298/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

298
ZÁKON
z 12. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Osoby uvedené v odseku 2 písm. c) a d) sú povinné na požiadanie zamestnanca správcu dane preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti.“.
2.
V § 11 ods. 6 sa písmená au), au), av), aw) a ax) označujú ako písmená au), av), aw), ax) a ay).
3.
V § 11 ods. 6 písm. aw) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová: „a na účely plnenia úloh v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu,40)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
4.
V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami az) a ba), ktoré znejú:
„az)
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu,12)
ba)
Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu.19p)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19p znie:
„19p) § 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
6.
V § 15 ods. 4 sa za slovo „tlačive“ vkladajú slová „platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie“.
7.
V § 16 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo po dni vydania vyrubovacieho rozkazu podľa § 68a.“.
8.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania
(1)
Ak má správca dane pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového priznania alebo jeho príloh (ďalej len „nedostatky daňového priznania“), vyzve daňový subjekt na ich odstránenie.
(2)
Vo výzve správca dane oznámi nedostatky daňového priznania, určí daňovému subjektu primeranú lehotu na ich odstránenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a poučí ho o následkoch uvedených v odsekoch 3 a 4.
(3)
Ak daňový subjekt neodstráni v lehote podľa odseku 2 nedostatky daňového priznania, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo sumy, ktorú mal podľa osobitných predpisov1) vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov,1) správca dane vykoná u daňového subjektu daňovú kontrolu alebo vyrubí v skrátenom vyrubovacom konaní podľa § 68a daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani, alebo určí sumu alebo rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitných predpisov1) alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov.1)
(4)
Ak daňový subjekt neodstráni v lehote podľa odseku 2 nedostatky daňového priznania, ktoré nemajú vplyv na výšku dane alebo sumy, ktorú mal podľa osobitných predpisov1) vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov,1) správca dane odstráni nedostatky daňového priznania z úradnej moci, ak má potrebné údaje na ich odstránenie.
(5)
Ak daňové priznanie nie je podpísané alebo ak nie je podané na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie, uplatní sa postup podľa § 13 ods. 8 až 10.
(6)
Ak bola podľa odseku 1 alebo podľa § 13 ods. 8 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania, lehota na vrátenie daňového preplatku podľa § 79 ods. 2 neplynie odo dňa doručenia tejto výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov daňového priznania alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 68a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ani po opakovanom predvolaní“ a vypúšťa sa posledná veta.
10.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Správca dane, ktorým je obec, o predvedenie podľa odseku 2 požiada príslušný útvar Policajného zboru.21) Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, požiada o predvedenie podľa odseku 2 príslušný útvar Policajného zboru21) alebo príslušný colný úrad.21aa) O predvedenie profesionálnych vojakov alebo príslušníkov ozbrojených zborov požiada správca dane služobný úrad, v ktorom je predvolaný služobne zaradený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
„21aa) § 17a zákona č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.“.
11.
V § 23 ods. 2 sa za slová „vyhotoví fotokópie“ vkladajú slová „alebo listinnú podobu elektronického dokumentu“ a vypúšťa sa bodkočiarka a slová „osvedčenie fotokópie podlieha správnemu poplatku“.
12.
V § 36 ods. 1 sa za slová „vyrubenie dane“ vkladá čiarka a slová „zabezpečenie jej úhrady“.
13.
V § 38 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „primerane sa postupuje aj vtedy, ak bola pri miestnom zisťovaní zaplatená služba a táto nebola využitá alebo poskytnutá.“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33) Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 38 ods. 5 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak začala daňová kontrola alebo určovanie dane podľa pomôcok, alebo skrátené vyrubovacie konanie podľa § 68a, a ak sú zapožičané doklady alebo iné veci potrebné na ich vykonanie.“.
16.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
17.
V § 48 ods. 3 sa slová „v poskytovateľoch“ nahrádzajú slovami „u poskytovateľov“.
18.
V § 50 ods. 1 úvodnej vete sa slová „bude v dobe jej splatnosti a vymáhateľnosti“ nahrádzajú slovami „nebude v dobe jej splatnosti uhradená alebo bude“.
19.
V § 50 odsek 2 znie:
„(2)
Ak hrozí, že peňažná suma podľa odseku 1 písm. a) nebude v lehote určenej správcom dane zložená, je rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia vykonateľné dňom vydania. Správca dane súčasne vhodným spôsobom vyrozumie daňový subjekt o vydaní rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia.“.
20.
V § 50 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia týkajúceho sa nehnuteľnosti správca dane doručí daňovému subjektu a príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností (ďalej len „kataster nehnuteľností“). Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia, ktoré sa týka motorového vozidla, správca dane doručí daňovému subjektu a Policajnému zboru. Správca dane oznámi katastru nehnuteľností a Policajnému zboru, kedy nadobudlo zaslané rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia právoplatnosť.
(4)
Právne úkony vykonané v rozpore s uloženým predbežným opatrením sú neplatné.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9.
21.
V § 50 odsek 8 znie:
„(8)
Predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom zaplatenia dane alebo daňového nedoplatku, a to aj vykonaním kompenzácie podľa § 55 ods. 7, alebo dňom vzniku záložného práva podľa
§ 81. Ak dôjde k vyrubeniu dane, ktorá nebola v dobe vydania predbežného opatrenia vyrubená, predbežné opatrenie podľa odseku 1 písm. a) stráca účinnosť dňom jej vyrubenia, ak peňažná suma uložená týmto predbežným opatrením bola zložená alebo ak rozhodnutie vydané vo vyrubovacom konaní alebo v skrátenom vyrubovacom konaní sa stalo exekučným titulom namiesto predbežného opatrenia podľa § 89 ods. 4. Zložená peňažná suma podľa druhej vety sa prevedie na úhradu tejto dane. O strate účinnosti predbežného opatrenia musí správca dane písomne upovedomiť daňový subjekt a tých, ktorým rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia doručoval.“.
22.
V § 50 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Pri vrátení zloženej peňažnej sumy správca dane postupuje ako pri použití daňového preplatku podľa § 79 ods. 1.“.
23.
V § 55 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „v poskytovateľoch“ nahrádzajú slovami „u poskytovateľa“.
24.
V § 55 ods. 3 sa slová „v zahraničnej poskytovateľoch“ nahrádzajú slovami „u zahraničného poskytovateľa“.
25.
V § 55 ods. 12 písm. a) sa vypúšťajú slová „v poskytovateľoch platobných služieb“.
26.
V § 55 ods. 13 sa slová „je povinná“ nahrádzajú slovami „sú povinní“.
27.
V § 57 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak výška dane alebo nedoplatku na dani nepresiahne 3 000 eur.“.
28.
V § 57 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.
29.
V § 57 ods. 10 sa číslo „10“ nahrádza číslom „9“.
30.
V § 60 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa účastník daňového konania dozvie skutočnosti preukazujúce vylúčenie zamestnanca podľa odsekov 1 a 2, môže podať príslušnému orgánu námietku zaujatosti najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, skutočnosť, pre ktorú má byť tento zamestnanec vylúčený, kedy sa účastník daňového konania podávajúci námietku zaujatosti o skutočnosti preukazujúcej vylúčenie zamestnanca dozvedel a dôkazy na preukázanie skutočnosti, ktoré odôvodňujú podanie námietky zaujatosti okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na neskôr uplatnenú námietku zaujatosti a na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, sa neprihliada a príslušný orgán túto skutočnosť oznámi tomu, kto námietku podal; postup podľa § 13 sa v takom prípade neuplatní.“.
31.
V § 60 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta a bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „riaditeľovi daňového úradu a riaditeľovi colného úradu.“.
32.
V § 60 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na opakovanú námietku zaujatosti podanú z toho istého dôvodu, o ktorej už bolo rozhodnuté, sa neprihliada.“.
33.
V § 63 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „príslušnej poskytovateľov platobných služieb“.
34.
V § 63 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Rozhodnutie je vydané dňom vykonania úkonu smerujúceho k jeho doručeniu; rozhodnutie, ktoré sa nedoručuje, je vydané dňom jeho podpísania osobou uvedenou v odseku 3 písm. f).“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
35.
V § 67 ods. 2 písm. a) ôsmom bode a písm. b) šiestom bode sa slová „v poskytovateľoch“ nahrádzajú slovami „u poskytovateľov“.
36.
V § 67 ods. 7 tretia veta znie: „Správca dane namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá daňovému subjektu osvedčenie o registrácii a ak registráciu vykonáva správca dane, ktorým je daňový úrad, vyhotoví o tom úradný záznam.“.
37.
Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68a
Skrátené vyrubovacie konanie
(1)
Správca dane vydá rozhodnutie v skrátenom vyrubovacom konaní (ďalej len „vyrubovací rozkaz“), ktorým vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani alebo určí sumu alebo rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitných predpisov1) alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov,1) ak daňový subjekt neodstránil v lehote podľa § 17 ods. 2 nedostatky, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo uplatneného nároku a správca dane nezačal daňovú kontrolu.
(2)
Vyrubovací rozkaz správca dane vydá na základe skutočností a na základe dôkazov, ktoré získal pri správe daní.
(3)
Daňový subjekt je oprávnený podať proti vyrubovaciemu rozkazu odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odpor sa podáva správcovi dane, ktorý vyrubovací rozkaz vydal. Podaný odpor musí byť vecne odôvodnený. Daňový subjekt je povinný predložiť správcovi dane súčasne s odporom listiny, na ktoré sa odvoláva, alebo označenie iných dôkazov vzťahujúcich sa na dôvody podaného odporu. Proti vyrubovaciemu rozkazu nemožno podať opravné prostriedky, okrem preskúmavania rozhodnutia súdom.
(4)
Správca dane rozhodnutím odpor odmietne, ak bol podaný
a)
oneskorene,
b)
neoprávnenou osobou alebo
c)
bez vecného odôvodnenia, pričom o tomto následku musí byť daňový subjekt poučený vo vyrubovacom rozkaze.
(5)
Doručením odporu, ktorý správca dane neodmietne, sa vyrubovací rozkaz zrušuje v plnom rozsahu a správca dane začne daňovú kontrolu.
(6)
Doručený vyrubovací rozkaz nadobúda právoplatnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu podľa odseku 4 alebo márnym uplynutím lehoty na podanie odporu, ak odpor nebol podaný.
(7)
Vyrubovací rozkaz musí obsahovať poučenie o mieste, lehote a forme podania odporu s upozornením, že podaný odpor musí byť vecne odôvodnený. Ak chýba vo vyrubovacom rozkaze poučenie o odpore alebo vo vyrubovacom rozkaze bolo nesprávne uvedené poučenie, odpor možno podať do 30 dní odo dňa doručenia vyrubovacieho rozkazu; ak bola vo vyrubovacom rozkaze určená na podanie odporu lehota dlhšia, platí lehota uvedená vo vyrubovacom rozkaze.
(8)
Správca dane je oprávnený vykonať daňovú kontrolu tej istej dane a za to isté zdaňovacie obdobie, za ktoré sa o vyrubení dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani alebo o uplatnenom nároku alebo rozdielu v sume, ktorú mal daňový subjekt podľa osobitných predpisov1) vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov,1) rozhodlo vyrubovacím rozkazom, ktorý nadobudol právoplatnosť, len na základe podnetu ministerstva alebo finančného riaditeľstva.“.
38.
V § 79 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takýto preplatok je príjmom štátneho rozpočtu.“.
39.
V § 79 ods. 6 sa slová „je povinná“ nahrádzajú slovami „sú povinní“.
40.
V § 81 ods. 4 a 10 sa vypúšťa slovo „istej“.
41.
V § 89 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „právoplatné a“.
42.
§ 89 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak v daňovom exekučnom konaní začatom na základe exekučného titulu, ktorým je predbežné opatrenie, ktoré bolo vydané v období, keď daň ešte nebola vyrubená, nebola suma uložená predbežným opatrením vymožená, vykonateľné rozhodnutie vydané vo vyrubovacom konaní alebo v skrátenom vyrubovacom konaní sa stáva exekučným titulom namiesto predbežného opatrenia, o čom správca dane vydá oznámenie, v ktorom uvedie výšku nedoplatku, ktorý má byť naďalej vymáhaný. Účinky vykonaných exekučných úkonov zostávajú zachované v rozsahu vymedzenom novým exekučným titulom.
(5)
Na podklade exekučného titulu podľa odseku 1 písm. a), ktorým je vykonateľné rozhodnutie vydané podľa § 50 ods. 1 písm. a), je možné vykonať exekúciu spôsobom len podľa § 108.“.
43.
V § 107 písm. a) sa slová „v poskytovateľoch“ nahrádzajú slovami „u poskytovateľa“.
44.
Nadpis pod § 108 znie: „Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb“.
45.
V § 108 ods. 1, 2 a 3 sa slová „v poskytovateľoch“ nahrádzajú slovami „u poskytovateľa“.
46.
V § 108 odsek 5 znie:
„(5)
Správca dane prikáže poskytovateľom platobných služieb, aby po doručení rozhodnutia podľa odseku 4 zablokovali na účte daňového dlžníka peňažné prostriedky do výšky daňového nedoplatku, a to aj vtedy, ak peňažné prostriedky prichádzajú na účet daňového dlžníka postupne. Na základe príkazu daňového dlžníka poskytovatelia platobných služieb zo zablokovaných peňažných prostriedkov poukážu na účet správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, peňažné prostriedky vo výške vymáhaného daňového nedoplatku alebo jeho časti.“.
47.
V § 108 ods. 7 sa slovo „poskytovatelia“ nahrádza slovom „poskytovateľ“ a slovo „povinná“ sa nahrádza slovom „povinný“.
48.
V § 108 ods. 8 sa slovo „poskytovatelia“ nahrádza slovom „poskytovateľ“.
49.
§ 108 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Pri daňovej exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, sa za doručenie do vlastných rúk považuje aj doručenie písomností elektronickými prostriedkami za podmienok uvedených v dohode uzatvorenej medzi bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk a finančným riaditeľstvom podľa osobitného predpisu;67a) pričom tento spôsob doručenia sa uplatní prednostne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:
„67a) § 90 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.
50.
V § 109 sa slová „v poskytovateľoch“ nahrádzajú slovami „u poskytovateľa“ a slová „vo viacerých poskytovateľoch“ sa nahrádzajú slovami „u viacerých poskytovateľov“ a slová „v ktorej poskytovateľovi“ sa nahrádzajú slovami „u ktorého poskytovateľa“.
51.
V § 128 ods. 2 sa slovo „poskytovateľom“ nahrádza slovom „poskytovateľovi“ a slovo „Poskytovatelia“ sa nahrádza slovom „Poskytovateľ“.
52.
V § 152 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta znie: „Ak je predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom, správca dane uhradí exekučné náklady a hotové výdavky a následne postupuje podľa prvej vety až po uspokojení záložných veriteľov, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred správcom dane.“.
53.
V § 156 odsek 7 znie:
„(7)
Ak daň alebo rozdiel dane vyrubený rozhodnutím správcu dane bol novým právoplatným rozhodnutím upravený, upraví sa z úradnej moci aj úrok z omeškania podľa odseku 1 písm. a); novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.“.
54.
Slová „zaručený elektronický podpis“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kvalifikovaný elektronický podpis“ v príslušnom tvare.
55.
Za § 165e sa vkladá § 165f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Postup podľa § 17 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa použije na výzvy zaslané po 31. decembri 2016.“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 91 ods. 4 písm. c) sa slová „daňového konania“ nahrádzajú slovami „správy daní“.
Čl. III
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 397/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 sa za odsek 20 vkladajú nové odseky 21 až 23, ktoré znejú:
„(21)
Odseky 1 až 20 sa neuplatnia, ak na overenie správnosti a pravosti informácií uvedených v colnom vyhlásení a správnosti a pravosti podporných dokladov, účtovných záznamov alebo iných záznamov podľa osobitného predpisu,3) ktoré sú predmetom kontroly po prepustení, postačuje ich porovnanie s informáciami, dokladmi a záznamami, ktoré má colný úrad k dispozícii.
(22)
Odseky 1 až 20 sa neuplatnia, ak sa kontrola po prepustení vykonáva na základe žiadosti kontrolovanej osoby o zmenu jedného alebo viacerých údajov uvedených v colnom vyhlásení; to neplatí, ak s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu tak rozhodne colný úrad.
(23)
Ak v rámci kontroly po prepustení podľa odsekov 1 až 20 colný úrad zistí, že treba overiť aj správnosť a pravosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, podporných dokladov, účtovných záznamov alebo iných záznamov podľa osobitného predpisu3) u inej osoby ako osoby kontrolovanej v rámci kontroly po prepustení (ďalej len „súvisiaca kontrola“), odseky 3 až 20 sa na súvisiacu kontrolu neuplatnia; colný úrad o výsledkoch súvisiacej kontroly vyhotoví zápisnicu a jedno vyhotovenie zápisnice doručí do vlastných rúk osobe, u ktorej sa súvisiaca kontrola vykonala. Dňom vyhotovenia zápisnice je súvisiaca kontrola ukončená.“.
Doterajší odsek 21 sa označuje ako odsek 24.
2.
V § 12 ods. 24 sa slová „odseky 1 až 20“ nahrádzajú slovami „odseky 1 až 23“.
3.
§ 85 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
O predvedenie osoby podľa osobitného predpisu84aa) požiada colný orgán, na ktorom sa konanie vedie, príslušný colný úrad. Žiadosť o predvedenie podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak osobu predvádza colník služobne zaradený na colnom orgáne, na ktorom sa konanie vedie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84aa znie:
„84aa) § 42 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.“.
Čl. IV
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 297/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 79 ods. 4 a 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu,29ba) pričom nadmerný odpočet sa vráti vo výške určenej v tomto rozhodnutí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29ba znie:
„29ba) § 68a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 397/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Oprávnenie na predvedenie osoby na účely konania podľa osobitného predpisu
(1)
Colník je oprávnený predviesť osobu na základe žiadosti36a) colného orgánu alebo správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Žiadosť o predvedenie musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorá má byť predvedená, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ustanovenie osobitného predpisu, na ktorého základe má byť osoba predvedená, a dôvod predvedenia. Colník je oprávnený predviesť osobu na účely colného konania alebo iného správneho konania pred colným orgánom aj bez žiadosti podľa prvej vety, ak tak ustanoví osobitný predpis.36b)
(2)
O predvedení colník vyhotoví úradný záznam, v ktorom uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu predvedenej osoby, ustanovenie osobitného predpisu, na ktorého základe bola osoba predvedená, dôvod predvedenia a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí colný orgán alebo zamestnanec správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na úradnom zázname.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:
„36a) § 85 ods. 11 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
§ 20 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
36b) § 85 ods. 11 druhá veta zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.