449/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

449
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z. a vyhlášky č. 222/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V druhej časti tretej hlave nadpis druhého oddielu znie: „Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní, o predbežnom opatrení a o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých“.
2.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Rozhodovanie súdu o predbežnom opatrení a o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých
Ustanovenia § 27 a 28 sa primerane použijú aj pri rozhodovaní súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu16) a o povolení na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa osobitného zákona.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.
3.
Za § 33 sa vkladá nový tretí oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Tretí oddiel
Kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami
§ 33a
(1)
Predseda príslušného krajského súdu na návrh probačného a mediačného úradníka vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca vypracuje rozvrh služieb, v ktorom určí potrebný počet probačných a mediačných úradníkov, ktorí budú mimo pracovného času v rámci služobnej pohotovosti zabezpečovať výkon kontroly rozhodnutia technickými prostriedkami; v rozvrhu služieb určí aj ďalších probačných a mediačných úradníkov na zastupovanie v mimoriadnych prípadoch, napríklad počas práceneschopnosti.
(2)
Služobnú pohotovosť pre probačných a mediačných úradníkov podľa odseku 1 určí predseda krajského súdu v trvaní od skončenia pracovného času do začiatku pracovného času v nasledujúci deň a zabezpečí im prístup k priamej telefónnej linke.
(3)
Probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca oznámi operačnému stredisku číslo telefónnej linky, na ktorej sú určení probační a mediační úradníci počas služobnej pohotovosti dosiahnuteľní, prípadne určí ďalší spôsob zabezpečenia ich dosiahnuteľnosti podľa miestnych podmienok.
§ 33b
Postup pred nariadením kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami
(1)
Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva v obvode súdu, ktorého sudca vydal pokyn na jeho vykonanie, pokyn sa bezodkladne pridelí probačnému a mediačnému úradníkovi tohto súdu.
(2)
Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva mimo obvodu súdu, ktorého sudca vydal pokyn na jeho vykonanie, pokyn sa bezodkladne odošle príslušnému súdu, kde sa pridelí probačnému a mediačnému úradníkovi. Ustanovenie § 190a sa nepoužije.
(3)
Pri určovaní lehoty na vykonanie preskúmania splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami sa prihliada na technické prostriedky, ktoré sa majú použiť, miestne podmienky a plynulosť konania.
§ 33c
Prerušenie a skončenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami
Prerušenie a skončenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami sa bezodkladne oznámi príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi.
§ 33d
Ak na základe výzvy probačného a mediačného úradníka nie je uhradená určená suma nákladov podľa osobitného predpisu,16b) probačný a mediačný úradník bezodkladne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a súčasne mu predloží písomnosti potrebné na riadne uplatnenie pohľadávky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
„16b)
§ 26 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší tretí až deviaty oddiel sa označujú ako štvrtý až desiaty oddiel.
4.
§ 62a vrátane nadpisu znie:
㤠62a
Vyznačovanie vykonateľnosti
Primerane ako v § 62 sa postupuje aj v prípade vyznačovania vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia. Vykonateľnosť na predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu16) vyznačí vždy sudca, ktorý predbežné opatrenie nariadil, aj s vyznačením hodiny a minúty, kedy sa tak stalo. Vykonateľnosť na uznesení o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa osobitného predpisu16a) s uvedením hodiny a minúty doručenia uznesenia vyznačí vždy sudca, ktorý uznesenie vydal, bezprostredne po tom, ako ho doručil orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu.22aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
„22aa)
§ 179b ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.
5.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Informácia o poškodenom alebo svedkovi zasielaná ústavu na výkon väzby v nariadení výkonu trestu odňatia slobody alebo ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia slobody podľa osobitného predpisu,40c) obsahuje najmä údaje o telefónnom čísle, e-mailovom kontakte a adrese pobytu poškodeného alebo svedka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40c znie:
„40c)
§ 408 ods. 5 Trestného poriadku.“.
6.
Za § 78a sa vkladá § 78aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠78aa
Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia
Po doručení návrhu riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia príslušnému súdu, a ak sú splnené podmienky podľa § 65a ods. 1 písm. a) až f) Trestného zákona, predseda senátu vydá pokyn na preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami (§ 33b).“.
7.
V § 79 ods. 1 sa slová „úradný záznam“ nahrádzajú slovami „písomnú správu, ktorej rovnopis odovzdá proti podpisu odsúdenému“.
8.
V § 79 ods. 3 sa slová „úradný záznam“ nahrádzajú slovami „písomnú správu“.
9.
V § 79a sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
10.
V § 79a ods. 2 sa slovo „pripraví“ nahrádza slovom „pripravuje“ a za slová „rozhodnutie o“ sa vkladajú slová „prerušení výkonu trestu domáceho väzenia a o“.
11.
Nadpis nad § 91 znie: „Výchovné opatrenia, náhradná starostlivosť a sledovanie spôsobu výkonu funkcie opatrovníka osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzených v spôsobilosti na právne úkony a dohľad nad správou ich majetku“.
12.
§ 91 a 92 znejú:
㤠91
(1)
Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže vyzvať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, príslušné zariadenie, ak je v ňom maloleté dieťa umiestnené, obec, školu alebo neštátny subjekt, aby mu v lehotách, ktoré určí, predkladali správy o maloletom dieťati zamerané najmä na účinnosť uloženého výchovného opatrenia vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý bolo uložené s prípadným odporúčaním na zrušenie uloženého výchovného opatrenia, ak už splnilo svoj účel, alebo s odporúčaním na opakované uloženie toho istého výchovného opatrenia alebo na uloženie iného vhodného výchovného opatrenia, a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, aj s odporúčaním dočasnej úpravy jeho pomerov podľa osobitného predpisu.
(2)
Ak súd nariadil nad maloletým dieťaťom ústavnú starostlivosť46) alebo mu uložil ochrannú výchovu, sústavne sleduje spôsob ich výkonu a najmenej dvakrát do roka hodnotí ich účinnosť. Na tento účel súd najmä vyžaduje pravidelné správy o maloletom dieťati od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia, do ktorého bolo maloleté dieťa umiestnené, prípadne sleduje spôsob ich výkonu návštevami sudcu v zariadení, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené.
§ 92
(1)
Ak súd hodnotí výkon náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, môže si na tento účel najmä vyžiadať správu o maloletom dieťati od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iných osôb, ktoré sú oboznámené s pomermi maloletého dieťaťa, osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúna.
(2)
Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, po oznámení dočasného premiestnenia maloletého dieťaťa do cudziny na dobu dlhšiu ako tri mesiace podľa osobitného predpisu46a) súd môže požiadať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o prešetrenie pomerov maloletého dieťaťa, prípadne o informácie o vzťahových väzbách maloletého dieťaťa s rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami.
(3)
Ak súd zisťuje názor maloletého dieťaťa prostredníctvom jeho zástupcu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,46b) uvedie zoznam otázok, ktoré majú byť predmetom zisťovania názoru maloletého dieťaťa.
(4)
Správa o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa obsahuje najmä informácie o výnosoch, investíciách, ako aj účel a výšku výdavkov a príjmov súvisiacich s týmto majetkom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:
„46a)
§ 45 ods. 4 a § 50 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
46b)
§ 100 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 384/2008 Z. z.“.
13.
V § 130 ods. 3 druhá veta znie:
„Rovnako sa postupuje aj pri prijímaní návrhov na vydanie predbežného opatrenia16) alebo návrhov na vydanie povolenia súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa osobitného predpisu,16a) ak je podateľňa súdu mimo prevádzky.“.
14.
V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája slovo „CbVyl,“.
15.
V § 164 ods. 3 písm. d) sa za slovo „To,“ vkladá slovo „Tov,“.
16.
V § 167 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
register Vylo k súdnemu registru CbVyl na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je, podľa vzoru č. 26 uvedeného v prílohe č. 4.“.
17.
V § 206 ods. 3 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátené poverenie na vykonanie exekúcie a konečné vyúčtovanie exekučného konania súd bezodkladne založí do súdneho spisu exekučnej agendy a vyznačí v aplikácii vrátenie poverenia a ukončenie spisu.“.
18.
V § 232 ods. 1 sa za slovo „stavom“ vkladajú slová „vrátane podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií,“.
19.
V § 241c ods. 2 sa slovo „Podania“ nahrádza slovami „Ak odsek 3 neustanovuje inak, podania“.
20.
§ 241c sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý preskúmal splnenie podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami podľa § 33b, sa pridelí podanie podľa § 241b, ak sa súčasne nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.“.
21.
V § 241f sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
písomnosti týkajúce sa priebehu kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.“.
22.
V piatej časti sa za tretiu hlavu vkladá nová štvrtá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI PREDBEŽNOM ŠETRENÍ
§ 241i
Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri predbežnom šetrení sa použijú ustanovenia prvej hlavy piatej časti.
§ 241j
(1)
Podaním sa pri predbežnom šetrení rozumie pokyn sudcu alebo prokurátora na preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.
(2)
Prijaté podanie podľa odseku 1 sa eviduje v podateľni pomocou aplikácie.
(3)
Podanie podľa odseku 1 sa prideľuje náhodným výberom probačným a mediačným úradníkom v súlade s rozvrhom práce okresného súdu.
§ 241k
(1)
Súdnym spisom pri predbežnom šetrení je spis predbežného šetrenia. Spis predbežného šetrenia sa zakladá na súde, ktorý je príslušný na vykonanie predbežného šetrenia.
(2)
Základom spisu predbežného šetrenia je podanie podľa § 241j. Spis predbežného šetrenia ďalej obsahuje najmä
a)
spisový prehľad,
b)
potvrdenie o prijatí podania,
c)
písomný sľub páchateľa, ak sa vyžaduje,
d)
súhlas chránenej osoby, ak sa vyžaduje,
e)
súhlas plnoletej osoby, ktorá žije s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti, ak sa vyžaduje,
f)
úradný záznam o pohovore s maloletým dieťaťom, ak sa vyžaduje,
g)
vyjadrenie zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej je maloleté dieťaťa zverené do starostlivosti, ak sa vyžaduje,
h)
vyjadrenie opatrovníka, ak sa vyžaduje,
i)
úradný záznam o poučení dotknutej osoby,
j)
správu o preskúmaní splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami,
k)
správu o možnostiach uloženia a riadneho výkonu trestu.
(3)
Na účely úschovy súdnych spisov sa spis predbežného šetrenia považuje za ukončený predložením správ podľa odseku 2 písm. j) a k) tomu, kto vydal pokyn podľa § 241j ods. 1.
(4)
Ak sa po vykonaní predbežného šetrenia nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, spis predbežného šetrenia sa pripojí k probačnému spisu.“.Doterajšia štvrtá hlava sa označuje ako piata hlava.“.
23.
Za § 263g sa vkladá § 263h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠263h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Návrh týkajúci sa uplatnenia zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v konkurze vyhlásenom do 31. decembra 2015 sa eviduje v súdnom spise vedenom v súdnom registri K aj po 1. januári 2016.
(2)
Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 31. decembra 2015, sa v registratúrnom stredisku uschovajú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.
24.
V prílohe č. 1 časti I „PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:
„T C Cb K P S D E Er U UL JP
T C Cb K P S D E Er U UL JP
Tk Cpr CbPv R PPOm Scud Dd Em Erd
Tv Cr Cbcud NcKR Ps Dcud Ed Ercud
Nt Csr CbR Po Ecud
Pp Cd Cbd Pu
Td Ccud CbBu Pd
Tp CbHs Pcud
Tcud Cbi
Pr CbZm
M CbVO
Ntt CbVyl“.
25.
V prílohe č. I časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A sa štvrtý bod dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest povinnej práce, zaslaný na výkon trestu iným súdom,
g)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest domáceho väzenia, zaslaný na výkon trestu iným súdom.“.
26.
V prílohe č. I časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A deviatom bode písmeno b) znie:
„b)
pokyn na vykonanie predbežného šetrenia a nariadenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami,“.
27.
V prílohe č. I časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A sa deviaty bod dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dožiadania z iných súdov vo veciach probácie a vo veciach kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.“.
28.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene C deviaty bod znie:
„9.
Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku podľa zákona zmenkového a šekového okrem návrhov, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku, ktoré sú uplatňované proti spotrebiteľovi v súvislosti so spotrebiteľským právnym vzťahom.“.
29.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ sa písmeno C dopĺňa bodmi 11 a 12, ktoré znejú:
„11.
Do súdneho registra „CbVyl“ sa zapisuje diskvalifikačný list spolu s rovnopisom právoplatného rozhodnutia súdu o vylúčení.
12.
Na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je, sa vedie register „Vylo“ podľa vzoru č. 26 uvedeného v prílohe č. 4.“.
30.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene D treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane návrhov týkajúcich sa uplatnenia zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu“.
31.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene E prvom bode sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
návrh na konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,“.
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až o).
32.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene E druhý bod znie:
„2.
Do súdneho registra „PPOm“ sa zapisuje vec podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku a vec podľa § 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.; ak je návrh na vydanie predbežného opatrenia alebo návrh na povolenie súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na vydanie predbežného opatrenia vo veci alebo rozhodnutia o návrhu na povolenie súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých.“.
33.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene A piaty bod znie:
„5.
Do súdneho registra „CoPom“ sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú predbežných opatrení vydaných okresným súdom podľa § 75a Občianskeho súdneho poriadku a veci, ktoré sa týkajú rozhodnutí vydaných okresným súdom podľa § 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z., ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodržiavanie lehôt.“.
34.
V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ treťom bode sa v písmene b) na konci pripájajú tieto slová: „vrátane podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií“.
35.
Príloha č. 4 sa dopĺňa vzormi č. 25 a 26, ktoré znejú:
37.
V prílohe č. 11 čl. II ods. 1 prvá veta znie: „Súd predkladá návrhy na vyradenie a vyraďuje ukončené spisy v pravidelných intervaloch dohodnutých s príslušným archívom, najmenej raz za päť rokov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Tomáš Borec v. r.