292/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2016 do 05.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

292
ZÁKON
z 12. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014
Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 289/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v emisných podmienkach investičných certifikátov nie je uvedené, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania,“.
2.
§ 4a sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania alebo je v nich uvedená skutočnosť, ktorá trvalo alebo dočasne znižuje hodnotu investičného certifikátu a umožňuje jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,16ae) takéto investičné certifikáty môžu byť predmetom ponuky len pre profesionálnych klientov podľa § 8a ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ae znie:
„16ae) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 74, 14. 3. 2014) v platnom znení.“.
3.
V § 7 ods. 9 sa vypúšťajú slová „písm. b), § 99 ods. 3 písm. b), § 104 ods. 2 a § 164 ods. 1“.
4.
V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovo „depozitárom“ vkladá čiarka a slová „podľa § 99 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „zahraničným centrálnym depozitárom“.
5.
V § 10 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 99 ods. 3 a § 103“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.
6.
V § 12 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
7.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Osoba, ktorá vedie evidenciu zaknihovaných cenných papierov, je povinná pri zániku zaknihovaného cenného papiera vykonať výmaz cenného papiera v tejto evidencii bezodkladne potom, ako sa dozvie o tejto skutočnosti; tým nie je dotknuté ustanovenie § 104 ods. 5.“.
8.
V § 17 ods. 1 sa za slovo „depozitára“ vkladajú slová „(ďalej len „člen“)“.
9.
V § 23 ods. 2 sa za slovami „§ 70 ods. 1 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „§ 102 ods. 1 písm. a) a b)“.
12.
V § 28 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na účel plnenia povinností podľa osobitných predpisov,40) alebo centrálny depozitár na nevyhnutný čas na účel nápravy zisteného nesúladu v evidencii“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40) Napríklad zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.“.
14.
V § 28 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý vedie emisiu v registri emitenta.“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa pozastavenie práva nakladať vzťahuje na celú emisiu, ktorej cenné papiere sú evidované na držiteľskom účte centrálneho depozitára, je centrálny depozitár povinný zaregistrovať pozastavenie práva nakladať v evidencii, ktorú vedie podľa § 105c na základe oznámenia centrálneho depozitára, ktorý vedie register emitenta; oznámenie môže byť realizované elektronickou formou a musí obsahovať údaje v rovnakom rozsahu, ako boli uvedené v príkaze na registráciu pozastavenia práva nakladať.“.
15.
V § 28 ods. 7 sa za slovo „predaja,“ vkladajú slová „zmluvu o zabezpečovacom prevode cenného papiera,“.
16.
V § 29 sa slová „§ 99 ods. 16 a § 107a“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.
17.
V § 41 ods. 2 sa číslo „100“ nahrádza slovami „centrálny depozitár“.
18.
V § 42 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo 100“.
19.
V § 44 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sú imobilizované cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na inom obchodnom mieste.“.
20.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na inom obchodnom mieste, môže uzavrieť zmluvu podľa odseku 1 len s centrálnym depozitárom alebo so zahraničným centrálnym depozitárom, ktorý vykonáva túto činnosť.“.
23.
V § 50 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera vedené podľa § 105c druhej vety. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie údaje o majiteľoch cenných papierov v evidencii podľa § 71h ods. 2, alebo centrálny depozitár, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera vedené podľa § 105c druhej vety, je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru bezodkladne postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi.
(3)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa založeného cenného papiera, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa založeného cenného papiera, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa
§ 71h ods. 2, alebo centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov vedené podľa § 105c druhej vety. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo v evidencii podľa § 71h ods. 2. Centrálny depozitár, ktorý vedie evidenciu podľa § 105c druhej vety, je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo oznámiť ju členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majiteľoch cenných papierov evidované v evidencii podľa § 71h ods. 2. Člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, je povinný po oznámení podľa tretej vety bezodkladne zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte alebo v evidencii podľa § 71h ods. 2.“.
24.
V § 50 ods. 5, § 107h ods. 10 a § 107l ods. 10 sa slová „§ 99“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. a)“.
25.
V § 52 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera vedené podľa § 105c druhej vety.“.
26.
V § 54 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže povoliť obchodníkovi s cennými papiermi podľa prvej vety, ktorý vykonáva pokyny klientov týkajúce sa finančných nástrojov, držať takéto nástroje na vlastný účet, len ak sú splnené tieto podmienky:
a)
ide o pozície vzniknuté len v dôsledku toho, že obchodníkovi s cennými papiermi sa nepodarilo presne splniť pokyny klientov,
b)
celková trhová hodnota všetkých takýchto pozícií je najviac 15 % z hodnoty počiatočného kapitálu obchodníka s cennými papiermi,
c)
obchodník s cennými papiermi spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,50ab)
d)
takéto pozície nie sú otvárané na systematickej a trvalej báze a sú obmedzené len na čas potrebný na uskutočnenie príslušného obchodu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50ab znie:
„50ab) Čl. 92 až 95 a časť IV nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
27.
V § 70 ods. 1 a 4 sa vypúšťa písmeno g).
28.
V § 70 ods. 2 sa vypúšťa štvrtá veta.
29.
V § 70 ods. 13 sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „a f)“.
30.
§ 74c sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak Národná banka Slovenska udelila výnimku na uplatňovanie požiadaviek na vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu,58jca) požiadavky podľa odseku 1 sa uplatňujú na individuálnom základe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58jca znie:
„58jca) Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
31.
V § 84 ods. 5 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „150 eur“, slová „12 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „350 eur“ a slová „70 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „2 000 eur“.
32.
V § 84 ods. 6 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej však 390 eur“.
33.
V § 84 ods. 6 písm. c) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej však 2 300 eur“.
34.
V § 99 odseky 1 až 8 znejú:
„(1)
Centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť centrálneho depozitára podľa osobitného predpisu89) (ďalej len „povolenie na činnosť“).
(2)
Zahraničný centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom v inom členskom štáte, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá bola uznaná podľa osobitného predpisu.89)
(3)
Povolenie na činnosť udeľuje Národná banka Slovenska.
(4)
Na žiadosť o povolenie na činnosť, postup pri udelení povolenia na činnosť, podmienky udelenia povolenia na činnosť, zmenu povolenia na činnosť, zverenie vykonávania hlavnej služby centrálneho depozitára a odňatie povolenia na činnosť sa vzťahuje osobitný predpis.89a)
(5)
Ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu89b) centrálnym depozitárom sa primerane vzťahujú na zahraničného centrálneho depozitára vykonávajúceho činnosť na území Slovenskej republiky na základe práva poskytovať služby podľa osobitného predpisu.89c)
(6)
Iná osoba ako centrálny depozitár alebo zahraničný centrálny depozitár môže v Slovenskej republike poskytovať služby centrálneho vedenia účtov89d) pre cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.89e)
(7)
Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi tvoria najmenej traja účastníci okrem jeho prevádzkovateľa, prípadného zúčtovacieho agenta, centrálnej protistrany, zúčtovacieho ústavu alebo prípadného nepriameho účastníka, so spoločnými pravidlami pre zúčtovanie cez centrálnu protistranu alebo mimo centrálnej protistrany a na vykonávanie príkazov na prevody medzi účastníkmi (ďalej len „systém vyrovnania“).
(8)
Centrálny depozitár určí časový rozvrh vyrovnania transakcií s cennými papiermi vrátane určenia okamihu vstupu príkazu na registráciu prevodu do systému vyrovnania a okamihu, od ktorého nesmie byť účastníkom systému vyrovnania ani žiadnou treťou osobou príkaz na registráciu prevodu odvolaný ani zrušený a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie tohto príkazu; ak je centrálny depozitár účastníkom v prepojenom systéme, prihliadne pri určovaní tohto okamihu na potrebu, čo možno najvyššej miery koordinácie medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme v súlade s pravidlami podľa odseku 18.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 89 až 89e znejú:
„89) Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
89a) Čl. 16 až 21, 54 až 57 a čl. 69 ods. 2, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
89b) Napríklad zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
89c) Čl. 23 a 25 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
89d) § 10 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
89e) Čl. 31 a príloha oddiel A prvý a druhý bod nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“.
35.
V § 99 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Člen, ktorý podáva príkazy na nezaradený účet podľa § 173v zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasnosť podania týchto príkazov.“.
36.
V § 99 sa vypúšťajú odseky 11 až 13.
Doterajšie odseky 14 až 23 sa označujú ako odseky 11 až 20.
37.
V § 99 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ § 71, a § 71b ods. 1, 2, 4 a 5 a“.
38.
V § 99 odsek 13 znie:
„(13)
Účastníkom systému vyrovnania môže byť len
a)
banka alebo zahraničná banka,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
c)
centrálna protistrana, zúčtovací agent, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľ systému vyrovnania, alebo prevádzkovateľ platobného systému,
d)
orgán verejnej moci,
e)
obchodná spoločnosť, ktorej štát poskytol záruku v súvislosti s jej účasťou v systéme vyrovnania alebo v platobnom systéme,
f)
centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu.90)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:
„90) Nariadenie (EÚ) č. 909/2014.“.
39.
§ 100 sa vypúšťa.
40.
§ 101 vrátane nadpisu znie:
㤠101
Vzdanie sa povolenia na činnosť
(1)
Centrálny depozitár oznamuje Národnej banke Slovenska úmysel vzdať sa povolenia na činnosť podľa osobitného predpisu.90ab) Doručením oznámenia o úmysle vzdať sa povolenia na činnosť Národnej banke Slovenska začína konanie podľa osobitného predpisu20) o odňatí povolenia.
(2)
Pred vydaním rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť Národná banka Slovenska preverí plnenie povinností a ďalších podmienok postupu zabezpečujúceho včasné a riadne vyrovnanie a prevod aktív klientov a členov na iného centrálneho depozitára (ďalej len „prevod aktív“) určenom v pláne na riadenie ukončenia činnosti vypracovanom podľa osobitného predpisu.90ac) V konaní podľa prvej vety je Národná banka Slovenska oprávnená uložiť centrálnemu depozitárovi prijať opatrenia na zabezpečenie včasného a riadneho vyrovnania a prevodu aktív aj nad rámec plánu podľa prvej vety a oznámeného úmyslu.
(3)
Centrálny depozitár prevádza aktíva na iného centrálneho depozitára ako oprávneného nadobúdateľa podľa osobitného predpisu.90) S prevodom aktív prevádza centrálny depozitár aj súvisiacu evidenciu a registre. Národná banka Slovenska je oprávnená určiť rozsah, obsah a podmienky prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov tak, aby prevodom neboli dotknuté práva osôb, ktorých aktíva sa prevádzajú a práva tretích osôb súvisiace s prevádzanými aktívami, evidenciou a registrami. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že s prevádzanými aktívami prešli na oprávneného nadobúdateľa aj všetky povinnosti týkajúce sa prevádzaných aktív a súvisiacej evidencie a registrov. Pri prevode aktív a súvisiacej evidencie a registrov musí centrálny depozitár, oprávnený nadobúdateľ a každá ďalšia osoba podieľajúca sa na takomto prevode chrániť práva tretích osôb, ktoré môžu byť takýmto prevodom dotknuté. Za škodu spôsobenú pri prevode aktív a súvisiacej evidencie a registrov zodpovedá centrálny depozitár a oprávnený nadobúdateľ spoločne a nerozdielne.
(4)
Po ukončení prevodu aktív a súvisiacej evidencie a registrov na oprávneného nadobúdateľa podľa osobitného predpisu90ac) a po splnení podmienok uložených Národnou bankou Slovenska v súvislosti s prevodom aktív vydá Národná banka Slovenska rozhodnutie, ktorým odníme centrálnemu depozitárovi povolenie na činnosť.90ab)
(5)
Odňatím povolenia na činnosť podľa odseku 4 nie je dotknutá dôveryhodnosť osôb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 90ab a 90ac znejú:
„90ab) Čl. 20 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
90ac) Čl. 20 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“.
41.
§ 102 sa vypúšťa.
42.
V § 103 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Prevádzkový poriadok upravuje pravidlá a postupy pri vykonávaní činností a poskytovaní služieb centrálneho depozitára.
(2)
Prevádzkový poriadok upravuje rozsah príkazov na iné zápisy, ktoré je člen oprávnený vykonávať vo vzťahu k nezaradenému účtu podľa § 173v ods. 2.“.
43.
V § 103 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.
44.
V § 103 ods. 4 sa slová „obchodníka s cennými papiermi, ktorému“ nahrádzajú slovami „subjektu, ktorému“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ďalšie subjekty, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby v súvislosti s výkonom svojich činností“.
45.
V § 104 odsek 1 znie:
„(1)
Členom centrálneho depozitára môže byť len účastník systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom a centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu.90)“.
46.
V § 104 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 99 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.
47.
V § 104 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
48.
V § 104 sa vypúšťajú odseky 4 a 7 až 9.
Doterajšie odseky 5, 6 a 10 sa označujú ako odseky 4 až 6.
49.
V § 105 ods. 2 sa slovo „depozitáru“ nahrádza slovami „depozitárovi, členovi,“.
50.
V § 105 ods. 8 a § 105a ods. 8 sa slová „počtu kusov“ nahrádzajú slovami „množstva alebo objemu“, slová „počet kusov“ sa nahrádzajú slovami „množstvo alebo objem“ a vypúšťajú sa slová „vrátane ich podielu z príslušnej emisie“.
51.
V § 105a ods. 2 písm. c) treťom bode a § 105b ods. 2 písm. c) treťom bode sa slová „podľa § 28 ods. 3 písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov“.
52.
V § 105a ods. 3 prvej vete sa za slová „len pre“ vkladajú slová „Národnú banku Slovenska,“.
53.
V § 105a ods. 10 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o zahraničné cenné papiere, je osoba, pre ktorú bol držiteľský účet zriadený, povinná poskytnúť centrálnemu depozitárovi údaje o majiteľovi cenných papierov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia informačných povinností centrálneho depozitára podľa právneho poriadku štátu, podľa ktorého boli zahraničné cenné papiere vydané.“.
54.
V § 107 odsek 7 znie:
„(7)
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov, ktoré centrálny depozitár neeviduje v registri emitenta, upravuje prevádzkový poriadok.“.
55.
V § 107 odsek 9 znie:
„(9)
Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bezodkladne po vydaní listinných akcií na meno. Centrálny depozitár je povinný pri vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na žiadosť emitenta vydať mu zoznam akcionárov89) a na žiadosť akcionára vydať mu výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.“.
56.
V § 107 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 19 sa označujú ako odseky 10 až 18.
57.
V § 107 ods. 13 sa vypúšťajú slová „podľa § 99“.
58.
V § 107 ods. 16 sa slová „odsek 16“ nahrádzajú slovami „odsek 15“.
59.
V § 107a ods. 1 sa slová „prijatia príkazu na registráciu prevodu“ nahrádzajú slovami „určeného v prevádzkovom poriadku“.
60.
V § 109 odsek 1 znie:
„(1)
Údaje o majiteľoch cenných papierov a akcionároch listinných akcií na meno, údaje o cenných papieroch, ktoré sú evidované na účte majiteľa, držiteľskom účte a klientskom účte a údaje evidované v registri záložných práv alebo inej osobitnej evidencii v súvislosti so zabezpečením pohľadávok cennými papiermi a registráciou pozastavenia práva nakladať sú centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi povinní chrániť, ak § 110 neustanovuje inak.“.
61.
V § 111 ods. 1 úvodná veta znie: „Centrálny depozitár je povinný bezodkladne zverejniť na svojom webovom sídle“.
62.
V § 118i ods. 3 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
63.
V § 134 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,107f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107f znie:
„107f) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 75 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení zákona č. 195/2014 Z. z.“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
64.
V § 144 odsek 2 znie:
„(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti centrálneho depozitára spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení na činnosť, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených centrálnemu depozitárovi, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov110e) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon činností centrálneho depozitára, môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie podľa odseku 1
písm. a), c), h) až k) a podľa osobitného predpisu.110la)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110la znie:
„110la) Čl. 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“.
65.
V § 144 ods. 12 sa vypúšťajú slová „§ 99 ods. 10, § 102,“.
66.
V § 144 ods. 16 sa slovo „rovnako“ nahrádza slovom „primerane“.
67.
V § 144 ods. 26 sa za slová „odsekov 1,“ vkladá číslo „2,“ a slová „bol obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo“ sa nahrádzajú slovom „bola“.
68.
V § 144 ods. 27 sa vypúšťajú slová „obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,“.
69.
§ 144 sa dopĺňa odsekom 31, ktorý znie:
„(31)
Národná banka Slovenska postupuje pri odložení zverejňovania a nezverejňovania informácií o sankciách podľa osobitného predpisu.114h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114h znie:
„114h) Čl. 62 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“.
70.
V § 146 sa vypúšťajú slová „alebo centrálny depozitár“ vo všetkých gramatických tvaroch.
71.
V § 146 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 102 ods. 1 písm. a)“ a slová „alebo § 102 ods. 1 písm. a)“.
72.
V § 146 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
73.
V § 146 odsek 2 znie:
„(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jeho registra emitenta a z jeho zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu,114i) ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je obchodník s cennými papiermi povinný doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho obchodníkovi s cennými papiermi najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114i znie:
„114i) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
74.
V § 146 ods. 5 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
75.
V § 146 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo centrálnym depozitárom“ a slová „alebo § 102 ods. 1 písm. a)“.
76.
§ 146a znie:
㤠146a
(1)
Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady, osoby podliehajúcej dohľadu podľa § 135 ods. 1, ako aj zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca pobočky tejto osoby, ktorý poskytol Národnej banke Slovenska akúkoľvek informáciu o nedostatkoch v činnosti tejto osoby alebo jej pobočky.
(2)
Finančná inštitúcia podliehajúca dohľadu podľa § 135 ods. 1 je povinná upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie nedostatkov a určené spôsoby tohto nahlasovania.“.
77.
V § 156 sa vypúšťa odsek 3.
78.
V § 159 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 99 ods. 3“.
79.
V § 159 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a 102“.
80.
Za § 173x sa vkladá § 173y, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173y
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2016
(1)
Pri právnych vzťahov, ktoré vznikli do 30. novembra 2016, na základe ktorých centrálny depozitár vykonával činnosti podľa tohto zákona účinného do 30. novembra 2016 za odplatu, patrí centrálnemu depozitárovi odplata za výkon týchto činností.
(2)
Do právoplatnosti povolenia na činnosť podľa osobitného predpisu90) sa na výkon činnosti centrálneho depozitára vzťahuje tento zákon účinný do 30. novembra 2016.“.
81.
Za § 174a sa dopĺňa § 174b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠174b
Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2016
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 92/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov,
2.
opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2013 z 19. marca 2013, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa
§ 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
82.
Príloha sa dopĺňa bodom 30, ktorý znie:
„30.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015).“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 52 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
2.
V § 52 odsek 2 znie:
„(2)
Banka je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu,49a) ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom valného zhromaždenia. Tento výpis je banka povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho banke najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia banky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25 ods. 2 prvej vete sa slovo „obchodované“ nahrádza slovom „prijaté“.
2.
V § 26 ods. 5 sa vypúšťajú slová „za podmienok stanovených burzovými pravidlami“.
3.
V § 30 ods. 5 písm. a) sa na konci pripája slovo „alebo“.
4.
V § 38 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
5.
V § 40 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ods. 13“.
6.
V § 62 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
7.
V § 62 odsek 2 znie:
„(2)
Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu,70a) ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je burza povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho burze najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia burzy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
„70a) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
8.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:
㤠65a
Na rozhodovanie podľa tohto zákona okrem § 65 sa použijú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia burzových pravidiel.“.
Čl. IV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 117 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
2.
V § 117 odsek 2 znie:
„(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu,97) ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je dôchodková správcovská spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:
„97) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 117 ods. 3 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
4.
V § 117 ods. 5 sa slová „odseku 3 alebo odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“.
Čl. V
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 73 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.
2.
V § 73 odsek 2 znie:
„(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu, ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je doplnková dôchodková spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“.
3.
V § 73 ods. 3 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
4.
V § 73 ods. 5 sa slová „odseku 3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“.
Čl. VI
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 90/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:
„nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9. 12. 2014).“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „podielovými fondmi,“ vkladajú slová „investičnými fondmi s premenlivým základným imaním,“.
3.
V § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „osobitného zákona,“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu,1)“.
4.
V § 25 ods. 2 sa za slovom „opatrenie“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak;36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 37 ods. 2 písm. e) sa slová „v podielovom fonde46)“ nahrádzajú slovami „vo fonde,46)“.
6.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje v osobitnej a užívateľsky ľahko prístupnej časti informácie týkajúce sa prijímania správ o porušeniach, a to najmenej v rozsahu
a)
informácií o osobitných prostriedkoch komunikácie určených na prijímanie a skúmanie správ o porušeniach,
b)
kontaktu na špecializovaného zamestnanca na spracovanie správ o porušeniach (ďalej len „špecializovaný zamestnanec“) vrátane uvedenia
1.
telefónneho čísla, pričom sa uvedie, či sa pri použití tejto telefónnej linky rozhovor zaznamenáva, alebo nezaznamenáva,
2.
osobitných prostriedkov komunikácie podľa § 38b a poštových adries, ktoré sú bezpečné a zaručujú dôvernosť údajov,
c)
postupov pri podávaní správ o porušeniach vrátane informácie, že správu možno podať aj anonymne,
d)
režimu dôvernosti údajov, ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach,
e)
postupov na ochranu osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy,
f)
vyhlásenia o tom, že nahlasujúce osoby, ktoré sprístupnia informácie Národnej banke Slovenska v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,1) ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty, sa nepovažujú za osoby porušujúce obmedzenia týkajúce sa zverejňovania informácií uložené zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a nenesú žiadnu zodpovednosť spojenú s takýmto oznámením.
(5)
Nahlasujúcou osobou sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nahlasuje porušenie alebo možné porušenie osobitných predpisov.1)
(6)
Nahlásenou osobou sa rozumie dohliadaný subjekt a osoba, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,47a) o ktorom podala správu o porušení nahlasujúca osoba, že sa tento subjekt dopustil alebo má úmysel dopustiť porušenia osobitných predpisov1) alebo osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti.
(7)
Správou o porušení sa rozumie správa o porušení povinností dohliadaných subjektov týkajúca sa skutočného alebo možného porušenia osobitných predpisov1) alebo osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti predložená Národnej banke Slovenska nahlasujúcou osobou.“.
7.
Za § 38 sa vkladajú § 38a až 38f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠38a
Postupy prijímania správ o porušeniach
(1)
Národná banka Slovenska zavedie postupy na umožnenie nahlasovania správ o porušeniach, ktoré upravia
a)
spôsob podávania správ o porušeniach vrátane možnosti podať ich aj anonymne,
b)
spôsob, akým môže Národná banka Slovenska požadovať od nahlasujúcej osoby, aby objasnila nahlásené informácie alebo poskytla doplňujúce informácie, ktoré má nahlasujúca osoba k dispozícii,
c)
druh, obsah a časový harmonogram spätnej väzby týkajúcej sa výsledku správy o porušeniach, ktorú môže nahlasujúca osoba očakávať po nahlásení,
d)
režim dôvernosti údajov a ochrany osobných údajov,47c) ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach vrátane podrobného opisu okolností, za ktorých sa môžu dôverné údaje nahlasujúcej osoby sprístupniť podľa osobitného predpisu47b) a informovanie nahlasujúcej osoby o výnimočných okolnostiach, pri ktorých nemôže byť zabezpečená dôvernosť údajov vrátane okolností, keď je zverejnenie údajov nevyhnutnou a primeranou povinnosťou, ktorá sa vyžaduje podľa osobitných predpisov v súvislosti s vyšetrovaním, konaním pred súdom alebo v záujme ochrany slobôd iných vrátane práva na obhajobu nahlásenej osoby, pričom sa uplatňujú ochranné opatrenia podľa týchto osobitných predpisov.
(2)
Národná banka Slovenska určí jedného špecializovaného zamestnanca alebo viacerých špecializovaných zamestnancov. Špecializovaný zamestnanec absolvuje odbornú prípravu na účely spracovania správ o porušeniach.
(3)
Špecializovaný zamestnanec
a)
poskytuje všetkým zainteresovaným osobám informácie o postupoch na nahlasovanie porušení,
b)
prijíma a preskúmava správy o porušeniach,
c)
udržiava kontakt s nahlasujúcou osobou, ak sa táto osoba identifikovala.
§ 38b
Osobitné prostriedky komunikácie
(1)
Národná banka Slovenska určí na prijímanie a skúmanie správ o porušeniach osobitné prostriedky komunikácie, ktoré sú nezávislé, autonómne, bezpečné a zaručia dôvernosť nimi prenášaných údajov.
(2)
Osobitné prostriedky komunikácie sa považujú za nezávislé a autonómne, ak spĺňajú tieto podmienky:
a)
sú oddelené od bežných prostriedkov komunikácie Národnej banky Slovenska vrátane tých, prostredníctvom ktorých Národná banka Slovenska komunikuje interne a s tretími stranami pri svojej bežnej činnosti,
b)
sú navrhnuté, zriadené a prevádzkované takým spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť, integritu a dôvernosť informácií a bráni v prístupe neoprávnených zamestnancov Národnej banky Slovenska,
c)
umožňujú uchovávanie informácií podľa § 38c a ich ďalšie využitie pre výkon dohľadu.
(3)
Osobitné prostriedky komunikácie musia umožniť nahlasovanie skutočných porušení povinností alebo možných porušení povinností dohliadaných subjektov najmenej týmito spôsobmi:
a)
písomnou správou o porušení v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe,
b)
ústnou správou o porušení prostredníctvom telefónnych liniek, či už zaznamenanou, alebo nezaznamenanou,
c)
osobným stretnutím so špecializovaným zamestnancom.
(4)
Národná banka Slovenska poskytne informácie podľa § 37 ods. 4 nahlasujúcej osobe pred prijatím správy o porušeniach alebo najneskôr v čase jej prijatia.
(5)
Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa správa o porušení prijatá inak ako prostredníctvom osobitných prostriedkov komunikácie bezodkladne a bez zmeny zaslala prostredníctvom osobitných prostriedkov komunikácie špecializovanému zamestnancovi.
§ 38c
Uchovávanie záznamov o prijatých správach
(1)
Národná banka Slovenska zabezpečí uchovávanie záznamov47d) o prijatých správach o porušeniach.
(2)
Národná banka Slovenska bezodkladne potvrdí prijatie písomnej správy o porušení na poštovú adresu alebo na elektronickú adresu uvedenú nahlasujúcou osobou; to neplatí, ak nahlasujúca osoba výslovne požiadala o iný postup alebo ak sa Národná banka Slovenska odôvodnene domnieva, že potvrdenie prijatia písomnej správy by ohrozilo ochranu totožnosti nahlasujúcej osoby.
(3)
Ak sa na nahlasovanie porušení používa zaznamenávaná telefónna linka, Národná banka Slovenska je oprávnená zdokumentovať ústne podanú správu o porušení vo forme
a)
zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b)
úplného a presného prepisu rozhovoru vypracovaného špecializovanými zamestnancami; ak nahlasujúca osoba odhalila svoju totožnosť, Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe možnosť skontrolovať a opraviť prepis hovoru a potvrdiť ho svojím podpisom.
(4)
Ak sa na nahlasovanie porušení používa nezaznamenávaná telefónna linka, Národná banka Slovenska je oprávnená zdokumentovať ústne podanú správu o porušení vo forme presnej zápisnice z rozhovoru vypracovanej špecializovaným zamestnancom. Ak nahlasujúca osoba odhalila svoju totožnosť, Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe možnosť skontrolovať a opraviť zápisnicu z rozhovoru a potvrdiť ju svojím podpisom.
(5)
Ak nahlasujúca osoba požaduje osobné stretnutie so špecializovaným zamestnancom, aby nahlásila porušenie spôsobom podľa § 38b ods. 3 písm. c), Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa uchovali úplné a presné záznamy zo stretnutia v trvalom a vyhľadateľnom formáte. Národná banka Slovenska je oprávnená zdokumentovať záznamy o osobnom stretnutí vo forme
a)
zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b)
úplnej zápisnice zo stretnutia vypracovanej špecializovaným zamestnancom; ak nahlasujúca osoba odhalila svoju totožnosť, Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe možnosť skontrolovať a opraviť zápisnicu zo stretnutia a potvrdiť ju svojím podpisom.
(6)
Národná banka Slovenska uchováva záznamy podľa odsekov 1 až 5 prostredníctvom dôverného a zabezpečeného systému, ktorý zaručí, že údaje v ňom uložené sú dostupné len zamestnancom Národnej banky Slovenska, pre ktorých je prístup k týmto údajom nevyhnutný na plnenie služobných povinností.
(7)
Národná banka Slovenska zavedie primerané bezpečnostné postupy na prenos osobných údajov nahlasujúcej osoby a nahlásenej osoby v rámci Národnej banky Slovenska aj mimo nej tak, aby bola zabezpečená anonymizácia osobných údajov47e) obsiahnutých v správe o porušení, ak takýto prenos nezodpovedá režimu dôvernosti údajov podľa § 38a ods. 1 písm. d).
§ 38d
Ochrana nahlasujúcich osôb
(1)
Dohliadaný subjekt nesmie uplatňovať voči svojmu zamestnancovi, ktorý nahlásil Národnej banke Slovenska správu o porušeniach, žiadne postihy za nahlásenie správy o porušeniach a ani iným spôsobom porušovať princíp rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k tomuto zamestnancovi.
(2)
Národná banka Slovenska, príslušné orgány štátnej správy a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov47f) si poskytujú súčinnosť a vymieňajú si informácie na účely ochrany nahlasujúcich osôb pred postihmi za nahlásenie správy o porušeniach zo strany zamestnávateľa a pred porušovaním princípu rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k tomuto zamestnancovi.
(3)
Národná banka Slovenska zabezpečí v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy a inými právnickými osobami podľa osobitných predpisov,47f) aby nahlasujúca osoba mala prístup ku komplexným informáciám a poradenstvu o prostriedkoch nápravy a postupoch v súlade s ustanoveniami právnych predpisov s cieľom jej ochrany pred nespravodlivým zaobchádzaním, a to vrátane postupov podávania žiadosti o náhradu škody.
(4)
Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe pomoc alebo poradenstvo v konaní pred orgánmi podieľajúcimi sa na jej ochrane proti nespravodlivému zaobchádzaniu, a to aj pri potvrdení postavenia nahlasujúcej osoby ako informátora v zamestnaneckých sporoch.
§ 38e
Ochrana nahlásených osôb
Ak nie je verejne známa totožnosť nahlásených osôb, Národná banka Slovenska chráni ich totožnosť rovnakým spôsobom, ako pri osobách, u ktorých Národná banka Slovenska vykonáva dohľad. Na ochranu totožnosti nahlásených osôb sa použijú ustanovenia § 38c ods. 6.
§ 38f
Národná banka Slovenska pravidelne, najmenej však raz za dva roky, preskúma svoje postupy na prijímanie správ o porušeniach a ich preverovanie. Pri tomto preskúmaní Národná banka Slovenska zohľadní svoje skúsenosti a aj skúsenosti iných príslušných orgánov a prispôsobí svoje postupy zodpovedajúcim spôsobom a v súlade s vývojom trhu a technologickým vývojom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47a až 47f znejú:
„47a) Nariadenie (EÚ) č. 596/2014.
47b) Čl. 27 až 29 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
47c) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
47d) Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
47e) § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 122/2013 Z. z.
47f) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
Príloha sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
„15.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015).“.
Čl. VII
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 31a odsek 4 znie:
„(4)
Na spravovanie verejných špeciálnych fondov a špeciálnych podielových fondov kvalifikovaných investorov vytvorených podľa tohto zákona sa odsek 1 nevzťahuje.“.
2.
V § 31a odsek 6 znie:
„(6)
Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy a na subjekty kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, sa vzťahujú ustanovenia § 31b a 189a.“.
3.
V § 33 ods. 8 sa slová „alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných“ nahrádzajú slovom „spravovaných“.
4.
V § 82 ods. 10 druhá veta znie:
„Každé ustanovenie zmluvy, ktoré je v rozpore s prvou vetou, je neplatné.“.
5.
V § 153 ods. 10 sa slovo „ich“ nahrádza slovom „im“.
6.
V § 179 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Súčasťou rozhodnutia, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. p), je aj schválenie zmeny štatútu špeciálneho podielového fondu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
7.
V § 180 ods. 7 písm. c) sa za slovo „verejné“ vkladá slovo „špeciálne“.
8.
V § 202a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
9.
V § 204 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
10.
V § 204 odsek 2 znie:
„(2)
Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu,90b) ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je správcovská spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90b znie:
„90b) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
11.
V prílohe č. 2 bode 3.2. sa slová „§ 81“ nahrádzajú slovami „§ 80a“.
Čl. VIII
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 163 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.
2.
V § 163 odsek 8 znie:
„(8)
Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu,84) ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho poisťovni alebo zaisťovni najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia poisťovne alebo zaisťovne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:
„84) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 163 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, aj ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 1 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistila dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2016 okrem čl. I bodov 10, 11, 13, 21 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 6. februára 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.