296/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2016 do 31.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
ZÁKON
z 12. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 19 ods. 2 písm. i) sa slová „odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie12c)“ nahrádzajú slovami „odborné stanovisko právnickej osoby oprávnenej overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c) § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 19 ods. 7 písm. d) prvom bode sa za slová „§ 20 ods. 6 písm.“ vkladajú slová „b) a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v lehote podľa § 20“.
7.
V § 19a ods. 3 tretej vete sa slová „je 71,11 eura/kg“ nahrádzajú slovami „sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak“.
17.
V § 44t ods. 2 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2017“ a slová „15. januára 2017“ slovami „15. januára 2018“.
18.
Za § 44t sa vkladajú § 44u a 44v, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 73 ods. 8 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2017“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2016 okrem čl. I bodu 18 § 44u, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2017, čl. I bodov 1 a 8 až 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2017, a čl. I bodov 2 až 4 a bodu 18 § 44v, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.