208/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

208
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. júna 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 304/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z., vyhlášky č. 320/2007 Z. z., vyhlášky č. 604/2008 Z.z., vyhlášky č. 601/2009 Z. z. a vyhlášky č. 325/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok,“.
2.
V § 11 sa za slovo „zastavené“ vkladajú slová „alebo v ktorom bolo odmietnuté podanie vo veci samej“.
3.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o umorenie listiny je peňažná suma uvedená v návrhu na umorenie listiny.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4.
Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Odmena súdneho komisára za úkony v konaní o umorenie listiny je 1 % z peňažnej sumy uvedenej v návrhu na umorenie listiny, najmenej 33,19 eura, najviac 663,50 eura.“.
5.
V § 13 ods. 1 sa za slová „§ 12 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.
6.
V § 14 ods. 1 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „súdny komisár“.
7.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „alebo v konaní o umorenie listiny“.
8.
V § 17 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „súdny komisár“.
9.
V § 18 ods. 1 sa slovo „Súdny“ nahrádza slovom „súdny“.
10.
V § 20 sa za slovo „dedičstve“ vkladá čiarka a slová „v konaní o umorenie listiny“.
11.
V prílohe položke A druhý bod znie:
„2.
Za spísanie závetu, listiny o vydedení alebo vyhlásenia o voľbe práva, alebo odvolania týchto úkonov, za každý z týchto úkonov ……………..………...….…………..…. 26,56 eura.“.
12.
V prílohe položke A sa vypúšťa tretí a šiesty bod.
V položke A sa doterajšie body 4 a 5 označujú ako body 3 a 4 a body 7 a 8 sa označujú ako body 5 a 6.
13.
V prílohe položke B sa vypúšťa druhý bod. Súčasne sa zrušuje označenie bodu 1.
14.
V prílohe položke E sa za slovo „úschovy“ vkladá čiarka a slová „ak nejde o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu“ a na konci sa pripája táto veta:
„Za prijatie do úschovy listiny, listinného cenného papiera, peňazí alebo hnuteľnej veci, ak ide o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu, 1 % z ceny veci, najmenej 6,50 eura, najviac 663,50 eura.“.
15.
Príloha sa dopĺňa o položku N, ktorá znie:
„Položka N
Za zistenie totožnosti za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje, pri úkonoch podľa položky A, B, E, J a K.…….............................................................................................. 1,33 eura.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Lucia Žitňanská v. r.