370/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

370
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2016,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2014 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 3 tabuľke č.1 Hodnoty koeficientov prvom riadku sa číslo „11,4“ nahrádza číslom „14,7“ a v druhom riadku sa číslo „7,0“ nahrádza číslom „4,8“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.