299/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2017 do 31.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

299
ZÁKON
z 12. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 druhej vete sa za slová „platobný účet spotrebiteľa“ vkladajú slová „alebo na účet stavebného sporiteľa“.
4.
V § 7 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre údaje o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktoré nie sú spotrebiteľskými úvermi, ktoré poskytuje veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky.“.
5.
V § 7 ods. 4 sa slová „15 a 16“ nahrádzajú slovami „16 a 17“.
6.
V § 7 ods. 6 a 7 sa vypúšťa slovo „aj“.
7.
V § 7 ods. 8 prvej vete sa za slovo „banky17a)“ vkladá čiarka a slová „a to bez ohľadu na to, či údaje získava z registra priamo alebo prostredníctvom iného registra,“.
10.
V § 7 ods. 9 tretej vete sa za slovo „registrov“ vkladajú slová „v rozsahu údajov podľa prvej vety“.
11.
V § 7 ods. 11 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo majetok slúžiaci na zabezpečenie spotrebiteľského úveru“.
12.
V § 7 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
Prevádzkovateľ registra je povinný vymazať údaje z registra na odôvodnenú žiadosť veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), banky, zahraničnej banky a pobočky zahraničnej banky, ktorí poskytli údaje do registra, alebo na odôvodnenú žiadosť Národnej banky Slovenska.“.
Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 16 až 18.
13.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 19 až 42, ktoré znejú:
„(19)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní určiť, dodržiavať a pravidelne prehodnocovať limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.
(20)
Na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver sa použijú tieto položky:
a)
čistý príjem spotrebiteľa,
b)
náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,17ta)
c)
výška splátky spotrebiteľského úveru a
d)
peňažné záväzky znižujúce príjem spotrebiteľa.
(21)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver určiť tak, aby súčet hodnôt položiek na výpočet limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa odseku 20 písm. b) až d) neprevyšoval hodnotu položky podľa odseku 20 písm. a).
(22)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri spotrebiteľskom úvere, pri ktorom nie je určená fixná úroková sadzba počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru, zahrnúť do výpočtu ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver dopad možného navýšenia úrokovej sadzby.
(23)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť spotrebiteľský úver spotrebiteľovi, len ak spotrebiteľ spĺňa limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.
(24)
Ustanovenia odsekov 19 až 23 sa nevzťahujú na
a)
spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden alebo viac existujúcich úverov poskytnutých podľa tohto zákona (ďalej len „refinancovaný úver“) alebo na zmenu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej predmetom je navýšenie výšky spotrebiteľského úveru (ďalej len „navýšený úver“), ak výška poskytnutého spotrebiteľského úveru výrazne neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov,
b)
spotrebiteľský úver, ktorého výška je určená vopred bez aktívnej účasti spotrebiteľa a na základe historických údajov o finančnej situácii spotrebiteľa získaných z interných zdrojov veriteľa o platobných operáciách, ktoré je možné doplniť o ďalšie informácie z interných zdrojov alebo externých zdrojov,
c)
spotrebiteľský úver zabezpečený podľa osobitného predpisu,17tb) ktorého hodnota zabezpečenia je počas celej lehoty splatnosti úveru minimálne 100 % zo zostatkovej hodnoty tohto spotrebiteľského úveru.
(25)
Na účely odseku 24 písm. c) a odseku 38 sa hodnota zabezpečenia upravuje podľa osobitného predpisu.17tc)
(26)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky pri výpočte ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa odseku 19 nezohľadňujú
a)
zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
budúci nárast príjmov spotrebiteľa; to neplatí, ak budúci nárast príjmov spotrebiteľa je hodnoverne preukázaný,
c)
poistenie splatenia spotrebiteľského úveru alebo jeho časti.
(27)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri posudzovaní položiek podľa odseku 20, ktoré sa použijú pri výpočte ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, použiť dostatočné, primerané a aktuálne informácie o príjmoch, nákladoch na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,17ta) peňažných záväzkoch spotrebiteľa a ďalšie informácie o finančnej a ekonomickej situácii spotrebiteľa. Informácie o príjme podľa prvej vety je potrebné overovať preukázateľným spôsobom prostredníctvom interných zdrojov alebo externých zdrojov, ktoré sú nezávislé od spotrebiteľa. Náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,17ta) je nevyhnutné posudzovať s ohľadom na životné minimum ustanovené osobitným predpisom17td) a príjem spotrebiteľa.
(28)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri posudzovaní príjmu spotrebiteľa zohľadňovať jeho očakávané zníženie, a to najmä z dôvodu očakávaného začatia poberania starobného dôchodku17te) počas doby splácania úveru.
(29)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní určiť, dodržiavať a pravidelne prehodnocovať limit pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru, ak odsek 31 neustanovuje inak.
(30)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť spotrebiteľský úver spotrebiteľovi, len ak lehota splatnosti tohto spotrebiteľského úveru spĺňa limit podľa odseku 29.
(31)
Ustanovenia odsekov 29 a 30 sa nevzťahujú na
a)
spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden alebo viac refinancovaných úverov, ak výška poskytnutého spotrebiteľského úveru výrazne neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov a zároveň lehota splatnosti poskytnutého spotrebiteľského úveru neprevyšuje priemernú zostatkovú lehotu splatnosti refinancovaných úverov, pričom táto priemerná zostatková lehota splatnosti je vypočítaná ako vážený priemer zostatkových lehôt splatnosti refinancovaných úverov, ktoré sú vážené zostatkovými istinami jednotlivých refinancovaných úverov, alebo
b)
spotrebiteľský úver poskytnutý vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania.
(32)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní vypracovať a pravidelne prehodnocovať vnútorné predpisy o určení podmienok pre postupné splácanie spotrebiteľského úveru. Tieto podmienky sa vzťahujú na určenie výšky platieb spotrebiteľa pri
a)
poskytnutí spotrebiteľského úveru,
b)
zmene úrokovej sadzby v čase jej refixácie na základe vývoja na finančných trhoch pri spotrebiteľskom úvere s úrokovou sadzbou, ktorá nie je pevne určená počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru.
(33)
Ak odseky 34, 35 a 37 neustanovujú inak, na postupné splácanie spotrebiteľského úveru podľa odseku 32 sa vzťahujú tieto podmienky:
a)
úver je splácaný pravidelnými splátkami aspoň raz mesačne a
b)
po každej splátke spotrebiteľského úveru zostatková istina spotrebiteľského úveru neprevyšuje zostatkovú istinu pri spotrebiteľskom úvere s pravidelnými rovnakými splátkami.
(34)
Podmienka podľa odseku 33 písm. a) sa nevzťahuje na spotrebiteľský úver,
a)
ktorého účelom je nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, ktorá slúži ako zabezpečenie tohto spotrebiteľského úveru,
b)
pri ktorom spotrebiteľ splatil platbu aspoň vo výške 20 % kúpnej ceny pred odovzdaním predmetu kúpy a zostatková hodnota úveru po tejto platbe neprevyšuje 80 % kúpnej ceny a
c)
ktorý je splácaný pravidelnými splátkami aspoň raz ročne.
(35)
Podmienka podľa odseku 33 písm. b) sa nevzťahuje na
a)
odklad alebo dočasné zníženie splátok úroku alebo istiny z dôvodu neočakávaných finančných ťažkostí spotrebiteľa, ktoré vznikli počas doby splácania spotrebiteľského úveru, alebo
b)
obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, ktoré zároveň nepresahuje obdobie 34 % celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru.
(36)
Pre spotrebiteľský úver s úrokovou sadzbou, ktorá nie je pevne určená počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru a jej zmena v čase jej refixácie závisí od vývoja na finančných trhoch, sa podmienka podľa odseku 33 písm. b) uplatňuje za predpokladu rovnakej úrokovej sadzby počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru.
(37)
Podmienky podľa odseku 33 sa nevzťahujú na
a)
spotrebiteľský úver podľa osobitného predpisu,1b) ktorým je stavebný úver podľa osobitného predpisu,17tf) ak je súčet pravidelnej mesačnej splátky úrokov alebo istiny a vkladu poukazovaného na účet stavebného sporiteľa minimálne vo výške, ktorá by umožňovala splatiť rozdiel medzi sumou potrebnou na vznik nároku na poskytnutie stavebného úveru a sumou na účte stavebného sporiteľa v čase poskytnutia spotrebiteľského úveru rovnomerným spôsobom pri zohľadnení jeho úrokovej sadzby a lehoty splatnosti,
b)
spotrebiteľský úver poskytnutý vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania.
(38)
Ak je spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne zabezpečený podľa osobitného predpisu17tb) počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru, podmienky podľa odseku 33 sa vzťahujú iba na časť spotrebiteľského úveru prevyšujúcu hodnotu zabezpečenia podľa odseku 25.
(39)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní osobitne monitorovať spotrebiteľské úvery poskytnuté prostredníctvom samostatných finančných agentov podľa osobitného predpisu,17tg) a to najmä s ohľadom na posúdenie, či tieto spotrebiteľské úvery nevykazujú vyššie riziko nesplácania spotrebiteľských úverov v porovnaní s ostatnými spotrebiteľskými úvermi poskytnutými týmito veriteľmi. Pri identifikácii vyššieho podielu nesplácaných spotrebiteľských úverov poskytnutých prostredníctvom samostatných finančných agentov podľa osobitného predpisu17tg) v porovnaní s ostatnými spotrebiteľskými úvermi poskytnutými veriteľom podľa § 20 ods. 1 písm. a), bankou, zahraničnou bankou a pobočkou zahraničnej banky sú títo veritelia povinní bezodkladne prijať potrebné opatrenia na zníženie tohto rizika.
(40)
Ustanoveniami odsekov 19 až 39 nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 1, 16 až 18.
(41)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví
a)
metodika na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a ich minimálna výška, výška a spôsob určenia limitov pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, výška a spôsob zohľadnenia možného nárastu úrokových sadzieb a čo sa rozumie výrazným prevyšovaním súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov podľa odsekov 24 a 31,
b)
požiadavky na zisťovanie informácií a predkladanie dokladov o príjmoch a nákladoch spotrebiteľa a na overovanie údajov o príjmoch a nákladoch spotrebiteľa,
c)
limit pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru a výška tohto limitu,
d)
podrobnosti o podmienkach na postupné splácanie spotrebiteľského úveru,
e)
limit na podiel spotrebiteľských úverov poskytnutých prostredníctvom samostatných finančných agentov podľa osobitného predpisu9) voči celkovému objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov a výška tohto limitu.
(42)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri získavaní, uchovávaní a spracúvaní údajov potrebných na posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver od spotrebiteľa postupovať v súlade s týmto zákonom a s osobitným predpisom.17t) Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú oprávnení bez súhlasu spotrebiteľa údaje potrebné na posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17ta až 17tg znejú:
„17ta) § 62 až 81 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17tb) Čl. 197 a 198 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
17tc) Čl. 223 až 227 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
17td) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17te) § 65, 66 a 109 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
17tf) § 12 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení zákona č. 242/1999 Z. z.
17tg) § 7 zákona č. 186/2009 Z. z.“.
14.
V § 8a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a informáciu o povolenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov“.
15.
V § 8a sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dátum zápisu v zozname veriteľov a dátum zrušenia zápisu v zozname veriteľov.“.
16.
V § 8a sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dátum zápisu v zozname iných veriteľov a dátum zrušenia zápisu v zozname iných veriteľov.“.
17.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje aj porušenie ustanovení § 7 ods. 19 až 42.“.
18.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Ak osoba bez povolenia poskytne peňažné prostriedky, ktoré by inak boli spotrebiteľským úverom, uzatvorená zmluva je neplatná. Ak vznikne spotrebiteľovi povinnosť vydať poskytnuté finančné plnenie, osoba podľa prvej vety je povinná umožniť spotrebiteľovi uhradiť len skutočne poskytnuté finančné plnenie v splátkach a lehote, ktorá však nesmie byť kratšia ako lehota, v ktorej by mal spotrebiteľ vrátiť finančné plnenie, ak by neexistoval dôvod neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere; tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na dlhšej lehote na vrátenie poskytnutého finančného plnenia a právo spotrebiteľa vrátiť poskytnuté finančné plnenie naraz alebo v splátkach v lehote kratšej, ako bola dohodnutá v zmluve podľa prvej vety.“.
19.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa slová „na veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18b)“ nahrádzajú slovami „na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), banku, zahraničnú banku alebo pobočku zahraničnej banky,“.
20.
V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; to neplatí, ak prechádza alebo sa postupuje pohľadávka so všetkými právami s ňou spojenými a
a)
prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru a
b)
ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver na blízku osobu21aa) spotrebiteľa, a to na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
„21aa) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.
21.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu,21a) upravujúcich konkurzné konanie22) alebo ide o prechod pohľadávky z finančnej inštitúcie podľa § 20a ods. 16, ktorá je oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery, na finančnú inštitúciu podľa § 20a ods. 16, ktorá je oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska.“.
22.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pôvodný veriteľ je povinný písomne informovať spotrebiteľa o postúpení pohľadávky do piatich pracovných dní odo dňa postúpenia pohľadávky. Porušenie povinnosti podľa prvej vety je osobitne závažným porušením povinností podľa osobitného predpisu.8)“.
23.
Nadpis nad § 20 znie: „Povolenie a ďalšie povinnosti veriteľov“.
24.
V § 20 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „oprávnený“ vkladajú slová „ponúkať a“.
25.
V § 20 ods. 8 sa slová „§ 24 a § 25e ods. 2, 3, 4, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 2 až 7 a § 25f ods. 2, 3, 4 a 8“.
26.
V § 20a ods. 1 úvodná veta znie:
„Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra a musí preukázať splnenie týchto podmienok:“.
27.
V § 20a ods. 1 písm. d), ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. e) sa za slovo „kontroly“ vkladá čiarka a slová „a vedúceho organizačnej zložky“ sa nahrádzajú slovami „vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky“.
28.
V § 20a ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
stručný odborný životopis, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa; ak ide o iné obdobné zahraničné vzdelanie,22ba) úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní musí obsahovať osvedčenie o tom, že ide o vzdelanie porovnateľné so vzdelaním podľa odseku 11,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:
„22ba) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 20a ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa, a čestné vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti dokladov podľa písmena d) s úradne osvedčeným podpisom navrhovanej osoby,“.
30.
V § 20a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) môže namiesto vytvorenia útvaru vnútornej kontroly určiť vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ak to je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činnosti a rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov a ak preukázateľne prijal účinné stratégie a postupy podľa odseku 8.“.
31.
V § 20a ods. 8 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly“.
32.
V § 20a ods. 9 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „alebo vedúci zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly“.
33.
V § 20a ods. 15 písm. a) sa nad slovo „činnosti“ umiestňuje odkaz 22ha.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ha znie:
„22ha) § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34.
V § 20a ods. 15 písm. d) sa za slovo „rozhodnutia“ vkladajú slová „orgánu dozoru22hb) alebo orgánu dohľadu22hc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22hb a 22hc znejú:
„22hb) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22hc) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 20a ods. 19 písmeno c) znie:
„c)
pri schvaľovaní spotrebiteľského úveru, ktorých súčasťou je aj postup týkajúci sa uplatňovania limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, postup týkajúci sa uplatňovania limitu pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru a postup týkajúci sa uplatňovania požiadaviek na spôsob a podmienky splácania spotrebiteľského úveru,“.
36.
V § 20a ods. 19 písmeno g) znie:
„g)
pri výkone činnosti útvaru vnútornej kontroly alebo vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly veriteľa, ak ide o veriteľa podľa § 20a ods. 1 písm. a).“.
37.
§ 20a sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22)
Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) je povinný na účely dohľadu a na štatistické účely predkladať Národnej banke Slovenska bezplatne zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov. Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných veriteľmi, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, veriteľ je povinný na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.“.
38.
V § 20b odsek 2 znie:
„(2)
Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra. Na udelenie povolenia podľa § 20 ods. 1 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 20a ods. 1 písm. a), c), d), f), g), j) a k) a ods. 3 písm. a) až f), h) a q) okrem ustanovení vzťahujúcich sa na útvar vnútornej kontroly.“.
39.
V § 20b ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) je povinný bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska deň začatia poskytovania spotrebiteľských úverov.“.
40.
V § 20d ods. 1 písm. d) sa za slová „jednoduchou spoločnosťou na akcie“ vkladá čiarka a slová „alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným“ sa nahrádzajú slovami „spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo európskou spoločnosťou“.
41.
V § 20d ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné splniť podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. c), h) a i) a predložiť prílohy podľa § 20a ods. 3 písm. c), n), o) a p),“.
42.
V § 20e ods. 1 sa slová „na poskytovanie spotrebiteľských úverov“ nahrádzajú slovami „ku spotrebiteľským úverom“.
43.
V § 22 ods. 2 sa za slovo „úverov“ vkladajú slová „a spotrebiteľských úverov“.
44.
V § 23 ods. 1 sa slová „2 až 7“ nahrádzajú slovami „2 až 10“.
45.
V § 23 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak Národná banka Slovenska má dôvodné podozrenie o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom bez povolenia vyžadovaného týmto zákonom, Národná banka Slovenska na účely preskúmania tohto podozrenia je v súlade s osobitným predpisom22a) oprávnená od dotknutej osoby vyžiadať si informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia určené Národnou bankou Slovenska.
(5)
Dotknutá osoba podľa odseku 4 je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predložiť Národnej banke Slovenska ňou vyžiadané informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, a to v požadovanej forme, podobe, štruktúre a termíne; Národná banka Slovenska je tiež oprávnená a dotknutá osoba je povinná umožniť Národnej banke Slovenska overiť si tieto informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia priamo na mieste u dotknutej osoby. Na postup Národnej banky Slovenska a dotknutej osoby pri zisťovaní a preskúmavaní podozrenia o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,22a) pričom dotknutá osoba má povinnosti a postavenie dohliadaného subjektu podľa osobitného predpisu.22a)“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.
46.
V § 23 odsek 6 znie:
„(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá udelené povolenie podľa tohto zákona, ponúka alebo poskytuje spotrebiteľské úvery alebo iné úvery alebo pôžičky spotrebiteľom, alebo že porušila povinnosť vyplývajúcu z odseku 5, uloží jej pokutu do 150 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 500 000 eur, ako aj opatrenia na odstránenie a nápravu zisteného protiprávneho stavu. Na konanie a rozhodovanie o uložení pokuty a opatrení na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu vo veci neoprávneného ponúkania a poskytovania spotrebiteľských úverov alebo iných úverov alebo pôžičiek spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu.22a)“.
47.
V § 23 ods. 7 až 9 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2, 3 a 6“.
48.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Uložením sankcií podľa tohto zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo za neoprávnené ponúkanie alebo poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.33d) Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu v oblasti spotrebiteľských úverov a iných úverov alebo pôžičiek pre spotrebiteľov zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, najmä pri neoprávnenom poskytovaní úverov, bez zbytočného odkladu to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.
(11)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných veriteľmi na účely dohľadu a na štatistické účely, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie. Veriteľ je povinný bezplatne predkladať Národnej banke Slovenska zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, veriteľ je povinný na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33d znie:
„33d) Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
49.
V § 24 ods. 1 sa slová „15 až 17“ nahrádzajú slovami „16 až 42“.
50.
V § 24 ods. 3 sa za slovo „oprávnený“ vkladajú slová „ponúkať a“.
51.
V § 24 ods. 5 úvodná veta znie:
„Na udelenie povolenia pre iného veriteľa musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra a musí preukázať splnenie týchto podmienok:“.
52.
V § 24 ods. 7 písm. e) sa za slovom „rady“ vypúšťa čiarka a slová „vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky žiadateľa“.
53.
V § 24 ods. 7 písm. h) sa slová „15 až 17“ nahrádzajú slovami „16 až 18“.
54.
V § 24 sa odsek 7 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:
„k)
obchodný plán podľa § 20a ods. 21,
l)
opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu9) na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ak ich žiadateľ plánuje využívať,
m)
grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa a
n)
grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa.“.
55.
Nadpis nad § 25 znie:
„SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
56.
Pod nadpis „SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa vkladá § 24b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24b
Spoločné ustanovenia
(1)
Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľské úvery bez povolenia ani nad rozsah povolenia podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), bankového povolenia alebo iného oprávnenia na vykonávanie bankových činnosti.37)
(2)
Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľom iné úvery a pôžičky,38) ktoré nie sú spotrebiteľským úverom, bez povolenia ani nad rozsah povolenia podľa § 20 ods. 1 písm. a), povolenia podľa § 24 ods. 3, bankového povolenia alebo iného oprávnenia na vykonávanie bankových činností.37)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37 a 38 znejú:
„37) § 2 ods. 1, 3, 5 a 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38) § 5 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.“.
57.
Za § 25h sa vkladá § 25i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2017; vznik týchto vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2017 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená zverejňovať na svojom webovom sídle súbor údajov, ktoré boli vedené v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery do 31. augusta 2015, a aj žiadateľom sprístupňovať údaje, ktoré boli vedené v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery do 31. augusta 2015, a to na účely zabezpečenia informovanosti a uľahčenia uplatňovania práv spotrebiteľov podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(3)
Ustanovením § 24b nie je dotknutá zodpovednosť za neoprávnené podnikanie podľa osobitných predpisov33d) pri poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo pri poskytovaní iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov, ku ktorému došlo bez zákonom vyžadovaného povolenia na ich poskytovanie v období pred 1. januárom 2017 alebo ku ktorému došlo bez zákonom vyžadovanej registrácie v období pred 1. septembrom 2015.
(4)
Od 1. januára 2017 možno za neoprávnené ponúkanie a poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom, uložiť len také opatrenie na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie, aké umožňuje tento zákon v znení účinnom od 1. januára 2017, ak je to pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu priaznivejšie. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní alebo pri výkone dohľadu na mieste nastali pred 1. januárom 2017, zostávajú zachované.“.
58.
V prílohe č. 2 časti II. písm. e) úvodnej vete sa slová „podľa ktorej sa spotrebiteľský úver musí splatiť úplne v rámci stanoveného obdobia alebo po ňom, pričom každá splatená časť spotrebiteľského úveru je prístupná na ďalšie čerpanie“ nahrádzajú slovami „pričom medzi tieto zmluvy o spotrebiteľskom úvere patrí aj zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorý sa musí splatiť úplne v rámci stanoveného obdobia alebo po ňom a až po jeho úplnom splatení je ďalšie čerpanie úveru prípustné“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 298/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 50 ods. 10 prvej vete sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 7“, slovo „dvoch“ sa nahrádza slovom „troch“, vypúšťa sa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťajú slová „a druhej“.
2.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie povinnosti86h) banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky a veriteľa podľa osobitného predpisu.86i)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 86h a 86i znejú:
„86h) § 7 ods. 6, 7 a 11 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86i) § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.“.
3.
V § 92 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „týmto nie sú dotknuté pravidlá pre postupovanie pohľadávok zo zmlúv o spotrebiteľskom úvere podľa osobitného predpisu87ac) ani pravidlá pre postupovanie pohľadávok zo zmlúv o úveroch na bývanie podľa osobitného predpisu.87ad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 87ac a 87ad znejú:
„87ac) § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
87ad) § 20 ods. 6 a 8 zákona č. 90/2016 Z. z.“.
4.
Za § 122x sa vkladá § 122y, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122y
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. januára 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2017 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, pričom na lehoty, ktoré pred 1. januárom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia zákona účinného od 1. januára 2017 a ustanovenia osobitného predpisu.89)“.
Čl. III
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 10 znie:
„(10)
Veriteľ je povinný pri posudzovaní položiek podľa odseku 4, ktoré sa použijú pri výpočte limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie, použiť dostatočné, primerané a aktuálne informácie o príjmoch, nákladoch na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,23a) peňažných záväzkoch spotrebiteľa a ďalšie informácie o finančnej a ekonomickej situácii spotrebiteľa. Informácie o príjmoch podľa prvej vety je potrebné dokladovať a overovať prostredníctvom interných zdrojov alebo externých zdrojov, ktoré sú nezávislé od spotrebiteľa. Náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,23a) je nevyhnutné posudzovať s ohľadom na životné minimum podľa osobitného predpisu23b) a príjem spotrebiteľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:
„23a) § 62 až 81 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23b) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 15 a 16.
Doterajšie odseky 17 až 32 sa označujú ako odseky 15 až 30.
3.
V § 8 ods. 21 sa slová „odseku 25“ nahrádzajú slovami „odseku 23“.
4.
V § 8 ods. 23 sa slová „odseku 32“ nahrádzajú slovami „odseku 30“.
5.
V § 8 ods. 24 sa slová „a 19“ nahrádzajú slovami „a 17“.
6.
V § 8 ods. 25 sa slová „19 až 21“ nahrádzajú slovami „17 až 19“.
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 31 až 36, ktoré znejú:
„(31)
Veriteľ je povinný vypracovať a pravidelne prehodnocovať vnútorné predpisy o určení podmienok pre postupné splácanie úveru na bývanie. Tieto podmienky sa vzťahujú na určenie výšky platieb spotrebiteľa pri
a)
poskytnutí úveru na bývanie,
b)
zmene úrokovej sadzby v čase jej refixácie na základe vývoja na finančných trhoch pri úvere na bývanie s úrokovou sadzbou, ktorá nie je pevne určená počas celej lehoty splatnosti úveru na bývanie.
(32)
Ak odseky 33 a 35 neustanovujú inak, pre postupné splácanie úveru na bývanie podľa odseku 31 sa uplatňujú tieto podmienky:
a)
úver je splácaný pravidelnými splátkami aspoň raz mesačne a
b)
po každej splátke úveru na bývanie zostatková istina úveru na bývanie neprevyšuje zostatkovú istinu pri úvere na bývanie s pravidelnými rovnakými splátkami.
(33)
Podmienka podľa odseku 32 písm. b) sa nevzťahuje na
a)
odklad alebo dočasné zníženie splátok úroku alebo istiny z dôvodu neočakávaných finančných ťažkostí spotrebiteľa, ktoré vznikli počas doby splácania úveru na bývanie,
b)
obdobie nepresahujúce šesť mesiacov,
c)
zmenu úrokovej sadzby úveru na bývanie v čase jej refixácie na základe vývoja na finančných trhoch, ak ide o úver na bývanie s úrokovou sadzbou, ktorá nie je pevne určená na celé obdobie splatnosti úveru na bývanie,
d)
narodenie dieťaťa alebo osvojenie si maloletého dieťaťa a splnenie všetkých podmienok podľa § 13 ods. 16,
e)
zníženie mesačnej splátky hypotekárneho úveru pre mladých podľa osobitného predpisu,25)
f)
odklad splácania úveru na bývanie, ktorého účelom je výstavba nehnuteľnosti na bývanie, ktorý nesmie byť dlhší ako 18 mesiacov od prvého čerpania úveru.
(34)
Pre úver na bývanie s úrokovou sadzbou, ktorá nie je pevne určená počas celej lehoty splatnosti úveru na bývanie a jej zmena v čase jej refixácie závisí od vývoja na finančných trhoch, sa podmienka podľa odseku 32 písm. b) uplatňuje za predpokladu rovnakej úrokovej sadzby počas celej lehoty splatnosti úveru na bývanie.
(35)
Podmienky podľa odseku 32 sa nevzťahujú na úver na bývanie poskytnutý podľa osobitného predpisu,3) ktorým je stavebný úver podľa osobitného predpisu,32a) ak je súčet pravidelnej mesačnej splátky úrokov alebo istiny a vkladu poukazovaného na účet stavebného sporiteľa minimálne vo výške, ktorá by umožňovala splatiť rozdiel medzi sumou potrebnou na vznik nároku na poskytnutie stavebného úveru a sumou na účte stavebného sporiteľa v čase poskytnutia úveru na bývanie rovnomerným spôsobom pri zohľadnení jeho úrokovej sadzby a lehoty splatnosti.
(36)
Ak je úver na bývanie úplne alebo čiastočne zabezpečený podľa osobitného predpisu32b) počas celej lehoty splatnosti úveru na bývanie, podmienky podľa odseku 32 sa vzťahujú iba na časť úveru na bývanie prevyšujúcu hodnotu zabezpečenia upravenú podľa osobitného predpisu.32c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32c znejú:
„32a) § 12 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení zákona č. 242/1999 Z. z.
32b) Čl. 197 a 198 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
32c) Čl. 223 až 227 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
8.
V § 20 ods. 2 a 3 sa slová „ods. 22“ nahrádzajú slovami „ods. 20“.
9.
V § 20 odsek 6 znie:
„(6)
Ak je spotrebiteľ aj napriek písomnej výzve veriteľa nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho dlhu voči veriteľovi, môže veriteľ svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku alebo tejto časti peňažného záväzku postúpiť písomnou zmluvou banke, zahraničnej banke alebo pobočke zahraničnej banky,9) alebo veriteľovi podľa osobitného predpisu45a) aj bez súhlasu spotrebiteľa. Veriteľ môže postúpiť pohľadávku aj inej osobe, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu,45b) upravujúcich konkurzné konanie45c) alebo ak ide o prechod pohľadávky z banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky9) alebo finančnej inštitúcie podľa osobitného predpisu45d) na banku, zahraničnú banku, pobočku zahraničnej banky9) alebo finančnú inštitúciu podľa osobitného predpisu,45d) s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu.45e) Toto právo veriteľ nemôže uplatniť, ak spotrebiteľ ešte pred postúpením pohľadávky uhradil omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Veriteľ môže previesť alebo postúpiť pohľadávku podľa prvej vety so všetkými právami s ňou spojenými, ak ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa na blízku osobu45f) spotrebiteľa, a to na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a až 45f znejú:
„45a) § 20a ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45c) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45d) § 20a ods. 16 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
45e) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45f) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.
10.
V § 20 ods. 7 sa slovo „postupníkovi“ nahrádza slovami „banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky9) alebo veriteľovi podľa osobitného predpisu45a)“.
11.
V § 21 ods. 4 a § 22 ods. 4 sa slová „ods. 29“ nahrádzajú slovami „ods. 27“.
12.
V § 24 ods. 3 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.
13.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. januára 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2017 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, pričom na lehoty, ktoré pred 1. januárom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia zákona účinného od 1. januára 2017 a ustanovenia osobitného predpisu.40)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 26, 40 a 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2017, a čl. I bodov 2, 3, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.