198/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

198
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 2014 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1347 z 23. septembra 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 16. októbra 2014. Ratifikačná listina bola uložená 21. októbra 2014 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2016 v súlade s čl. 464 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2016.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 260/4 z 30. augusta 2014.