314/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

314
ZÁKON
z 21. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických
zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 22. júla 2019
(1)
Na zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov sa vzťahuje obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát a diizobutyl-ftalát od 22. júla 2021.
(2)
Obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát a diizobutyl-ftalát sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu
a)
elektrozariadení uvedených na trh pred 22. júlom 2019,
b)
zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2021.
(3)
Na hračky a na výrobky určené na starostlivosť o dieťa25a) sa vzťahuje obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát a dibutyl-ftalát podľa osobitného predpisu.25b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:
„25a) Bod 4 stĺpec 2 bod 51 prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
25b) Bod 51 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.
2.
Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym až desiatym bodom, ktoré znejú:
„7.
Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1 %)
8.
Benzyl-butyl-ftalát (BBP) (0,1 %)
9.
Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)
10.
Diizobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %) “.
3.
Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie: „2. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (Ú. v. EÚ L 137, 4. 6. 2015).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 22. júla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.