83/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. apríla 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
karcinogénny faktor je
1.
látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,3)
2.
látka, zmes alebo pracovný proces s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1 alebo látka alebo zmes uvoľňovaná v pracovných procesoch uvedených v prílohe č. 1,
b)
mutagénny faktor je látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,3).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
3.
V § 2 písm. c) sa slová „skupiny 1 a 2“ nahrádzajú slovami „kategórie 1A a kategórie 1B“.
4.
V § 4 ods. 1 sa slovo „prípravkami“ nahrádza slovom „zmesami“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slovo „prípravkov“ nahrádza slovom „zmesí“.
6.
§ 14 znie:
㤠14
„Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
7.
V nadpise prílohy č. 1 sa slovo „prípravkov“ nahrádza slovom „zmesí“.
8.
Prílohy č. 2, 3 a 5 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.
TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI ÚČINKAMI V PRACOVNOM OVZDUŠÍ
Po
r.

č.
Chemická látka EINECS1) CAS2) TSH3) Účinky
ml.m-3(ppm)4) mg.m-35) Kategóriakarcino-
génov7)
Kategóriamutagénov8) Senzi-bilizu-
júce9)
Prienik cez pokožku10)
1. akrylamid 201-173-7 79-06-1 - 0,03 1B 1B - +
2. akrylonitril (2-propénnitril) 203-466-5 107-13-1 3 7 1B - + +
3. arzén - zlúčeniny (III, V ako As) oxid arzeničný, kyselina arzeničná
a jej soli,
oxid arzenitý, kyselina arzenitá
a jej soli,
hydrogénarzeničnan olovnatý,
chlorid arzenitý a iné anorganické
zlúčeniny arzénu s výnimkou arzénovodíka
215-116-9

215-481-4

232-064-2
1303-28-2
7778-39-4
1327-53-3
13464-58-9
7784-40-9
- 0,1 (I)11) 1A - - -
4. auramín (imín4,4´- dimetylaminobenzofenónu)
a jeho soli12)
207-762-5 492-80-8 - 0,08(I) 2 - - +
5. azbest (vlákna) - - - 0,1 vl.cm-3
6)
1A - - -
6. benzén 200-753-7 71-43-2 1,0 3,25 1A 1B - +
7. benzidín a jeho zlúčeniny 202-199-1 92-87-5 - 8 1A - - +
8. benzo(a)pyrén
- výroba koksu
- ostatné
200-028-5 50-32-8 -
-
0,005
0,002
1B
1B
1B
1B
-
-
-
-
9. berýlium a jeho zlúčeniny ako Be (okrem
hlinitokremičitanov
berylnatých)
- opracovanie kovu a zliatin
- ostatné
231-150-7 7440-41-7 -
-
0,005(I)
0,002(I)
1B
1B
-
-
+
+
-
-
10. bis(chlórmetyl)éter 208-832-8 542-88-1 0,001 0,005 1A - - +
11. 1,3-butadién (buta-1,3-dién) 203-450-8 106-99-0 5 11 1A 1B - -
12. bután s obsahom ≥ 0,1% butadiénu
(n-bután)
(izo-bután)
203-448-7
200-857-2
106-97-8
75-28-5
1 000 2 400 1A - - -
13. 1,2-dibrómetán 203-444-5 106-93-4 0,1 0,8 1B - - +
14. dietylsulfát 200-589-6 64-67-5 0,03 0,2 1B 1B - -
15. 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) 203-458-1 107-06-2 5 20 1B - - +
16. 2,2´-dichlór-4,4´- metyléndianilín
(3,3´dichlórdifenyl-
metán-4,4´-diam)
202-918-9 101-14-4 - 0,02 1B - - +
17. 1,2-dimetylhydrazín (1,2-dimetyldiazán) 540-73-8 - 0,1 1B - + +
18. dimetylsulfát 201-058-1 77-78-1 0,02 0,1 1B 2 - +
19. 2,6-dinitrotoluén 210-106-0 606-20-2 0,007 0,05 1B 2 - +
20. epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxy-
propán)
(chlórmetyloxirán)
203-439-8 106-89-8 3 12 1B - + +
21. etylénimín (aziridín) 205-793-9 151-56-4 0,5 0,9 1B 1B - +
22. etylénoxid (oxirán) 200-849-9 75-21-8 1 2 1B 1B - +
23. hydrazín (diazán) 206-114-9 302-01-2 0,1 0,13 1B - + +
24. chlórmetyl-metyléter monochlórdimetyléter)
(chlórmetoxymetán)
203-480-1 107-30-2 - 0,003 1A - - +
25. chróm (VI) zlúčeniny vrátane chrómanu olovnatého
(prach/aerosól ako CrO3) s výnimkou vo
vode prakticky
nerozpustného chrómanu
bárnatého
- ručne oblúkové zváranie
obalenou elektródou
- výroba vo vode
rozpustných zlúčenín
chrómu (VI)
- ostatné
1333-82-0 -


-


-
0,1 (I)


0,1 (I)


0,05 (I)
1A1B


1B


1B
1B1B


1B


1B
+


+


+
-


-


-
26. kadmium a jeho zlúčeniny ako prach a aerosól (ako Cd)
oxid kademnatý,
chlorid kademnatý,
síran kademnatý,
fluorid kademnatý
- výroba batérií,
tepelná extrakcia zinku,
olova a medi, zváranie
kadmiových zliatin
- ostatné
215-146-2
233-296-7
233-331-6
232-222-0
1306-19-0
10108-64-2
10124-36-4
7790-79-06
-
-
0,03 (I)
0,15 (I)
1B
1B
1B
1B
2
1B
1B
1B
-
-
-
-
-
-
-
-
27. 4,4´-metyléndianilín (4,4´- diaminodifenylmetán) 202-974-4 101-77-9 - 0,1 1B 2 + +
28. nikel a jeho zlúčeniny oxid nikelnatý,
oxid nikličitý,
oxid niklitý,
sulfid nikelnatý,
tetrakarbonyl niklu (ako Ni)
- ostatné
215-215-7 234-823-3
215-217-8
240-841-2
236-669-2
1313-99-1 12035-36-8
1314-06-3
16812-54-7
13463-39-3
-
-
0,5 (I)
0,05 (I)
1A - + -
29. 2-nitropropán 201-209-1 79-46-9 5 18 1B - - -
30. oxid kremičitý, kryštalický - 14808-60-7 - 0,1 (R)13) 1A - - -
31. prach z tvrdého dreva (dub, buk)14) - - - 5,0 1A - - -
32. propylénoxid (1,2-epoxypropán)
(metyloxirán)
200-879-2 75-56-9 2,5 6 1B 1B - +
33. o-toluidín (2-metylanilín) 202-429-0 95-53-4 - 0,5 1B - - +
34. trichlóretylén (trichlóretén) 201-167-4 79-01-6 50 275 1B 2 - +
35. monomér vinylchloridu (chlóretén) 200-831-0 75-01-4 3 7,77 1A - - -
Vysvetlivky:
1)
EINECS číslo:
Číslo priradené chemickej látke, ktorá sa nachádza v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok.
2)
CAS číslo:
Medzinárodne stanovené číslo priradené danej chemickej látke na účely jej presnej identifikácie za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.
3)
Technické smerné hodnoty (TSH)
Určujú sa len pre karcinogény a mutagény zaradené do kategórie 1A a kategórie 1B, pre ktoré nemôžu byť v súčasnosti stanovené najvyššie prípustné expozičné limity1 vzhľadom na ich predpokladané bezprahové účinky. Sú to minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami a možno ich dodržať technickými opatreniami. Ich dodržiavanie znižuje pravdepodobnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale nemôže ich úplne vylúčiť. Sú základom pre preventívne a ochranné opatrenia.
TSH znamenajú časovo vážený priemer koncentrácie plynov, pár a aerosólov vrátane minerálnych vlákien za 8-hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.
Na obmedzenie nadmernej expozície pri kolísaní hodnôt nad priemernú TSH platia tieto pravidlá:
– krátkodobá hodnota expozície maximálne 5 x TSH,
– krátkodobé trvanie expozície 15 minút,
– frekvencia za zmenu 5 x,
– interval medzi expozíciou 1 hodina.
V týchto prípadoch musí byť vždy dodržaná priemerná TSH za 8-hodinovú zmenu.
Vyjadrujú sa v:
4)
ppm – počet objemových častí chemickej látky na milión objemových častí vzduchu (ml.m-3).
5)
mg.m-3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri 20 oC a 101,3 kPa.
6)
vl.cm–3 – vlákno na centimeter kubický vzduchu.
Účinky:
7)
Kategórie karcinogénov:
kategória 1A – Dokázaný karcinogén pre ľudí
kategória 1B – Pravdepodobný karcinogén
kategória 2 – Podozrivý karcinogén
8)
Kategórie mutagénov:
kategória 1A – Mutagén ľudských zárodočných buniek
kategória 1B – Mutagén cicavčích zárodočných buniek
kategória 2 – Podozrivý mutagén
9)
Senzibilizujúce účinky majú látky, ktoré spôsobujú oveľa vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu, ako je bežný. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie technických smerných hodnôt nezaručuje, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie.
10)
Prienik cez pokožku: Niektoré látky môžu prenikať ľahko cez pokožku a spôsobovať smrteľné otravy často bez varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a podobne).
11)
I – merané ako inhalovateľná frakcia.
12)
Auramín a jeho soli sú zaradené podľa § 2 písm. a) druhého bodu medzi látky, zmesi a pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1.
13)
R – merané ako respirabilná frakcia.
14)
Stanovuje sa ako inhalovateľná frakcia: ak prach z tvrdého dreva je zmiešaný s iným drevným prachom (mäkké drevo), bude sa uplatňovať technická smerná hodnota pre všetky druhy dreva prítomné v zmesi.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.
EXPOZIČNÉ EKVIVALENTY NIEKTORÝCH KARCINOGÉNOV A MUTAGÉNOV
Akrylonitril (CAS: 107-13-1)
Karcinogén kategórie 1B
vzduch
akrylonitril


ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
bez ohraničenia
červené krvinky*
n-kyanoetylvalínμg.1-1 krvi
0,14 0,3 16
0,23 0,5 35
0,45 1 60
3 7 420
Benzén (CAS: 71-43-2)
Karcinogén kategórie 1A
Mutagén kategórie 1B
vzduchbenzénml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
celková krv
benzén
μg.1-1 μmol.1-1
0,3 1,0 0,9 0,012
0,6 2,0 2,4 0,031
0,9 3,0 4,4 0,056
1,0 3,3 5,0 0,064
2,0 6,5 14,0 0,180
4,0 13,0 38,0 0,490
6,0 19,5 - -
vzduchbenzén


ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
moč
S-fenylmerkaptúrová kyselina
mg.1-1 μmol.1-1 mg.g-1
kreatinínu
μmol.mmol-1
kreatinínu
0,3 1,0 0,016 0,067 0,010 0,0045
0,6 2,0 0,040 0,167 0,025 0,011
0,9 3,0 0,064 0,268 0,040 0,018
1,0 3,3 0,072 0,301 0,045 0,020
2,0 6,5 0,144 0,602 0,090 0,040
4,0 13,0 0,288 1,204 0,180 0,080
6,0 19,5 0,432 1,805 0,270 0,120
vzduch benzén
ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
moč
kyselina t,t-mukonová
mg.1-1 μmol.1-1 mg.g-1
kreatinínu
μmol.mmol-1
kreatinínu
0,3 1,0 - - - -
0,6 2,0 1,60 11,26 1,0 0,75
0,9 3,0 - - - -
1,0 3,3 2,0 14,07 1,25 0,94
2,0 6,5 3,0 21,11 1,88 1,41
4,0 13,0 5,0 35,18 3,13 2,35
6,0 19,5 7,0 49,26 4,38 3,28
Dimetylsulfát (CAS: 77-78-1)
Karcinogén kategórie 1B
Mutagén kategórie 2
vzduch
dimetylsulfát
ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
bez ohraničenia
červené krvinky n-metylvalín
μg.1-1 krvi
0,002 0,01 10
0,006 0,03 13
0,01 0,05 17
0,04 0,20 40
Etylénoxid (CAS: 75-21-8)
Karcinogén kategórie 1B
Mutagén kategórie 1B
vzduch
etylénoxid


ml.m-3 mg.m-3
čas odbery vzorky:
bez ohraničenia
krv
hydroxyetylvalín

μg.1-1
0,5 0,92 45
1,0 1,83 90
2,0 3,66 180
Hydrazín (CAS: 302-01-2)
Karcinogén kategórie 1B
vzduch
hydrazín


ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
moč
hydrazín
μg.1-1 mg.1-1 μmol.1-1 μg.g-1
kreatinínu
mg.g-1
kreatinínu
μmol.mmol-1
kreatinínu
0,01 0,013 56 0,056 1,75 35 0,035 0,017
0,02 0,026 112 0,112 3,50 70 0,070 0,233
0,05 0,065 320 0,320 9,98 200 0,200 0,665
0,08 0,104 480 0,480 15,0 300 0,300 1,000
0,10 0,130 608 0,608 19,0 380 0,380 1,270
vzduch
hydrazín
ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície alebo pracovnej zmeny
plazma
hydrazín
μg.1-1 μmol.1-1
0,01 0,013 27 0,84
0,02 0,026 55 1,72
0,05 0,065 160 4,99
0,08 0,104 270 8,42
0,10 0,130 340 10,61
Zlúčeniny chrómu (VI)
Karcinogén kategórie 1B
vzduch
CrO3

mg.m-3
čas odberu vzorky:
pri dlhodobej expozícii
po viacerých predcházdajúcich pracovných zmenách
červené krvinky*
chróm
μg.1-1 celkovej krvi μmol.1-1 celkovej krvi
0,03 9 0,173
0,05 17 0,327
0,08 25 0,481
0,10 35 0,673
vzduch
CrO3

mg.m-3
čas odberu vzorky:
pri dlhodobej expozícii
po viacerých predchádzajúcich pracovných zmenách
moč**
chróm
μg.1-1 mg.1-1 μmol.1-1 μg.g-1
kreatinínu
mg.g-1
kreatinínu
μmol.mmol-1
kreatinínu
0,03 12 0,012 0,230 7,5 0,0075 0,015
0,05 20 0,020 0,385 12,5 0,0125 0,026
0,08 30 0,030 0,577 18,75 0,0188 0,039
0,10 40 0,040 0,769 25,0 0,0250 0,051
*
neplatí pre expozíciu zváračským dymom
** platí aj pre expozíciu zváračským dymom
4-metylbenzén-1,3-diamín (CAS: 95-80-7)
Karcinogén kategórie 1B
vzduch
vzduch
4-metylbenzén
-1,3-diamín


mg.m-3
čas odberu vzorky:
na konci expozície, resp. pracovnej zmeny
moč
4-metylbenzén-1,3-diamín
μg.1-1 μmol.1-1 μg.g-1 kreatinínu μmol.mmol-1 kreatinínu
0,0025 9,6 0,079 6 0,0053
0,01 20,8 0,170 13 0,0113
0,017 32,0 0,262 20 0,0175
0,035 59,2 0,485 37 0,0323
0,100 160,0 1,310 100 0,0873
Nikel(kovový, oxidy, karbonyl, sulfid)
Karcinogén kategórie 1A
vzduch
nikel
mg.m-3
čas odberu vzorky:
po niekoľkodňovej expozícii
moč
nikel
μg.1-1 mg.1-1 μmol.1-1 μg.g-1
kreatinínu
mg.g-1
kreatinínu
μmol.mmol-1
kreatinínu
0,10 15 0,015 0,26 9,38 0,0094 0,017
0,30 30 0,030 0,51 18,75 0,0190 0,034
0,50 45 0,045 0,77 28,13 0,0281 0,051

Oxid arzenitý (CAS: 1327-53-3)
Karcinogén kategórie 1A
vzduch
arzén
mg.m-3
čas odber vzorky:
na konci expozície, resp. pracovnej zmeny
moč
arzén
μg.1-1 mg.1-1 μmol.1-1 μg.g-1 kreatinínu mg.g-1 kreatinínu μmol.mmol-1 kreatinínu
0,01 50 0,050 0,67 31,25 0,03 0,045
0,05 90 0,090 1,20 56,25 0,06 0,08
0,10 130 0,130 1,74 81,25 0,08 0,116
Trichlóretylén (CAS 79-01-6)
Karcinogén kategórie 1B
vzduch
trichlóretylénml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:na konci pracovnej zmeny
moč
kyselina trichlóroctová
mg.1-1 μmol.1-1 mg.g-1 kreatinínu μmol.mmol-1 kreatinínu
10 55 20 125 13 8
20 109 40 245 25 16
30 164 60 370 38 25
50 273 100 600 63 40
Vinylchlorid (CAS:75-01-4)
Karcinogén kategórie 1A
vzduch
vinylchlorid
ml.m-3 mg.m-3
čas odberu vzorky:
po niekoľkodňovej expozícii
moč
tiodiglykolová kyselina
mg/24 h μmol/24 h
1 2,6 1,8 12
2 5,2 2,4 16
4 10,0 4,5 30
8 21,0 8,2 55
16 41,0 10,6 71
Vysvetlivky:
Polotučným písmom je vyznačená hodnota najbližšia k TSH daného karcinogénneho faktora.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).“.
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2015.
Robert Fico v. r.