352/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

352
ZÁKON
z 29. novembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
schvaľovanie prijatia úveru podľa § 8 ods. 1 písm. h),“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
2.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
3.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Zdroje fondu
(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
b)
úroky z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici,
c)
úroky z poskytnutých pôžičiek,
d)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
e)
poplatky a náhrady podľa podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke,
f)
dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva,
g)
dary a príspevky od iných osôb,
h)
úvery z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom,
i)
iné príjmy.
(2)
Fond môže s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky prijímať úvery podľa odseku 1 písm. h), ak
a)
celková suma dlhu fondu neprekročí v rámci kalendárneho roka 60 % z nesplatenej istiny pôžičiek vrátane príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka a
b)
suma ročných splátok úverov neprekročí 35 % celkových príjmov predchádzajúceho roka vrátane príjmových finančných operácií okrem príjmov podľa odseku 1 písm. f).
(3)
Fond nemôže uzavrieť zmluvu o úvere s inými osobami, ako sú uvedené v odseku 1 písm. h).
(4)
Ministerstvo poskytuje fondu dotácie na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia,
b)
celkový objem dotácie, objem dotácie určený na pôžičky pre študentov a objem dotácie určený na pôžičky pre pedagógov,
c)
čas a spôsob poskytnutia dotácie,
d)
dátum, do ktorého fond predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie.
(5)
Dotácia sa poskytuje v závislosti od potrieb fondu a možností štátneho rozpočtu.
(6)
Zdroje fondu podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. h) môžu byť použité len na poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 14.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
4.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
poskytovanie pôžičiek,
b)
správu fondu,
c)
splátky úverov fondu,
d)
činnosti podľa odseku 8.“.
5.
V § 9 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úverov poskytnutých podľa § 8 ods. 1 písm. h)“.
6.
V § 10 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
byť občanom Slovenskej republiky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
7.
V § 11 odseky 3 až 6 znejú:
„(3)
Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku, fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý
a)
je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,14)
b)
je nezaopatreným dieťaťom,15) ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
c)
je študentom so špecifickými potrebami,16)
d)
je študentom po skončení ústavnej starostlivosti v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,16a)
e)
mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,16b)
f)
je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
g)
je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,17)
h)
má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
i)
dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o pôžičku,
j)
je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia,
k)
nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu.
(4)
Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru, ktorý študent dosiahol v roku štúdia predchádzajúcemu roku, v ktorom sa poskytuje pôžička; to platí aj pri štúdiu v zahraničí. U študentov v prvom roku v prvom stupni štúdia sa posudzuje priemer stupňov prospechu z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
(5)
Fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií podľa odseku 3. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa odseku 3, fond prednostne poskytne pôžičku študentovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené v odseku 3.
(6)
Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 15. septembra alebo do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom sa žiadosť o pôžičku posudzuje. Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra kalendárneho roka nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok,18) v ktorom sa pôžička poskytuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 17 znejú:
„14) § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) § 9 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.
16) § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16a) § 59 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 122 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16b) § 96 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17) § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 13 ods. 3 sa na konci úvodnej vety vypúšťa čiarka a písmeno a) znie:
„a)
ak je študentom študijného programu na vysokej škole v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neskončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa; odklad splátok je možný celkovo na sedem rokov,“.
9.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Ak dlžník fondu podľa § 12 ods. 4, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,20a) preukáže, že vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu20b) počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky pre študentov, nesplatená istina pôžičky sa zníži o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti.
(7)
Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa započítava čas trvania invalidity,23) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky započítava v celkovej dĺžke najviac tri roky.
(8)
Spôsob preukazovania výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 upraví zmluva o pôžičke.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
„20a) § 2 písm. d) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
20b) § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
O pôžičku pre pedagógov z prostriedkov fondu môže požiadať pedagóg. Pedagógom sa na účely poskytnutia pôžičky pre pedagógov rozumie
a)
pedagogický zamestnanec,21)
b)
odborný zamestnanec,22)
c)
študent doktorandského študijného programu22a) v dennej forme štúdia,
d)
zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti dosiahne vek najviac 35 rokov a je
1.
vysokoškolský učiteľ,22b)
2.
výskumný pracovník,22c)
3.
umelecký pracovník.22c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22c znejú:
„22a) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b) § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22c) § 80 zákona č. 131/2002 Z. z.“.
11.
V § 14 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým pedagógom, ktorí podali žiadosť o pôžičku, fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi, ktorý
a)
nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku pre pedagógov,
b)
skončil riadne vysokoškolské štúdium druhého stupňa v posledných piatich rokoch a nie je študentom doktorandského študijného programu,
c)
je osamelý zamestnanec,22d) ktorý sa sám stará o nezaopatrené dieťa alebo inú osobu, ktorá je na neho odkázaná výživou,
d)
má manžela alebo manželku, ktorý alebo ktorá je tiež pedagógom,
e)
je invalidný podľa osobitného predpisu,23)
f)
je nositeľom ocenenia udeleného ministrom,23a)
g)
vykonal dizertačnú skúšku, ak ide o študenta doktorandského študijného programu,
h)
vykonáva pedagogickú činnosť, odbornú činnosť, činnosť vysokoškolského učiteľa, činnosť výskumného pracovníka alebo činnosť umeleckého pracovníka na ustanovený týždenný pracovný čas.
(5)
Fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi, ktorý spĺňa najviac kritérií podľa odseku 4. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým pedagógom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa odseku 4, fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené v odseku 4.
(6)
Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 28. februára, do 30. júna alebo do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom sa posudzuje žiadosť o pôžičku. Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci týchto termínov samostatne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22d a 23a znejú:
„22d) § 40 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.
23a) § 56 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
12.
V § 15 ods. 2 sa slovo „školskom“ nahrádza slovom „kalendárnom“.
13.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Fond poskytne pedagógovi pôžičku len do takej výšky, aby súčet splátok všetkých pôžičiek poskytnutých fondom pedagógovi nepresiahol jednu tretinu jeho čistého funkčného platu24) alebo doktorandského štipendia25) v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom podal poslednú žiadosť o pôžičku.“.
14.
V § 16 ods. 3 sa slová „jednu päťdesiatinu“ nahrádzajú slovami „tri percentá“ a druhá veta sa vypúšťa.
15.
V § 16 odsek 4 znie:
„(4)
Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa odseku 3 sa započítava čas trvania invalidity,23) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa odseku 3 sa čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky započítava v celkovej dĺžke najviac tri roky.“.
16.
V § 16 ods. 5 sa za slovo „pedagógom“ vkladajú slová „pred znížením nesplatenej istiny pôžičky podľa odseku 3“.
17.
V § 16 ods. 8 sa slovo „úrokov,“ vypúšťa a slová „v súvislosti“ sa nahrádzajú slovom „súvisiacich“.
18.
§ 17 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Spoločné ustanovenia
§ 17
(1)
Rada fondu upraví vo vnútornom predpise postup pre poskytovanie pôžičiek, podrobnejšie pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku.
(2)
Rada fondu určí uznesením a následne zverejní na webovom sídle fondu najmenej jeden mesiac pred termínom na doručenie žiadostí
a)
objem prostriedkov určených na pôžičky,
b)
konkrétne podmienky poskytovania pôžičiek vrátane maximálnej výšky pôžičky, hraničnej hodnoty váženého študijného priemeru na uplatnenie prednostného kritéria podľa § 11 ods. 3 písm. i) a požiadavky na zabezpečenie pôžičky,
c)
vzor žiadosti o pôžičku vrátane jej povinných príloh,
d)
vzor zmluvy o pôžičke,
e)
sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím a splácaním pôžičky.
(3)
Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok.
(4)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o pôžičku je 60 dní od termínu na doručenie žiadosti o pôžičku.
(5)
Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, fond zašle návrh zmluvy najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek podľa odseku 8 písm. a) a vyzve ho, aby návrh zmluvy podpísal a doručil fondu späť v lehote určenej fondom, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek podľa odseku 8 písm. a). Ak sa podpísaná zmluva nedoručí fondu späť v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
(6)
Pôžička sa poukazuje na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý dlžník fondu uviedol v zmluve o pôžičke, jednorazovo do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.
(7)
Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá.
(8)
Fond zverejňuje na svojom webovom sídle do
a)
60 dní od termínu na doručenie žiadosti o pôžičku zoznam schválených pôžičiek, ktorý obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, dlžnú sumu, lehotu splatnosti, mená a priezviská osôb, ktorým fond pôžičku neposkytol,
b)
14 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 6 dátum poukázania pôžičky na účet dlžníka fondu.
(9)
Pri ručení za pôžičku môže byť ručiteľom len osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá je v čase ručenia v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nie je v skúšobnej dobe alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu. Fond môže v zmluve o pôžičke určiť ďalšie podmienky spôsobilosti ručiteľa.
(10)
Úroková sadzba pôžičky podľa § 10 a 14 je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky27a) platná v deň zverejnenia informácií podľa odseku 2, zvýšená o tri percentuálne body a je rovnaká počas celej lehoty splatnosti. Výška úrokovej sadzby nesmie prekročiť 4 % ročne.
(11)
Fond zvýši úrokovú sadzbu pôžičky o dva percentuálne body dlžníkovi fondu, ktorý
a)
sa oneskoril so splácaním pôžičky poskytnutej fondom o viac ako dve splátky alebo
b)
inak závažne porušil zmluvu o pôžičke.
(12)
Dlžníkovi fondu podľa odseku 11 sa ďalšia pôžička z fondu neposkytne.
(13)
Študent doktorandského študijného programu, ktorý má s fondom uzatvorenú zmluvu o pôžičke podľa § 14, nespĺňa podmienky na uzatvorenie zmluvy o pôžičke podľa
§ 10. Študent alebo pedagóg, ktorý v kalendárnom roku podal žiadosť o pôžičku podľa § 10 a žiadosť o pôžičku podľa § 14, môže s fondom uzavrieť zmluvu o pôžičke len na základe jednej z doručených žiadostí.
(14)
Dlžník fondu, ktorému plynie lehota splatnosti, nemá odklad splátok a písomne preukáže, že je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo je evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je povinný uhrádzať len úroky z istiny od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom o to písomne požiada. Úhrada len úrokov z istiny z dôvodu nezamestnanosti je možná celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba úhrady len úrokov z istiny nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.
(15)
Fond nesmie požadovať od dlžníka fondu úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôžičky alebo účtu, alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedená pôžička a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia pôžičky; to neplatí, ak ide o osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou poskytnutia pôžičky a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas dlžníka fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a) § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.“.
19.
V § 18 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
dátum narodenia žiadateľa,“.
20.
V § 19 písm. a) sa vypúšťajú slová „a miesto“.
21.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
22.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Fond zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálne znenie vnútorných predpisov schvaľovaných radou fondu alebo dozornou radou.“.
23.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)
Na zmluvy o pôžičke uzatvorené do 31. decembra 2016 a na zmluvy o pôžičke uzatvorené od 1. januára 2017 na základe žiadostí o pôžičku doručených fondu do 31. októbra 2016 sa vzťahujú právne predpisy účinné do 31. decembra 2016.
(2)
Prvý termín na doručenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov podľa § 14 ods. 6 je 30. jún 2017.“.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 150/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 12 prvej vete časť vety za bodkočiarkou znie: „verejná vysoká škola a Fond na podporu vzdelávania môžu prijímať úvery za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.22aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aaa znie:
„22aaa) Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 352/2016 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.