100/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

100
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. januára 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky
na priamy predaj a dodávanie malého
množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu
a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi
a iným maloobchodným prevádzkarniam
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Malým množstvom prvotných produktov rastlinného pôvodu je množstvo, ktoré prvovýrobca priamo predáva konečnému spotrebiteľovi alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, ak ide ročne o
a)
zrno obilnín, z každého druhu do 500 kg,
b)
zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca do 500 kg,
c)
suché strukoviny do 500 kg,
d)
olejniny do 500 kg,
e)
konzumné zemiaky do 2 000 kg,
f)
hlúbovú zeleninu do 2 000 kg,
g)
plodovú zeleninu, z každého druhu do 500 kg,
h)
koreňovú zeleninu, z každého druhu do 500 kg,
i)
cibuľovú zeleninu do 200 kg,
j)
strukovú zeleninu do 300 kg,
k)
listovú zeleninu do 150 kg,
l)
jadrové ovocie do 2 000 kg,
m)
kôstkové ovocie do 1 000 kg,
n)
bobuľové ovocie vrátane hrozna stolového alebo muštového na priamy konzum do 250 kg,
o)
škrupinové ovocie nelúpané do 700 kg,
p)
byliny do 50 kg,
q)
pestované huby do 50 kg.“.
2. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Dodávanie malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu
konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni
(1)
Malým množstvom spracovaných produktov rastlinného pôvodu je množstvo, ktoré prvovýrobca vyrába vo svojom súkromnom hospodárstve a priamo predáva konečnému spotrebiteľovi alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, ak ide ročne o
a)
spracované ovocie do 1 250 kg hmotnosti suroviny, najmä lekvár,19a) džem,19b) kompót,19c)
b)
spracovanú zeleninu do 1 250 kg hmotnosti suroviny, najmä nakladanú zeleninu,19d) sterilizovanú zeleninu,19e)
c)
kvasenú kapustu19d) do 500 kg hmotnosti suroviny,
d)
pestované konzervované huby19f) do 50 kg hmotnosti suroviny,
e)
pestované sušené huby19g) do 50 kg hmotnosti suroviny,
f)
sirupy, ovocné šťavy19h) a zeleninové šťavy do 1 250 kg hmotnosti suroviny,
g)
sušené kuchynské byliny do 50 kg hmotnosti suroviny,
h)
spracované produkty z obilia a zemiakov do 400 kg hmotnosti suroviny, najmä lokše, pagáče, cestoviny,
i)
pochutiny na báze spracovaného ovocia a zeleniny do 100 kg hmotnosti hotového výrobku, najmä sušené ochutené semená olejnín, ovocné čaje a ovocné octy do 200 l.
(2)
Výrobcom podľa odseku 4 je ten, kto spracúva produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti, vyrába z nich produkty uvedené v odseku 1 a je na tento účel zaregistrovaný na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.19i)
(3)
Výrobca malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu je povinný používať len také suroviny, ktoré zodpovedajú požiadavkám bezpečnosti potravín.19j)
(4)
Výrobca malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu
a)
zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu spracovaných produktov,
b)
musí byť zdravotne spôsobilý; zdravotnú spôsobilosť preukazuje potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti,19k)
c)
vedie evidenciu o dátume, druhu, množstve, zložení a teplote skladovania vyrobených produktoch rastlinného pôvodu, a to
1.
celkového množstva,
2.
priamo predaných produktov konečnému spotrebiteľovi alebo na miestnom trhovisku,
3.
produktov dodaných do miestnych maloobchodných prevádzkarní vrátane názvov a adries týchto prevádzkarní,
d)
je povinný označiť svoje predajné miesto menom a priezviskom, adresou a registračným číslom,
e)
je povinný produkty označiť údajmi o názve produktu a jeho cene, menom a priezviskom výrobcu, registračným číslom a rokom výroby produktu; na požiadanie podáva ústnu informáciu o ostatných údajoch.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19k znejú:
„19a)
§ 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich.
19b)
§ 2 písm. f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré.
19c)
§ 2 písm. e) vyhlášky č. 132/2014 Z. z.
19d)
§ 2 písm. i) vyhlášky č. 132/2014 Z. z.
19e)
§ 2 písm. j) vyhlášky č. 132/2014 Z. z.
19f)
§ 2 písm. q) vyhlášky č. 132/2014 Z. z.
19g)
§ 2 písm. p) vyhlášky č. 132/2014 Z. z.
19h)
§2 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 292/2013 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.
19i)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19j)
§ 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19k)
§ 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Robert Fico v. r.