301/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

301
ZÁKON
z 25. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákona:
Čl. I
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 24 znie:
㤠24
Podrobnosti o rokovaní pléna a kolégií najvyššieho súdu upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje plénum najvyššieho súdu; rokovací poriadok najvyššieho súdu sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
2.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
(1)
Zriaďuje sa Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“).
(2)
Kancelária najvyššieho súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti najvyššieho súdu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
(3)
Kancelária najvyššieho súdu vo vzťahu k najvyššiemu súdu zabezpečuje aj výkon činností uvedených v § 71 písm. b) prvom a druhom bode, písm. c) druhom a treťom bode, písm. d) štvrtom a piatom bode, v § 74 ods. 1 písm. a), c) až h) a j) okrem vybavovania personálnych vecí sudcov najvyššieho súdu a výkon činností uvedených v § 78 ods. 1 a 2.
(4)
Kancelária najvyššieho súdu je štátna rozpočtová organizácia. Kanceláriu najvyššieho súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie najvyššieho súdu. Vedúceho kancelárie najvyššieho súdu vymenúva a odvoláva predseda najvyššieho súdu, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
(5)
Vedúcemu kancelárie najvyššieho súdu určuje plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie a ďalšie náležitosti predseda najvyššieho súdu.
(6)
Úlohy kancelárie najvyššieho súdu plnia štátni zamestnanci7a) a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme.7b)
(7)
Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie najvyššieho súdu, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci kancelárie najvyššieho súdu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7b) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 34 ods. 2 sa slová „príslušného súdu“ nahrádzajú slovami „okresného súdu, riaditeľ správy krajského súdu a riaditeľ správy Špecializovaného trestného súdu“.
4.
V § 35 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predseda najvyššieho súdu zabezpečuje správu najvyššieho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
5.
V § 71 písm. b) druhom bode sa vypúšťa slovo „následnú“.
6.
V § 71 písm. b) treťom bode a v § 78 ods. 1 písm. g) sa slová „predbežnej a priebežnej“ nahrádzajú slovom „základnej“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
8.
V § 74 odsek 4 znie:
„(4)
Predseda najvyššieho súdu vykonáva správu súdu len tým, že vybavuje personálne veci sudcov a vykonáva činnosti podľa odseku 1 písm. b), i) a k).“.
9.
§ 75 znie:
㤠75
Podrobnosti o organizácii práce pri výkone správy okresného súdu, krajského súdu a Špecializovaného trestného súdu ustanoví organizačný poriadok, ktorý vydá predseda príslušného súdu.“.
10.
V § 78 ods. 2 sa čiarka za slovami „krajského súdu“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a riaditeľ správy najvyššieho súdu vykonáva správu najvyššieho súdu“.
11.
Doterajší text § 81 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo v spolupráci so súdmi preveruje správnosť údajov spracúvaných v centrálnom informačnom systéme využitím hodnôt referenčných údajov. Ak to povaha veci nevylučuje, možno opravu údajov v centrálnom informačnom systéme využitím hodnôt referenčných údajov vykonávať automatizovaným spôsobom. Opravu podľa predchádzajúcej vety vykonáva ministerstvo v spolupráci so súdmi; predpisy o konaní pred súdmi sa nepoužijú.“.
12.
V § 82a ods. 2 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a platobné rozkazy“.
13.
§ 82i sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina.“.
14.
Za § 82k sa vkladá § 82l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82l
Osobitné ustanovenia o elektronickom výkone verejnej moci na súdoch
(1)
Prihlásenie sa do elektronickej schránky42g) bez potvrdenia elektronickej doručenky počas úložnej lehoty pri doručovaní elektronického úradného dokumentu, ktorý sa doručuje do vlastných rúk a u ktorého je vylúčené náhradné doručenie, sa považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného elektronického úradného dokumentu; elektronický úradný dokument sa v takom prípade považuje za doručený dňom nasledujúcim po uplynutí úložnej lehoty.
(2)
Ak je podľa predpisov o konaní pred súdmi potrebné doručovať podanie účastníka konania alebo strany v konaní, ustanovenia osobitného predpisu42g) o zaručenej konverzii sa nepoužijú a vyhotovia sa rovnopisy týchto podaní v elektronickej alebo listinnej podobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42g znie:
„42g) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 86 sa slová „najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „kancelária najvyššieho súdu“ a slovo „východiská“ sa nahrádza slovom „podklady“.
16.
Za § 101cb sa vkladá § 101cc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101cc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
V súvislosti s prechodom pôsobnosti pri výkone správy najvyššieho súdu podľa tohto zákona, s výnimkou vybavovania personálnych vecí sudcov najvyššieho súdu a činností uvedených v § 74 ods. 1 písm. b), i) a k), prechádzajú od 1. januára 2017 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov najvyššieho súdu, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z najvyššieho súdu na kanceláriu najvyššieho súdu. Majetok štátu, ktorý je k 31. decembru 2016 v správe najvyššieho súdu, prechádza od 1. januára 2017 do správy kancelárie najvyššieho súdu.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 sa mení takto:
V § 3b ods. 2 písm. d) a § 14a ods. 2 písm. a) sa slová „Najvyšší súd Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 81 ods. 3 sa za slová „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „a Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“.
Čl. IV
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 1 písm. f) a § 9 ods. 5 sa slová „Najvyšší súd Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 281/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 písm. b) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5.
predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“.
Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.
2.
V § 9 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“),“.
3.
V § 12 ods. 1 sa slová „piateho bodu“ nahrádzajú slovami „šiesteho bodu“.
4.
V § 12 ods. 5 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „vedúci kancelárie“.
5.
V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária najvyššieho súdu, je vedúci kancelárie najvyššieho súdu.“.
6.
V § 13 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.
7.
V § 63 ods. 6 tretej vete sa za slová „a) až d)“ vkladá čiarka a slová „a f)“ sa nahrádzajú slovami „f) a g)“.
8.
V § 65 ods. 3 a 4 poslednej vete sa slová „a) až f)“ nahrádzajú slovami „a) až g)“.
9.
V § 104 ods. 3 sa za slová „kancelária ústavného súdu“ vkladá čiarka a slová „kancelária najvyššieho súdu“.
10.
V § 104 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. g) patrí paušálna náhrada67) mesačne v sume, ktorou je 121 % z platovej tarify 9. platovej triedy podľa prílohy č. 3.“.
11.
V § 108 ods. 5 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „vedúci kancelárie“.
12.
V prílohe č. 4 prvom bode sa za slová „kancelária prezidenta“ vkladá čiarka a slová „a kancelária ústavného súdu“ sa nahrádzajú slovami „kancelária ústavného súdu a kancelária najvyššieho súdu“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I jedenásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.