437/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a zákona č. 239/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmä zabránením šírenia krízy vrátane jej šírenia na finančných trhoch a zachovaním trhovej disciplíny“.
2.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
riešením krízovej situácie na úrovni skupiny
1.
koordinácia uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a výkonu právomocí riešiť krízové situácie rezolučnými orgánmi na úrovni skupiny,
2.
uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií na úrovni materskej spoločnosti alebo vybranej inštitúcie, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe,“.
3.
V § 2 písm. d) sa slová „ktorej členovia sú usadení“ nahrádzajú slovami „ktorú tvoria materská spoločnosť a dcérske spoločnosti, ktoré sú usadené“.
4.
V § 2 písm. k) sa slová „vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe“ nahrádzajú slovami „na úrovni skupiny“.
5.
V § 2 písm. m) sa slová „dohľadu v členskom štáte vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe nad materskou spoločnosťou v Európskej únii“ nahrádzajú slovami „konsolidovaného dohľadu podľa osobitného predpisu16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Čl. 4 ods. 1 bod 41 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
6.
V § 2 písmeno n) znie:
„n)
nástrojmi vlastníctva akcie a iné nástroje vlastníctva a podiely na nich,“.
7.
V § 2 písmeno p) znie:
„p)
inými nástrojmi vlastníctva
1.
cenné papiere a majetkové hodnoty, s ktorými sú spojené obdobné vlastnícke práva ako s akciami,
2.
finančné nástroje podľa osobitného predpisu,17) s ktorými je spojené právo na nadobudnutie akcií, cenných papierov alebo majetkových hodnôt, s ktorými je spojené obdobné majetkové právo ako s akciami, a to aj formou výmeny,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 1 bod 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
8.
V § 2 písmeno s) znie:
„s)
príslušným kapitálovým nástrojom nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2 podľa osobitného predpisu,19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
Čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
9.
V § 2 písm. x) sa za slovo „by“ vkladajú slová „aspoň v jednom členskom štáte“.
10.
V § 2 písm. ab) sa nad slovom „banky“ odkaz „3)“ nahrádza odkazom „19d)“ a nad slovom „papiermi“ sa odkaz „4)“ nahrádza odkazom „19e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19d a 19e znejú:
„19d)
§ 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
19e)
§ 54 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
11.
§ 2 sa dopĺňa písmenami ac) až ag), ktoré znejú:
„ac)
osobou v skupine právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny,
ad)
vybranou inštitúciou tretej krajiny zahraničná banka19d) alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine,
ae)
mimoriadnou verejnou finančnou podporou štátna pomoc podľa osobitného predpisu19f) alebo akákoľvek iná verejná finančná podpora na nadnárodnej úrovni, ktorá, ak by sa poskytla na národnej úrovni, by bola štátnou pomocou, ktorá sa poskytuje s cieľom zachovať alebo obnoviť stabilitu, likviditu alebo platobnú schopnosť vybranej inštitúcie podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), alebo skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
af)
hlavnými oblasťami obchodnej činnosti oblasti obchodnej činnosti, v rámci ktorých vykonávané služby pre vybranú inštitúciu alebo skupinu, ktorej súčasťou je táto vybraná inštitúcia, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo ďalšie peniazmi oceniteľné hodnoty,
ag)
zabezpečeným záväzkom záväzok zabezpečený záložným právom,19g) zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva,19g) zabezpečovacím prevodom pohľadávky, ručením alebo akýmkoľvek iným právom, ktoré má podobný obsah a účinky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19f a 19g znejú:
„19f)
Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
§ 2 zákona č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
19g)
Tretia časť zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanci Národnej banky Slovenska, ktorí vykonávajú úlohy podľa prvej vety, sú oprávnení vykonávať dohľad podľa tohto zákona alebo vykonávať úkony v konaní vo veciach zverených rade podľa tohto zákona, ak na to sú podľa tohto zákona určení radou alebo členom rady (ďalej len „určený zamestnanec“).“.
13.
V § 4 ods. 1 sa slovo „deväť“ nahrádza slovom „desať“, vypúšťa sa slovo „priamej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a riaditeľ Štátnej pokladnice“.
14.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Národnej banky Slovenska“.
15.
V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Pri výkone pôsobnosti člena rady, ktorý je súčasne členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.22a)
(5)
Za člena rady môže byť vymenovaná a takú funkciu môže zastávať len dôveryhodná osoba s náležitou odbornou spôsobilosťou. Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje bezúhonná osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami najmenej v stupni utajenia Dôverné.22b) Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax vo funkcii vedúceho zamestnanca22c) v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22c znejú:
„22a)
§ 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
22b)
§ 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
22c)
§ 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2001 Z. z.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.
16.
V § 4 ods. 8 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22b)
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o uznaní viny z trestného činu majetkovej povahy, z trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo z úmyselného trestného činu.“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).
17.
V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona, a ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2, je oprávnená podávať návrhy na vyhlásenie konkurzu na vybrané inštitúcie podľa osobitného predpisu,23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 176 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 5 ods. 3 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“.
19.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.“.
20.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Predseda rady
(1)
Predseda rady vykonáva činnosť štatutárneho orgánu rady vrátane riadenia činnosti rady a podpisovania rozhodnutí, ktoré rada schválila v pléne, ak § 6a ods. 3 neustanovuje inak.
(2)
Predseda alebo iná osoba, ktorá vykonáva oprávnenia predsedu rady nesmie súčasne vykonávať oprávnenia výkonného člena rady.“.
21.
Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 6a
Podpredseda rady
(1)
Na návrh predsedu rady zvolí rada podpredsedu z členov rady.
(2)
Podpredsedom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad finančným trhom.
(3)
V čase neprítomnosti predsedu rady, alebo ak predsedovi rady zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný nový predseda rady, oprávnenia predsedu rady prechádzajú na podpredsedu rady. Ak nie je na rokovaní rady prítomný podpredseda rady alebo ak nebol podpredseda rady zvolený, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného radou.
§ 6b
Výkonný člen rady
(1)
Na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 5 ods. 1 písm. c), d), f), j) a k) rada určí niektorého zo svojich členov za výkonného člena rady.
(2)
Na účely plnenia úloh podľa odseku 1 do právomoci výkonného člena rady patrí vydávanie rozhodnutí o
a)
prijatí náhradných opatrení vybranou inštitúciou podľa § 25 ods. 4,
b)
výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie podľa § 31 ods. 4,
c)
povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
d)
tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na individuálnej úrovni podľa § 31 ods. 13,
e)
rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni alebo individuálnej úrovni prostredníctvom opatrení zmluvnej kapitalizácie podľa § 31 ods. 14,
f)
uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 98,
g)
námietke zaujatosti podanej proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úlohy v prvostupňovom konaní a proti prizvanej osobe podľa osobitného predpisu,27)
h)
ďalších veciach zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(3)
Do právomoci výkonného člena rady okrem odseku 2 patrí aj vydávanie poverení pre
a)
určeného zamestnanca alebo prizvanú osobu27) na výkon dohľadu podľa tohto zákona,
b)
určeného zamestnanca na plnenie ďalších úloh zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(4)
Výkonným členom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad finančným trhom.
(5)
Ak má výkonný člen rady rozhodovať vo veci, v ktorej je vylúčený z konania podľa osobitného predpisu,28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti výkonnému členovi rady, oprávnenia výkonného člena rady v príslušnom konaní a rozhodovaní prechádzajú na podpredsedu rady. Ak je podpredseda rady vylúčený z konania podľa osobitného predpisu28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti podpredsedovi, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného radou.
(6)
Pri neprítomnosti výkonného člena rady, alebo ak výkonnému členovi rady zanikla funkcia a ešte nebol určený nový výkonný člen rady, ustanovenie odseku 5 druhá veta platí obdobne.
§ 6c
Rokovanie a rozhodovanie rady v pléne
(1)
Rada v pléne rozhoduje o veciach patriacich do pôsobnosti rady okrem vecí, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b, ak § 6e ods. 6 alebo osobitný predpis28a) neustanovujú inak.
(2)
Rada rozhoduje hlasovaním v pléne. Plénum tvoria členovia rady.
(3)
Rada je uznášaniaschopná rozhodovať v pléne, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Rada prijíma rozhodnutia v pléne väčšinou hlasov členov rady vymenovaných do tejto funkcie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady.
(4)
Ak rada rozhoduje vo veci, v ktorej je niektorý člen rady vylúčený z konania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,28) alebo ak rada rozhoduje podľa osobitného predpisu28) o námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady (ďalej len „vylúčený člen rady“), vylúčený člen rady je vylúčený z príslušného hlasovania rady a nezúčastňuje sa na ňom. Na vylúčeného člena rady sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti rady uznášať sa, a ani pri rozhodovaní rady.
(5)
Hlasovacie právo pri rozhodovaní rady v pléne nemá člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej právomoci patrí dohľad nad finančným trhom; na tohto člena rady sa rovnako vzťahuje ustanovenie odseku 4 druhej vety. Pri rozhodovaní rady v pléne podľa § 6e ods. 9 nemá hlasovacie právo ani osoba, ktorá v tej istej veci konala ako výkonný člen rady, ak nešlo o rozhodnutie rady v pléne podľa § 6e ods. 6.
(6)
O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady. Člen rady, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu.
(7)
Rada môže hlasovať v pléne aj prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.
(8)
Člen rady nemôže splnomocniť iného člena rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní rady.
(9)
Rada upraví v rokovacom poriadku rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa priebehu rokovania a rozhodovania rady. Rokovací poriadok rady môže určiť prípady, v ktorých je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej členov alebo iný kvalifikovaný počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia.
(10)
Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa okrem jej členov môžu zúčastniť osoby uvedené v rokovacom poriadku rady a ďalšie osoby, ktoré na svoje rokovanie rada prizve. Rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania; z rokovania rady o schválených materiáloch sa zverejňujú informácie, o ktorých tak ustanovuje tento zákon.
§ 6d
Konanie a rozhodovanie rady
(1)
Na konanie vo veciach zverených rade týmto zákonom, v ktorom sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach vybraných inštitúcií alebo iných osôb, sa vzťahuje osobitný predpis,26) ak druhá až ôsma časť a desiata až štrnásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(2)
V konaní podľa odseku 1 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Národná banka Slovenska pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu;28b) dokazovanie a iné úkony v konaní vykoná rada buď sama, alebo prostredníctvom výkonného člena rady, iného určeného člena rady alebo určeného zamestnanca.
(3)
Konanie a rozhodovanie rady je neverejné; tým nie je dotknuté zverejňovanie výrokov právoplatných a vykonateľných rozhodnutí podľa § 39 a 41 a rovnako nie je dotknutá povinnosť zverejňovať iné informácie, o ktorých tak ustanovuje § 98 ods. 7. Rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania.
(4)
Rozhodnutie rady musí obsahovať rovnaké náležitosti ako rozhodnutie Národnej banky Slovenska28c) v konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak § 6e ods. 15, § 39 až 46, § 78a, § 78b a 89 neustanovujú inak. Rozhodnutie musí obsahovať odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky rady so štátnym znakom a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Vo výroku prvostupňového rozhodnutia rady, ktoré vydal výkonný člen rady, sa uvedie jeho meno, priezvisko a funkcia; vo výroku druhostupňového rozhodnutia sa uvedie, že rozhodnutie vydala rada v pléne.
(5)
Prvostupňové rozhodnutia podľa § 6b ods. 2 podpisuje výkonný člen rady. Druhostupňové rozhodnutia rady a prvostupňové rozhodnutia vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 2 podpisuje predseda rady. Podrobnosti o oprávnených osobách na podpisovanie prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí môže určiť rada.
§ 6e
Orgán príslušný na rozhodovanie
(1)
Na konanie a rozhodovanie rady v prvom stupni vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 1 až 3 je príslušný výkonný člen rady, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(2)
V konaní podľa odseku 1 má výkonný člen rady rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar dohľadu nad finančným trhom28d) a jeho vedúci zamestnanec pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, tretia, jedenásta a trinásta časť tohto zákona alebo osobitný predpis26) neustanovujú inak.
(3)
Výkonný člen rady vykoná dokazovanie a iné úkony v konaní podľa odseku 1 buď sám, alebo prostredníctvom určeného zamestnanca.
(4)
Na konanie a rozhodovanie rady vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 1 až 3, je príslušná konať a rozhodovať rada v pléne; rada je príslušná konať a rozhodovať o
a)
námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady alebo proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úkony v konaní, ktorého na to určila rada podľa § 6d ods. 2,
b)
vymenovaní alebo odvolaní osobitného správcu podľa § 12,
c)
začatí rezolučného konania podľa § 39,
d)
majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach účastníkov v rámci rezolučného konania vrátane rozhodnutia o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. b),
e)
odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. a),
f)
vymenovaní a odvolaní nezávislej osoby na ocenenie podľa § 51 alebo § 77,
g)
financovaní riešenia krízových situácií podľa dvanástej časti,
h)
priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania,
i)
iných veciach, ktoré patria do pôsobnosti rady.
(5)
V konaní a rozhodovaní rady podľa odseku 4 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar dohľadu nad finančným trhom28d) a jeho vedúci zamestnanec pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, štvrtá až ôsma a desiata až dvanásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(6)
Ak výkonný člen rady v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo v konaní nepokračuje, alebo ak sa vyskytnú iné závažné nedostatky v jeho konaní, pričom nápravu vo veci nemožno dosiahnuť inak, rada vec posúdi a začne konanie alebo pokračuje v konaní a rozhodne v pléne v prvom stupni alebo určí na konanie a rozhodnutie iného člena rady; takto určený člen rady má rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako výkonný člen rady.
(7)
Účastník konania má právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu rady vo veciach zverených do pôsobnosti výkonného člena rady okrem rozhodnutia o vylúčení z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatosti proti určenému zamestnancovi a prizvanej osobe podľa osobitného predpisu.27)
(8)
Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozklad nemá odkladné účinky okrem rozkladu podanému proti prvostupňovému rozhodnutiu o uložení pokuty podľa § 98.
(9)
Na konanie a rozhodovanie v druhom stupni o rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu je príslušná rada v pléne.
(10)
V konaní a rozhodovaní podľa odseku 9 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Banková rada Národnej banky Slovenska28e) pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, tretia, jedenásta a trinásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(11)
Proti rozhodnutiu rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.
(12)
Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, nemožno podať rozklad.
§ 6f
Ochrana práv tretích osôb
Rozhodnutie súdu podľa § 6e ods. 13, ktorým sa zruší alebo zmení rozhodnutie rady, nemá z dôvodu ochrany práv tretích osôb nadobudnutých v dobrej viere a ich oprávnených záujmov vplyv na platnosť a účinnosť prevodu vlastníctva, ak tretia osoba nadobudla vlastníctvo k predmetu prevodu na základe alebo v súvislosti s týmto rozhodnutím. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa osobitného predpisu.28g)
§ 6g
Výkon rozhodnutí rady
Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím rady, rada zabezpečí výkon rozhodnutia, ak § 92 ods. 2 písm. c) neustanovuje inak; na tento účel je rada oprávnená podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu.28h)
§ 6h
Protest prokurátora
O proteste prokurátora28i) proti rozhodnutiu rady rozhoduje rada v pléne.
§ 6i
Námietka zaujatosti
Na rozhodovanie o námietke zaujatosti podľa tohto zákona sa nevzťahuje lehota ustanovená podľa osobitného predpisu;28j) o námietke zaujatosti sa podľa tohto zákona rozhodne bezodkladne po jej podaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27 až 28j znejú:
„27)
§ 11 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 14 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28a)
Napríklad čl. 70 ods. 2 a 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
28b)
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28c)
§ 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28d)
§ 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28e)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
28g)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28h)
§ 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
28i)
§ 22 až 24 a 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 102/2010 Z. z.
28j)
§ 14 ods. 6 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 8 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
členov štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúcich zamestnancov a zamestnancov osôb uvedených v písmenách b), c), d), h) a i), a to i po skončení výkonu funkcie.“.
23.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „štatutárnych orgánov“ nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu a dozornej rady“.
24.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa slovo „záväzok“ nahrádza slovami „istinu alebo splatný zostatok oprávnených záväzkov“.
25.
V § 9 ods. 1 písm. h) sa slovo „podmienených“ nahrádza slovom „podmienene“.
26.
V § 9 ods. 1 písm. i) sa za slovo „splatnosti“ vkladá slovo „úrokového“.
27.
V § 9 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
odvolať alebo vymenovať štatutárny orgán, dozornú radu a vedúcich zamestnancov vybranej inštitúcie,“.
28.
V § 9 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 56 ods. 3“ a v tretej vete sa vypúšťajú slová „ustanovené v piatej časti tohto zákona a akékoľvek požiadavky“.
29.
§ 10 a 11 vrátane nadpisov znejú:
㤠10
Vylúčenie účinkov niektorých zmluvných ustanovení v rezolučnom konaní
(1)
Opatrenie na predchádzanie krízovej situácie a opatrenie riadenia krízovej situácie nemožno v rámci zmluvných vzťahov vybranej inštitúcie považovať za naplnenie dôvodu na realizáciu zábezpeky, vykonanie záverečného vyrovnania ziskov a strát alebo za začatie konkurzného konania, ak nie je dotknuté plnenie hlavných zmluvných záväzkov vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky. Rovnako to platí aj na účely zmluvy uzatvorenej
a)
dcérskou spoločnosťou, ak je plnenie záväzkov zabezpečené materskou spoločnosťou alebo inou osobou v skupine,
b)
inou osobou v skupine, ak táto zmluva obsahuje ustanovenia o okamžitej splatnosti celého dlhu.
(2)
Opatrením na predchádzanie krízovej situácie sa rozumie výkon právomocí s cieľom priamo odstrániť nedostatky alebo prekážky v súvislosti s ozdravným plánom podľa osobitného predpisu,49) výkon právomocí s cieľom riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie podľa § 25 alebo § 29, uloženie akéhokoľvek opatrenia včasnej intervencie podľa osobitného predpisu,50) vymenovanie núteného správcu podľa osobitného predpisu51) alebo výkon právomoci odpísania a konverzie podľa § 70. Opatrením riadenia krízovej situácie sa rozumie opatrenie na riešenie krízovej situácie podľa siedmej časti tohto zákona alebo vymenovanie osobitného správcu podľa § 12.
(3)
Ak začalo rezolučné konanie v tretej krajine alebo ak také konanie rada rozhodnutím uzná ako rezolučné konanie, považuje sa také konanie za opatrenie na riešenie krízovej situácie.
(4)
Za podmienky riadneho plnenia hlavných zmluvných záväzkov vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky, výlučne prijatím opatrenia na predchádzanie krízovej situácie alebo opatrenia riadenia krízovej situácie, nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právo
a)
ukončiť, pozastaviť, zmeniť zmluvu alebo započítať práva, ani ak ide o zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti, ak sú záväzky z nich zabezpečené osobou v skupine a zmluvné vzťahy inej osoby v skupine, ktoré obsahujú ustanovenia o okamžitej splatnosti celého dlhu,
b)
nadobudnúť držbu, vlastnícke právo k majetku vybranej inštitúcie alebo realizovať práva vyplývajúce zo zábezpeky poskytnutej vybranou inštitúciou alebo inou osobou, ktorá je súčasťou skupiny spolu s vybranou inštitúciou, na základe zmluvy, ktorá obsahuje ustanovenie o okamžitej splatnosti celého dlhu,
c)
iným spôsobom meniť zmluvné práva vo vzťahu k vybranej inštitúcii alebo inej osobe v skupine, ak zmluva obsahuje ustanovenie o okamžitej splatnosti celého dlhu.
(5)
Ustanovenia odsekov 1, 3, 6 a 7 nie sú prekážkou pre výkon práv uvedených v odseku 4, ak sa práva vykonávajú v dôsledku inej skutočnosti, ako je prijatie opatrenia na predchádzanie krízovej situácie alebo opatrenia riadenia krízovej situácie, alebo skutočnosti s nimi bezprostredne súvisiacej.
(6)
Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa § 14 až 17 sa nepovažuje za neplnenie zmluvných povinností na účely odsekov 1 a 2.
(7)
Na ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahuje osobitný predpis.52)
§ 11
Výkon právomocí rady v rezolučnom konaní
(1)
Začatím rezolučného konania sa pozastavuje výkon
a)
právomocí štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ak rada nerozhodne inak,
b)
hlasovacích práv akcionárov a vlastníkov iných nástrojov vlastníctva.
(2)
Právomoci podľa odseku 1 písm. a) môže vykonávať rada priamo alebo prostredníctvom osobitného správcu podľa § 12.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:
„50)
§ 65a ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 53 a 54 sa vypúšťajú.
30.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
rozsah právomocí, ktoré prechádzajú na osobitného správcu v dôsledku pozastavenia výkonu funkcií štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie a rozsah práv akcionárov alebo vlastníkov iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie,“.
31.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „desiatej časti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „§ 81“.
32.
V § 13 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
vyžadovať, aby mal nadobúdateľ na účely práv alebo povinností postavenie vybranej inštitúcie, a to vrátane všetkých práv alebo povinností týkajúcich sa účasti na regulovanom trhu a systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ak § 53 a 55 neustanovujú inak,“.
33.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Ustanovenie odseku 1 neplatí na
a)
chránené vklady podľa osobitného predpisu,59a)
b)
vklady podľa osobitného predpisu,1)
c)
platby a iné plnenia voči prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,60) centrálnym protistranám a centrálnym bankám,
d)
oprávnené pohľadávky vyplývajúce z náhrad za nedostupný klientsky majetok podľa osobitného predpisu.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59a a 60 znejú:
„59a)
§ 180a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
60)
§ 132p zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.“.
34.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,60) centrálne protistrany a centrálne banky, vo vzťahu k akejkoľvek zábezpeke poskytnutej vybranou inštitúciou.“.
35.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Právomoci rady vo vzťahu k aktívam, právam, záväzkom, akciám a iným nástrojom vlastníctva umiestneným v tretej krajine
(1)
Rada je oprávnená pri nakladaní s aktívami, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, právami, záväzkami, akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva, ktoré sa riadia právnym poriadkom tretej krajiny, uložiť povinnosť
a)
osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje, ako aj nadobúdateľovi konať tak, aby prevod, odpísanie, konverzia alebo iný úkon v rámci rezolučného konania nadobudol účinnosť,
b)
osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje vykonávať držbu aktív, práv, akcií a iných nástrojov vlastníctva alebo uhradiť záväzok v mene nadobúdateľa do momentu, kým sa prevod, odpísanie, konverzia alebo iný úkon stanú účinnými.
(2)
Účelne vynaložené výdavky nadobúdateľa v súvislosti s úkonmi podľa odseku 1 sa uhrádzajú podľa § 52 ods. 6.
(3)
Rada môže upustiť od úkonov podľa odseku 1, ak je vysoko nepravdepodobné, že sa stanú účinnými vo vzťahu k príslušným aktívam nachádzajúcim sa v tretej krajine, právam, záväzkom, akciám alebo iným nástrojom vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje právny poriadok tretej krajiny. Rada neuskutoční takýto prevod, odpísanie, konverziu alebo iný úkon v rámci rezolučného konania, a ak už rozhodla o prevode, odpísaní, konverzii alebo inom úkone; takéto rozhodnutie sa považuje za neplatné vo vzťahu k príslušným aktívam, akciám, nástrojom vlastníctva, právam alebo záväzkom.“.
36.
V § 17 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Rovnaké právo ako podľa odseku 1 má rada aj pre zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti vybranej inštitúcie,
a)
ak záväzky z takýchto zmlúv sú zabezpečené vybranou inštitúciou,
b)
ak sú práva ukončiť zmluvu podmienené výlučne finančným stavom alebo platobnou neschopnosťou vybranej inštitúcie,
c)
pri výkone právomoci prevodu v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) vo vzťahu k vybranej inštitúcii
1.
pri všetkých aktívach alebo záväzkoch dcérskej spoločnosti, ktoré sa previedli alebo môžu byť prevedené na nadobúdateľa,
2.
ak rada poskytne zabezpečenie alebo inú primeranú ochranu plnenia záväzkov.
(3)
Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 platia od okamihu uverejnenia oznámenia o pozastavení do polnoci pracovného dňa nasledujúceho po dni uverejnenia podľa § 41 ods. 4.
(4)
Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,60) centrálne protistrany a centrálne banky.“.
37.
V § 17 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „povinnosti“ nahrádza slovom „záväzky“ a v písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1 písm. a)“.
38.
V § 17 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Ak rada pozastaví výkon práv podľa odsekov 1 a 2 a nedôjde k postupu podľa odseku 5, tieto práva môžu byť v súlade s § 10 opätovne vykonané po uplynutí doby, počas ktorej bol ich výkon pozastavený, ak
a)
boli práva a záväzky prevedené na inú osobu, druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu len ak vznikne dôvod alebo trvá dôvod ukončenia zmluvy podľa pôvodných podmienok zmluvy aj po prevode na nadobúdateľa,
b)
nedošlo k prevodu práv a záväzkov a rada nevykonala kapitalizáciu podľa § 58 ods. 1 písm. a); druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu podľa pôvodných podmienok zmluvy uplynutím lehoty podľa odseku 3.
(7)
Rada alebo Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), aby uchovávala podrobné záznamy týkajúce sa finančných zmlúv. Rada alebo Národná banka Slovenska má právo vyžadovať potrebnú súčinnosť od archívu obchodných údajov60a) pri poskytovaní archívnych informácií pre plnenie záväzkov podľa osobitného predpisu.61)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60a a 61 znejú:
„60a)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení.
61)
Čl. 81 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.“.
39.
V § 18 ods. 1 sa za slovo „platí“ vkladá slovo „aj“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správca má podľa osobitného predpisu62) rovnakú povinnosť ako vybraná inštitúcia podľa prvej vety.“.
40.
V § 19 ods. 1 sa slovo „spravujúceho“ nahrádza slovami „práv alebo záväzkov spravujúcich“.
41.
V § 19 ods. 2 sa za slovo „vlastníctva“ vkladá slovo „aktív,“.
42.
V § 19 ods. 3 úvodná veta znie: „Ak rada vykonáva právomoc odpísania alebo konverzie, a to aj vo vzťahu k príslušným kapitálovým nástrojom v súlade s § 70, medzi oprávnené záväzky alebo príslušné kapitálové nástroje vybranej inštitúcie patria aj“.
43.
V § 19 ods. 4 sa za slová „alebo pre“ vkladajú slová „odpísanie alebo“.
44.
V § 19 ods. 5 v prvej vete sa slová „odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu“ nahrádzajú slovami „odpísania alebo konverzie“ a v druhej vete sa za slová „svojej právomoci“ vkladajú slová „odpísania alebo konverzie“ a za slovo „výkonom“ sa vkladá slovo „tejto“.
45.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Rada môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti riešenia krízových situácií vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny, ak rada dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 85 ods. 7 alebo k vybranej inštitúcii tretej krajiny, o ktorej pobočku ide, nezačal rezolučné konanie rezolučný orgán tretej krajiny.“.
46.
V § 20 odsek 5 znie:
„(5)
Rada môže vykonávať právomoci a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny, ak je ich výkon nevyhnutný vo verejnom záujme a ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a)
pobočka vybranej inštitúcie tretej krajiny už viac nespĺňa alebo pravdepodobne nebude spĺňať podmienky na udelenie povolenia a požiadavky na podnikanie podľa osobitného predpisu93) a nedá sa predpokladať, že akýmkoľvek opatrením súkromného sektora, zahraničného orgánu dohľadu alebo iného orgánu tretej krajiny by sa obnovil súlad pobočky vybranej inštitúcie tretej krajiny s týmito podmienkami a požiadavkami alebo že akýmkoľvek takýmto opatrením by sa v primeranom čase zabránilo zlyhaniu pobočky,
b)
vybraná inštitúcia z tretej krajiny nespláca alebo sa javí, že v blízkej dobe prestane splácať splatné záväzky alebo záväzky uzavreté prostredníctvom jej pobočky a príslušný orgán tretej krajiny voči tejto vybranej inštitúcii tretej krajiny nezačal alebo v blízkej dobe pravdepodobne nezačne rezolučné konanie alebo iné obdobné konanie alebo
c)
príslušný orgán tretej krajiny začal alebo oznámil rade, že v blízkej dobe začne rezolučné konanie alebo iné obdobné konanie voči vybranej inštitúcii z tretej krajiny, ktorej je pobočka členom.“.
47.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Dohody s tretími krajinami
(1)
Slovenská republika môže uzatvoriť dvojstrannú dohodu s treťou krajinou vo veciach spolupráce rady s príslušnými orgánmi tretej krajiny na účely riešenia krízových situácií, ak
a)
má materská spoločnosť z tretej krajiny dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku zriadenú na území Slovenskej republiky a aspoň v jednom inom členskom štáte,
b)
materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte, má jednu alebo viaceré dcérske spoločnosti v tretej krajine alebo
c)
vybraná inštitúcia so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má materskú spoločnosť, dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte, má jednu pobočku alebo viaceré pobočky v jednej tretej krajine alebo vo viacerých tretích krajinách.
(2)
Dohoda podľa odseku 1 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda s príslušnou treťou krajinou vo veciach spolupráce s príslušnými orgánmi tretej krajiny na účely riešenia krízových situácií vymedzených v odseku 1 a podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.63a)
(3)
Rada vyvinie úsilie na uzatvorenie nezáväznej dohody o spolupráci v súlade s rámcovou dohodou o spolupráci Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) s rezolučným orgánom tretej krajiny, v ktorej
a)
sídli materská spoločnosť alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) a jej dcérska spoločnosť je zriadená na území Slovenskej republiky a v aspoň jednom inom členskom štáte,
b)
sídli vybraná inštitúcia, ktorá má zriadenú pobočku na území Slovenskej republiky a aspoň v jednom inom členskom štáte,
c)
je zriadená aspoň jedna dcérska spoločnosť materskej spoločnosti alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má zriadenú dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte, alebo
d)
je zriadená aspoň jedna pobočka vybranej inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má zriadenú dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte.
(4)
Dohoda podľa odseku 3 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda podľa odseku 2 alebo ak predmetom dohody podľa odseku 2 nie je postup na
a)
výmenu informácií potrebných na prípravu plánov riešenia krízových situácií, vykonávanie právomocí a rozhodovanie o uložení opatrení na riešenie krízových situácií, ako aj obdobných právomocí podľa právneho poriadku príslušnej tretej krajiny,
b)
konzultáciu a spoluprácu pri vypracúvaní plánov riešenia krízových situácií vrátane zásad pre výkon právomocí podľa § 20 a 85 a podobných právomocí podľa právneho poriadku príslušnej tretej krajiny,
c)
včasné upozornenie alebo konzultáciu o spolupráci pred vykonaním každého významného úkonu v rámci rezolučného konania, ktoré môže mať vplyv na dotknutú vybranú inštitúciu alebo skupinu,
d)
koordináciu zverejňovania pri spoločných úkonoch v rámci rezolučného konania alebo
e)
výmenu informácií a spoluprácu podľa písmen a) až d), ak je to potrebné aj prostredníctvom ustanovenia a fungovania skupín pre krízové riadenie.
(5)
Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o každej dohode uzavretej podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:
„63a)
Čl. 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
48.
V § 22 ods. 2 písm. q) sa slovo „uplatnenie“ nahrádza slovami „rozhodnutie o uložení“.
49.
V § 22 ods. 2 písm. r) sa slovo „uplatnenie“ nahrádza slovom „uloženie“.
50.
V § 25 ods. 2, § 27 ods. 5, 7 a 9, § 29 ods. 1, 6 a 9, § 31 ods. 7, 8, 9 a 11 sa slová „spoločná dohoda“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „spoločné rozhodnutie“ v príslušnom tvare.
51.
V § 25 ods. 6 písm. g) sa slovo „základné“ nahrádza slovom „kritické“ a slovo „uplatnenia“ sa nahrádza slovom „uloženia“.
52.
V § 25 ods. 6 písm. k) sa slovo „uplatňovania“ nahrádza slovami „nepriaznivého vplyvu uložených“ a vypúšťajú sa slová „s nepriaznivým vplyvom“.
53.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu nástrojov, ktoré podliehajú kapitalizácii, vydaných inou vybranou inštitúciou okrem záväzkov medzi vybranými inštitúciami, ktoré sú súčasťou skupiny.“.
54.
V § 26 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dcérskej spoločnosti osoby podľa písmena a) so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu uvedeného v § 20 ods. 2 až 5, § 20a a 85 ods. 2 až 7.“.
55.
V § 27 ods. 6 až 9, § 29 ods. 7 až 9 a § 31 ods. 8 prvej vete a ods. 10 a 12 sa slovo „dohoda“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „rozhodnutie“ v príslušnom tvare.
56.
V § 27 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
57.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak zrušením osôb v skupine likvidáciou alebo uskutočnením rezolučného konania podľa tohto zákona by nevznikli významné negatívne vplyvy na finančnú stabilitu Slovenskej republiky, iných členských štátov a Európskej únie ako celku a zároveň kritické funkcie osôb v skupine, ktoré sú jednoducho a včas oddeliteľné od ostatných funkcií, zostanú zachované, a to aj ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.“.
58.
V § 28 ods. 5 písm. o) sa slovo „rozširovaniu“ nahrádza slovom „šíreniu“.
59.
V § 28 ods. 5 písm. aa) sa slová „rozširovanie krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „šírenie krízovej situácie“ a slovo „uplatnenia“ sa nahrádza slovom „uloženia“.
60.
V § 29 ods. 5 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
61.
V § 29 ods. 7 sa slová „osoby v skupine“ nahrádzajú slovami „v Európskej únii“.
62.
V § 29 sa vypúšťa odsek 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťa.
63.
V § 30 odsek 1 znie:
„(1)
Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska môže aj bez návrhu s ohľadom na možný vplyv zlyhania vybranej inštitúcie a iných osôb v skupine na finančný systém, vrátane dopadu zlyhania vybranej inštitúcie na iné vybrané inštitúcie a podmienok ich financovania a na hospodárstvo ako celok, primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 21, 22, 24, 26 a § 28 ods. 5 a určiť odlišne lehotu na vypracovanie plánu riešenia krízových situácií a frekvenciu jeho aktualizácie. Rada pritom prihliadne na povahu a zložitosť činnosti vybranej inštitúcie, jej akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu70) a na investičné služby poskytované týmito osobami. Ak dôjde k zmene okolností, môže rada vyžadovať od vybranej inštitúcie, aby vypracovala a predložila plán riešenia krízovej situácie v rozsahu podľa § 21 a 26 a aktualizovala ho podľa § 21 ods. 9.“.
64.
V § 31 ods. 1 štvrtej vete sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „započítať“ sa nahrádza slovom „započíta“.
65.
V § 31 ods. 2 písm. f) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „62)“ nahrádza odkazom „59a)“.
66.
V § 31 ods. 4 písm. f) sa slovo „rozšírenia“ nahrádza slovom „šírenia“.
67.
V § 31 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
68.
V § 31 ods. 13 písm. c) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „na subkonsolidovanom základe“ a vypúšťajú sa slová „na subkonsolidovanom základe“.
69.
V § 31 ods. 13 písmeno e) znie:
„e)
materská spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska, že poskytuje dostatočnú záruku o obozretnom riadení dcérskej spoločnosti a súčasne materská spoločnosť vyhlási, že ručí za splnenie záväzkov dcérskej spoločnosti alebo že riziká dcérskej spoločnosti sú bezvýznamné; Národná banka Slovenska o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje radu,“.
70.
V § 31 ods. 13 písm. g) sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovami „štatutárneho orgánu alebo dozornej rady“.
71.
V § 31 ods. 16 sa za slovo „rade“ vkladajú slová „a Národnej banke Slovenska“.
72.
V § 31 odsek 18 znie:
„(18)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, môže v plnom rozsahu udeliť materskej spoločnosti výnimku z povinnosti dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni, ak
a)
materská spoločnosť spĺňa minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni podľa odseku 6,
b)
Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na úrovni skupiny v plnom rozsahu udelila materskej spoločnosti výnimku podľa osobitného predpisu.71a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
„71a)
Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.
73.
§ 32 znie:
㤠32
(1)
Rezolučné konanie sa uskutočňuje vo verejnom záujme a v primeranom rozsahu.
(2)
Na účely tohto zákona sa rezolučné konanie uskutočňuje vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na dosiahnutie aspoň jedného z cieľov podľa § 1 ods. 2 a likvidácia vybranej inštitúcie alebo riešenie úpadku alebo hroziaceho úpadku vybranej inštitúcie v konkurznom konaní62) by neviedlo k naplneniu tohto cieľa.
(3)
O priznaní náhrady podľa § 78b rozhoduje rada.“.
74.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
Pri rezolučnom konaní sa postupuje podľa týchto pravidiel:
a)
akcionári a vlastníci iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú ako prví nepriaznivé dôsledky krízovej situácie,
b)
veritelia vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú nepriaznivé dôsledky krízovej situácie po akcionároch a vlastníkoch iných nástrojov vlastníctva v súlade s poradím ich nárokov ako v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu,62)
c)
štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, sa vymenia; to neplatí, ak sa usúdi, že zachovanie celého štatutárneho orgánu, dozornej rady a vedúcich zamestnancov alebo ich časti primerane podľa okolností je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie,
d)
štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, poskytnú potrebnú pomoc na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie,
e)
s veriteľmi tej istej kategórie sa zaobchádza rovnakým spôsobom,
f)
veriteľ by nemal utrpieť vyššie straty, ako by utrpel v rámci konkurzného konania podľa osobitného predpisu62) pri zohľadnení ochranných opatrení podľa § 76 až 83,
g)
ochrana krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) a ochrana klientskeho majetku podľa osobitného predpisu2) rezolučným konaním nie je dotknutá,
h)
opatrenia na riešenie krízovej situácie sa prijmú v súlade s ochrannými opatreniami podľa § 76 až 83,
i)
ak je vybraná inštitúcia osobou v skupine, používajú sa také opatrenia, aby neboli dotknuté ciele podľa § 1 ods. 2 a aby sa minimalizoval vplyv na ostatné osoby v skupine a na skupinu ako celok; súčasne sa využívajú opatrenia, ktorými sa minimalizuje nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu v Európskej únii a jej členských štátoch, najmä v členských štátoch, v ktorých skupina pôsobí.“.
75.
V § 33 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
76.
V § 34 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
existuje verejný záujem a“.
77.
V § 34 ods. 1 písm. c) sa za slovo „prijaté“ vkladá slovo „akékoľvek“.
78.
V § 34 ods. 2 úvodná veta znie:
„Vybraná inštitúcia zlyháva alebo je zjavné, že v blízkej budúcnosti zlyhá, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:“.
79.
V § 34 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „dlhy alebo iné“.
80.
V § 34 ods. 2 písm. d) treťom bode sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „forma mimoriadnej verejnej finančnej podpory podľa predchádzajúcej vety je obmedzená len na účel doplnenia kapitálu do požadovanej výšky kapitálovej primeranosti určenej na základe stresových testov,71b) preskúmania kvality aktív alebo iných rovnocenných hodnotení vykonaných Európskou centrálnou bankou, Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) alebo príslušnými orgánmi členských štátov po schválení príslušným orgánom dohľadu, ak tak vyžaduje vnútroštátne právo príslušného členského štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71b znie:
„71b)
Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.
81.
V § 34 odsek 4 znie:
„(4)
Národná banka Slovenska bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 2 oznámi túto skutočnosť rade. Národná banka Slovenska v oznámení podľa prvej vety uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k tomuto záveru. Ak rada zistí splnenie niektorej z podmienok podľa odseku 2, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje Národnú banku Slovenska.“.
82.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 o tom, že vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej budúcnosti zlyhá, môže konštatovať Národná banka Slovenska po prerokovaní s radou alebo rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska. Rada počas celého rezolučného konania skúma, či trvajú podmienky podľa odseku 1. Ak zistí, že podmienky netrvajú, rozhodnutím rezolučné konanie zastaví a ďalej postupuje podľa tohto zákona.“.
83.
V § 37 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa má začať rezolučné konanie bez návrhu, rada pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania môže požiadať o stanovisko Národnú banku Slovenska, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c); Národná banka Slovenska je povinná poskytnúť takéto stanovisko bezodkladne.“.
84.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ak sa začína rezolučné konanie na návrh, Národná banka Slovenska v návrhu zároveň uvedie, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c).
(5)
Ak rada zistí, že podmienky podľa § 34 ods. 1 nie sú splnené, návrh na začatie rezolučného konania zamietne. Ak rada návrh na začatie rezolučného konania zamietne, je oprávnená podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu podľa osobitného predpisu,23a) tým nie je dotknuté právo rady podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu počas alebo pri skončení rezolučného konania, ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2.
(6)
Vybraná inštitúcia zostaví priebežnú účtovnú závierku v úplnej štruktúre podľa osobitného predpisu,71c) ku dňu začatia rezolučného konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71c znie:
„71c)
§ 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z. “.
85.
V § 39 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o začatí rezolučného konania, odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre začatie rezolučného konania a poučenie o opravných prostriedkoch podľa odseku 4.
(3)
Rozhodnutie o začatí rezolučného konania treba doručiť do vlastných rúk. Rozhodnutie o začatí rezolučného konania sa zverejňuje v Obchodnom vestníku podľa osobitného zákona72) a uverejňuje na webovom sídle rady, Národnej banky Slovenska a webovom sídle dotknutej vybranej inštitúcie, ak rada nerozhodne inak.“.
86.
V § 41 ods. 1 sa slovo „inštitúcie“ nahrádza slovom „inštitúcii“.
87.
V § 41 odsek 3 znie:
„(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o uložení opatrenia, odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre uloženie opatrenia a poučenie o opravných prostriedkoch podľa § 6e ods. 12 a § 99a ods. 3.“.
88.
V § 41 ods. 4 sa za slovo „rady“ vkladajú slová „a Národnej banky Slovenska“.
89.
V § 41 odsek 5 znie:
„(5)
Doručením je rozhodnutie podľa odseku 1 vykonateľné.“.
91.
V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p), q) a r), ktoré znejú:
„p)
Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Štátnej pokladnici,
q)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a to prostriedkami používanými pre šírenie regulovaných informácií podľa osobitného predpisu,83a)
r)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak jej sú známi z databáz alebo iných informácií poskytnutých vybranou inštitúciou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:
„83a)
§ 47 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.
92.
V § 47 ods. 2 sa za slová „vládu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „vláda“)“.
93.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48a
Všeobecné zásady rozhodovania s možným vplyvom na viac ako jeden členský štát
(1)
Rada pri výkone svojich právomocí podľa tohto zákona, ktoré môžu mať vplyv na viac ako jeden členský štát, postupuje podľa týchto zásad:
a)
efektívne rozhodovanie a udržanie čo najnižších nákladov na riešenie krízových situácií pri prijímaní opatrení na riešenie krízových situácií,
b)
prijímanie rozhodnutí a opatrení včas a s primeranou naliehavosťou,
c)
vzájomná spolupráca s príslušnými rezolučnými orgánmi, Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov a inými orgánmi s cieľom koordinovaného a efektívneho prijímania rozhodnutí,
d)
primerané zohľadnenie záujmov členského štátu, v ktorom má sídlo materská spoločnosť v Európskej únii, najmä vplyvu rozhodnutia, opatrenia či nekonania na jeho finančnú stabilitu, príjmy štátneho rozpočtu, národný fond, systém ochrany vkladov a systém ochrany klientskeho majetku tohto členského štátu,
e)
primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom má sídlo dcérska spoločnosť, najmä vplyvu rozhodnutia, opatrenia či nekonania na jeho finančnú stabilitu, príjmy štátneho rozpočtu, národný fond, systém ochrany vkladov a systém ochrany klientskeho majetku tohto členského štátu,
f)
primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka, najmä vplyvu rozhodnutia, opatrenia či nekonania na jeho finančnú stabilitu,
g)
vyvažovanie záujmov dotknutých členských štátov v záujme predchádzania nespravodlivého poškodenia alebo uprednostňovania záujmov konkrétneho členského štátu pred iným členským štátom vrátane predchádzania nespravodlivého zdieľania nákladov,
h)
postup v rezolučnom konaní v súlade s plánmi riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak ciele riešenia krízových situácií možno účinnejšie dosiahnuť prijatím opatrení, ktoré nie sú upravené v plánoch riešenia krízových situácií,
i)
transparentnosť rezolučného konania vždy, keď je pravdepodobné, že navrhované rozhodnutie bude mať vplyv na finančnú stabilitu, príjmy štátneho rozpočtu, národný fond, systém ochrany vkladov a systém ochrany klientskeho majetku ktoréhokoľvek z príslušných členských štátov,
j)
koordinácia a spolupráca na účely zníženia celkových nákladov riešenia krízových situácií.
(2)
Ak sa vyžaduje prerokovanie s príslušným orgánom pred prijatím rozhodnutia podľa tohto zákona, jeho predmetom budú tie prvky rozhodnutia, ktoré majú alebo pravdepodobne budú mať vplyv na
a)
materskú spoločnosť v Európskej únii, dcérsku spoločnosť alebo pobočku vybranej inštitúcie z tretej krajiny,
b)
stabilitu členského štátu, v ktorom má sídlo materská spoločnosť v Európskej únii, dcérska spoločnosť alebo v ktorom sa nachádza pobočka vybranej inštitúcie z tretej krajiny.“.
94.
§ 49 až 51 vrátane nadpisov znejú:
㤠49
Riešenie krízových situácií dcérskej spoločnosti na úrovni skupiny
(1)
Rada bezodkladne oznámi rezolučnému orgánu na úrovni skupiny, orgánu dohľadu na úrovni skupiny a členom príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií skutočnosť, že vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania. Rada zároveň oznámi opatrenie na riešenie krízovej situácie, ktoré navrhuje uložiť osobe podľa prvej vety alebo skutočnosť, že podá návrh na vyhlásenie konkurzu. V oznámení alebo kedykoľvek v lehote do 24 hodín od doručenia oznámenia rezolučnému orgánu na úrovni skupiny môže rada udeliť súhlas s tým, aby rezolučný orgán na úrovni skupiny posúdil možný vplyv navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu v lehote dlhšej ako 24 hodín. Ak rade do uplynutia 24 hodín od doručenia oznámenia alebo v lehote podľa tretej vety rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že v dôsledku navrhnutého opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania nebudú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte alebo ak lehota márne uplynie, rada môže prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie alebo podať návrh na vyhlásenie konkurzu v súlade s predchádzajúcim oznámením.
(2)
Ak rade v lehote podľa odseku 1 rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania budú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte, a navrhne program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny. Rada alebo príslušné rezolučné orgány, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, môžu pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.66)
(3)
Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, alebo sa od neho odchýli, alebo je toho názoru, že v súvislosti s vybranou inštitúciou skupiny musí z dôvodu zachovania finančnej stability Slovenskej republiky prijať iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a ostatným príslušným rezolučným orgánom, na ktoré sa vzťahuje program pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny. V oznámení uvedie zároveň opatrenia, ktoré zamýšľa prijať voči vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a pri určení dôvodov zohľadní plány riešenia krízových situácií podľa § 21, vyhodnotí možný vplyv zamýšľaných opatrení na finančnú stabilitu iných dotknutých členských štátov, ako aj na osoby v skupine.
(4)
Ak rada postupuje podľa odseku 3 a prijme samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, pravidelne o nich a o ich priebežnom plnení informuje členov príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií. Rada je naďalej povinná spolupracovať v rámci kolégií pre riešenie krízových situácií s cieľom dosiahnuť koordinovanú stratégiu riešenia krízových situácií pre všetky osoby v skupine, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú.
(5)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, po prijatí oznámenia príslušného rezolučného orgánu o tom, že vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania a jeho prerokovaní s členmi príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií, posúdi možný vplyv navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu dcérskej spoločnosti na skupinu a na osoby v skupine so sídlom v iných členských štátoch. V rámci posúdenia najmä vyhodnotí, či v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie, alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania budú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte.
(6)
Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania nebudú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine v inom členskom štáte, oznámi túto skutočnosť príslušnému rezolučnému orgánu v lehote 24 hodín od doručenia oznámenia alebo v lehote dlhšej ako 24 hodín so súhlasom príslušného rezolučného orgánu, ktorý doručil oznámenie.
(7)
Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania budú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte, oznámi túto skutočnosť príslušnému rezolučnému orgánu a v lehote podľa odseku 6 navrhne program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a predloží ho príslušnému kolégiu pre riešenie krízových situácií. Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(8)
Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny všetkých príslušných rezolučných orgánov, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, prijme rada spoločné rozhodnutie s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ktoré s programom súhlasia.
(9)
Program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musí
a)
vychádzať z plánov riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány usúdia, že ciele riešenia krízových situácií možno účinnejšie dosiahnuť prijatím opatrení, ktoré nie sú upravené v plánoch riešenia krízových situácií,
b)
určiť opatrenia na riešenie krízových situácií materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike alebo viacerých dcérskych spoločností tak, aby boli naplnené ciele riešenia krízových situácií,
c)
určiť spôsob koordinácie opatrení podľa písmena b),
d)
obsahovať plán financovania v súlade s plánom riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ktorý zohľadní zásady rozdelenia zodpovednosti ustanovené v súlade s § 26 ods. 4 písm. f) a všeobecné zásady spoločného využívania prostriedkov podľa § 96.
§ 50
Riešenie krízových situácií na úrovni skupiny
(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny a zistí, že materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania, bezodkladne túto skutočnosť oznámi Národnej banke Slovenska a členom príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií. Rada zároveň oznámi opatrenie na riešenie krízovej situácie, ktoré navrhuje uložiť osobe podľa prvej vety alebo skutočnosť, že podá návrh na vyhlásenie konkurzu. Rada môže oznámiť, že bude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vypracovaného podľa § 49 ods. 9, ak
a)
je pravdepodobné, že prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni materskej spoločnosti spôsobí, že budú splnené podmienky na začatie rezolučného konania voči osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte,
b)
prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni materskej spoločnosti nebude dostatočné alebo nepovedie k dosiahnutiu cieľov rezolučného konania v potrebnej miere,
c)
jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti spĺňajú podmienky na začatie rezolučného konania podľa oznámenia príslušných rezolučných orgánov alebo
d)
prijatie opatrenia na riešenie krízových situácií alebo iného opatrenia na úrovni skupiny bude pre dcérske spoločnosti prospešnejšie.
(2)
Rada vyvinie spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny; inak rada postupuje podľa § 49 ods. 2. Rada alebo príslušné rezolučné orgány, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, môžu pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.66)
(3)
Ak rada oznámi, že nebude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, po konzultácii s členmi príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií prijme rozhodnutie, v ktorom zohľadní
a)
plány riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány usúdia podľa okolností prípadu, že ciele riešenia krízových situácií sa účinnejšie dosiahnu prijatím opatrení, ktoré nie sú určené v plánoch riešenia krízových situácií,
b)
zachovanie finančnej stability v dotknutých členských štátoch.
(4)
Ak rade rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že bude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(5)
Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, alebo sa od neho odchýli, alebo je toho názoru, že v súvislosti s vybranou inštitúciou skupiny musí z dôvodu zachovania finančnej stability Slovenskej republiky prijať iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a ostatným príslušným rezolučným orgánom, na ktoré sa vzťahuje program pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny. V oznámení uvedie zároveň opatrenia, ktoré zamýšľa prijať voči vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a pri určení dôvodov zohľadní plány riešenia krízových situácií podľa § 21, vyhodnotí možný vplyv zamýšľaných opatrení na finančnú stabilitu iných dotknutých členských štátov, ako aj na osoby v skupine.
(6)
Ak rada postupuje podľa odseku 5 a prijme iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, pravidelne o nich a o ich priebežnom plnení informuje členov príslušných kolégií pre riešenie krízových situácií. Rada je naďalej povinná spolupracovať v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií s cieľom dosiahnuť koordinovanú stratégiu riešenia krízových situácií pre všetky osoby v skupine, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú.
ŠIESTA ČASŤ
OCEŇOVANIE AKTÍV, PRÁV A ZÁVÄZKOV
§ 51
Oceňovanie na účely riešenia krízových situácií
(1)
Rada pred rozhodnutím o uložení opatrení na riešenie krízových situácií alebo pred uplatnením právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov zabezpečí vykonanie verného a pravdivého ocenenia aktív a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorá spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1. Ak sú splnené všetky podmienky ustanovené v tomto paragrafe, ocenenie sa považuje za konečné.
(2)
Ocenenie vykonáva osoba nezávislá od orgánov verejnej moci a rady, ako aj od vybraných inštitúcií, ktorých aktíva a záväzky bude oceňovať. Ak osoba podľa odseku 3 zistí skutočnosti, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam o jej nestrannosti, je povinná oznámiť tieto skutočnosti rade bezodkladne po ich zistení. Oznamovaciu povinnosť má osoba podľa odseku 3 aj, ak zistí tieto skutočnosti počas výkonu ocenenia.
(3)
Ocenenie vykonáva osoba určená radou. Rada uzatvorí s osobou podľa prvej vety zmluvu o ocenení, ktorá podrobnejšie vymedzí práva a povinnosti tejto osoby a upraví jej zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym ocenením.
(4)
Vybraná inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky podľa § 34 ods. 1, je povinná bezodkladne poskytnúť pravdivé údaje a požadovanú súčinnosť osobe podľa odseku 3 pri výkone ocenenia.
(5)
Účelom oceňovania je
a)
zistiť, či sú splnené podmienky na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov,
b)
zistiť, či sú splnené podmienky na uloženie opatrení na riešenie krízových situácií a zabezpečiť informácie pre rozhodnutie rady o vhodnom opatrení na riešenie krízových situácií,
c)
podložiť rozhodnutie o rozsahu zrušenia alebo zriedenia akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ako aj o rozsahu odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov, ak sa uplatňuje právomoc odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov,
d)
podložiť rozhodnutie o rozsahu odpísania alebo konverzie oprávnených záväzkov, ak sa ukladá opatrenie kapitalizácie,
e)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách, alebo iných nástrojoch vlastníctva, ktoré sa majú previesť, ako aj rozhodnutie o výške protihodnoty, ktorá sa má vyplatiť vybranej inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo akcionárom, alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva, ak sa ukladá opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie alebo opatrenie oddelenia aktív,
f)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách alebo iných nástrojoch vlastníctva, ktoré sa majú previesť, ak sa ukladá opatrenie prevodu majetku,
g)
zabezpečiť , aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie plne zaúčtovali v účtovných knihách vybranej inštitúcie v čase uloženia opatrení na riešenie krízových situácií alebo výkonu právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov.
(6)
Rada zabezpečí vykonanie oceňovania podľa odseku 1 v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.
(7)
Rada a ňou určená osoba pri vykonávaní úloh v súvislosti s oceňovaním postupuje s náležitou starostlivosťou a obozretnosťou. Ak rada zistí, že osoba podľa odseku 3 závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nie je schopná ocenenie riadne vykonať, alebo sú naplnené skutočnosti podľa odseku 2, môže túto osobu odvolať a vymenovať inú osobu podľa odseku 3. Odvolaná osoba je povinná poskytnúť novourčenej osobe požadovanú súčinnosť s cieľom vykonať ocenenie podľa odseku 1.
(8)
Pri ocenení sa neprihliada na to, že by sa vybranej inštitúcii v budúcnosti od okamihu uloženia opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo uplatnenia právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov mohla poskytnúť mimoriadna verejná finančná podpora alebo krátkodobý úver Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity, alebo iná finančná pomoc Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečená neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutá s mimoriadnym termínom splatnosti, alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(9)
Oceňovanie zohľadňuje skutočnosti, že pri uložení opatrenia na riešenie krízových situácií
a)
môže rada od vybranej inštitúcie vymáhať všetky oprávnené výdavky podľa § 52 ods. 6,
b)
môžu byť v prospech národného fondu účtované úroky alebo poplatky v súvislosti s akýmikoľvek úvermi poskytnutými vybranej inštitúcii.
(10)
Vybraná inštitúcia pri oceňovaní predloží
a)
priebežnú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,84) ktorá bude vypracovaná v úplnej štruktúre podľa osobitných predpisov,85)
b)
analýzu a odhad účtovnej hodnoty aktív,
c)
zoznam neuhradených súvahových a podsúvahových záväzkov vykázaných v knihách a záznamoch o príslušných úveroch a úrovniach priority podľa uplatniteľného konkurzného práva.62)
(11)
Ak je to potrebné, môžu sa informácie podľa odseku 5 písm. b) doplniť analýzou a odhadom trhovej hodnoty aktív a záväzkov.
(12)
Ocenenie obsahuje rozdelenie veriteľov na triedy na základe úrovní ich priority a odhad zaobchádzania, ktoré by sa podľa očakávaní uplatňovalo na každú triedu akcionárov a veriteľov, ak by vybraná inštitúcia bola v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu.62) Odhad zaobchádzania nemá vplyv na uplatnenie zásady podľa § 33 ods. 1 písm. f).
(13)
Ak nemožno zabezpečiť informácie podľa odsekov 10 a 12 alebo ak rada nemôže zabezpečiť vykonanie ocenenia podľa odseku 2, rada môže vykonať predbežné ocenenie.
(14)
Predbežné ocenenie určí hodnotu aktív, práv a záväzkov, a ak je to za daných okolností možné, určí požiadavky podľa odsekov 10 a 12. Predbežné ocenenie musí obsahovať rezervu na dodatočné straty spolu s primeraným odôvodnením.
(15)
Ocenenie, ktoré nespĺňa všetky požiadavky podľa odsekov 10 a 12, alebo ak nie je vykonané osobou podľa odsekov 2 a 3, považuje sa za predbežné ocenenie, až kým osoba podľa odsekov 2 a 3 nevykoná ocenenie, ktoré je v súlade s ustanovenými požiadavkami podľa odsekov 10 až 12. Také ocenenie sa vykoná bezodkladne a jeho účelom je
a)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie plne zaúčtovali v účtovných knihách vybranej inštitúcie,
b)
podložiť rozhodnutie pripísať nároky veriteľov alebo zvýšiť výšku vyplatenej protihodnoty v súlade s odsekom 16.
(16)
Ak odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie na základe ocenenia presahuje odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie na základe predbežného ocenenia, rada môže
a)
zvýšiť hodnotu nárokov veriteľov alebo vlastníkov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sa odpísali na základe opatrenia záchrany pomocou vnútorných zdrojov,
b)
nariadiť preklenovacej inštitúcii alebo správcovi aktív, aby v súvislosti s aktívami, právami a záväzkami vyplatili vybranej inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, ďalšiu protihodnotu alebo aby takú protihodnotu vyplatili vlastníkom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v súvislosti s akciami alebo nástrojmi vlastníctva.
(17)
Predbežné ocenenie môže rada použiť ako podklad na rozhodnutie o uložení opatrení na riešenie krízových situácií vrátane prevzatia kontroly nad zlyhávajúcou vybranou inštitúciou alebo pre výkon právomocí odpísania, alebo konverzie kapitálových nástrojov.“.
95.
V § 52 sa vypúšťajú odseky 1 až 3.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 1 až 8.
96.
V § 52 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.
97.
V § 52 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív len spolu s iným opatrením na riešenie krízových situácií.
(3)
Okrem situácie podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o uložení opatrení na riešenie krízových situácií jednotlivo alebo v akejkoľvek kombinácii.“.
98.
V § 52 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
99.
V § 52 ods. 5 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
100.
V § 52 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „uplatnením“ nahrádza slovom „uložením“.
101.
V § 52 odsek 7 znie:
„(7)
Oprávnené výdavky rady podľa odseku 6, ktoré sú splatné skôr, ako rada môže použiť spôsob ich vymáhania podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c), sa na základe žiadosti rady doručenej ministerstvu môžu uhradiť zo štátnych finančných aktív, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte podľa osobitného predpisu.85a) Takto uhradené výdavky rada refunduje na účet podľa prvej vety bezodkladne potom, ako uplatní spôsob ich vymáhania podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie:
„85a)
§ 4 ods. 3 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
102.
V § 52 sa vypúšťa odsek 8.
103.
§ 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Opatrenie prevodu majetku
(1)
Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia prevodu majetku, predmetom ktorého je prevod na nadobúdateľa, ktorý nie je preklenovacou inštitúciou, ak ide o
a)
akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo
b)
všetky alebo niektoré aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši.
(2)
Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo iných osôb, ktorých práva môžu byť prevodom alebo spätným prevodom dotknuté, ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak. Na prevod podľa prvej vety sa nevyžaduje splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov86) okrem požiadaviek podľa § 54.
(3)
Rada postupuje pri prevode s prihliadnutím na obvyklé plnenia v obchodnom styku, najmä v súlade s ocenením vykonaným podľa § 51.
(4)
Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne nadobúdateľ za aktíva, záväzky, akcie a iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie protiplnenie v prospech
a)
akcionárov a držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo prevodom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydanými vybranou inštitúciou,
b)
vybranej inštitúcie, ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo prevodom niektorých alebo všetkých aktív alebo záväzkov vybranej inštitúcie.
(5)
Rada môže pri uložení opatrenia prevodu majetku vykonať prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo prevod aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie aj opakovane.
(6)
Rada môže so súhlasom nadobúdateľa rozhodnúť o spätnom prevode majetku. Vybraná inštitúcia alebo pôvodní vlastníci sú povinní prijať späť všetky také aktíva, práva, záväzky, akcie alebo iné nástroje vlastníctva.
(7)
V čase prevodu musí byť nadobúdateľ oprávnený na výkon činností podľa osobitných predpisov,87) ktoré sa týkajú aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ktoré nadobúda. Ak nadobúdateľ nemá príslušné oprávnenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov,87) predloží žiadosť o udelenie povolenia na výkon činnosti podľa osobitných predpisov87) príslušnému orgánu dohľadu.
(8)
Ak prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vyžaduje predchádzajúci súhlas na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na vybranej inštitúcii podľa osobitného predpisu,88) Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa osobitného predpisu88) v primeranej lehote tak, aby nebolo uloženie opatrenia prevodu majetku zmarené.
(9)
Ak rada uložila opatrenie prevodu majetku, a o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 ešte nebolo rozhodnuté, platí, že
a)
prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva je účinný,
b)
v rámci lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 sa hlasovacie práva nadobúdateľa akcií alebo iných nástrojov vlastníctva spojené s týmito akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva pozastavia a prevedú sa v plnom rozsahu rade, ktorá môže vykonávať hlasovacie práva na základe vlastného uváženia a nenesie zodpovednosť za vykonanie alebo nevykonanie takých hlasovacích práv,
c)
v rámci lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 sa neuplatňujú sankcie alebo iné opatrenia na nápravu za nesplnenie požiadaviek na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na vybranej inštitúcii.
(10)
Právoplatným rozhodnutím, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa osobitného predpisu,88) nadobúdateľ v plnom rozsahu nadobúda hlasovacie práva spojené s akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva, ktoré sú predmetom prevodu.
(11)
Ak sa právoplatným rozhodnutím zamieta žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa osobitného predpisu,88)
a)
ostávajú v platnosti hlasovacie práva spojené s akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva podľa odseku 9 písm. b),
b)
môže rada vyžadovať, aby nadobúdateľ spätne previedol akcie alebo iné nástroje vlastníctva počas lehoty na prevod, ktorú určí rada, pričom zohľadní prevládajúce trhové podmienky,
c)
ak sa neuskutoční prevod podľa písmena b) z dôvodov na strane nadobúdateľa akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v lehote určenej radou, Národná banka Slovenska môže so súhlasom rady uložiť sankcie a iné opatrenia na nápravu za nesplnenie požiadaviek na nadobudnutie alebo prevod kvalifikovanej účasti.
(12)
Prevody vykonané na základe rozhodnutia o uložení opatrenia prevodu majetku podliehajú ochranným opatreniam podľa desiatej časti tohto zákona.
(13)
Nadobúdateľ majetku vykonáva práva vybranej inštitúcie vyplývajúce z členstva v platobných systémoch a systémoch zúčtovania a vyrovnania obchodov, na burzách cenných papierov, v systémoch ochrany klientskeho majetku a systémoch ochrany vkladov, ako aj práva na prístup k nim, ak spĺňa kritériá členstva a účasti v týchto systémoch. Nadobúdateľ vykonáva práva podľa prvej vety, aj ak
a)
nemá rating od ratingovej agentúry alebo uvedený rating primerane nezodpovedá ratingovému stupňu, ktorý sa vyžaduje na udelenie prístupu do týchto systémov,
b)
nespĺňa kritériá členstva alebo účasti v týchto systémoch počas lehoty určenej radou, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od nadobudnutia majetku; na žiadosť nadobúdateľa môže rada lehotu predĺžiť.
(14)
Akcionári vybranej inštitúcie alebo veritelia vybranej inštitúcie a iné osoby, ktorých aktíva, práva alebo záväzky neboli predmetom prevodu podľa odseku 1, strácajú všetky práva vo vzťahu k prevedeným aktívam, právam alebo záväzkom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 76 až 83. Prevodu aktív, práv alebo záväzkov nemožno odporovať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86 znie:
„86)
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
104.
V § 54 ods. 2 písm. e) sa slovo „uplatnenie“ nahrádza slovom „uloženie“.
105.
V § 54 ods. 4 sa slová „nie je povinná “ nahrádzajú slovami „môže oddialiť povinnosť “.
106.
V § 55 odsek 1 znie:
„(1)
Rada môže na účel zachovania kritických funkcií vybranej inštitúcie alebo viacerých vybraných inštitúcií rozhodnúť o prevode na preklenovaciu inštitúciu
a)
akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných jednou alebo viacerými vybranými inštitúciami,
b)
všetkých alebo niektorých aktív, práv alebo záväzkov jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií.“.
107.
V § 55 ods. 5 úvodná veta znie:
„Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne preklenovacia inštitúcia za aktíva, práva, záväzky, akcie a iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie protiplnenie v prospech“.
108.
V § 55 ods. 6 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.
109.
V § 55 ods. 8 úvodná veta znie:
„Rada môže previesť akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky späť z preklenovacej inštitúcie na pôvodných vlastníkov alebo vybranú inštitúciu, ak“.
110.
V § 55 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.
111.
V § 55 ods. 10 sa slová „a záväzkov“ nahrádzajú slovami „alebo záväzkov“.
112.
V § 55 ods. 11 sa slová „a záväzkov“ nahrádzajú slovami „alebo záväzkov“ a slovo „uplatňuje“ sa nahrádza slovom „ukladá“.
113.
V § 56 ods. 1 písm. b) sa slová „a záväzkov“ nahrádzajú slovami „alebo záväzkov“.
114.
V § 56 odseky 2 až 5 znejú:
„(2)
Súčasťou žiadosti preklenovacej inštitúcie o udelenie bankového povolenia a povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa osobitných predpisov93) je súhlas rady
a)
so zakladateľskou listinou alebo zakladateľskou zmluvou92) a stanovami preklenovacej inštitúcie,
b)
s členmi štatutárneho orgánu a dozornej rady preklenovacej inštitúcie a rozsahom ich zodpovednosti,
c)
so zásadami odmeňovania členov štatutárneho orgánu a dozornej rady preklenovacej inštitúcie,
d)
so stratégiou a rizikovým profilom preklenovacej inštitúcie,
e)
so zmenami skutočností podľa písmen a) až d).
(3)
V rozsahu potrebnom na pokračovanie poskytovania služieb a výkon činností vybranej inštitúcie, ktoré preklenovacia inštitúcia nadobudne prevodom aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie, sa preklenovacej inštitúcii pred uložením opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie udelí povolenie podľa osobitného predpisu.93) V rámci konania o udelení povolenia podľa osobitného predpisu93) Národná banka Slovenska zohľadňuje osobitné postavenie tejto inštitúcie, ako aj skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak v čase rozhodovania o udelení povolenia podľa osobitného predpisu93) preklenovacia inštitúcia nespĺňa podmienky na udelenie povolenia podľa osobitného predpisu93) a ich plnenie by mohlo zmariť ciele podľa § 1 ods. 2, rada požiada Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa osobitného predpisu,93) aj keď preklenovacia inštitúcia nespĺňa podmienky na udelenie povolenia podľa osobitného predpisu.93) Národná banka Slovenska môže na žiadosť rady udeliť preklenovacej inštitúcii povolenie, aj keď nie sú splnené podmienky na udelenie povolenia podľa osobitného predpisu,93) pričom v rozhodnutí o udelení povolenia určí lehotu, v ktorej je preklenovacia inštitúcia povinná dodatočne splniť tieto podmienky. Pri zániku povolenia alebo odobratí povolenia sa postupuje podľa osobitného predpisu.93a)
(4)
Rada zabezpečí, že činnosť preklenovacej inštitúcie je v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc. Preklenovacia inštitúcia podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
(5)
Štatutárny orgán preklenovacej inštitúcie zabezpečí vykonávanie kritických funkcií vybranej inštitúcie, a ak nastanú vhodné obchodné podmienky, vykoná predaj preklenovacej inštitúcie alebo jej aktív, práv alebo záväzkov jednému alebo viacerým nadobúdateľom zo súkromného sektora. Opatrením využitia preklenovacej inštitúcie nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane hospodárskej súťaže. 93b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93 až 93b znejú:
„93)
§ 7 a 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 54 a 70 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
93a)
§ 50 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 144 až 146a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
93b)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
115.
V § 56 ods. 6 písm. c) sa slovo „prevod“ nahrádza slovom „predaj“.
116.
V § 56 odsek 7 znie:
„(7)
Predaj preklenovacej inštitúcie alebo jej aktív, práv alebo záväzkov sa uskutoční za obvyklých obchodných podmienok spôsobom, ktorý neznevýhodňuje alebo nediskriminuje prípadných nadobúdateľov, pričom sa zohľadnia okolnosti konkrétneho predaja.“.
117.
V § 56 ods. 8 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.
118.
V § 56 ods. 11 sa slová „v konkurznom konaní“ nahrádzajú slovom „likvidáciou“.
119.
V § 56 ods. 12 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
120.
§ 56 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Členovia štatutárneho orgánu preklenovacej inštitúcie zodpovedajú veriteľom a akcionárom vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, iba ak škodu zavinili tým, že konali s hrubou nedbanlivosťou.
(15)
Na preklenovaciu inštitúciu pri nadobudnutí vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt od vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, neprechádzajú právne povinnosti a záväzky s takým majetkom spojené. Prevodu vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt nemožno odporovať.“.
121.
V § 57 ods. 1 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“ a slovo „jeden“ sa nahrádza slovom „jedného“.
122.
V § 57 ods. 2 sa vypúšťajú slová „osoby alebo inej,“.
123.
V § 57 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „po udelení povolenia podľa osobitného predpisu93)“.
124.
V § 57 ods. 5 písm. b) a c) sa za slovo „orgánu“ vkladajú slová „a dozornej rady“.
125.
V § 57 ods. 6 písm. a) sa slovo „likvidácia“ nahrádza slovom „speňaženie“ a slovo „mohla“ sa nahrádza slovom „mohlo“.
126.
V § 57 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Pri uložení opatrenia oddelenia aktív rada určí protihodnotu, za akú sa aktíva, práva alebo záväzky prevedú na správcu aktív v súlade s § 51. Protihodnota môže mať kladnú hodnotu alebo zápornú hodnotu.
(8)
Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, protihodnota, ktorú zaplatí správca aktív za aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie, sa vyplatí v prospech vybranej inštitúcie. Protihodnota sa môže vyplatiť vo forme dlhových cenných papierov, ktoré vydáva správca aktív.“.
127.
V § 57 ods. 9 sa slovo „uplatnilo“ nahrádza slovom „uložilo“.
128.
V § 57 ods. 12 písm. a) a b) a ods. 13 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.
129.
§ 57 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Členovia štatutárneho orgánu správcu aktív zodpovedajú veriteľom a akcionárom vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, iba ak škodu zavinili tým, že konali s hrubou nedbanlivosťou.
(15)
Na správcu aktív pri nadobudnutí vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt od vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, neprechádzajú právne povinnosti a záväzky s takýmto majetkom spojené. Prevodu vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt nemožno odporovať.“.
130.
V § 58 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.
131.
V § 58 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
konverzie záväzkov vybranej inštitúcie na vlastné imanie alebo zníženia sumy istiny záväzkov alebo dlhových nástrojov vybranej inštitúcie prevedených na preklenovaciu inštitúciu podľa § 55 s cieľom poskytnúť vlastné zdroje preklenovacej inštitúcii a pri prevode majetku podľa § 53 alebo pri oddelení aktív podľa § 57.“.
132.
V § 58 ods. 2 sa slovo „uplatnením“ nahrádza slovom „uložením“ a slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
133.
V § 58 ods. 3 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“ .
134.
V § 59 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a odseku 2. Bez ohľadu na právny poriadok, ktorým sa riadia, nie sú predmetom odpísania alebo konverzie tieto záväzky:
a)
kryté vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
zabezpečené záväzky vrátane krytých dlhopisov95) a záväzkov vo forme finančných nástrojov používaných na účely hedžingu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť krytých fondov a ktoré sú zabezpečené spôsobom ako kryté dlhopisy, a to do výšky hodnoty zabezpečenia,
c)
záväzky z držby peňažných prostriedkov klientov alebo iných aktív vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ktoré sú v držbe fondu podľa osobitného predpisu95a) za predpokladu, že podľa osobitného predpisu1) je klient osobitne chránený,
d)
záväzky z fiduciárneho vzťahu, kde vybraná inštitúcia je fiduciárom a klient nadobúdateľom za predpokladu, že taký nadobúdateľ je chránený podľa konkurzného práva alebo občianskeho práva,
e)
záväzky voči vybraným inštitúciám okrem vybraných inštitúcií, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, s pôvodne dohodnutou lehotou splatnosti menej ako sedem dní,
f)
záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti menej ako sedem dní voči platobným systémom alebo prevádzkovateľom platobných systémov alebo ich účastníkom a vyplývajúce z účasti v takom systéme,
g)
záväzky ku ktorejkoľvek z týchto osôb:
1.
zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde alebo inej pevnej odmene okrem variabilnej zložky odmeny, ktorá sa neupravuje zákonom ani v rámci kolektívneho vyjednávania a okrem variabilnej zložky odmeny zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie riadenia rizík,
2.
komerčnému veriteľovi alebo obchodnému veriteľovi z dôvodu poskytovania tovaru alebo služieb kritických pre každodenné fungovanie vybranej inštitúcie vrátane služieb informačných technológií, verejnoprospešných služieb, služieb súvisiacich s prenájmom, prevádzkou a údržbou priestorov,
3.
daňovému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,
4.
Fondu ochrany vkladov alebo Garančnému fondu investícií.
(2)
Rada môže vylúčiť niektoré záväzky z odpísania alebo konverzie, ak
a)
opatrenie kapitalizácie nie je možné vykonať v primeranom čase,
b)
je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie kontinuity vykonávania kritických funkcií a hlavných obchodných činností tak, aby sa zachovala schopnosť pokračovať vo vykonávaní kľúčových operácií, služieb a obchodov,
c)
je to nevyhnutné a primerané na zabránenie šírenia krízy, najmä ak ide o chránené vklady podľa osobitného predpisu,62) ktorá by závažne narušila fungovanie finančných trhov vrátane trhovej infraštruktúry spôsobom, ktorý by mohol viesť k vážnemu narušeniu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Európskej únie, alebo
d)
uloženie opatrenia kapitalizácie na tieto záväzky by viedlo k takému poklesu hodnôt, že straty znášané ostatnými veriteľmi by boli vyššie, ako keby tieto záväzky boli vylúčené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95a znie:
„95a)
§ 4 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
135.
V § 59 ods. 3 sa za slovo „iné“ vkladá slovo „oprávnené“.
136.
V § 59 odsek 4 znie:
„(4)
Pri úplnom alebo čiastočnom vylúčení niektorých oprávnených záväzkov podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o poskytnutí príspevku vybranej inštitúcii z národného fondu, ak straty, ktoré mali byť absorbované prostredníctvom kapitalizácie týchto oprávnených záväzkov neboli prenesené v celom rozsahu na iných veriteľov. Príspevok sa môže poskytnúť na účely
a)
pokrytia všetkých strát, ktoré neboli absorbované oprávnenými záväzkami a obnovu čistej hodnoty aktívna na nulu podľa § 60 ods. 1 písm. a),
b)
kúpy akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo kapitálových nástrojov s cieľom doplniť kapitál podľa § 60 ods. 1 písm. b).“.
137.
V § 59 ods. 5 písm. a) sa slovo „dôležitých“ nahrádza slovom „príslušných“ a slová „vlastného imania“ sa nahrádzajú slovami „vlastných zdrojov“.
138.
V § 59 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
sumou, ktorú možno získať v lehote troch rokov prostredníctvom mimoriadnych príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. b) v súlade s § 89 ods. 8 a“.
139.
V § 59 ods. 6 písm. c) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
140.
V § 59 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Rada môže v čase ohrozenia finančnej stability získať dodatočné finančné prostriedky zo zdrojov financovania podľa § 93 ods. 3
a)
ak bol dosiahnutý 5-percentný limit uvedený v odseku 5 písm. b),
b)
po úplnom odpísaní alebo úplnej konverzii všetkých nezabezpečených záväzkov bez prioritného postavenia okrem chránených vkladov podľa osobitného predpisu.59a)
(8)
V čase ohrozenia finančnej stability, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7, môže sa poskytnúť príspevok aj zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa § 88 ods. 1 písm. a).
(9)
Príspevok podľa odseku 4 okrem jeho poskytnutia podľa odseku 5 písm. a) sa môže poskytnúť aj za podmienky, že
a)
príspevok na absorpciu straty a doplnenie vlastného imania uvedený v odseku 5 písm. a) sa rovná sume najmenej 20 % rizikovo vážených aktív,
b)
je v národnom fonde k dispozícii suma získaná z ročných príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. a), ktorá sa rovná sume najmenej 3 % krytých vkladov,
c)
aktíva vybranej inštitúcie na konsolidovanom základe nepresahujú 900 miliárd eur.“.
141.
V § 59 ods. 10 úvodnej vete sa slovo „zváži“ nahrádza slovom „zohľadní“.
142.
V § 59 ods. 11 druhej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
143.
V § 60 ods. 1 písm. b) sa slová „kritérií pre položky vlastného kapitálu“ nahrádzajú slovami „požiadaviek na vlastný kapitál“.
144.
V § 60 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rezolučnom konaní“.
145.
V § 60 ods. 4 sa slovo „pasívach“ nahrádza slovom „záväzkoch“.
146.
V § 61 ods. 3 sa slovo „iných“ nahrádza slovom „príslušných“ a vypúšťajú sa slová „tvoriace položky“.
147.
V § 61 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
výšku sumy, o ktorú je potrebné znížiť položky vlastného kapitálu Tier 1 a odpísať alebo konvertovať príslušné kapitálové nástroje v súlade s § 71 ods. 1,“.
148.
V § 61 odsek 5 znie:
„(5)
Pri kapitalizácii alebo konverzii podľa odsekov 1 až 4 je rada oprávnená určiť kratšiu lehotu na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti alebo nadobudnutie kvalifikovaného podielu ustanovenú osobitným predpisom.96)“.
149.
V § 62 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
150.
V § 62 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
suma istiny alebo splatný zostatok zvyšku oprávnených záväzkov v súlade s poradím nárokov v konkurznom konaní vrátane postavenia vkladov podľa osobitného predpisu,59a) v spojení s odpísaním podľa písmen a) až d) sa zníži v požadovanom rozsahu, ak je celkové zníženie hodnoty akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa písmen a) až d) nižšie ako celková suma podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c).“.
151.
V § 62 ods. 2 prvá veta znie:
„Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie sa rozdelia straty v celkovej sume podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c) rovnomerne medzi akcie alebo iné nástroje vlastníctva a oprávnené záväzky toho istého postavenia tak, že sa zníži istina alebo splatný zostatok týchto akcií alebo iných nástrojov vlastníctva a oprávnených záväzkov, a to v rovnakom rozsahu pomerne k ich hodnote; to neplatí, ak je povolené rozdielne prideliť straty medzi záväzky rovnakého postavenia v jednej zo situácií uvedených v § 59 ods. 2.“.
152.
V § 62 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v súvislosti s finančnou situáciou alebo platobnou schopnosťou alebo úrovňou vlastných zdrojov vybranej inštitúcie“.
153.
V § 62 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „v súvislosti s finančnou situáciou alebo platobnou schopnosťou alebo úrovňou vlastných zdrojov vybranej inštitúcie“.
154.
V § 62 odsek 5 znie:
„(5)
Na posúdenie záväzkov určitej triedy, či sa majú odpísať, alebo konvertovať na vlastné imanie, sa vychádza z toho, že sa nekonvertujú záväzky určitej triedy, ak záväzky inej triedy, ktoré sú voči nim v podriadenom postavení, ostávajú nekonvertované na vlastné imanie alebo neodpísané v podstatnej výške, ak § 59 ods. 1 a 2 ustanovujú inak.“.
155.
V § 63 ods. 1 sa slovo „uplatnenia“ nahrádza slovom „uloženia“.
156.
V § 63 ods. 2 sa za slovo „konečnom“ vkladá slovo „čistom“.
157.
V § 63 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
vhodných metodík na porovnanie poklesu hodnôt, ktorý by vzišiel z uzavretia a následnej kapitalizácie derivátov so sumou strát, ktorú by deriváty znášali v rámci kapitalizácie.“.
158.
V § 64 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
konverzný pomer má predstavovať primeranú náhradu dotknutému veriteľovi za stratu z odpísania dlhu alebo konverzie,
b)
pri použití rôznych konverzných pomerov konverzný pomer použitý pri záväzkoch, ktoré sa považujú za nadriadené záväzky, musí byť vyšší ako konverzný pomer použitý na podriadené záväzky, ktorým zodpovedajú podriadené pohľadávky podľa osobitného predpisu,62)“.
159.
§ 65 vrátane nadpisu znie:
㤠65
Opatrenia týkajúce sa ozdravenia a reorganizácie sprevádzajúce kapitalizáciu
(1)
Rada súčasne s uložením opatrenia kapitalizácie vybranej inštitúcie podľa § 58 ods. 1 písm. a) zabezpečí vypracovanie a vykonanie plánu reorganizácie obchodnej činnosti podľa § 66.
(2)
Rada môže vypracovaním a vykonaním plánu reorganizácie obchodnej činnosti podľa § 66 poveriť osobitného správcu vymenovaného podľa § 12.“.
160.
V § 66 ods. 1 sa slovo „uplatnenia“ nahrádza slovom „uloženia“.
161.
V § 66 ods. 2 sa vypúšťa slovo „vybraná“.
162.
V § 66 ods. 3 sa slová „najviac o“ nahrádzajú slovami „najviac na“ a slovo „uplatnenia“ sa nahrádza slovom „uloženia“.
163.
V § 66 odsek 7 znie:
„(7)
Do jedného mesiaca odo dňa predloženia plánu reorganizácie obchodnej činnosti rada posúdi pravdepodobnosť, či sa vykonávaním tohto plánu obnoví dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie. Posúdenie sa dokončí po prerokovaní plánu reorganizácie obchodnej činnosti s Národnou bankou Slovenska. Ak sa pomocou tohto plánu reorganizácie obchodnej činnosti dá dosiahnuť dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie, rada ho schváli a oznámi jeho schválenie štatutárnemu orgánu alebo osobitnému správcovi podľa § 12 ods. 1.“.
164.
V § 66 ods. 8 sa slová „je presvedčená“ nahrádzajú slovami „je toho názoru“ a slovo „dohode“ sa nahrádza slovami „prerokovaní plánu reorganizácie obchodnej činnosti“.
165.
V § 66 odsek 11 znie:
„(11)
Ak je rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska toho názoru, že je potrebná zmena plánu reorganizácie obchodnej činnosti na dosiahnutie dlhodobej stability vybranej inštitúcie, osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie tento plán upravia a každú revíziu predložia na schválenie rade.“.
166.
V § 67 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
opätovné kótovanie a opätovné prijatie na obchodovanie dlhových nástrojov, ktoré boli predmetom odpísania, a to bez nutnosti opätovne zostaviť prospekt cenného papiera.“.
167.
V § 67 ods. 3 prvá veta znie:
„Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny alebo splatný zostatok záväzku zníži na nulu, sa považuje tento záväzok za uhradený a spolu s ním aj všetky nároky, ktoré v súvislosti s ním vznikli.“.
168.
V § 67 ods. 4 sa za slová „suma istiny“ vkladajú slová „alebo splatný zostatok“.
169.
V § 68 ods. 1 sa vypúšťajú slová „tvoriacich položky“ a slovo „pohľadávok“ sa nahrádza slovami „záväzkov vybranej inštitúcie“.
170.
V § 68 ods. 2 druhej vete sa za slovo „či“ vkladá slovo „schválené“ a za slovo „nástroje“ sa vkladá slovo „vlastného“.
171.
V § 68 ods. 3 sa slovo „pohľadávok“ nahrádza slovami „záväzkov vybranej inštitúcie“.
172.
§ 69 vrátane nadpisu znie:
㤠69
Zmluvné uznanie kapitalizácie
(1)
Vybraná inštitúcia je povinná vo svojich záväzkových vzťahoch dohodnúť súhlas veriteľa s tým, že záväzok môže podliehať odpísaniu alebo konverzii, ak o tom rozhodne príslušný rezolučný orgán a súhlas veriteľa so znížením istiny záväzku alebo nesplatenej sumy záväzku, s konverziou záväzku alebo zrušením záväzku na základe rozhodnutia príslušného rezolučného orgánu, ak tento záväzok
a)
nie je vylúčený podľa § 59 ods. 1,
b)
nie je chráneným vkladom podľa osobitného predpisu,59a)
c)
sa spravuje právnym poriadkom tretej krajiny a
d)
bol uzavretý alebo zmenený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona; to neplatí pre takú zmenu záväzku vrátane automatickej zmeny, ktorá nemá vplyv na základné práva a povinnosti zmluvnej strany príslušného záväzku.
(2)
Rada môže rozhodnúť, že sa nepoužije postup podľa odseku 1, ak je zrejmé, že záväzok môže podliehať právomoci rady rozhodnúť o jeho odpísaní alebo konverzii podľa právneho poriadku tretej krajiny alebo medzinárodnej zmluvy uzavretej s treťou krajinou. Rada je oprávnená od vybranej inštitúcie požadovať právne stanovisko týkajúce sa vymožiteľnosti a účinnosti pri postupe podľa prvej vety.
(3)
Nesplnenie povinnosti podľa odseku 1 vybranou inštitúciou nie je prekážkou na výkon právomocí rady rozhodnúť o odpísaní alebo konverzii vo vzťahu k záväzkom, ktorých sa porušenie týka.“.
173.
V § 70 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Rada rozhoduje o odpísaní príslušných kapitálových nástrojov alebo ich konverzii do akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie postupom podľa § 71
a)
nezávisle na rezolučnom konaní alebo na úkonoch v rámci rezolučného konania podľa odseku 3 alebo
b)
v rámci rezolučného konania podľa štvrtej časti tohto zákona najneskôr spolu s rozhodnutím o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie.
(2)
Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie zistí hodnotu aktív a záväzkov vybranej inštitúcie postupom podľa § 51. Výsledok ocenenia sa použije ako východisko na rozhodnutie o odpísaní a konverzii príslušných kapitálových nástrojov s cieľom absorbovať straty a na účely doplnenia kapitálu vybranej inštitúcie.
(3)
Rada je povinná bezodkladne vydať rozhodnutie o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:
a)
sú splnené podmienky podľa § 34 a 48 pred vykonaním úkonu alebo vydaním iného rozhodnutia v rezolučnom konaní,
b)
Národná banka Slovenska doručila rade stanovisko, že odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability vybranej inštitúcie, alebo k takému záveru dospela rada na základe svojej vlastnej činnosti,
c)
vyžaduje sa mimoriadna verejná finančná podpora; to neplatí, ak sa poskytuje podpora podľa § 34 ods. 2 písm. d) tretieho bodu.“.
174.
V § 70 odsek 6 znie:
„(6)
Na účely odseku 4 písm. a) sa považuje skupina za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak skupina porušuje, alebo existujú okolnosti na základe ktorých v blízkej budúcnosti poruší, požiadavky na obozretné podnikanie na konsolidovanom základe podľa osobitných predpisov95) tak, že to vyžaduje opatrenie príslušného orgánu dohľadu z dôvodu vzniknutých strát skupiny alebo pravdepodobnosti vzniku strát, ktorými sa vyčerpajú všetky jej vlastné zdroje alebo ich významná časť.“.
175.
V § 70 sa vypúšťa odsek 7
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
176.
Za § 70 sa vkladajú § 70a a 70b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠70a
Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov na úrovni skupiny
(1)
Rada vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia s príslušnými rezolučnými orgánmi iných členských štátov o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov, ak
a)
je vybraná inštitúcia dcérskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto dcérskej spoločnosti na individuálnom základe a skupiny na konsolidovanom základe,
b)
odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia.
(2)
Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, rada prijme vlastné rozhodnutie postupom podľa § 50 ods. 3.
(3)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rozhodne o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie, ak
a)
je vybraná inštitúcia materskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto materskej spoločnosti na individuálnom základe alebo skupiny na konsolidovanom základe,
b)
odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia.
(4)
Príslušný kapitálový nástroj vydaný dcérskou spoločnosťou nemôže byť podľa odseku 1 odpísaný vo väčšom rozsahu alebo konvertovaný za horších podmienok ako kapitálový nástroj s obdobným zaradením vydaný materskou spoločnosťou.
§ 70b
Oznamovacie povinnosti proti orgánom iných členských štátov
(1)
Rada bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 70 ods. 3 písm. b) a c) a § 70a ods. 1 písm. b) vo vzťahu k vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto dcérskej spoločnosti na individuálnom základe a skupiny na konsolidovanom základe, oznámi túto skutočnosť
a)
orgánu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad skupinou, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia,
b)
rezolučnému orgánu v inom členskom štáte podľa písmena a), ktorý je podľa práva tohto členského štátu zodpovedný za posudzovanie podmienok na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov.
(2)
Ak rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny dospela k záveru, že je splnená podmienka podľa § 70a ods. 1 písm. b) vo vzťahu k zahraničnej vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto zahraničnej dcérskej spoločnosti na individuálnom základe a skupiny na konsolidovanom základe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť
a)
orgánu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad touto zahraničnou vybranou inštitúciou,
b)
rezolučnému orgánu v inom členskom štáte podľa písmena a), ktorý je podľa práva tohto členského štátu zodpovedný za posudzovanie podmienok na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov.
(3)
Rada v oznámení podľa odsekov 1 a 2 uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok na odpísanie alebo konverziu príslušných kapitálových nástrojov. Rada zároveň požiada orgány, ku ktorým oznámenie urobila, o ich vyjadrenie k týmto dôvodom.
(4)
Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie v súlade s § 70 ods. 3 písm. b) a c) a § 70a ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. b) zohľadní možné vplyvy odpisu alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie na všetky členské krajiny, v ktorých vybraná inštitúcia vykonáva činnosť.“.
177.
V § 71 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa odpíše alebo konvertuje do položiek vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa podľa § 1 ods. 2 alebo v rozsahu príslušného kapitálového nástroja, a to podľa toho, ktorý rozsah je nižší,
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa podľa § 1 ods. 2 alebo v rozsahu príslušného kapitálového nástroja, a to podľa toho, ktorý rozsah je nižší.“.
178.
V § 71 odsek 2 znie:
„(2)
Odpísaním sa istina príslušného kapitálového nástroja považuje za trvalo zníženú, okrem postupu podľa § 60 ods. 3, a záväzky voči majiteľovi príslušného kapitálového nástroja zanikajú v rozsahu uskutočneného odpísania okrem záväzku už vyrovnaného a záväzku z dôvodu zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným postupom alebo rozhodnutím rady. Náhrada za odpísanie príslušného kapitálového nástroja sa poskytuje výlučne podľa odseku 4.“.
179.
V § 71 odsek 4 znie:
„(4)
Na účely konverzie príslušných kapitálových nástrojov podľa odseku 1 písm. b) môže rada uložiť vybranej inštitúcii, aby vydala nástroje tvoriace položky vlastného kapitálu Tier 1 v prospech majiteľov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sú predmetom konverzie. Na konverziu príslušných kapitálových nástrojov platia tieto podmienky:
a)
nástroje vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti sa vydajú iba so súhlasom príslušného rezolučného orgánu,
b)
vydanie nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 má prednosť pred vydaním akcií alebo iných nástrojov vlastníctva na účel poskytnutia vlastných zdrojov zo strany štátu,
c)
prevod nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 sa uskutoční bezodkladne po konverzii,
d)
konverzný pomer na určenie počtu nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, ktoré sa vydajú oproti príslušným kapitálovým nástrojom, sa určí podľa § 64.“.
180.
V § 71 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
181.
§ 72 až 75 vrátane nadpisov znejú:
㤠72
(1)
V situácií systémovej krízy môže rada po dohode s Národnou bankou Slovenska predložiť ministerstvu žiadosť o uloženie vládnych stabilizačných opatrení.
(2)
Systémovou krízou sa na účely tohto zákona rozumie narušenie finančného systému, ktoré môže mať závažné negatívne dôsledky na finančný trh a finančnú stabilitu Slovenskej republiky.
(3)
Vládnymi stabilizačnými opatreniami sú:
a)
opatrenie verejnej kapitálovej podpory podľa § 74,
b)
opatrenie dočasného verejného vlastníctva podľa § 75.
(4)
Ministerstvo pri žiadosti o uloženie vládnych stabilizačných opatrení postupuje podľa osobitného predpisu.19f)
§ 73
Uloženie vládnych stabilizačných opatrení
(1)
Vládne stabilizačné opatrenia je možné uložiť vo verejnom záujme len v situácií systémovej krízy, ak sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 a
a)
nie je možné uložiť opatrenia na riešenie krízových situácií podľa § 52 alebo ich uloženie neviedlo k riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie,
b)
akcionári a držitelia iných nástrojov vlastníctva, držitelia príslušných kapitálových nástrojov a ostatných oprávnených záväzkov sa podieľali na znášaní strát a doplnení vlastných zdrojov, a to prostredníctvom odpísania a konverzie kapitálových nástrojov podľa tohto zákona alebo iným spôsobom v miere najmenej 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov podľa stavu ku dňu začatia rezolučného konania v súlade s ocenením vykonaným podľa § 51,
c)
opatrenia na riešenie krízových situácií podľa § 52 nie sú dostatočné na
1.
odvrátenie významne negatívnych vplyvov na finančnú stabilitu,
2.
ochranu verejného záujmu a vybranej inštitúcii už bol poskytnutý krátkodobý úver Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity65) alebo
3.
ochranu verejného záujmu a pre potreby vykonania opatrenia dočasného verejného vlastníctva už bola vybranej inštitúcii poskytnutá verejná kapitálová podpora podľa § 74,
d)
bol udelený súhlas podľa osobitného predpisu19f) v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.
(2)
Žiadosť na uloženie vládnych stabilizačných opatrení musí obsahovať údaje preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1.
§ 74
Opatrenie verejnej kapitálovej podpory
(1)
Vláda rozhodne o uložení opatrenia verejnej kapitálovej podpory, ak sú splnené podmienky podľa § 73.
(2)
Ak vláda rozhodne o uložení opatrenia verejnej kapitálovej podpory, Slovenská republika nadobudne do vlastníctva kapitálové nástroje
a)
tvoriace položky vlastného kapitálu Tier 1,
b)
tvoriace položky dodatočného kapitálu Tier 1 alebo
c)
tvoriace položky kapitálu Tier 2.
(3)
Slovenská republika nadobudne do vlastníctva kapitálové nástroje podľa odseku 2 za cenu zodpovedajúcu ich nominálnej hodnote.
(4)
Kapitálové nástroje spravuje ministerstvo alebo ním určená osoba.
(5)
Ak zaniknú skutočnosti, ktoré viedli k poskytnutiu verejnej kapitálovej podpory, vláda na návrh rady rozhodne o spätnom prevode kapitálových nástrojov podľa odseku 2.
(6)
Na uloženie opatrenia verejnej kapitálovej podpory sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o peňažnom vklade do základného imania.19f)
§ 75
Opatrenie dočasného verejného vlastníctva
(1)
Vláda rozhodne o uložení opatrenia dočasného verejného vlastníctva, ak sú splnené podmienky podľa § 73.
(2)
Akciový podiel, obchodný podiel alebo iný vlastnícky podiel vo vybranej inštitúcii môže byť na základe rozhodnutia vlády dočasne prevedený do vlastníctva Slovenskej republiky alebo do vlastníctva osoby, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
(3)
Vláda je oprávnená previesť akcie alebo iné nástroje vlastníctva
a)
na osobu, ktorá zastupuje Slovenskú republiku,
b)
na právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou Slovenskej republiky.
(4)
Slovenská republika ako dočasný vlastník vykonáva všetky vlastnícke práva a zodpovedá za ich riadny výkon.
(5)
Rada rozhodne o spätnom prevode vlastníckeho práva bezodkladne, ak zaniknú dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu o prevode vlastníctva na Slovenskú republiku podľa odseku 1.
(6)
Na uloženie opatrenia dočasného verejného vlastníctva sa obdobne použijú ustanovenia osobitného predpisu o prevode vlastníckeho podielu.19f)“.
182.
V § 77 odsek 1 znie:
„(1)
Rada určí nezávislú osobu na ocenenie dopadov rozdielneho zaobchádzania s akcionármi a veriteľmi vybranej inštitúcie v rezolučnom konaní v porovnaní s výškou uspokojenia pohľadávok pri konkurznom konaní a likvidácii podľa osobitného predpisu.62) Ocenenie rozdielneho zaobchádzania sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o skončení rezolučného konania ku dňu právoplatnosti tohto rozhodnutia, ocenenie rozdielneho zaobchádzania sa vykonáva nezávisle od oceňovania podľa § 51.“.
183.
V § 77 ods. 2 úvodná veta znie: „Ocenenie rozdielneho zaobchádzania zahŕňa“.
184.
V § 77 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o skončení rezolučného konania“.
185.
V § 77 ods. 3 úvodná veta znie:
„Na účely oceňovania podľa odseku 2 písm. a)“.
186.
V § 78 sa za slovo „stratu“ vkladajú slová „v dôsledku rozhodnutia o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov alebo rozhodnutia o uložení opatrenia v rezolučnom konaní“.
187.
Za § 78 sa vkladajú § 78a a 78b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠78a
Výzva na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad z ocenenia rozdielneho zaobchádzania
(1)
Ak rozhodnutie rady o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov alebo rozhodnutie o uložení opatrenia zasahuje do práv vlastníkov nástrojov vlastníctva alebo práv veriteľov vybranej inštitúcie, je súčasťou takého rozhodnutia výzva pre vlastníkov nástrojov vlastníctva a veriteľov vybranej inštitúcie na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad podľa § 76 a 78 vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania podľa § 77 (ďalej len „prihláška na vyplatenie náhrad“).
(2)
Lehota na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad uplynie posledným dňom šiesteho mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia rady.
(3)
Uplynutím lehoty podľa odseku 2 právo na vyplatenie náhrad podľa § 76 a 78 vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania podľa § 77 vlastníkov nástrojov vlastníctva a veriteľov vybranej inštitúcie zaniká. Vzor prihlášky na vyplatenie náhrad spolu s jej náležitosťami zverejní rada na svojom webovom sídle.
§ 78b
Rozhodnutie o priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania
(1)
O priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania vlastníkom nástrojov vlastníctva a veriteľom vybranej inštitúcie prihlásených podľa § 78a rozhodne rada.
(2)
Podkladom pre rozhodnutie podľa odseku 1 je ocenenie rozdielneho zaobchádzania podľa § 77.
(3)
Vo výrokovej časti rozhodnutia rada uvedie najmä výšku náhrad vyplývajúcich z rozdielneho zaobchádzania, osobu oprávnenú na prijatie náhrady a osobu povinnú na vyplatenie náhrady.“.
188.
V § 79 ods. 1 sa za slová „časti aktív“ vkladá čiarka a slová „práv alebo záväzkov“.
189.
V § 80 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „na účely dostupnosti krytých vkladov“.
190.
V § 84 odsek 1 znie:
„(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, zriadi kolégium pre riešenie krízových situácií na vykonávanie úloh podľa § 26 až 29, 48, 49 a 59 a na zabezpečenie spolupráce a koordinácie s rezolučnými orgánmi z tretích krajín.“.
191.
V § 84 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „Kolégiá“ nahrádza slovom „Kolégium“ a slovo „vytvoria“ sa nahrádza slovom „vytvorí“.
192.
V § 84 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „dôležitých“.
193.
V § 84 ods. 2 písm. e) sa slová „plán na riešenie“ nahrádzajú slovami „program riešenia“.
194.
V § 84 ods. 2 písm. f) sa slová „plánov na riešenie“ nahrádzajú slovami „programov riešenia“.
195.
V § 84 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
prerokovanie iných otázok týkajúcich sa cezhraničného riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.“.
196.
V § 84 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
rady,“.
197.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je rada členom kolégia pre riešenie krízových situácií zriadeného príslušným rezolučným orgánom iného členského štátu, úzko spolupracuje s príslušným rezolučným orgánom, ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými členmi kolégia a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).“.
198.
§ 85 vrátane nadpisu znie:
㤠85
Európske kolégiá pre riešenie krízových situácií
(1)
Ak má vybraná inštitúcia tretej krajiny alebo materská spoločnosť tretej krajiny dcérske spoločnosti zriadené v Slovenskej republike a v jednom alebo viacerých členských štátoch, alebo dve alebo viacero pobočiek, ktoré sa považujú za významné v Slovenskej republike a jednom alebo viacerých členských štátoch, rada po dohode s rezolučnými orgánmi iných členských štátov, v ktorých sú usadené tieto dcérske spoločnosti alebo v ktorých sa tieto významné pobočky nachádzajú, zriadi európske kolégium pre riešenie krízových situácií (ďalej len „európske kolégium“), ktoré vykonáva funkcie a plní úlohy podľa § 20.
(2)
Ak je rada členom európskeho kolégia, vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré sú členmi európskeho kolégia o uznaní rozhodnutia tretej krajiny zameraného na riešenie krízových situácií, ktoré sa vzťahuje na vybranú inštitúciu alebo materskú spoločnosť tretej krajiny, ktorá
a)
má dcérske spoločnosti usadené v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo pobočky, ktoré sa považujú za významné, nachádzajúce sa v dvoch alebo viacerých členských štátoch,
b)
má aktíva, práva alebo záväzky, ktoré sa nachádzajú v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo sa riadia ich právnym poriadkom.
(3)
Postup podľa odseku 2 sa uplatňuje, len ak nie je platná dohoda podľa § 20a ods. 2 alebo ak predmetom tejto dohody nie je postup vo veci uznávania rozhodnutí tretích krajín zameraných na riešenie krízových situácií a ich výkonu. Po dosiahnutí spoločného rozhodnutia podľa odseku 2 rada zabezpečí výkon uznaného rozhodnutia. Uznávaním a výkonom rozhodnutia tretej krajiny zameraného na riešenie krízových situácií nie je dotknuté konanie podľa osobitného predpisu.62)
(4)
Rada môže v rezolučnom konaní na účely tohto paragrafu
a)
riešiť krízovú situáciu vo vzťahu k
1.
aktívam vybranej inštitúcie alebo materskej spoločnosti tretej krajiny, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
2.
právam alebo záväzkom vybranej inštitúcie tretej krajiny, ktoré sú zaúčtované pobočkou vybranej inštitúcie tretej krajiny v Slovenskej republike alebo sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo nároky voči ním sú vymáhateľné na území Slovenskej republiky,
b)
dokončiť alebo vyžadovať dokončenie prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva dcérskej spoločnosti v Európskej únii zriadenej na území Slovenskej republiky,
c)
vykonávať právomoci podľa § 14, 15 a 17 v súvislosti s právami ktorejkoľvek zmluvnej strany spoločného rozhodnutia podľa odseku 2, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie výkonu rozhodnutí tretej krajiny zameraných na riešenie krízových situácií,
d)
umožniť nevymožiteľnosť akéhokoľvek zmluvného práva ukončiť, zrušiť alebo predčasne plniť zmluvy alebo ovplyvniť zmluvné práva osôb podľa odseku 2 a iných osôb skupiny, ak také práva vznikli na základe rezolučného konania voči vybranej inštitúcii alebo materskej spoločnosti tretej krajiny alebo iných osôb v skupine, rezolučného orgánu tretej krajiny alebo inak v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny za predpokladu, že sa naďalej plnia základné zmluvné povinnosti vrátane úhrad platieb a dodávok plnení alebo poskytnutej zábezpeky.
(5)
Rada môže vykonávať právomoci v rezolučnom konaní a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu k materskej spoločnosti, ak je ich výkon nevyhnutný vo verejnom záujme, ak príslušný orgán tretej krajiny rozhodol, že vybraná inštitúcia riadiaca sa právom tejto tretej krajiny spĺňa podmienky na riešenie krízovej situácie podľa právneho poriadku tejto tretej krajiny; na tento účel je rada oprávnená vykonávať všetky právomoci v rezolučnom konaní vo vzťahu k tejto materskej spoločnosti.
(6)
Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie podľa odseku 2 s rezolučnými orgánmi zúčastnenými v európskom kolégiu alebo ak takéto európske kolégium nebolo zriadené, rada príjme vlastné rozhodnutie o tom, či uzná rozhodnutie tretej krajiny zamerané na riešenie krízových situácií týkajúce sa vybranej inštitúcie tretej krajiny alebo materskej spoločnosti tretej krajiny. Pri prijímaní vlastného rozhodnutia rada zohľadní záujmy každého členského štátu, v ktorom pôsobí vybraná inštitúcia alebo materská spoločnosť tretej krajiny podľa odseku 2, najmä možný vplyv uznania a výkonu rozhodnutí tretích krajín zameraných na riešenie krízových situácií na finančnú stabilitu týchto dotknutých členských štátov ako aj na iné osoby v skupine.
(7)
Rada môže po konzultácii s ostatnými rezolučnými orgánmi, ak je zriadené európske kolégium, odmietnuť uznať alebo vykonať rozhodnutie tretej krajiny zamerané na riešenie krízovej situácie, ak
a)
by malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu v Slovenskej republike, alebo ak zastáva názor, že toto rozhodnutie by malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu iného členského štátu,
b)
je nevyhnutné uložiť nezávislé opatrenie na riešenie krízových situácií vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov riešenia krízových situácií,
c)
by sa podľa neho veriteľom a vkladateľom, ktorí sa nachádzajú alebo sú príslušní na výplatu v Slovenskej republike nedostalo rovnakého zaobchádzania ako veriteľom a vkladateľom z tretej krajiny s podobnými právami,
d)
by jeho uznanie alebo výkon malo pre Slovenskú republiku závažné fiškálne dôsledky alebo účinky takého uznania alebo výkonu by boli v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(8)
Európskemu kolégiu predsedá na účely dohľadu na konsolidovanom základe rezolučný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza orgán vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe, ak ide o dcérske spoločnosti v držbe finančnej holdingovej spoločnosti zriadenej v Európskej únii alebo ak k nej patria významné pobočky. Ak nie je možný postup podľa prvej vety, rada spolu s ostatnými členmi európskeho kolégia navrhuje a schváli predsedu európskeho kolégia.
(9)
Na základe vzájomnej dohody rady a príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov sa európske kolégium nemusí zriadiť, ak iné kolégiá alebo skupiny vykonávajú rovnaké funkcie a plnia rovnaké úlohy a dodržiavajú všetky podmienky a postupy vrátane tých, ktoré sa týkajú členstva a účasti v kolégiách; ustanovenia o európskych kolégiách sa primerane vzťahujú na tieto iné kolégiá alebo skupiny.“.
199.
§ 87 a 88 vrátane nadpisov znejú:
㤠87
Národný fond
(1)
Vybrané inštitúcie sú povinné zúčastňovať sa na riešení krízových situácií uhrádzaním príspevkov na financovanie účinného riešenia krízových situácií podľa tohto zákona (ďalej len „príspevky“).
(2)
Na sústreďovanie príspevkov podľa odseku 1 a na ich používanie na účely riešenia krízových situácií podľa tohto zákona a osobitných predpisov25) sa pre radu zriaďuje národný fond.
(3)
Národný fond nie je právnickou osobou a prostriedky národného fondu netvoria súčasť prostriedkov štátneho rozpočtu ani iných rozpočtov sektora verejnej správy.
(4)
Za národný fond sa pre radu vedie samostatné účtovníctvo a zostavuje samostatná účtovná závierka, súvaha, podsúvaha a poznámky k nim, pričom ich vedenie a zostavovanie zabezpečuje Fond ochrany vkladov na svoje náklady. Fond ochrany vkladov vykonávaním týchto činností alebo časti týchto činností môže poveriť tretiu osobu, ktorú vyberie a poverí po prerokovaní s radou.
§ 88
Druhy príspevkov
(1)
Vybrané inštitúcie sú povinné uhrádzať do národného fondu tieto príspevky:
a)
ročný príspevok,
b)
mimoriadny príspevok.
(2)
Ročný príspevok je pravidelne sa opakujúci príspevok vybranej inštitúcie a uhrádza sa
a)
v eurách,
b)
neodvolateľným platobným záväzkom podľa § 89 ods. 3.
(3)
Mimoriadny príspevok je príspevok vybranej inštitúcie, ktorý slúži na doplnenie zdrojov národného fondu za výdavky na financovanie realizácie opatrení na riešenie krízových situácií a právomocí rady a uhrádza sa v eurách.“.
200.
V § 89 odseky 1 až 10 znejú:
„(1)
Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov pre každú vybranú inštitúciu.
(2)
Ročný príspevok pre každú vybranú inštitúciu sa vypočíta ako pomer záväzkov vybranej inštitúcie znížených o vlastné zdroje vybranej inštitúcie a kryté vklady podľa osobitného predpisu1) k záväzkom všetkých vybraných inštitúcií vykonávajúcich činnosti na území Slovenskej republiky znížených o hodnotu vlastných zdrojov a krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) všetkých vybraných inštitúcií vykonávajúcich činnosti na území Slovenskej republiky. Pri výpočte ročného príspevku sa zohľadnia fáza obchodného cyklu a možný procyklický vplyv na finančnú pozíciu prispievajúcej vybranej inštitúcie a rizikový profil vybranej inštitúcie.
(3)
Rada môže určiť, že ročný príspevok môže byť čiastočne uhradený neodvolateľným platobným záväzkom vybranej inštitúcie, ktorého splnenie je v plnej miere zabezpečené majetkom s nízkym rizikom a vysokou likviditou, ktorý nie je zaťažený právom tretej osoby a ktorý možno použiť na účely podľa § 92 ods. 5. Podiel neodvolateľných platobných záväzkov nesmie presiahnuť 30 % z celkovej sumy ročných príspevkov, ktoré má príslušná vybraná inštitúcia uhradiť do národného fondu v príslušnom roku.
(4)
Výšku ročného príspevku určuje rada podľa odseku 1 tak, aby v prechodnom období do 31. decembra 2024 kumulované prostriedky národného fondu dosiahli hodnotu 1 % krytých vkladov (ďalej len „cieľová úroveň“) vybraných inštitúcií vykonávajúcich činnosť na území Slovenskej republiky. Ak sa v prechodnom období z národného fondu realizovali platby presahujúce hodnotu 0,5 % krytých vkladov podľa osobitného predpisu,1) rada môže toto prechodné obdobie predĺžiť až o štyri roky. Rada určí výšku ročných príspevkov na jednotlivé roky tak, aby boli čo najrovnomernejšie rozložené v čase.
(5)
Ak sa po uplynutí prechodného obdobia zníži hodnota prostriedkov národného fondu pod cieľovú úroveň, určia sa ročné príspevky v takej výške, aby sa opätovne dosiahla cieľová úroveň národného fondu.
(6)
Ak po dosiahnutí cieľovej úrovne klesne hodnota prostriedkov národného fondu viac ako o jednu tretinu cieľovej úrovne, rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov určí ročný príspevok na takej úrovni, aby bolo možné dosiahnuť cieľovú úroveň do šiestich rokov od dátumu poklesu hodnoty prostriedkov národného fondu viac ako o jednu tretinu.
(7)
Rada môže vo výnimočných situáciách, najmä ak prostriedky národného fondu nepostačujú na doplnenie zdrojov národného fondu za výdavky na financovanie realizácie opatrení riešenia krízových situácií a právomocí rady, určiť po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov mimoriadny príspevok spôsobom podľa odseku 2, ak osobitný predpis neustanovuje inak.63)
(8)
Ak sa mimoriadny príspevok určuje pred určením výšky ročného príspevku, výška mimoriadneho príspevku vybranej inštitúcie nemôže presiahnuť trojnásobok ročného príspevku vybranej inštitúcie za predchádzajúci rok.
(9)
Rada môže vybranú inštitúciu úplne alebo čiastočne oslobodiť od povinnosti platiť mimoriadny príspevok z dôvodu možného ohrozenia likvidity a platobnej schopnosti tejto vybranej inštitúcie. Oslobodenie môže byť udelené najviac na šesť mesiacov a na základe žiadosti vybranej inštitúcie môže rada udeliť oslobodenie opakovane.
(10)
Po skončení doby oslobodenia podľa odseku 9 je vybraná inštitúcia povinná doplatiť mimoriadny príspevok do národného fondu vo výške, ktorú by musela zaplatiť, ak by nebola oslobodená od platenia príspevku.“.
201.
V § 90 ods. 1 sa slová „15. júna“ nahrádzajú slovami „30. apríla“.
202.
§ 90 odsek 3 znie:
„(3)
Vybraná inštitúcia, ktorá neuhradí príspevok riadne a včas do národného fondu, je povinná z dlžnej sumy zaplatiť úroky z omeškania.103)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 103 znie:
„103)
Čl. 13 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).“.
203.
§ 91 až 93 vrátane nadpisov znejú:
㤠91
Prostriedky národného fondu
(1)
Prostriedky národného fondu tvoria
a)
prostriedky na riešenie krízovej situácie vo vybraných inštitúciách prevedené do národného fondu z jednotného fondu na riešenie krízových situácií ustanoveného osobitným predpisom,105)
b)
príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. a) a ods. 3 (ďalej len „peňažné príspevky“),
c)
príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. b),
d)
úrok z omeškania podľa § 90 ods. 3,
e)
príjmy z úrokov z použitia prostriedkov podľa § 92 ods. 4 písm. g),
f)
úvery poskytnuté pre národný fond od vybraných inštitúcií, finančných inštitúcií alebo tretích osôb, ak sú splnené podmienky podľa odseku 4,
g)
úvery poskytnuté pre národný fond od mechanizmov financovania iných členských štátov, ak sú splnené podmienky podľa odseku 5.
(2)
Prostriedky národného fondu podľa odseku 1 sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska. Pre každý druh príjmu podľa odsekov 1 a 3 a pre peňažné prostriedky z každého prijatého úveru sa zriadi samostatný účet okrem príjmov podľa odseku 1 písm. d) a e). Tieto príjmy podľa odseku 1 písm. d) a e) sa ukladajú na účtoch úverov, ktorých sú príslušenstvom.
(3)
Ak sú splnené podmienky podľa § 97 ods. 1 a podmienky ustanovené osobitným predpisom,105) môžu byť zdrojom financovania národného fondu peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov poskytnuté podľa osobitného predpisu.105a)
(4)
Rada môže uzatvoriť zmluvy o úvere určenom pre národný fond podľa odseku 1 písm. f), ak výška prostriedkov získaných podľa odseku 1 písm. a) až e) nie je dostatočná alebo v národnom fonde nie sú dostupné prostriedky na pokrytie strát, nákladov alebo iných výdavkov spojených s účinným riešením krízovej situácie.
(5)
Rada môže požiadať o poskytnutie úveru určeného pre národný fond aj mechanizmy financovania iných členských štátov, ak prostriedky národného fondu získané podľa § 88 ods. 1 nie sú dostatočné alebo dostupné na pokrytie strát, nákladov alebo iných výdavkov spojených s účinným riešením krízovej situácie a úver podľa odseku 1 písm. f) nie je možné získať za primeraných podmienok.
(6)
Úrokovú sadzbu, dobu splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o úvere, na základe ktorej budú poskytnuté peňažné prostriedky mechanizmami financovania iných členských štátov, dohodnú rada a mechanizmy financovania iných členských štátov. Zmluvy o úvere, na základe ktorých budú poskytnuté peňažné prostriedky každého mechanizmu financovania, musia mať rovnakú úrokovú sadzbu, dobu splatnosti a ostatné podmienky, ak sa všetky zúčastnené mechanizmy financovania nedohodli inak. Výška úveru od mechanizmu financovania iného členského štátu zodpovedá pomeru krytých vkladov členského štátu mechanizmu financovania k celkovej výške krytých vkladov členských štátov, ktoré poskytujú úver národnému fondu, ak sa nedohodne inak.
(7)
Nesplatený úver poskytnutý mechanizmu financovania iného členského štátu možno započítať do cieľovej úrovne národného fondu.
(8)
Ak prostriedky poskytnuté podľa odseku 3 sú vyššie ako suma strát, ktoré by musel Fond ochrany vkladov znášať, ak by sa majetok vybranej inštitúcie speňažil v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu,62) Fond ochrany vkladov má nárok na uhradenie takto vzniknutého rozdielu z prostriedkov národného fondu, pričom na určovanie výšky rozdielu sa použije postup podľa § 77.
(9)
Za úvery poskytnuté národnému fondu môže štát poskytnúť štátnu záruku podľa osobitného predpisu.105b)
§ 92
Správa a použitie prostriedkov národného fondu
(1)
O správe a použití prostriedkov národného fondu rozhoduje rada.
(2)
Správu prostriedkov národného fondu pre radu podľa osobitného zákona105c) zabezpečuje Fond ochrany vkladov na svoje náklady, pričom Fond ochrany vkladov vykonávaním týchto činností alebo časti týchto činností môže poveriť tretiu osobu, ktorú vyberie a poverí po prerokovaní s radou; Fond ochrany vkladov je v rámci správy prostriedkov národného fondu príslušný a oprávnený konať za radu a národný fond,105d) pričom je tiež príslušný a oprávnený
a)
zabezpečovať a vymáhať uhrádzanie peňažných príspevkov do národného fondu vrátane ich príslušenstva,
b)
vyhotovovať výkazy nedoplatkov vybraných inštitúcií,
c)
zabezpečovať výkon rozhodnutí, ktoré sa týkajú prostriedkov národného fondu alebo ich príslušenstva, pričom na tieto účely a na účely podľa písmena a) je Fond ochrany vkladov oprávnený za radu taktiež predkladať podania a návrhy na súdy, iné orgány verejnej moci a na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom,105d) ako aj udeľovať plnomocenstvá na zastupovanie a uzatvárať dohody o poskytovaní právnych služieb106) súvisiacich so správou prostriedkov národného fondu,
d)
nakladať s prostriedkami národného fondu vrátane vykonávania prevodov prostriedkov národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií.
(3)
Za národný fond sa pre radu vedie evidencia, vykonáva sa oceňovanie pohľadávok a oceňovanie zábezpek poskytnutých na zabezpečenie pohľadávok, dopĺňajú sa zábezpeky na ich pôvodný rozsah, ak zábezpeka predčasne zanikne, ak sa počas trvania zábezpeky zníži jej hodnota alebo ak by príjem z uplatnenia zábezpeky z iných dôvodov pravdepodobne nepostačoval na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky; vedenie tejto evidencie, vykonávanie tohto oceňovania a dopĺňanie týchto zábezpek zabezpečuje Fond ochrany vkladov na svoje náklady. Fond ochrany vkladov vykonávaním týchto činností alebo časti týchto činností môže poveriť tretiu osobu, ktorú vyberie a poverí po prerokovaní s radou.
(4)
Prostriedky národného fondu môžu byť použité len v rozsahu potrebnom na financovanie účinného riešenia krízových situácií podľa tohto zákona na
a)
ručenie za záväzky klientov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, voči tejto vybranej inštitúcii, alebo ručenie za záväzky vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, jej dcérskych spoločností, preklenovacej inštitúcie alebo správcu aktív,
b)
poskytnutie úveru vybranej inštitúcii, jej dcérskym spoločnostiam, preklenovacej inštitúcii alebo správcom aktív,
c)
bezodplatné alebo nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov preklenovacej inštitúcii a správcovi aktív,
d)
vyplatenie náhrady akcionárom alebo veriteľom podľa desiatej časti tohto zákona,
e)
poskytnutie peňažných prostriedkov vybranej inštitúcii namiesto odpísania dlhu alebo konverzie záväzkov niektorých veriteľov, ak sa ukladá opatrenie kapitalizácie a rada sa rozhodne vylúčiť niektorých veriteľov z rozsahu pôsobnosti nástroja kapitalizácie podľa § 59 ods. 2,
f)
dobrovoľné poskytovanie úverov mechanizmom financovania iných členských štátov, pričom výška peňažných prostriedkov poskytnutých národným fondom sa určí pomerom krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) k súhrnu krytých vkladov a chráneného klientskeho majetku ostatných zúčastnených mechanizmov financovania iných členských štátov, ak sa rada, Fond ochrany vkladov a mechanizmy financovania iných členských štátov nedohodnú inak; úrokovú sadzbu, lehotu splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o úvere, na základe ktorej budú poskytnuté peňažné prostriedky mechanizmom financovania iných členských štátov, dohodnú rada a mechanizmy financovania iných členských štátov,
g)
splátky úverov, úrokov z úverov a iných nákladov spojených s úvermi prijatými národným fondom,
h)
akékoľvek kombinácie využitia prostriedkov národného fondu podľa písmen a) až g).
(5)
Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj na poskytnutie úveru nadobúdateľovi pri uložení opatrenia prevodu majetku podniku.
(6)
Rada je oprávnená uzatvoriť zmluvy o úvere aj vtedy, ak o to požiada mechanizmus financovania iného členského štátu.
(7)
Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj podľa § 95 a podľa § 91 ods. 8.
(8)
Prostriedky národného fondu nie je možné použiť priamo na absorbovanie strát vybranej inštitúcie a iných osôb ani na doplnenie vlastných zdrojov podľa § 58 ods. 1 písm. a). Ak by nepriamym dôsledkom použitia národného fondu podľa odseku 5 mohlo byť čiastočné prenesenie strát vybranej inštitúcie na národný fond, uplatní sa postup podľa § 59.
§ 93
Prevod prostriedkov národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií sa vykoná v súlade s § 92, osobitným predpisom105) a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 105a až 106 znejú:
„105a)
§ 13 ods. 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
105b)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 219/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
105c)
§ 2 ods. 1 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
105d)
Napríklad § 21 ods. 2, § 24 prvá veta, § 26 ods. 5, § 251 ods. 1 a 4 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 22 až 24 a 31 až 33b Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 36 až 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
106)
§ 21 ods. 2, § 24 prvá veta a § 26 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
§ 22 až 24 a 31 až 33b Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
§ 1 ods. 2 a 3, § 12 a 30 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
204.
V § 94 ods. 1 druhej vete sa slová „v súlade s“ nahrádzajú slovom „podľa“.
205.
V § 94 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
206.
Nadpis § 95 znie:
„Využitie prostriedkov národného fondu pri riešení krízovej situácie na úrovni skupiny“.
207.
V § 96 ods. 2 písm. b) sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorú“ a slovo „uplatnenia“ sa nahrádza slovom „uloženia“.
208.
V § 96 ods. 2 písm. c) sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorú“.
209.
V § 96 ods. 2 písm. e) sa slovo „mechanizmu“ nahrádza slovami „všetkých mechanizmov“.
210.
V § 96 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
základ na výpočet sumy, ktorá sa od každého mechanizmu financovania členských štátov, v ktorých sa vybraná inštitúcia skupiny nachádza, vyžaduje ako príspevok na financovanie opatrení na riešenie krízovej situácie na úrovni skupiny s cieľom skompletizovať celkový príspevok podľa písmena e),“.
211.
V § 96 ods. 3 písm. a) a b) sa slovo „veľkosť“ nahrádza slovom „podiel“.
212.
V § 96 ods. 3 písm. c) sa slovo „ rozsah“ nahrádza slovom „podiel“.
213.
V § 96 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
podiel peňažných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné na vyriešenie krízovej situácie na úrovni skupiny,“.
214.
§ 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom na rozdelenie akýchkoľvek príjmov a výnosov z použitia mechanizmov financovania na úrovni skupiny medzi jednotlivé vnútroštátne mechanizmy financovania na úrovni skupiny je veľkosť príspevkov na financovanie riešenia krízových situácií.“.
215.
V § 97 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Rada použije peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov v súlade s osobitným predpisom1) na zabezpečenie priebežného prístupu vkladateľov k svojím vkladom, ak uložením
a)
opatrenia kapitalizácie budú kryté vklady znížené v rovnakom rozsahu ako iné záväzky s rovnakou prioritou podľa osobitného predpisu62) do výšky podľa § 60 ods. 1 písm. a),
b)
iných opatrení ako opatrenia kapitalizácie vzniknú straty krytým vkladateľom na svojich vkladoch v rovnakom rozsahu, ako straty ostatných veriteľov s rovnakou úrovňou priority podľa osobitného predpisu.62)
(2)
Pri uložení opatrenia kapitalizácie sa nevyžaduje použitie peňažných prostriedkov Fondu ochrany vkladov na krytie nákladov vzniknutých doplnením vlastných zdrojov vybranej inštitúcie podľa § 58 ods. 1 písm. a) alebo uplatnením opatrenia preklenovacej inštitúcie podľa § 55.“.
216.
V § 98 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie vybranej inštitúcie ktorémukoľvek členovi štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo vedúcemu zamestnancovi vybranej inštitúcie alebo pre ktorúkoľvek inú fyzickú osobu zodpovednú za porušenie,“.
217.
V § 98 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vybranej inštitúcii obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorej činnosti alebo služby alebo výkon niektorého druhu obchodov.“.
218.
V § 98 odsek 2 znie:
„(2)
Ak rada zistí nedostatky podľa odseku 1, môže navrhnúť Národnej banke Slovenska, aby odobrala vybranej inštitúcii povolenie na výkon činnosti.“.
219.
V § 98 ods. 4 sa vypúšťajú druhá a tretia veta a slová „Výnosy z pokút“ sa nahrádzajú slovom „Pokuty“.
220.
V § 98 ods. 7 prvej vete sa slová „opravný prostriedok“ nahrádzajú slovom „rozklad“ a slová „opravného prostriedku“ sa nahrádzajú slovom „rozkladu“.
221.
§ 98 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Právoplatne uloženú pokutu spravuje Úrad vládneho auditu;109a) na tento účel rada zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 109a znie:
„109a)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
222.
Nad § 99 sa vkladá označenie „ŠTRNÁSTA ČASŤ“ a nadpis „SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
223.
§ 99 vrátane nadpisu znie:
㤠99
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie rady podľa tohto zákona a osobitného predpisu26) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.110)
(2)
Na zodpovednosť za škody spôsobené radou pri výkone verejnej moci vo veciach zverených rade podľa tohto zákona a osobitných predpisov sa vzťahuje osobitný zákon.28g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110 znie:
„110)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
224.
Za § 99 sa vkladá § 99a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠99a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2016, zostávajú zachované.
(2)
Ustanovenia § 4 až 8 o členoch rady v znení účinnom od 1. januára 2016 sa od 1. januára 2016 vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov rady vymenované pred 1. januárom 2016; podmienku podľa § 4 ods. 5 sú osoby vymenované za členov rady pred 1. januárom 2016 povinné splniť najneskôr do 1. januára 2017.
(3)
Opravný prostriedok111) proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady okrem rozhodnutia o určení výšky príspevku podľa § 89, možno podať na Najvyšší súd Slovenskej republiky,112) a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady najneskôr však do 30. júna 2016.
(4)
Do 30. júna 2016 sa na prvostupňové rozhodnutia rady vo veciach, ktoré neboli zverené výkonnému členovi nevzťahuje osobitný predpis.113)
(5)
Do 30. júna 2016 je zákonnosť právoplatných rozhodnutí rady vydaných podľa tohto zákona okrem rozhodnutia o určení výšky príspevku podľa § 89 preskúmateľná podľa osobitného predpisu;114) na preskúmanie jej rozhodnutí alebo postupov je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.
(6)
Od 1. júla 2016 je zákonnosť rozhodnutí rady preskúmateľná podľa Správneho súdneho poriadku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 111 až 114 znejú:
„111)
§ 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
112)
§ 244 až 246d Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
113)
§ 28 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z.
114)
§ 244, § 246 ods. 2 písm. b) a § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.
225.
Slovo „príjemca“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „nadobúdateľ“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 1/2012 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z. a zákona č. 358/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 13 sa slová „dohoda uzavretá v súlade s § 213 ods. 3 je záväzná pre všetkých exekútorov“ nahrádzajú slovami „ak je dohoda uzavretá a neexistujú technické prekážky elektronickej komunikácie, komunikuje exekútor prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode“.
2.
V § 95 odsek 2 znie:
„(2)
Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie banke prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode, ktorú môže na účely doručovania písomností v exekúcii vykonávanej prikázaním pohľadávky z účtu v banke uzavrieť komora so záujmovým združením bánk alebo do vlastných rúk, ak existujú technické prekážky elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode. V príkaze exekútor označí účet, na ktorý môže povinný plniť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie.“.
3.
V § 96 ods. 2 a 4 sa slová „do vlastných rúk alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so zaručeným elektronickým podpisom“ nahrádzajú slovami „prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode podľa § 95 ods. 2 alebo do vlastných rúk, ak existujú technické prekážky elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode“.
4.
V § 213 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
5.
§ 214 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak prezídium komory schváli dohodu, ktorá sa týka práv a povinností exekútorov podľa tohto zákona, poskytne komora znenie uzavretej dohody každému exekútorovi.“.
6.
Za § 243d sa vkladá § 243e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠243e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Exekútor je povinný za podmienok uvedených v dohode podľa § 34 ods. 13 a § 95 ods. 2 elektronicky komunikovať najneskôr od 1. augusta 2016.
(2)
Dohoda podľa § 34 ods. 13 uzavretá podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje za dohodu uzavretú podľa § 34 ods. 13 v znení účinnom po 31. decembri 2015.“.
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z. zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z. zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 405/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa písmenom af), ktoré znie:
„af)
skupinou na účely § 33o až 33z a 62a materská spoločnosť a dcérska spoločnosť.“.
2.
V § 7 ods. 15 písmená b) až d) znejú:
„b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v zahraničnej banke, vo finančnej inštitúcii13m) alebo vo funkcii vedúceho pobočky zahraničnej banky, vedúceho zamestnanca pobočky zahraničnej banky, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo iné povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takého povolenia,
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii,13m) nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo zahraničné reorganizačné opatrenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy alebo zahraničného reorganizačného opatrenia podľa § 53 ods. 9,
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii,13m) ktorá vstúpila do likvidácie alebo ktorá sa dostala do úpadku,24aa) na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takej skutočnosti,“.
3.
V § 7 odsek 16 znie:
„(16)
Osobu uvedenú v odseku 15 písm. b) až d) a f) môže Národná banka Slovenska uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska času pôsobenia vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v subjekte finančného trhu89) nemohla táto osoba svojou činnosťou spôsobiť následky uvedené v odseku 15 písm. b) až d); to sa rovnako vzťahuje na osobu posudzovanú podľa odseku 15 písm. g), ak so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje odsek 15 písm. g), poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v odseku 15 písm. g). Národná banka Slovenska pri posudzovaní dôveryhodnosti fyzickej osoby prihliada na dôvody vstupu banky, zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie do likvidácie a na dôvody odobratia bankového povolenia alebo iného povolenia na výkon činnosti.“.
4.
V § 9 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Banka je povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie bankového povolenia podľa § 7; na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady, na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a zmenu sídla banky je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, inak je toto zvolenie, ustanovenie, menovanie alebo zmena neplatná. Banka je povinná bezodkladne potom, čo taká skutočnosť nastane, písomne informovať Národnú banku Slovenska o dni vzniku a dni zániku funkcie člena štatutárneho orgánu a člena dozornej rady. Podmienkou24b) pre platnosť a účinnosť zmeny stanov banky alebo nových stanov banky (ďalej len „zmena stanov“) je udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska. Banka je najneskôr v tretí pracovný deň po prijatí rozhodnutia o zmene stanov povinná doručiť Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť o udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska na príslušnú zmenu stanov s priloženým znením tejto zmeny stanov a s úplným znením stanov pred ich zmenou a po ich zmene. Ak Národná banka Slovenska neudelí súhlas na zmenu stanov, je táto zmena neplatná. Ak však Národná banka Slovenska nerozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti, súhlas na príslušnú zmenu stanov sa považuje za udelený.
(5)
Zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie bankového povolenia podľa § 8; na ustanovenie vedúceho pobočky zahraničnej banky, na ustanovenie vedúcich zamestnancov, na ustanovenie vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a na zmenu sídla pobočky zahraničnej banky je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, inak je toto ustanovenie a zmena neplatná.“.
5.
V § 17 ods. 3 a 4 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
6.
V § 23a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
všetkých členov dozornej rady banky,
f)
vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
g)
ďalších zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až d), ktorí sú zodpovední za podstupovanie rizika a ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil banky podľa osobitného predpisu.25aea)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25aea znie:
„25aea)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6. 6. 2014).“.
7.
V § 23a ods. 2 písm. a) prvý a druhý bod znejú:
„1.
základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,
2.
pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu banky a člena dozornej rady banky,“.
8.
V § 23a ods. 6 písmená b) a c) znejú:
„b)
základe požiadania Národnej banky Slovenska tak, aby upravila ich štruktúru, a ak je to potrebné, aj ustanovenie limitov na odmeňovanie členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, takým spôsobom, aby boli v súlade s vhodným riadením rizík,
c)
pohyblivé zložky celkovej odmeny členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, ktoré sa nepriznajú za hodnotené obdobie, ak sú neodôvodnené.“.
9.
V § 23b ods. 1 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
10.
V § 23b ods. 6 sa vypúšťajú slová „v oblasti riadenia rizík“.
11.
V § 23b ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zrážkam z pohyblivej zložky celkovej odmeny a spätnému vymáhaniu pohyblivej zložky celkovej odmeny podlieha až 100 % pohyblivej zložky celkovej odmeny. Kritériá zahŕňajú situáciu, keď sa osoba podľa § 23a ods. 1 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným finančným stratám banky alebo bola za také konanie zodpovedná.“.
12.
V § 23d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Členom výboru pre odmeňovanie môže byť len člen dozornej rady vrátane člena dozornej rady, ktorý bol zvolený zamestnancami banky.“.
13.
V § 33o ods. 1 prvá veta znie: „Banka, ktorá nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo banka, ktorá má významný podiel na finančnom systéme, je povinná vypracovať, pravidelne aktualizovať a dodržiavať ozdravný plán, ktorý je súčasťou systému riadenia banky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30zw sa vypúšťa.
14.
V § 33o ods. 2 písmená a) a b), znejú:
„a)
zhrnutie hlavných častí ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely tohto zákona sa ozdravnou kapacitou rozumie schopnosť banky obnoviť svoju finančnú situáciu po jej výraznom zhoršení,
b)
zhrnutie podstatných zmien vykonaných v banke od posledného ozdravného plánu predloženého Národnej banke Slovenska,“.
15.
V § 33o ods. 2 písmená d) až f) znejú:
„d)
rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu finančnej situácie banky a jej schopnosti pokračovať v činnosti,
e)
odhad časového rámca na realizáciu podstatných aspektov ozdravného plánu,
f)
podrobný opis akýchkoľvek podstatných prekážok účinného a včasného vykonania ozdravného plánu vrátane zhodnotenia dopadu na ostatných členov skupiny, klientov a zmluvné protistrany,“.
16.
V § 33o ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
podrobný opis postupov určenia hodnoty a možností predaja alebo prevodu hlavných oblastí obchodných činností a aktív banky,“.
17.
V § 33o ods. 2 písmeno p) znie:
„p)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov banky vrátane infraštruktúry a informačných technológií,“.
18.
V § 33o ods. 2 písmeno u) znie:
„u)
opatrenia, ktoré je banka pripravená prijať, ak sú splnené podmienky podľa § 65a,“.
19.
V § 33o ods. 7 sa za slovo „ predloží“ vkladajú slová „na posúdenie“ a vypúšťajú sa slová „so žiadosťou o zaujatie stanoviska“.
20.
V § 33o ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže požadovať od banky aktualizáciu ozdravného plánu častejšie ako raz ročne.“.
21.
V § 33p odsek 1 znie:
„(1)
Banka predloží ozdravný plán Národnej banke Slovenska na posúdenie do piatich pracovných dní od jeho schválenia podľa § 33o ods. 7. Národná banka Slovenska posúdi, či
a)
ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 33o ods. 2 a 6,
b)
možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne s prihliadnutím na prípravné kroky, ktoré banka uskutočnila alebo plánuje uskutočniť na uľahčenie realizácie ozdravného plánu, povedie k zachovaniu alebo obnoveniu finančnej stability banky alebo skupiny, ktorej je súčasťou a schopnosti pokračovať v činnosti,
c)
možno odôvodnene očakávať, že ozdravný plán je možné realizovať rýchlo a efektívne, keď sa banka nachádza vo finančnom strese, a pri minimalizácii významných nepriaznivých vplyvov na finančný systém, aj keby ostatné banky realizovali svoje ozdravné plány v tom istom čase.“.
22.
V § 33p odsek 3 znie:
„(3)
Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí formou stanoviska do šiestich mesiacov od jeho predloženia podľa odseku 1. Ak má banka v inom členskom štáte zriadenú významnú pobočku a ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú tejto pobočky, Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí po prerokovaní s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom sa významná pobočka nachádza.“.
23.
V § 33p ods. 4 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „piatich“ a slová „§ 33o ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1“.
24.
V § 33p odseky 5 až 8 znejú:
„(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že ozdravný plán nespĺňa podmienky podľa odseku 1, informuje o tom banku a požiada ju, aby sa k nedostatkom ozdravného plánu vyjadrila v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Po doručení vyjadrenia banky Národná banka Slovenska vyzve banku, aby v lehote do dvoch mesiacov odstránila nedostatky ozdravného plánu. Lehotu na odstránenie nedostatkov ozdravného plánu môže Národná banka Slovenska na žiadosť banky predĺžiť najviac o jeden mesiac.
(6)
Ak banka nedostatky podľa odseku 5 neodstráni, Národná banka Slovenska môže banku vyzvať, aby vykonala v ozdravnom pláne konkrétne zmeny.
(7)
Ak banka nepredloží Národnej banke Slovenska ozdravný plán v lehote podľa odseku 5 alebo predloží ozdravný plán, v ktorom nie sú odstránené nedostatky ani na základe výzvy podľa odseku 6, Národná banka Slovenska vyzve banku, aby v určenej lehote navrhla zmeny vo výkone činností na účel odstránenia nedostatkov ozdravného plánu.
(8)
Ak banka v určenej lehote nenavrhne zmeny podľa odseku 7 alebo Národná banka Slovenska vyhodnotí, že navrhované zmeny nevedú k odstráneniu nedostatkov ozdravného plánu, môže banke uložiť opatrenie podľa § 50 a povinnosť
a)
znížiť rizikový profil banky a riziko likvidity,
b)
vytvoriť predpoklady na včasné prijatie rekapitalizačných opatrení,
c)
vykonať zmeny v stratégii a štruktúre banky,
d)
vykonať zmeny v stratégii financovania banky s cieľom zlepšiť odolnosť hlavných oblastí obchodnej činnosti a kritických funkcií banky, pričom na účely tohto zákona sa hlavnými oblasťami obchodnej činnosti rozumejú bankové činnosti, ktoré pre banku alebo skupinu, ktorej súčasťou je banka, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo hodnotu duševného vlastníctva; kritickými funkciami sa rozumejú činnosti, služby alebo operácie vykonávané alebo poskytované bankou, ktorých prerušenie by s ohľadom na veľkosť banky alebo skupiny, jej trhový podiel, vonkajšiu a vnútornú prepojenosť, zložitosti alebo rozsah cezhraničných činností, nenahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií pravdepodobne viedlo k narušeniu fungovania reálnej ekonomiky alebo narušeniu finančnej stability,
e)
vykonať zmeny v systéme riadenia banky.“.
25.
§ 33p sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na uloženie opatrenia a povinnosti podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.89)“.
26.
V § 33q ods. 1 prvej vete sa nad slovo „skupiny“ umiestňuje odkaz „30zy)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30zy znie:
„30zy)
§ 2 písm. f) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 39/2015 Z. z.“.
27.
V § 33q ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Banka predloží skupinový ozdravný plán na posúdenie Národnej banke Slovenska v lehote podľa § 33p ods. 1.“.
28.
V § 33q ods. 2 písm. a) sa za slovo „ je“ vkladá slovo „zahraničnou“.
29.
V § 33q odsek 3 znie:
„(3)
V skupinovom ozdravnom pláne sa určia opatrenia, ktoré vykoná banka, ktorá je materskou spoločnosťou a členovia skupiny. Účelom skupinového ozdravného plánu je dosiahnuť stabilizáciu skupiny ako celku alebo dcérskej spoločnosti, ak sa nachádza v stresovej situácii, riešenie alebo odstránenie dôvodov stresovej situácie a obnovenie finančnej stability skupiny ako celku alebo jej členov a súčasne zohľadniť finančnú situáciu členov skupiny.“.
30.
V § 33q ods. 5 sa slová „pasív alebo aktív“ nahrádzajú slovami „záväzkov alebo pohľadávok“.
31.
§ 33r znie:
㤠33r
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, vyvinie spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými bankami, a s príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka banky, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia v lehote štyroch mesiacov od predloženia skupinového ozdravného plánu podľa § 33q ods. 2 o
a)
schválení skupinového ozdravného plánu,
b)
uložení povinnosti dcérskej spoločnosti vypracovať individuálny ozdravný plán,
c)
postupe podľa § 33p ods. 5,
d)
postupe podľa § 33p ods. 6,
e)
postupe podľa § 33p ods. 7,
f)
uložení opatrenia podľa § 33p ods. 8.
(2)
Na preskúmanie skupinového ozdravného plánu sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 33p s tým, že Národná banka Slovenska spolu s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými bankami, posúdi vplyv ozdravných opatrení v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu v členských štátoch, v ktorých má sídlo banka a jej dcérske spoločnosti.
(3)
Ak v lehote podľa odseku 1 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a podľa § 33p ods. 8 písm. a), b) a d) v súlade s osobitným predpisom,30zza) Národná banka Slovenska počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorým je Národná banka Slovenska viazaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov dohľadu podľa odseku 1 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody a Národnej banke Slovenska sa nepodarilo dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1, Národná banka Slovenska vydá samostatné rozhodnutie so zohľadnením stanovísk orgánov dohľadu podľa odseku 1. Národná banka Slovenska doručí svoje rozhodnutie orgánom dohľadu podľa odseku 1 a banke.
(4)
Ak sa v lehote podľa odseku 1 nepodarí Národnej banke Slovenska dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1 vo veciach podľa odseku 1 písm. b) až f), Národná banka Slovenska prijme rozhodnutie v týchto veciach len vo vzťahu k banke ako materskej spoločnosti. Pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska požiadať o pomoc pri dosiahnutí spoločného rozhodnutia vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a 33p ods. 8 písm. a), b) a d) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.19) Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa druhej vety, počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.
(5)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad bankou, ktorá je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na ňu vzťahujú rovnako. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad bankou, ktorá je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, pri preskúmavaní skupinového ozdravného plánu posudzuje splnenie požiadaviek primerane podľa § 33o ods. 2 a 6 v rozsahu zahrnutom v skupinovom ozdravnom pláne, pričom berie do úvahy možný vplyv ozdravných opatrení uvedených v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu.
(6)
Národná banka Slovenska môže vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 33p ods. 8 písm. a), b) a d) požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom,19) a ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom19) rozhodne, Národná banka Slovenska je týmto rozhodnutím viazaná. Ak v lehote podľa odseku 1 nedôjde k dosiahnutiu spoločného rozhodnutia, Národná banka Slovenska môže vydať samostatné rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b), e) a f) voči banke, nad ktorou vykonáva dohľad.
(7)
Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi podľa odseku 1 je záväzné pre banku, ktorá je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe.“.
32.
V § 33s odsek 1 znie:
„(1)
Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania banky na finančný systém vrátane vplyvu zlyhania banky na iné inštitúcie a finančné inštitúcie a podmienok ich financovania a na hospodárstvo ako celok, primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 33o a 33q a určiť odlišne lehotu na vypracovanie ozdravného plánu a frekvenciu jeho aktualizácie. Národná banka Slovenska pritom prihliadne k povahe a zložitosti činnosti banky, jej akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu26g) a k investičným službám poskytovaným touto bankou. Ak dôjde k zmene okolností, môže Národná banka Slovenska vyžadovať od banky, aby vypracovala a predložila ozdravný plán v rozsahu podľa § 33o a 33q a aktualizovala ho podľa § 33o ods. 8.“.
33.
V § 33t ods. 1 sa slová „aj keď niektorej zo zmluvných strán bolo uložené opatrenie podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za)“ nahrádzajú slovami „u ktorej došlo k splneniu podmienok na uloženie opatrenia včasnej intervencie podľa § 65a ods. 1“, slová „porovnateľné opatrenie“ sa nahrádzajú slovami „porovnateľného opatrenia“ a slová „zabezpečenia záväzku“ sa nahrádzajú slovom „zábezpeky“.
34.
V § 33t odsek 2 znie:
„(2)
Ustanovenia odsekov 3 až 7 a § 33o až 33z sa nevzťahujú na mechanizmus financovania medzi členmi podskupiny, ak žiaden z členov tohto mechanizmu financovania nespĺňa podmienky na uloženie opatrenia včasnej intervencie podľa § 65a ods. 1 alebo porovnateľného opatrenia podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutý člen podskupiny sídlo.“.
35.
V § 33t ods. 5 písm. c) sa slovo „poskytnutia“ nahrádza slovami „prijatia rozhodnutia o poskytnutí“.
36.
V § 33t ods. 6 sa slová „§ 50 ods. 1 písm. t) až za)“ nahrádzajú slovami „§ 65a ods. 1“.
37.
§ 33t sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Zmluva o skupinovej podpore sa môže vzťahovať na poskytnutie skupinovej podpory jednej alebo viacerým dcérskym spoločnostiam v rámci skupiny alebo sa zmluvou o skupinovej podpore môže určiť poskytnutie skupinovej podpory od materskej spoločnosti dcérskej spoločnosti alebo od dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti, ktoré sú zmluvnými stranami.“.
38.
§ 33u znie:
㤠33u
(1)
Ak dôjde medzi osobami skupiny k dohode o uzavretí zmluvy o skupinovej podpore, podá materská banka30zzaa) žiadosť o schválenie návrhu zmluvy o skupinovej podpore Národnej banke Slovenska, ktorá nad touto bankou vykonáva dohľad na konsolidovanom základe. Žiadosť musí okrem náležitostí podľa osobitného predpisu89) obsahovať opis a zdôvodnenie každej z podmienok na uzavretie zmluvy o skupinovej podpore a príslušné doklady potvrdzujúce splnenie podmienok. K žiadosti sa priloží aj návrh zmluvy o skupinovej podpore s označením členov skupiny, ktorí sa majú stať zmluvnými stranami.
(2)
Ak je Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu zodpovednému za výkon dohľadu na konsolidovanom základe doručená žiadosť podľa odseku 1, Národná banka Slovenska zašle rovnopis tejto žiadosti orgánom dohľadu, ktoré vykonávajú dohľad nad osobami, ktoré majú byť zmluvnými stranami.
(3)
Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe vyvinie úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia s orgánmi dohľadu podľa odseku 2 o súlade návrhu zmluvy o skupinovej podpore s podmienkami podľa § 33t a 33w s prihliadnutím na možné následky tohto rozhodnutia vrátane fiškálnych následkov poskytnutia plnenia na základe zmluvy o skupinovej podpore v členských štátoch, v ktorých dotknutá skupina pôsobí. Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Ak je návrh zmluvy o skupinovej podpore v súlade s podmienkami podľa § 33t a 33w, Národná banka Slovenska návrh zmluvy o skupinovej podpore schváli, inak žiadosť zamietne. Ak spoločné rozhodnutie nie je možné dosiahnuť v lehote podľa druhej vety, Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 samostatne, pričom prihliadne na názory a pripomienky orgánov dohľadu podľa odseku 2. Národná banka Slovenska svoje rozhodnutie doručí orgánom dohľadu podľa odseku 2 a materskej banke.
(4)
Pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa odseku 3 je Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe oprávnená požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.
(5)
Ak v lehote pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia podľa odseku 3 Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe alebo ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 3 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom, Národná banka Slovenska počká, kým jej bude doručené rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorým je Národná banka Slovenska viazaná.
(6)
Povinnosť podľa odseku 3 vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa odseku 3 platí obdobne, aj ak bol Národnej banke Slovenska predložený rovnopis žiadosti o schválenie návrhu zmluvy o skupinovej podpore orgánom dohľadu členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe. Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa osobitného predpisu.
(7)
Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu podľa odseku 3 je záväzné pre zmluvné strany zmluvy o skupinovej podpore.
(8)
Národná banka Slovenska predloží rade zmluvu o skupinovej podpore, ktorú schválila, ako aj jej zmeny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30zzaa znie:
„30zzaa)
Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
39.
V § 33y ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
Národnej banke Slovenska,“.
40.
V § 33y ods. 1 písm. c) sa slová „úrovni skupiny“ nahrádzajú slovami „konsolidovanom základe“.
41.
V § 33y odseky 3 až 7 znejú:
„(3)
Ak je Národnej banke Slovenska doručené oznámenie podľa odseku 2 bankou, nad ktorou vykonáva dohľad, toto oznámenie sa považuje za žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na poskytnutie skupinovej podpory; na takú žiadosť sa vzťahujú náležitosti podľa osobitného predpisu.30zzc) Národná banka Slovenska rozhodne o udelení predchádzajúceho súhlasu na poskytnutie skupinovej podpory, len ak sú splnené podmienky na jej poskytnutie ustanovené týmto zákonom. Inak poskytnutie skupinovej podpory rozhodnutím zakáže alebo obmedzí. Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie do piatich pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti.
(4)
O svojom rozhodnutí podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska orgány dohľadu podľa odseku 1 písm. b) až c).
(5)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, o udelení predchádzajúceho súhlasu, o rozhodnutí o zákaze alebo obmedzení poskytnutia skupinovej podpory, ktoré vydala alebo ktoré jej oznámil iný orgán dohľadu, bezodkladne informuje ostatných členov kolégia, rezolučnú radu a členov kolégia pre riešenie krízových situácií.30zzb)
(6)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad bankou, ktorá má byť príjemcom skupinovej podpory alebo ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, nesúhlasí s rozhodnutím orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorým bolo obmedzené alebo zakázané poskytnutie skupinovej podpory dotknutej banke, do dvoch dní, odkedy sa dozvie o vydaní takého rozhodnutia, môže požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.
(7)
Ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas podľa odseku 3 alebo v lehote podľa odseku 3 nevydá žiadne rozhodnutie, skupinová podpora sa môže poskytnúť v súlade s podmienkami uvedenými v žiadosti a jej prílohách podľa odsekov 2 a 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30zzc znie:
„30zzc)
§ 16 ods. 3 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
42.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné uverejniť na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch aj písomné informácie o ochrane vkladov a poskytnúť klientom informácie v rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným zákonom;32) to sa vzťahuje aj na zahraničnú banku, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, pričom sa nezúčastňuje na systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike.“.
43.
V § 50 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku do výšky 10 % celkového ročného obratu za predchádzajúci kalendárny rok; ak je banka dcérskou spoločnosťou za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,“.
44.
V § 50 ods. 1 písmená t) až v) znejú:
„t)
uložiť banke povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie banka zodpovedná za nedostatok v činnosti, ako aj povaha porušenia,
u)
uložiť banke povinnosť, aby upustila od konania alebo zdržala sa konania, ktoré je v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,
v)
uložiť banke povinnosť plniť osobitné požiadavky na likviditu,“.
45.
V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú písmená w) až za).
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a sa vypúšťa.
46.
V § 50 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Týmto osobám môže Národná banka Slovenska za porušenia podľa prvej vety dočasne zakázať vykonávať funkciu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo pri závažnom porušení uložiť pokutu až do výšky 5 000 000 eur.“.
47.
V § 50 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.
48.
V § 50 sa vypúšťa odsek 20.
49.
§ 50b sa vypúšťa.
50.
V § 53 sa na začiatok vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Národná banka Slovenska môže zaviesť nútenú správu nad bankou, ak s prihliadnutím na okolnosti a situáciu banky by opatrenie podľa § 65a ods. 6 neviedlo k odstráneniu nedostatkov v činnosti banky alebo k zlepšeniu jej finančnej situácie.“.
Doterajšie odseky 1 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 12.
51.
V § 53 ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 50 ods. 1 písm. w)“.
52.
V § 54 odsek 1 znie:
„(1)
Nútenú správu banky vykonáva dočasný správca banky (ďalej len „správca“) a zástupca správcu. Správcu a najviac dvoch zástupcov pre každého správcu vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska, pričom pre tú istú banku môže vymenovať jedného alebo viacerých správcov. Správca a zástupca správcu môžu byť vymenovaní najviac na jeden rok. Toto obdobie môže Národná banka Slovenska predĺžiť vo výnimočných situáciách, ak sú aj naďalej splnené podmienky ich vymenovania.“.
53.
V § 54 ods. 4 prvá veta znie:
„Na správcu a zástupcu správcu, ak je ním fyzická osoba, na členov štatutárneho orgánu správcu a zástupcu správcu, ak je ním právnická osoba, sa primerane vzťahujú požiadavky na odbornú spôsobilosť ako na členov dozornej rady banky podľa § 7 ods. 14.“.
54.
V § 54 odsek 5 znie:
„(5)
Na spoločníkov alebo akcionárov správcu, ktorý je právnickou osobou, na štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu tejto právnickej osoby a zamestnancov tejto právnickej osoby, prostredníctvom ktorých správca vykonáva nútenú správu banky, sa vzťahuje odsek 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a sa vypúšťa.
55.
V § 54 ods. 7 sa za slová „Výkon funkcie zástupcu správcu“ vkladá čiarka a slová „ktorý je fyzickou osobou“.
56.
V § 55 ods. 1 poslednej vete sa slovo „nevzťahuje“ nahrádza slovom „vzťahuje“.
57.
V § 55 odsek 2 znie:
„(2)
Správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie banky, určiť program valného zhromaždenia, riadiť jeho priebeh a má právo predkladať na ňom návrhy. Správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie a určiť jeho program len s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska.“.
58.
V § 60 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Do obchodného registra sa nevyžaduje zápis správcu, ak je oprávnený len na spoluprácu so štatutárnym orgánom banky na riadení banky a jej zamestnancov.“.
59.
§ 62a znie:
㤠62a
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, zámer vydať rozhodnutie o zavedení nútenej správy nad bankou, ktorá je materskou spoločnosťou, oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), členom kolégia a prerokuje s členmi kolégia. Národná banka Slovenska zohľadní vplyv zavedenia nútenej správy na členov dotknutej skupiny so sídlom v inom členskom štáte. O vydaní rozhodnutia Národná banka Slovenska informuje členov kolégia a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(2)
Ak Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu zodpovednému za výkon dohľadu na konsolidovanom základe oznámi zámer vydať rozhodnutie o zahraničnom reorganizačnom opatrení orgán dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad členom skupiny, Národná banka Slovenska môže posúdiť pravdepodobný vplyv rozhodnutia na skupinu alebo na členov skupiny z iných členských štátov a oznámiť svoje pripomienky príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu do troch dní.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi zámer vydať rozhodnutie o zavedení nútenej správy nad bankou, ktorá je súčasťou skupiny, Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a prerokuje ho s príslušným orgánom dohľadu vykonávajúcim dohľad na konsolidovanom základe. Po oznámení zámeru vydať rozhodnutie o zavedení nútenej správy a prerokovaní tohto zámeru s členmi kolégia, Národná banka Slovenska rozhodne, či zavedie nútenú správu podľa § 53 ods. 1 a 2. O vydaní rozhodnutia Národná banka Slovenska informuje členov kolégia a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(4)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe na základe oznámenia podľa odseku 2 zistí, že zámer vydať rozhodnutie o zahraničnom reorganizačnom opatrení má jeden alebo viac príslušných orgánov dohľadu iného členského štátu vykonávajúci dohľad nad členom skupiny, Národná banka Slovenska posúdi a vyvinie úsilie s týmito orgánmi dohľadu iného členského štátu dosiahnuť spoločné rozhodnutie o tom, či na účel dosiahnutia nápravy pre viac členov skupiny je účelnejšie vymenovať jedného správcu pre všetkých dotknutých členov skupiny, a to do piatich dní odo dňa oznámenia zámeru podľa odseku 1. Ak nedôjde k dosiahnutiu spoločného rozhodnutia v lehote podľa prvej vety, Národná banka Slovenska rozhodne o zavedení nútenej správy nad bankou samostatne. Ak v lehote podľa prvej vety ktorýkoľvek z orgánov dohľadu požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,19) Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne o zavedení nútenej správy nad bankou samostatne. Národná banka Slovenska o vydaní rozhodnutia o zavedení nútenej správy informuje členov kolégia.
(5)
Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí so zámerom príslušného orgánu dohľadu vydať rozhodnutie o zahraničnom reorganizačnom opatrení vo vzťahu k materskej spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny spolu s bankou, ktorá je dcérskou spoločnosťou, nad ktorou vykonáva dohľad Národná banka Slovenska alebo vo vzťahu k dcérskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktorá je súčasťou skupiny, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska alebo nedôjde k dosiahnutiu spoločného rozhodnutia, Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.19)“.
60.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65a
Opatrenia včasnej intervencie
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky spočívajúce v nedodržiavaní alebo obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, alebo ak má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie, že nedostatok v činnosti môže v blízkej budúcnosti nastať najmä z dôvodu zhoršujúcej sa finančnej situácie banky, môže Národná banka Slovenska uložiť banke opatrenie včasnej intervencie, ktorým je povinnosť
a)
vykonať jedno opatrenie alebo viaceré opatrenia uvedené v ozdravnom pláne alebo aktualizovať ozdravný plán a vykonať jedno alebo viaceré opatrenia uvedené v aktualizovanom ozdravnom pláne,
b)
vypracovať analýzu svojej situácie, identifikovať opatrenia na prekonanie zistených problémov a vypracovať plán opatrení na ich prijatie vrátane časového harmonogramu,
c)
zvolať valné zhromaždenie banky a určiť program valného zhromaždenia podľa návrhov Národnej banky Slovenska; ak banka nezvolá valné zhromaždenie, Národná banka Slovenska je oprávnená zvolať valné zhromaždenie a určiť jeho program, pričom na tento postup sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,1)
d)
odvolať člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca, ak nespĺňajú požiadavky podľa § 7 ods. 14 a 15 a § 25,
e)
vypracovať plán rokovaní o reštrukturalizácii záväzkov s veriteľmi banky,
f)
vykonať zmeny v obchodnej stratégii banky,
g)
vykonať zmeny v organizačnej štruktúre banky a vo výkone bankových činností, alebo
h)
predložiť rezolučnej rade všetky informácie, ktoré sú potrebné na aktualizáciu plánu riešenia krízových situácií banky alebo na prípravu rezolučného konania a vykonanie ocenenia aktív a záväzkov banky podľa osobitného predpisu.60a)
(2)
Pri posudzovaní, či dochádza k zhoršovaniu finančnej situácie podľa odseku 1, Národná banka Slovenska prihliada najmä na zhoršujúcu sa situáciu banky vo vzťahu k riziku likvidity, zvyšovaniu finančnej páky, objemu nesplácaných úverov alebo zvyšujúcemu sa riziku koncentrácie a úrovni primeranosti vlastných zdrojov, ktorá presahuje požiadavku na vlastné zdroje o menej ako 1,5 percentuálneho bodu.
(3)
Lehotu na splnenie opatrení včasnej intervencie podľa odseku 1 určí Národná banka Slovenska primerane vzhľadom na okolnosti a závažnosť zisteného nedostatku v činnosti banky alebo dôvodného podozrenia, že nedostatok môže v blízkej budúcnosti nastať.
(4)
Uplatnením opatrení včasnej intervencie podľa odseku 1, nie sú dotknuté ustanovenia § 50.
(5)
Na uplatnenie opatrení včasnej intervencie na banku, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, sa primerane vzťahuje postup podľa § 62a.
(6)
Ak sa výrazne zhoršuje finančná situácia banky alebo Národná banka Slovenska zistila vážne nedostatky v činnosti banky a opatrenia včasnej intervencie podľa odseku 1 nevedú k náprave a odstráneniu nedostatkov, Národná banka Slovenska je oprávnená odvolať člena predstavenstva, člena dozornej rady alebo vedúceho zamestnanca.
(7)
Uplatnením postupu podľa odseku 6, nie je dotknuté ustanovenie § 50.
(8)
Opatrenie včasnej intervencie možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov alebo od dôvodného podozrenia, že nedostatok môže v blízkej budúcnosti nastať, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Rovnaké lehoty sa vzťahujú na odvolanie osoby podľa odseku 6. Premlčacie lehoty podľa prvej a druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,48aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti banky sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.48a)
(9)
Doručením je rozhodnutie o uložení opatrenia včasnej intervencie vykonateľné. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu.60b)
(10)
Na zverejnenie informácie o výroku opatrenia včasnej intervencie alebo odvolania osoby podľa odseku 6 sa vzťahujú ustanovenia § 50 ods. 15 až 17.
(11)
Na opatrenia podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.60c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60a až 60c znejú:
„60a)
§ 51 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
60b)
§ 29, 30 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z.
60c)
§ 10 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.
61.
§ 90 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak osobitný predpis neustanovuje inak,76aa) orgán verejnej moci je oprávnený s bankou a pobočkou zahraničnej banky uzatvoriť dohodu o elektronickej komunikácii automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému, ktorý musí spĺňať požiadavky na plynulú, spoľahlivú a bezpečnú výmenu informácií. Túto dohodu o elektronickej komunikácii automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému je oprávnené za banky a pobočky zahraničných bánk uzatvoriť aj záujmové združenie bánk a pobočiek zahraničných bánk,86f) na združovanie ktorých je vytvorené toto záujmové združenie,86f) a za orgány verejnej moci združované v profesijnej samosprávnej komore,87d) je túto dohodu oprávnená uzatvoriť aj táto profesijná samosprávna komora, pričom znenie uzavretej dohody o elektronickej komunikácii je povinné záujmové združenie bánk a pobočiek zahraničných bánk bezodkladne poskytnúť každej banke a pobočke zahraničnej banky. Ak je dohoda o elektronickej komunikácií uzatvorená medzi profesijnou samosprávnou komorou združujúcou orgány verejnej moci a záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk86f) v rozsahu podľa osobitného predpisu,87d) postup podľa dohody sú povinné uplatňovať všetky banky a pobočky zahraničných bánk, pričom požiadavky na plynulú, spoľahlivú a bezpečnú výmenu informácií sú povinné spoločne a nerozdielne zabezpečiť profesijná samosprávna komora a záujmové združenie bánk a pobočiek zahraničných bánk.86f) Záujmové združenie bánk a pobočiek zahraničných bánk spolu s dohodou o elektronickej komunikácii automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému dohodne aj formulár elektronického podania alebo elektronického úradného dokumentu a tento formulár je záväzný aj vtedy, ak sa elektronické podanie alebo elektronický úradný dokument nepodáva prostredníctvom dohodnutej elektronickej komunikácie prostredníctvom osobitného informačného systému automatizovaným spôsobom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76aa znie:
„76aa)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
62.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri ochrane hospodárskej súťaže podľa osobitných predpisov.86de)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86de znie:
„86de)
§ 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 2; Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003) v platnom znení.“.
63.
V § 91 ods. 5 prvej vete sa slová „podľa odseku 4 písm. b), g) a o)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 4 písm. b), g), o) a w)“.
64.
V § 92a ods. 3 sa za slovo „krízy“ vkladá čiarka a slová „ďalším osobám a orgánom podľa rovnakých pravidiel a podmienok, aké sa vzťahujú na sprístupňovanie a poskytovanie informácií chránených bankovým tajomstvom podľa ustanovení § 91 ods. 2 až 9 a § 92 ods. 4,“.
65.
V § 94 odsek 2 znie:
„(2)
Národná banka Slovenska rozhodne v prvom stupni o žiadosti podľa § 30 až 32 do deviatich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a o žiadosti o udelenie súhlasu na zmenu stanov podľa § 9 ods. 4 do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti a o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu, vymenovanie, menovanie a ustanovenie osôb podľa § 9 ods. 4 do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. Žiadosť o udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 podáva banka. Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie členov štatutárneho orgánu banky alebo na voľbu alebo vymenovanie členov dozornej rady banky, alebo na ustanovenie vedúcich zamestnancov môže podať aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na banke, ak voľba a odvolanie týchto členov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia a ak ide o vedúceho zamestnanca a jeho funkcia je spojená s funkciou člena štatutárneho orgánu banky.“.
Čl. IV
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z. a zákona č. 389/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 71da sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
všetkých členov dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
f)
vedúceho útvaru vnútorného auditu,
g)
ďalších zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až d), ktorí sú zodpovední za podstupovanie rizika a ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil banky podľa osobitného predpisu.56aca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56aca znie:
„56aca)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6. 6. 2014).“.
2.
V § 71da ods. 2 písm. a) prvý a druhý bod znejú:
„1.
základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,
2.
pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi a člena dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,“.
3.
V § 71db ods. 6 sa vypúšťajú slová „v oblasti riadenia rizík“.
4.
V § 71db ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zrážkam z pohyblivej zložky celkovej odmeny a spätnému vymáhaniu pohyblivej zložky celkovej odmeny podlieha až 100 % pohyblivej zložky celkovej odmeny. Kritériá zahŕňajú situáciu, keď sa osoba podľa § 71da ods. 1 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným finančným stratám obchodníka s cennými papiermi alebo bola za také konanie zodpovedná.“.
5.
V § 71dd ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Členom výboru pre odmeňovanie môže byť len člen dozornej rady vrátane člena dozornej rady, ktorý bol zvolený zamestnancami obchodníka s cennými papiermi.“.
6.
V § 71df ods. 2 prvá veta znie: „Obchodník s cennými papiermi, ktorý nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo ktorý má významný podiel na finančnom systéme Slovenskej republiky, je povinný vypracovať, pravidelne aktualizovať a dodržiavať ozdravný plán, ktorý je súčasťou systému riadenia obchodníka s cennými papiermi.“.
7.
V § 71df ods. 3 písm. a) sa slová „kľúčových prvkov“ nahrádzajú slovami „hlavných častí“.
8.
V § 71df ods. 3 písm. b) sa slová „naposledy predloženého ozdravného plánu“ nahrádzajú slovami „posledného ozdravného plánu predloženého Národnej banke Slovenska“.
9.
V § 71df ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „stability a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a jeho schopnosti pokračovať v činnosti“.
10.
V § 71df ods. 3 písm. e) sa slová „na realizáciu každého vecného aspektu“ nahrádzajú slovami „na realizáciu podstatných aspektov“.
11.
V § 71df ods. 3 písm. f) sa slová „vplyvu na zvyšok“ nahrádzajú slovami „dopadu na ostatných členov“.
12.
V § 71df ods. 3 písm. h) sa slová „a predajnosti operácií, hlavných oblastí obchodnej činnosti, jednotlivých činností“ nahrádzajú slovami „a možností predaja alebo prevodu hlavných oblastí obchodných činností“.
13.
V § 71df ods. 3 písm. p) sa vypúšťajú slová „mechanizmy a“ a slová „služieb týkajúcich sa“.
14.
V § 71df ods. 3 písm. u) sa vypúšťajú slová „alebo ods. 29“.
15.
V § 71df ods. 8 sa za slovo „predloží“ vkladajú slová „na posúdenie“ a vypúšťajú sa slová „so žiadosťou o zaujatie stanoviska“.
16.
V § 71df ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže požadovať od obchodníka s cennými papiermi aktualizáciu ozdravného plánu častejšie ako raz ročne.“.
17.
V § 71dg ods. 1 úvodná veta znie:
„Obchodník s cennými papiermi predloží ozdravný plán Národnej banke Slovenska na posúdenie do piatich pracovných dní od jeho schválenia podľa § 71df ods. 8. Národná banka Slovenska posúdi, či“.
18.
V § 71dg ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne, s prihliadnutím na prípravné kroky, ktoré obchodník s cennými papiermi uskutočnil alebo plánuje uskutočniť na uľahčenie realizácie ozdravného plánu, povedie k zachovaniu alebo obnoveniu finančnej stability obchodníka s cennými papiermi alebo skupiny, ktorej je súčasťou a schopnosti pokračovať v činnosti,“.
19.
V § 71dg ods. 1 písm. c) sa slová „čo najväčšom zabránení akýmkoľvek významným nepriaznivým vplyvom“ nahrádzajú slovami „minimalizácii významných nepriaznivých vplyvov“.
20.
V § 71dg ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí formou stanoviska do šiestich mesiacov od jeho predloženia podľa odseku 1.“ a slová „vydá súhlas podľa odseku 1“ sa nahrádzajú slovami „sa k ozdravnému plánu vyjadrí“.
21.
V § 71dg ods. 4 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „piatich“.
22.
V § 71dg ods. 5 sa slová „požiada obchodníka s cennými papiermi, aby do dvoch mesiacov odstránil nedostatky ozdravného plánu“ nahrádzajú slovami „informuje o tom obchodníka s cennými papiermi a požiada ho, aby sa k nedostatkom ozdravného plánu vyjadril v lehote určenej Národnou bankou Slovenska, pričom po doručení vyjadrenia obchodníka s cennými papiermi, Národná banka Slovenska vyzve obchodníka s cennými papiermi, aby v lehote do dvoch mesiacov odstránil nedostatky ozdravného plánu“.
23.
V § 71dg ods. 6 sa slová „obchodníkovi s cennými papiermi uložiť povinnosť vykonať v ozdravnom pláne konkrétne zmeny“ nahrádzajú slovami „obchodníka s cennými papiermi vyzvať, aby vykonal v ozdravnom pláne konkrétne zmeny“.
24.
V § 71dg odsek 7 znie:
„(7)
Ak obchodník s cennými papiermi nepredloží Národnej banke Slovenska ozdravný plán v lehote podľa odseku 5 alebo predloží ozdravný plán, v ktorom nie sú odstránené nedostatky ani na základe výzvy podľa odseku 6, Národná banka Slovenska vyzve obchodníka s cennými papiermi, aby v určenej lehote navrhol zmeny vo výkone činností na účel odstránenia nedostatkov ozdravného plánu.“.
25.
§ 71dg sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak obchodník s cennými papiermi v určenej lehote nenavrhne zmeny podľa odseku 7 alebo Národná banka Slovenska vyhodnotí, že navrhované zmeny nevedú k odstráneniu nedostatkov ozdravného plánu, môže obchodníkovi s cennými papiermi uložiť opatrenie podľa § 144 a povinnosť
a)
znížiť rizikový profil obchodníka s cennými papiermi a riziko likvidity,
b)
vytvoriť predpoklady na včasné prijatie rekapitalizačných opatrení,
c)
vykonať zmeny v stratégii a štruktúre obchodníka s cennými papiermi,
d)
vykonať zmeny v stratégii financovania obchodníka s cennými papiermi s cieľom zlepšiť odolnosť hlavných oblastí obchodnej činnosti a kritických funkcií obchodníka s cennými papiermi, pričom na účely tohto zákona sa hlavnými oblasťami obchodnej činnosti rozumejú činnosti, ktoré pre obchodníka s cennými papiermi alebo skupinu, ktorej súčasťou je obchodník s cennými papiermi, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo hodnotu duševného vlastníctva; kritickými funkciami sa rozumejú činnosti, služby alebo operácie vykonávané alebo poskytované obchodníkom s cennými papiermi, ktorých prerušenie by s ohľadom na veľkosť obchodníka s cennými papiermi alebo skupiny, jeho trhový podiel, vonkajšiu a vnútornú prepojenosť, zložitosti alebo rozsah cezhraničných činností, nenahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií, pravdepodobne viedlo k narušeniu fungovania reálnej ekonomiky alebo narušeniu finančnej stability,
e)
vykonať zmeny v systéme riadenia obchodníka s cennými papiermi.
(9)
Na uloženie opatrenia a povinností podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.20)“.
26.
V § 71dh ods. 1 sa za slovo „skupiny“ vkladajú slová „so sídlom v Európskej únii56baa)“ a na konci sa pripája táto veta: „Obchodník s cennými papiermi predloží skupinový ozdravný plán na posúdenie Národnej banke Slovenska v lehote podľa § 71dg ods. 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56baa znie:
„56baa)
§ 2 písm. f) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 39/2015 Z. z.“.
27.
V § 71dh ods. 2 písm. a) sa za slovo „je“ vkladá slovo „zahraničným“.
28.
V § 71dh ods. 3 prvej vete za slovo „spoločnosťou“ a v tretej vete za slovo „spoločnosti“ sa vkladajú slová „so sídlom v Európskej únii“.
29.
V § 71dh ods. 3 sa slová „situácie skupiny alebo obchodníka s cennými papiermi“ nahrádzajú slovami „stability skupiny ako celku alebo jej členov“.
30.
V § 71dh ods. 5 sa slová „pasív alebo aktív“ nahrádzajú slovami „záväzkov alebo pohľadávok“.
31.
§ 71di znie:
㤠71di
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, vyvinie spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi a s príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka obchodníka s cennými papiermi, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia v lehote štyroch mesiacov od predloženia skupinového ozdravného plánu podľa § 71dh ods. 2 o
a)
schválení skupinového ozdravného plánu podľa § 71dh ods. 1 a 3,
b)
uložení povinnosti dcérskej spoločnosti, ktorá je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rámci skupiny, vypracovať individuálny ozdravný plán podľa § 71df,
c)
postupe podľa § 71dg ods. 5,
d)
postupe podľa § 71dg ods. 6,
e)
postupe podľa § 71dg ods. 7,
f)
uložení opatrenia podľa § 71dg ods. 8.
(2)
Na preskúmanie skupinového ozdravného plánu sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 71dg ods. 1 a 2 s tým, že Národná banka Slovenska spolu s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi, posúdi vplyv ozdravných opatrení v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu v členských štátoch, v ktorých má sídlo obchodník s cennými papiermi a jeho dcérske spoločnosti.
(3)
Ak v lehote podľa odseku 1 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a podľa § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) v súlade s osobitným predpisom,110l) Národná banka Slovenska počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorým je Národná banka Slovenska viazaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov dohľadu podľa odseku 1 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody a Národnej banke Slovenska sa nepodarilo dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1, Národná banka Slovenska vydá samostatné rozhodnutie so zohľadnením stanovísk orgánov dohľadu podľa odseku 1. Národná banka Slovenska doručí svoje rozhodnutie orgánom dohľadu podľa odseku 1 a obchodníkovi s cennými papiermi.
(4)
Ak sa v lehote podľa odseku 1 nepodarí Národnej banke Slovenska dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1 vo veciach podľa odseku 1 písm. b) až f), Národná banka Slovenska prijme rozhodnutie v týchto veciach len vo vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi ako materskej spoločnosti. Pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska požiadať o pomoc pri dosiahnutí spoločného rozhodnutia vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.110l) Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa druhej vety, počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.
(5)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na neho vzťahujú rovnako. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, pri preskúmavaní skupinového ozdravného plánu posudzuje splnenie požiadaviek primerane podľa § 71df ods. 3 a 7 v rozsahu zahrnutom v skupinovom ozdravnom pláne, pričom berie do úvahy možný vplyv ozdravných opatrení uvedených v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu.
(6)
Národná banka Slovenska môže vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 71dg ods. 8 písm. a), b) a d) požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom110l), a ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom110l) rozhodne, Národná banka Slovenska je týmto rozhodnutím viazaná. Ak v lehote podľa odseku 1 nedôjde k dosiahnutiu spoločného rozhodnutia, Národná banka Slovenska môže vydať samostatné rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b), e) a f) voči obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým vykonáva dohľad.
(7)
Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi podľa odseku 1 je záväzné pre obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahrnutý do dohľadu na konsolidovanom základe.“.
32.
V § 71dj odsek 1 znie:
„(1)
Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania obchodníka s cennými papiermi a iných osôb v skupine na finančný systém vrátane vplyvu zlyhania obchodníka s cennými papiermi na iné vybrané inštitúcie a podmienok ich financovania a na hospodárstvo ako celok, primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 62, 64, 67, 70, 71a a 71d a určiť odlišne lehotu na vypracovanie ozdravného plánu a frekvenciu jeho aktualizácie. Národná banka Slovenska pritom prihliadne k povahe a zložitosti činnosti obchodníka s cennými papiermi, jeho akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu56bd) a na investičné služby poskytované týmto obchodníkom s cennými papiermi. Ak dôjde k zmene okolností, môže Národná banka Slovenska vyžadovať od obchodníka s cennými papiermi, aby vypracoval a predložil ozdravný plán v rozsahu podľa § 71df a 71dh a aktualizoval ho podľa § 71df ods. 9.“.
33.
V § 71dk ods. 1 prvej vete sa slová „aj keď niektorej zo zmluvných strán bolo uložené opatrenie podľa § 144 ods. 1 písm. r) až y)“ nahrádzajú slovami „u ktorej došlo k splneniu podmienok na uloženie opatrenia včasnej intervencie“ a slová „porovnateľné opatrenie“ sa nahrádzajú slovami „porovnateľného opatrenia“.
34.
V § 71dk ods. 1 druhej vete sa slová „zabezpečenia záväzku“ nahrádzajú slovom „zábezpeky“.
35.
V § 71dk ods. 2 sa nad slovom „zákona“ odkaz „56bd)“ nahrádza odkazom „56bf)“.
36.
V § 71dl ods. 1 sa slová „§ 71df až 71dl a § 144 ods. 8 písm. f), § 144 ods. 29 až 31 a § 144a“ nahrádzajú slovami „§ 71df až 71dl, § 144 ods. 8 písm. f) a ods. 29 a 30“.
37.
V § 144 sa vypúšťa odsek 29.
Doterajšie odseky 30 a 31 sa označujú ako odseky 29 a 30.
38.
§ 144a sa vypúšťa.
39.
V poznámke pod čiarou k odkazu 56bg sa slová „§ 62“ nahrádzajú slovami „§ 62a“.
40.
V § 149 ods. 1 poslednej vete sa slovo „nevzťahuje“ nahrádza slovom „vzťahuje“.
Čl. V
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 389/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 21 ods. 2 písm. o) sa vypúšťa slovo „peňažné“ a slovo „platené“.
Čl. VI
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z. a zákona č. 390/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 176 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu podľa osobitného predpisu8a) je oprávnená podať Rada pre riešenie krízových sitácií.8a)“.
Čl. VII
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
odborným garantom osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo obchodnoprávnom vzťahu s finančným agentom alebo finančným poradcom zodpovedná za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.“.
2.
V § 17 ods. 1 písm. n) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „vedúcim zamestnancom sa na účely tohto zákona rozumie zamestnanec finančného agenta alebo zamestnanec finančného poradcu zodpovedný za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva“.
3.
Slová „vedúci zamestnanec“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „odborný garant“ v príslušnom tvare.
Čl. VIII
Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „zákon“ vkladá slovo „nie“.
2.
V § 2 ods. 1 úvodnej vete sa slová „spôsobená predovšetkým globálnou finančnou krízou,“ nahrádzajú slovami „zhoršená vplyvom finančnej krízy alebo krízovej situácie,3a)“ .
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 2 písm. a) zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „v správe ministerstva financií“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na účel odkúpenia finančných nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2,4a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
„4)
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
Čl. 28 ods. 1 až 4, čl. 29 ods. 1 až 5, čl. 31 ods. 1, čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.“.
4.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
dočasného verejného vlastníctva prevodom vlastníckeho podielu v banke na osobu zastupujúcu štát alebo osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
5.
V § 2 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
hodnota vlastníckeho podielu v banke, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa odseku 1 písm. b),“.
6.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:
„c)
výška záväzku banky, za ktorý bude poskytnutá osobitná záruka, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa odseku 1 písm. c).“.
7.
V § 2 ods. 6 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
8.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
O stabilizačnú pomoc pre banku môže požiadať aj Rada pre riešenie krízových situácií v súlade s osobitným predpisom.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 3, 72 až 75 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.
9.
V § 3 ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Európskej komisii“.
10.
V § 3 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
11.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
informáciu o vykonaní opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 a kapitalizácie podľa § 4b, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
n)
informáciu o splnení podmienok na podanie žiadosti podľa osobitného predpisu,6a) ak je žiadateľom Rada pre riešenie krízových situácií.“.
12.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
plán na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b).“.
13.
V § 3 ods. 6 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:
„d)
posúdenie plánu na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b),
e)
analýzu dôvodu vzniku nedostatku kapitálu a vhodnosti a účinnosti vykonania opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 a vykonania kapitalizácie podľa § 4b; v analýze sa posúdi aj pomer výšky nedostatku kapitálu po vykonaní opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 k výške rizikovo vážených aktív banky a vplyv vykonania kapitalizácie podľa § 4b na finančnú stabilitu banky,
f)
vyjadrenie, či finančná situácia banky je spôsobená finančnou krízou, alebo krízovou situáciou,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená g) až j).
14.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovo „vláde“ nahrádza slovami „Európskej komisii“.
15.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
návrh plánu na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
16.
V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak Európska komisia vo svojom rozhodnutí poskytnutie stabilizačnej pomoci
a)
schváli, ministerstvo financií do dvoch kalendárnych dní od doručenia tohto rozhodnutia predloží návrh o poskytnutí stabilizačnej pomoci vláde na rozhodnutie,
b)
neschváli, ministerstvo financií banke oznámi, že žiadosť zamieta.
(4)
Návrh na poskytnutie stabilizačnej pomoci podľa odseku 3 písm. a) musí obsahovať
a)
náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až h),
b)
návrh stabilizačného plánu,
c)
návrh plánu na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. c),
d)
stanovisko Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 6,
e)
rozhodnutie Európskej komisie.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.
17.
V § 4 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európsku komisiu“.
18.
V § 4 odsek 7 znie:
„(7)
Rozhodnutie o schválení stabilizačnej pomoci okrem náležitostí podľa všeobecného predpisu o správnom konaní10) obsahuje formu schválenej stabilizačnej pomoci, jej výšku, účel podľa § 2 ods. 2 a dobu, na ktorú sa poskytuje; prílohou tohto rozhodnutia je stabilizačný plán a plán na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. c). Ak zo stanoviska Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 6 vyplýva, že finančná situácia v banke je obzvlášť nepriaznivá, stabilizačný plán musí spĺňať aj náležitosti reštrukturalizačného plánu ustanovené rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.10a) Ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. c), toto rozhodnutie obsahuje aj špecifikáciu krátkodobého úveru alebo dlhopisov, za ktoré sa osobitná záruka poskytuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 2 písm. q) zákona č. 371/2014 Z. z.“.
19.
Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Podmienky poskytnutia stabilizačnej pomoci
(1)
Banka je po identifikovaní možnosti nedostatku kapitálu a pred podaním žiadosti o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) povinná predložiť ministerstvu financií a Národnej banke Slovenska plán doplnenia kapitálu.
(2)
Plán doplnenia kapitálu obsahuje najmä plán na vykonanie opatrení na doplnenie kapitálu podľa odseku 3 a na vykonanie kapitalizácie podľa § 4b.
(3)
Opatreniami na doplnenie kapitálu sú:
a)
emisia finančných nástrojov doplňujúcich kapitál Tier 1, dodatočný kapitál Tier 1 alebo kapitál Tier 2,
b)
dobrovoľná konverzia dlhu,
c)
revízie riadenia záväzkov,
d)
predaj aktív,
e)
sekuritizácia aktív,
f)
pozastavenie vyplácania dividend,
g)
iné opatrenia na doplnenie kapitálu.
(4)
Opatrenia na doplnenie kapitálu obsiahnuté v pláne na doplnenie kapitálu je banka povinná vykonať do šiestich mesiacov od jeho predloženia.
(5)
Ak opatrenie na doplnenie kapitálu nie je možné vykonať v lehote podľa odseku 4, banka je povinná túto skutočnosť uviesť v pláne na doplnenie kapitálu. Národná banka Slovenska konzultuje túto skutočnosť s Európskou komisiou.
(6)
V pláne na doplnenie kapitálu banka uvedie informáciu o opatreniach vykonaných bankou na predchádzanie vzniku potreby doplnenia kapitálu, ktoré banka vykonala pred identifikáciou nedostatku kapitálu a informáciu o účinnosti týchto opatrení spolu s informáciou o odvolaní a menovaní predsedu predstavenstva a iných členov predstavenstva zodpovedných za výkon týchto opatrení.
§ 4b
(1)
Banka je pred podaním žiadosti o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) povinná vykonať kapitalizáciu.
(2)
Kapitalizáciou sa na účely tohto zákona rozumie odpísanie dlhu a konverzia dlhu banky, ktorá žiada o stabilizačnú pomoc.
(3)
Účelom kapitalizácie je
a)
doplnenie vlastných zdrojov banky, ak možno dôvodne predpokladať obnovu plnenia osobitných požiadaviek vyžadovaných na udelenie povolenia, zachovanie povolených činností podľa osobitných predpisov10b) a obnovu dôvery na finančnom trhu,
b)
konverzia záväzkov alebo zníženie podstatnej časti sumy záväzkov alebo dlhových nástrojov banky na vlastné imanie.
(4)
Na vykonanie dobrovoľnej konverzie dlhu podľa § 4a ods. 3 písm. b) a kapitalizácie podľa § 4b sa uplatní primerane postup podľa osobitného predpisu10c) a rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.10a)
§ 4c
(1)
Ministerstvo financií po konzultácii s Národnou bankou Slovenska môže Európskej komisii predložiť návrh na poskytnutie stabilizačnej pomoci bez predchádzajúceho vykonania kapitalizácie podľa § 4b, ak zo stanoviska Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 6. vyplýva, že výška nedostatku kapitálu po vykonaní opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 je v zjavnom nepomere k výške rizikovo vážených aktív banky alebo by jej vykonanie viedlo k ohrozeniu finančnej stability banky.
(2)
Ministerstvo financií v návrhu na schválenie stabilizačnej pomoci podľa odseku 1 uvedie, či považuje za vhodné zaviazať banku k opätovnému uloženiu opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 pred poskytnutím stabilizačnej pomoci.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:
„10b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
10c)
§ 58 až 64 a § 67 až 71 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 5 ods. 1 písm. a) druhom bode, § 5 ods. 8, § 6 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
21.
V § 5 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „povinná“ vkladajú slová „počas trvania stabilizačnej pomoci“.
22.
V § 5 ods. 6 písm. b) sa za slovo „dividendy“ vkladajú slová „alebo kupóny na nástroje hybridného kapitálu alebo iné finančné nástroje, pri ktorých je vyplácanie kupónov ponechané na voľné uváženie“.
23.
V § 5 ods. 6 písmená c) až e) znejú:
„c)
neodkúpi žiadnu vlastnú akciu ani neuplatní nákupné opcie na nástroje hybridného kapitálu bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou,
d)
neodkúpi nástroje hybridného kapitálu; to neplatí, ak by také opatrenie samostatne alebo v kombinácii s inými opatreniami umožňovalo banke, aby v plnej miere absorbovala nedostatok kapitálu, odkúpenie by sa uskutočnilo za podmienok blízkych aktuálnej trhovej cene a trhová cena by nebola prekročená o viac ako 10 %, pričom každé také spätné odkúpenie musí vopred schváliť Európska komisia,
e)
zníži mzdu alebo inú odmenu za prácu členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva banky na 15-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok predchádzajúci roku, v ktorom je podaná žiadosť o stabilizačnú pomoc11) alebo na 10-násobok priemernej mzdy zamestnancov banky za rok predchádzajúci roku, v ktorom bola podaná žiadosť o stabilizačnú pomoc, a to na celú dobu, na ktorú sa stabilizačná pomoc poskytla,“.
24.
V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
nevyplatí odstupné alebo odchodné nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok alebo ustanovení osobitného predpisu,11a)
g)
nevyplatí odmeny členom predstavenstva, členom dozornej rady, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva banky a prokuristom banky v období od podania žiadosti až do uplynutia doby, na ktorú sa stabilizačná pomoc poskytla; tento záväzok musí byť schválený valným zhromaždením banky,
h)
zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore so schváleným účelom podľa § 2 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „ods. 3 druhej vety“ nahrádzajú slovami „ods. 5 druhej vety“.
26.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:
„d)
špecifikáciu finančných nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a),
e)
špecifikáciu vlastníckeho podielu osoby zastupujúcej štát alebo osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b),
f)
špecifikáciu dlhopisov alebo úverov, za ktoré sa osobitná záruka poskytuje, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. c),“.
Doterajšie písmená d) až q) sa označujú ako písmená e) až r).
27.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohou zmluvy o stabilizačnej pomoci je stabilizačný plán a plán na doplnenie kapitálu, ak sa poskytuje stabilizačná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b). Ak sa poskytuje stabilizačná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b), prílohou zmluvy o stabilizačnej pomoci je aj zmluva o prevode akcií podľa osobitného predpisu.11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 522/2008 Z. z.“.
28.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
29.
V § 9 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
30.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
㤠10a
Ustanovenie § 10 sa nevzťahuje na poskytovanie stabilizačnej pomoci po 31. decembri 2015.“.
Čl. IX
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu ustanovená podľa odseku 5 je povinná znížiť vlastné zdroje financovania vo výške príjmov z ich použitia podľa odseku 3 tretej vety a previesť ich bezodkladne na samostatný mimorozpočtový účet podľa odseku 1.“.
2.
Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý znie:
㤠10
Od 1. júla 2016 nemožno poskytnúť štátne finančné aktíva na účely podľa § 4 ods. 3 tretej vety.“.
Čl. X
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
zoznam blízkych osôb akcionárov s kvalifikovanou účasťou, ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zahraničnej poisťovni, zaisťovni, zaisťovni z iného členského štátu, zahraničnej zaisťovni alebo inej finančnej inštitúcii; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
2.
V § 9 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
zoznam blízkych osôb akcionárov s kvalifikovanou účasťou, ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k zaisťovni, zaisťovni z iného členského štátu, zahraničnej zaisťovni, poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zahraničnej poisťovni alebo inej finančnej inštitúcii; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
3.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Na zahraničnú poisťovňu so sídlom na území Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky alebo už vykonáva poisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky pre poistný druh iný ako životné poistenie, sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce pôsobenie zahraničnej poisťovne, ak nie je v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná,20a) uvedené inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Rozhodnutie Rady z 20. júna 1991 o uzavretí dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení okrem životného poistenia (91/370/EHS) (Ú. v. ES L 205, 27. 7. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1).“.
4.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na poisťovňu, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť na území Švajčiarskej konfederácie prostredníctvom pobočky alebo už vykonáva poisťovaciu činnosť prostredníctvom pobočky na území Švajčiarskej konfederácie pre poistný druh iný ako životné poistenie, sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce činnosť poisťovne v inom ako členskom štáte, ak nie je v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná20a) uvedené inak.“.
5.
V § 64 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá obsahuje najmä zameranie a ciele investičnej politiky poisťovne, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu sa budú obstarávať z prostriedkov technických rezerv, ako aj možné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika.”.
6.
V § 70 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa nevzťahuje na postup pri uzatváraní zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
§ 46f zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 72 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Národnému bezpečnostnému úradu na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,38)“.
8.
V § 72 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu, pobočkami zahraničných poisťovní, zaisťovňami, zaisťovňami z iného členského štátu, pobočkami zahraničných zaisťovní, ak ide o vzájomnú výmenu a zdieľanie informácií týkajúcich sa poistných zmlúv na účel ochrany klientov a prevencie pred poisťovacími podvodmi, ak ide o
1.
overenie pravdivosti a úplnosti údajov pri uzatváraní poistných zmlúv pri podozrení z uvedenia nepravdivých a neúplných údajov,
2.
vyšetrovanie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, zaisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej zaisťovne poskytnúť poistné plnenie,
3.
overenie pravdivosti a úplnosti údajov na účely vysporiadania nárokov z poistenia,“.
9.
§ 72 sa dopĺňa odsekmi 8 až 14, ktoré znejú:
„(8)
Poisťovne, pobočky poisťovní z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní si na účely výmeny informácií nevyhnutných na overenie pravdivosti a úplnosti údajov o poistnej udalosti alebo škodovej udalosti môžu vytvoriť, s použitím automatizovaných prostriedkov alebo neautomatizovaných prostriedkov, register vybraných informácií o poistných udalostiach alebo škodových udalostiach (ďalej len „register poistných udalostí“), prostredníctvom ktorého sú poisťovne, pobočky poisťovní z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní oprávnené, za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným zákonom,54) navzájom sprístupniť a poskytovať bezplatne alebo za úhradu vecných nákladov údaje evidované v tomto registri bez súhlasu dotknutých osôb.
(9)
Register poistných udalostí obsahuje tieto údaje o poistnej udalosti alebo škodovej udalosti:
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno a identifikačné číslo účastníkov poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
b)
adresu trvalého pobytu alebo sídla účastníkov poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
c)
dátum poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
d)
číslo poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
e)
evidenčné číslo motorového vozidla,
f)
VIN motorového vozidla.
(10)
Prevádzkovať register poistných udalostí vytvorený podľa odseku 8 vrátane spracúvania údajov v registri poistných udalostí môže iba tretia osoba. Členmi alebo vlastníkmi tretej osoby môžu byť len poisťovne, pobočky poisťovní z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní. Tretia osoba je povinná register poistných udalostí a informácie v registri poistných udalostí uchovávať, primerane zálohovať, utajovať a chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.
(11)
Údaje poskytnuté do registra poistných udalostí musia byť pravdivé, aktuálne a úplné. Údaje poskytnuté do registra poistných udalostí alebo z registra poistných udalostí sú predmetom mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2. Informácie z registra poistných udalostí a informácie o ďalších skutočnostiach súvisiacich s prevádzkovaním registra poistných udalostí možno poskytovať len poisťovniam, pobočkám poisťovní z iných členských štátov, pobočkám zahraničných poisťovní a osobám podľa odseku 3, ak tieto osoby zabezpečia ochranu poskytnutých informácií najmenej na rovnakej úrovni ako prevádzkovateľ registra poistných udalostí podľa odseku 10 a účel, na ktorý boli poskytnuté. Voči ostatným osobám sú zamestnanci a členovia orgánov tretej osoby podľa odseku 10 povinní zachovávať mlčanlivosť o týchto informáciách.
(12)
Údaje, ktoré poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne poskytla do registra poistných udalostí, sa môžu uchovávať v registri poistných udalostí päť rokov od zániku poistnej zmluvy alebo päť rokov od zániku práva na poistné plnenie podľa toho, ktorá udalosť nastala neskôr.
(13)
Klient poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu alebo pobočky zahraničnej poisťovne si uplatňuje práva súvisiace s jeho osobnými údajmi u prevádzkovateľa registra poistných udalostí za podmienok ustanovených osobitným predpisom.42a) Klient má právo bezodplatne raz ročne požiadať poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu alebo pobočku zahraničnej poisťovne, s ktorou má uzavretú poistnú zmluvu, o poskytnutie zoznamu údajov, ktoré sú o ňom vedené v registri poistných udalostí. Tým nie sú dotknuté práva dotknutých osôb podľa osobitného zákona.42a)
(14)
Ak klient poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu alebo pobočky zahraničnej poisťovne namieta správnosť údajov v registri poistných udalostí alebo správnosť zápisu údajov v registri poistných udalostí, môže podať sťažnosť poisťovni, pobočke poisťovne z iného členského štátu alebo pobočke zahraničnej poisťovne. Ak poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej poisťovne sťažnosti do 30 dní od jej doručenia nevyhovie a nezabezpečí v registri poistných udalostí opravu alebo výmaz údajov v súlade s tým, čoho sa domáha klient, má klient proti poisťovni, pobočke poisťovne z iného členského štátu alebo pobočke zahraničnej poisťovne právo domáhať sa výmazu alebo opravy údajov v registri poistných udalostí na súde; výmaz údajov z registra poistných udalostí alebo ich opravu na základe rozhodnutia súdu zabezpečí poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne alebo prevádzkovateľ registra poistných udalostí. Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne zodpovedá za škodu, ktorá klientovi vznikla v dôsledku zápisu nesprávnych údajov do registra poistných udalostí a prevádzkovateľ registra poistných udalostí zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho zápisu do registra poistných udalostí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
§ 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z.“.
10.
V § 78 ods. 1 písm. a) bode 4e sa na konci pripájajú tieto slová: „a na zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie“.
11.
V § 128 ods. 3 sa slovo „poisťovníctva“ nahrádza slovami „investičných služieb“.
12.
V § 167 ods. 1 sa slová „23 až 65 a 73“ nahrádzajú slovami „23 až 30, 33 až 65, 73 a 75“.
13.
V § 171 ods. 2 sa slová „poisťovne vyplývajúce z poistných zmlúv“ nahrádzajú slovami „voči poistníkom, poisteným a príjemcom poistného plnenia“.
14.
V § 178 ods. 1 sa vypúšťajú písmená s) a t).
15.
V § 180 ods. 6 prvá veta znie: „Poisťovňa bezodkladne predloží Národnej banke Slovenska platné stanovy po ich každej zmene.”.
16.
§ 192 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy o skutočnostiach, ktoré nastali do 31. decembra 2015, ako aj správy o činnosti za rok 2015 sa predkladajú v kalendárnom roku 2016 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.
17.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Rady 91/371/EHS z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení okrem životného poistenia (Ú. v. ES L 205, 27. 7. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1).“.
Čl. XI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 6e ods. 13 až 15 v bode 21 a čl. I bodu 90, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.