283/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

283
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. októbra 2016,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 1 písmeno h) znie:

h) Elektromagnetické pole6)
Kategória Charakteristika prác
2. Práce, pri ktorých je úroveň elektromagnetického poľa pôsobiaceho na zamestnanca vyššia ako akčná hodnota expozície elektromagnetickému poľu, ale neprekračuje limitnú hodnotu expozície elektromagnetickému poľu.
3. Práce, pri ktorých je úroveň elektromagnetického poľa pôsobiaceho na zamestnanca vyššia ako limitná hodnota expozície elektromagnetickému poľu a zamestnávateľ preukáže, že zamestnanci sú dostatočne chránení pred nepriaznivými účinkami expozície elektromagnetickému poľu na zdravie.
4. Neurčuje sa.
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.
Tomáš Drucker v. r.