450/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 22. decembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4, § 37 ods. 3, § 38 ods. 12, § 45 ods. 4, § 51 ods. 4, § 54 ods. 10, § 55 ods. 3, § 56 ods. 12, § 67 ods. 9, § 89 ods. 3, § 97 ods. 3 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z., vyhlášky č. 457/2009 Z. z., vyhlášky č. 229/2010 Z. z., vyhlášky č. 355/2011 Z. z., vyhlášky č. 2/2012 Z. z., vyhlášky č. 90/2013 Z. z., vyhlášky č. 57/2015 Z. z. a vyhlášky č. 191/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
GPS súradnice stacionárnej stanice technickej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly.“.
2.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
odborný posudok o dostatočnej únosnosti plochy v mieste kontrolnej jamy alebo v mieste inštalácie celovozidlového zdviháka podľa § 33 ods. 8; to neplatí pre stacionárnu stanicu technickej kontroly.“.
3.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. d) a f) k stanici technickej kontroly.“.
4.
V § 9 ods. 1 uvádzacej vete, § 16 ods. 1 uvádzacej vete a § 30 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „je v elektronickej podobe a“.
5.
V § 9 ods. 2 tretej vete, § 16 ods. 2 tretej vete, § 23 ods. 2 druhej vete a § 30 ods. 2 tretej vete sa slová „a archivuje sa po dobu piatich rokov“ nahrádzajú slovami „alebo fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom a archivuje sa po dobu piatich rokov“.
6.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
GPS súradnice stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly.“.
7.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. d) k pracovisku emisnej kontroly.“.
8.
V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
GPS súradnice pracoviska kontroly originality.“.
9.
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. d) k príslušnému pracovisku kontroly originality.“.
10.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení.“.
11.
V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. c) k príslušnému pracovisku montáže plynových zariadení.“.
12.
V § 32 ods. 2 až 5 uvádzacej vete sa slová „siete staníc“ nahrádzajú slovami „siete stacionárnych staníc“.
13.
V § 32 ods. 4 a 5 sa slová „musia byť zriadené aspoň“ nahrádzajú slovami „môžu byť zriadené najviac“.
14.
V § 32 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
v ďalšom okresnom meste v rámci kraja môže byť zriadená ďalšia stanica technickej kontroly oprávnená vykonávať tento druh technickej kontroly, ak počet vozidiel na prepravu nebezpečných vecí evidovaných v rámci kraja presiahne 500 vozidiel,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
15.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri určovaní siete mobilných staníc technickej kontroly sa vychádza zo zásady, že môže byť zriadená najviac jedna mobilná stanica technickej kontroly pre územné obvody nasledujúcich skupín krajov
a)
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly v rámci týchto krajov,
b)
Žilinský kraj a Banskobystrický kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly v rámci týchto krajov,
c)
Prešovský kraj a Košický kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly v rámci týchto krajov.“.
16.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
Stanica technickej kontroly pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to pre
a)
stacionárnu stanicu technickej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
3.
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
4.
kontrolnej linky,
5.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch,
b)
mobilnú stanicu technickej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
vytýčenej plochy určenej na rozostavenie kontrolnej linky typu M,
3.
kontrolnej linky,
4.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.“.
17.
V § 33 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
kontrolnú linku typu M určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, PS a LS v mobilnej stanici technickej kontroly.“.
18.
V § 33 ods. 4 a 5 sa v uvádzacej vete vypúšťajú slová „okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až d)“.
19.
V § 33 ods. 6 sa slová „linky stanice“ nahrádzajú slovami „linky stacionárnej stanice“.
20.
V § 33 ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „s rozmermi najmenej 60 m x 10 m“.
21.
V § 33 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Plocha priestoru mobilnej stanice technickej kontroly v mieste kontrolnej jamy alebo v mieste inštalácie celovozidlového zdviháka musí mať dostatočnú nosnosť.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
22.
V § 33 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Pri mobilnej stanici technickej kontroly môžu byť prístupové a vnútorné komunikácie a odstavné plochy vytvorené len prenosným dopravným značením.“.
23.
V § 34 odsek 6 znie:
„(6)
Kontrolnú linku mobilnej stanice technickej kontroly typu M možno zriadiť v mobilnom vyhotovení, ktoré umožňuje mobilnú stanicu technickej kontroly premiestňovať medzi schválenými miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly, pričom môže byť prevádzkovaná vždy len na jednom schválenom mieste. Kontrolná linka mobilnej stanice technickej kontroly typu M musí byť vybavená
a)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po celej dĺžke kontrolnej linky alebo odsávacím zariadením s podobným účinkom, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly, ktorá je umiestnená v uzatvorenej stavbe,
b)
pracovnou jamou alebo zdvihákom umožňujúcim kontrolu podvozkových častí vozidla zospodu tak, že je súčasne umožnené ovládanie vozidla z miesta vodiča ďalšou osobou, pričom taká manipulácia s vozidlom musí byť schválená výrobcom zdviháka; zdvihák musí zároveň umožňovať kontrolu vozidiel zapojených do jazdnej súpravy a pri vozidle podľa prílohy č. 4b v zaťaženom stave,
c)
zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,
d)
zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom najmenej 1 MPa na dohusťovanie pneumatík,
e)
zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,
f)
tlakomerom na meranie tlaku vzduchu v pneumatike,
g)
meračským oceľovým pásmom,
h)
zvukomerom,
i)
akustickým kalibrátorom,
j)
meradlom otáčok vznetových a zážihových motorov,
k)
meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny,
l)
meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,
m)
meradlom parametrov geometrie riadenej nápravy vozidla,
n)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
o)
rovinnou plochou súvisiacou s meradlom podľa písmena n),
p)
valcovou skúšobňou bŕzd s meraním brzdných síl, ovládacej sily a ovládacieho tlaku, ktorá namerané hodnoty automaticky zaznamená,
q)
prístrojom na kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti,
r)
meradlom priemerov čapov zariadení na spájanie vozidiel,
s)
zariadením na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies,
t)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore kontrolných liniek zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa osobitného predpisu,14) ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly, ktorá je umiestnená v uzatvorenej stavbe,
u)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodný operačný systém na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému,
v)
meradlom ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy so spojkovou hlavicou,
w)
šablónou na kontrolu zakrivenia zrkadlovej plochy spätných zrkadiel,
x)
zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla.
y)
meradlom spomalenia vozidla.
z)
monitorovacím záznamovým zariadením,
aa)
meradlom teploty ovzdušia a teploty povrchu predmetov.“.
24.
V § 34 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Technickú kontrolu na technologickom vybavení stanice technickej kontroly možno vykonať, len ak sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých súčastí technologického vybavenia určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť. Ak sa má technická kontrola vykonať na mieste prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly, pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť vykonávania technickej kontroly alebo výsledky meraní, sa technická kontrola nevykoná.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
25.
V § 35 ods. 1 sa slová „§ 34 ods. 2 písm. f) až i) a § 34 ods. 5 písm. f) až i)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 2 písm. f) až i), § 34 ods. 5 písm. f) až i) a § 34 ods. 6 písm. f) až i)“.
26.
V § 35 ods. 2 sa slová „§ 34 ods. 6 písm. c), d) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 6 písm. j) až r), v), y) a aa)“.
27.
V § 35 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 2 písm. q) a § 34 ods. 5 písm. t)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 2 písm. q), § 34 ods. 5 písm. t) a § 34 ods. 6 písm. t)“.
28.
V § 36 písm. a) sa slová „§ 34 ods. 6 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 6 písm. j) až r), v), y) a aa)“ a v písm. b) sa slová „§ 34 ods. 6 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 6 písm. l) a o)“.
29.
V § 41 ods. 1 písm. b) sa na konci prvého bodu a druhého bodu pripájajú tieto slová: „ak má kontrolný technik platné osvedčenie na vykonávanie technických kontrol pravidelných na vozidlá príslušnej kategórie,“.
30.
V § 41 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci tretieho bodu nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak má kontrolný technik platné osvedčenie na vykonávanie technických kontrol pravidelných na vozidlá príslušnej kategórie.“.
31.
V § 41 ods. 5 sa slová „40 hodín teoretickej výučby“ nahrádza slovami „32 hodín teoretickej výučby“.
32.
V § 46 odsek 8 znie:
„(8)
Technickú kontrolu podľa odsekov 1, 3, 4 a 7 možno vykonať v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2 zákona za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 33 ods. 7 a § 34 ods. 6 na vozidlách akejkoľvek kategórie.“.
33.
V § 47 ods. 1 písm. g) slová „kategórie L, M, N, O, T a R“ sa nahrádzajú slovami „kategórie L, M, N a T“.
34.
V § 48 ods. 2 písm. q) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vozidlo, pre ktoré je predpísané vybavenie počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti, ním nie je vybavené,“.
35.
V § 50 ods. 3 sa slovo „zapíše“ nahrádza slovami „pri vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 zapíše“.
36.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
mobilné pracovisko emisnej kontroly môže byť zriadené len ako súčasť mobilnej stanice technickej kontroly.“.
37.
V § 52 odsek 1 znie:
„(1)
Pracovisko emisnej kontroly pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to pre
a)
stacionárne pracovisko emisnej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
3.
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
4.
priestoru na samotné vykonávanie emisnej kontroly,
5.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch,
b)
mobilné pracovisko emisnej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
vytýčenej plochy určenej na rozostavenie pracoviska typu M,
3.
priestoru na samotné vykonávanie emisnej kontroly,
4.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.“.
38.
V § 52 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
pracovisko typu M určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel, na ktorých možno vykonávať emisné kontroly pre pracoviská typu A až C.“.
39.
V § 52 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až c)“.
40.
V § 52 ods. 5 sa slová „Priestor pracoviska“ nahrádzajú slovami „Priestor stacionárneho pracoviska“.
41.
V § 52 ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „s rozmermi minimálne 60 m x 10 m“.
42.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pre prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. d) vrátane odstavných plôch platia požiadavky podľa odseku 6, pričom môžu byť vytvorené len prenosným dopravným značením.“.
43.
V § 53 odsek 5 znie:
„(5)
Pracovisko emisnej kontroly typu M možno zriadiť v mobilnom vyhotovení, ktoré umožňuje mobilné pracovisko emisnej kontroly premiestňovať medzi schválenými miestami na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly, pričom môže byť prevádzkované vždy len na jednom schválenom mieste. Pracovisko emisnej kontroly typu M musí byť vybavené
a)
meradlom na meranie otáčok motora,
b)
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c)
meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému,
d)
počítačom so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a tlačiarňou,
e)
meradlom na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhla predstihu zapaľovania,
f)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou hodnoty lambda,
g)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou hodnoty lambda vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému,
h)
potrebným počtom prenosných detektorov úniku plynu zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa osobitného predpisu,14)
i)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.
44.
V § 53 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Emisnú kontrolu na technologickom vybavení pracoviska emisnej kontroly možno vykonať, len ak sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých súčastí technologického vybavenia určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť. Ak sa má emisná kontrola vykonať na mobilnom pracovisku emisnej kontroly, pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť vykonávania emisnej kontroly alebo výsledky meraní, sa emisná kontrola nevykoná.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
45.
V § 54 ods. 1 sa slová „§ 53 ods. 2 písm. d) a § 53 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 2 písm. d), § 53 ods. 3 písm. c) a § 53 ods. 5 písm. f) a g)“.
46.
V § 54 ods. 2 a § 55 sa slová „§ 53 ods. 5 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 5 písm. a) až c) a e)“.
47.
V § 54 ods. 5 sa slová „§ 53 ods. 2 písm. f) a § 53 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 2 písm. f), § 53 ods. 3 písm. e) a § 53 ods. 5 písm. h)“.
48.
V § 66 odsek 4 znie:
„(4)
Emisná kontrola podľa odsekov 1 až 3 môže byť vykonaná na mobilnom pracovisku emisnej kontroly za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 52 ods. 7 a § 53 ods. 5 postupom podľa metodiky na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly zvláštnej, alebo emisnej kontroly administratívnej technikom emisnej kontroly, ktorý má platné osvedčenia na všetky druhy palív a emisných systémov.“.
49.
V § 95 sa odsek 3 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.“.
50.
§ 103 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri vystavení opisu protokolu o montáži plynového zariadenia sa v opise vyznačí poradové číslo protokolu o montáži plynového zariadenia a potvrdí sa podpisom technika montáže plynových zariadení a odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby alebo podpisom konateľa poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a odtlačkom pečiatky pri zániku oprávnenej osoby montáže plynových zariadení.“.
51.
Za § 104e sa vkladá § 104f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
(1)
Oprávnená osoba, ktorá získala oprávnenie na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly do 31. decembra 2015, môže používať technologické vybavenie podľa doterajších predpisov.
(2)
Oprávnená osoba, ktorá získala oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly do 31. decembra 2015, môže používať technologické vybavenie podľa doterajších predpisov.
(3)
Mobilné stanice technickej kontroly, stanice technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia, stanice technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí a mobilné pracoviská emisnej kontroly zriadené podľa kontrolných kapacít určených do 31. decembra 2015 zostávajú zachované.“.
52.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
Požiadavky a parametre na meradlá a prístroje používané pri technických kontrolách
53.
V prílohe č. 4 sa prvý bod dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
GPS súradnice stacionárnej stanice technickej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly.“.
54.
V prílohe č. 4b sa slová „vecí a vozidlá“ nahrádzajú slovami „vecí okrem ťahačov bez návesu pri vykonávaní technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí, a vozidlá“.
55.
V prílohe č. 8 sa prvý bod dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
GPS súradnice stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly.“.
56.
V prílohe č. 10 sa prvý bod dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
GPS súradnice pracoviska kontroly originality.“.
57.
V prílohe č. 12 sa prvý bod dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení.“.
58.
V prílohe č. 12 sa body 3.1 a 3.2 dopĺňajú písmenom dd), ktoré znie:
„dd)
poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ján Počiatek v. r.