017.
(17)
Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry realizuje prostredníctvom internetovej siete, je povinný zosúladiť prevádzkovanie týchto hazardných hier s ustanovením § 35 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
(18)
Prevádzkovateľovi hazardnej hry, ktorý prevádzkuje výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi alebo terminály videohier, a právnickej osobe, ktorej sa udelí licencia podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu pred 1. januárom 2018, zaniká platnosť tejto licencie 1. januára 2018, ak k tomuto dňu nemá všetky také prístroje, zariadenia a terminály premiestnené do herne, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 12 takých prístrojov, zariadení alebo terminálov slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier; každý taký prístroj, také zariadenie alebo takýto terminál sa považuje za jeden kus prístroja, zariadenia alebo terminálu bez ohľadu na počet hracích miest. Do
1. januára 2018 je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a terminály videohier
a)
v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách štátnych orgánov,
b)
vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, s výnimkou ich prevádzkovania v herni; vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do prevádzky, v ktorej sú umiestnené také zariadenia a najbližším vchodom do budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a do ubytovne mládeže a meria sa kalibrovaným meradlom.24)
(19)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý už je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podľa § 24 v znení účinnom od 1. januára 2017 podať príslušnému súdu návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry do 31. marca 2017 a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra.
(20)
Všeobecne záväzné nariadenia obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016 zostávajú v platnosti.
(21)
Ak sa o všeobecne záväznom nariadení podľa § 10 ods. 5 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2016 nerozhodlo uznesením obecného zastupiteľstva do 31. decembra 2016, na všeobecne záväzné nariadenie sa použije § 10 ods. 5 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2017, pričom účinky petície podľa § 10 ods. 6 podanej pred
1. januárom 2017 zostávajú zachované.
(22)
Udeliť alebo zmeniť licenciu podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu po
31. decembri 2017 možno len v súlade s § 35 ods. 24 v znení účinnom od 1. januára 2018.
(23)
Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni, ktorému bola udelená individuálna licencia pred 1. januárom 2017, je povinný najneskôr do 31. októbra 2017 požiadať o zmenu tejto individuálnej licencie na účel jej zosúladenia s § 38 ods. 4; ak tento prevádzkovateľ hazardnej hry o takú zmenu individuálnej licencie do 31. októbra 2017 nepožiada, platnosť tejto individuálnej licencie zaniká 1. novembra 2017.
(24)
Udeliť alebo zmeniť individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných v herni po 31. decembri 2016 možno len v súlade s § 38 ods. 4.
§ 58n
Ustanovenie § 10 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24) § 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998
Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z. a zákona č. 160/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Spolupráca s obyvateľmi Bratislavy
(1)
Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi Bratislavy pri zabezpečovaní rozvoja mesta a verejného poriadku v meste.
(2)
Petíciu1) obyvateľov Bratislavy, ktorou sa sťažujú, že sa v Bratislave narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier podľa osobitného predpisu,8) musí podporiť najmenej
15 % obyvateľov Bratislavy, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Ustanovenie § 26a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z. a zákona č. 386/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Spolupráca s obyvateľmi mesta
(1)
Orgány samosprávy mesta a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi mesta pri zabezpečovaní rozvoja mesta a verejného poriadku v meste.
(2)
Petíciu obyvateľov mesta, ktorou sa sťažujú, že sa v meste narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier podľa osobitného predpisu,6d) musí podporiť najmenej
15 % obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
„6d) § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Ustanovenie § 21a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 463/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z. a zákona č. 342/2016 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 140 a 141 znejú:

„Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1. číselné lotérie ..... 350 eur
2. okamžité lotérie ..... 350 eur
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ..... 1 500 eur
4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok ..... 350 eur
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie ..... 350 eur
6. kurzové stávky ..... 4 000 eur
7. hazardné hry v kasíne ..... 7 000 eur
8. bingo vrátane špeciálneho binga ..... 4 000 eur
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a videohry ..... 1 700 eur
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode ..... 1 700 eur
b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína
alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ..... 100 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ..... 200 eur
2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom
bode .....


800 eur
d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov
hazardných hier na základe všeobecnej licencie ..... 30 eur
e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných
pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie ..... 100 eur
Položka 141
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ..... 1 660 eur“.
Čl. V
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na výkon dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk a dozoru nad činnosťami súvisiacimi s poskytovaním zakázaných ponúk.86df)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86df znie:
„86df) § 15b ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z, zákona č. 167/2016 Z. z. a zákona č. 317/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Poskytovateľ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa prílohy č. 1, ohlási správcovi registra vylúčených osôb podľa osobitného predpisu31b) (ďalej len „správca registra“) informácie zo zdravotnej dokumentácie tejto osoby v tomto rozsahu:
a)
meno, priezvisko a titul osoby,
b)
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c)
informáciu o diagnostikovaní choroby patologického hráčstva.
(6)
Údaje podľa odseku 5 poskytne poskytovateľ správcovi registra elektronicky bezodplatne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa diagnostikovania choroby patologického hráčstva.
(7)
Ak dôjde k vyradeniu osoby, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva z dispenzarizácie, poskytovateľ je povinný poskytnúť správcovi registra elektronicky bezodplatne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia z dispenzarizácie tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul osoby,
b)
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c)
informáciu o vyradení z dispenzarizácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:
„31b) § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.“.
2.
Za § 49f sa vkladá § 49g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. januára 2019 poskytnúť údaje podľa § 24 ods. 5 až 7 aj vo vzťahu k osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva pred
1. januárom 2019 a k uvedenému dňu nebola vyradená z dispenzarizácie.“.
Čl. VII
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 339/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
vykonáva dozor podľa osobitného predpisu15) aj mimo svojej miestnej príslušnosti a plní úlohy podľa osobitného predpisu,15)“.
Čl. VIII
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý znie:
㤠98a
Poskytovateľ platobnej služby podľa § 2 ods. 3 písm. a) až d) platiteľa nevykoná platobnú operáciu ani neposkytne inú platobnú službu v prospech účtu príjemcu, ktorého číslo je uvedené v príkaze súdu podľa osobitného predpisu,83) pričom túto povinnosť musí splniť bezodkladne po doručení príkazu súdu podľa osobitného predpisu.83)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:
„83) § 15b ods. 7, 12 a 13 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.“.
Čl. IX
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 397/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 3 písm. v) šiestom bode sa za slovo „daňovým úradom“ vkladá čiarka a slová „výsledky dozoru v oblasti hazardných hier vykonaného colným úradom“.
Čl. X
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 353/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovo „povinností“ vkladajú slová „okrem povinnosti uvedenej v § 41 ods. 6“.
2.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Podnik je povinný zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze súdu podľa osobitného predpisu,35a) a to bezodkladne po doručení príkazu súdu podľa osobitného predpisu.35a) Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú zamedzením prístupu podľa prvej vety. Štátny dozor nad dodržiavaním povinnosti podľa prvej vety vykonáva a sankciu za jej porušenie ukladá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 73 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 41“ vkladajú slová „ods. 1 až 5“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I 68. bodu (§ 35 ods. 24), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.