54/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2015 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
ZÁKON
z 19. marca 2015
o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z. a zákona č. 323/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 44o ods. 6 sa slová „31. augustu 2015“ nahrádzajú slovami „30. novembru 2015“.
2.
V § 44o ods. 7 sa slová „31. marca 2015“ nahrádzajú slovami „30. júna 2015“.
3.
V § 44o ods. 8 sa slová „30. júna 2015“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2015“.
4.
V § 44o ods. 9 sa slová „31. júla 2015“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2015“.
5.
V § 44o ods. 10 sa slová „31. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „30. novembra 2015“.
6.
V § 44o ods. 11 sa slová „31. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „30. novembra 2015“ a slová „15. septembra 2015“ slovami „15. decembra 2015“.
Čl. V
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z. a zákona č. 181/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 34c sa vkladá § 34d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34d
Osobitné ustanovenie k výročnej správe za rok 2014
Výročná správa za rok 2014 obsahuje sumu vybraných členských príspevkov a osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená pre príslušné účtovné obdobie.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. marca 2015 okrem čl. I, III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 70/1996 Z. z.
2)
§ 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
4)
§ 2 písm. q) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 143/2013 Z. z.
5)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 písm. i), § 15 až 16l zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 16 až 16l zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 28 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
11)
§ 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.
12)
13)
§ 2 písm. f) štvrtý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.
14)
15)
16)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 66a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
18)
19)
20)
21)
22)
Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 70/1996 Z. z.).
Spoločný protokol k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 71/1996 Z. z.).
23)
§ 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.
24)
§ 5 až 9 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 1 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 8 ods. 8 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 143/2013 Z. z.
27)
§ 27 ods. 7 a § 28 ods. 21 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.
28)
§ 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
31)
§ 29 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 408/2008 Z. z.
§ 4 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.