Predpis bol zrušený predpisom 148/2018 Z. z.

309/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2016 do 31.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

309
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. novembra 2016
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú
a)
4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b)
6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.
Ján Richter v. r.